Sindikalna organizacija RMU ‘Banovići’: Zbog ćutanja nadležnih institucija rudnik sve bliže stečaju

Od imenovanja Uprave Društva u Rudniku Banovići 15.05.2020. godine, po izboru kandidata, prema postojanju sumnje, na osnovu kadrovske liste Bege Gutića i Muamera Salihovića, Rudnik Banovići postaje poligon kriminalnih radnji u koji se svakodnevno uključuje sve veći broj izvršilaca.

U tim okolnostima Sindikalna organizacija preduzima sve u okvirima pravne borbe, počev od preventivnog djelovanja do podnošenja krivičnih prijava nadležnim institucijama, čija sporost i specifično razumjevanje „razumnog roka“, uz vjerovatno i određene politčke pritiske, ovaj kolektiv, koji se godinama nalazio na vrhu piramide u oblasti rudarstva, sve je bliži stečajnom postupku a zbog nemogućnosti izmirenja štete nastale kršenjem zakonskih propisa.

Na sjednici Nadzornog odbora, samo dan prije nego što će započeti kriminalne radnje, predsjednik Sindikalne organizacije RMU „Banovići“ d.d. Banovići dr. Mirsad Kukić upoznao je članove Nadzornog odbora, gdje su bili prisutni i članovi Uprave Društva, da ima saznanja da je u toku nezakonita nabavka dva buldozera gusjeničara, te tražio potvrdu ili osporavanje takvog saznanja, zašto postoji i audio snimak, da bi prisutni ignorisali takvu informaciju i izrazili negodovanje po istoj.

Već sutradan donesena je Odluka o izboru najpovojnjeg ponudača broj:7234/21 od 21.04.2021. godine po nabavci br. C-R-I 01/21 „Nabavka dva buldozera gusjeničara“ putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

U pouci o pravnom Iijeku navedeno je da se protiv odluke može izjaviti žalba najkasnije u roku od 10. dana, što znači da žalbeni rok teče do 03.05.2021.godine.

Tako nije protekao žalbeni rok, doneseno je Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 565-4-I-107-5-785/21 od 26.04.2021.godine a dva buldozera „Kamtsu“ su se istog dana već nalazina na platou Bešin, odnosno u prostoru Rudnika Banovići iako se isti proizvode u Japanu, odakle ih je, što je izuzetno zanimijivo, u tako kratkom roku, nabavio dobavijač TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo.

Bitno je napomenuti da nabavka dva buldozera gusjeničara „pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja“ nije planirana Planom javnih nabavki broj: 6473/21 od 09.04.2021.godine.

Na takvu Odluku potencijalni dobavljač „NGH“ d.o.o. Tuzla izjavio je žabu a Ured za razmatranje žalbi BiH donio Rješenje broj: JN2-01-07-I-1355-11/21 od 01.09.2021. godine kojim usvaja žalbu i poništava predmetnu javnu nabavku u potpunosti, te sve akte ugovornog organa donesenog u postupku, i obavezuje RMU „Banovići” d.d Banovići, kao ugovornog organa, za povrat 15.000.-KM kao troškove naste kod dobavljača prilikom izjavljivanja žalbe.

Obzirom da je „Upravni akt” Ureda za razmatranje žabi konačan, ugovorni organ, odnosno RMU „Banovići” d.d. Banovići je pokrenuo upravni spor te od Suda BiH tražio odgađanje izvršenja Rješenja Ureda za razmatranje žalbi.

Sud Bosne i Hercegovine donosi Rješenje broj: S1 3 U 041461 21 U od 22.10.2021.godine kojim odbija zahtjev Rudnika Banovići što znači da se mora izvršiti Rješenje Ureda za razmatranje žabi.

Pravno gledano, nakon ove odluke Suda BiH, Rudnik Banovići će morati vratiti dva buldozera dobavłjaču TEIKOM d.o.o. Sarajevo, isplatiti mu obračunati rad po izrađenom satu i stepen amortizacije na buldozerima što su već vrijednosti u stotinama hiłjada konvertibilnih maraka.

Potencijalnom dobavljaču Rudnik Banovići morat će platiti troškove postupka, znači 15.000.-K za žalbu, te u slučaju tužbe potencijalnog dobavljača izgubljenu dobit, što su također vrijednosti koje se mjere dodatnim stotinama hiljada konvertibilnih maraka.

Da bi se nastavio proces proizvodnje, koji je i onako u krizi, Rudnik Banovići bi trebao raspisati novi tender koji se objektivno ne može završiti za 90 dana u kom periodu bi trebalo angažovati treća lica, što su dodatne vrijednosti u stotinama hiljada konvertibilnih maraka.

A sve ovo bi bilo izbjegnuto da se reagovalo na upozorenje predsjednika Sindikalne organizacije RMU „Banovići” d.d. Banovići.

Napominjemo također, da je Sindikalna organizacija povodom ovih dešavanja podnijela krivične prijave protiv više lica te iste dostavila nadležnim policijskim organima, nadležnim tužilačkim organima, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Vladi FBiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu kao i uredu Visokog predstavnika za BiH.

Niko od nadležnih i obavještenih organa do danas nije reagovao, tako da se slične radnje dešavaju i u drugim segmentima poslovanja i drugim javnim nabavkama, zbog čega se prave milionske štete koje ovaj kolektiv neće moći nadoknaditi, tako da je, kriminalnim radnjama odredenih lica u ovom i izvan ovog kolektiva a koja su uključena u poslovanje istog i pasivnošću nadležnih organa ovaj kolektiv usmjeren u stečajni postupak čime će bez egzistencije ostati gotovo 3000 banovićkih rudara.

Ako je ovo poslovna politika sistematskog uništenja rudarshih kolektiva onda se mi kao Sindikalna organizacija energično PROTIVIMO takvoj politici ma od koga ona dolazila i ponovno uključujemo znak ALARMA nadležnim institucijama da rade svoj posao.

( Saopštenje za javnost- Sindikalna organizacija RMU „Banovići” d.d. Banovići)

(TIP)