Razvojna banka FBiH provodi ‘Strategiju razvoja FBiH 2021-2027’ – Uspostavljene tri nove kreditne linije

Razvojna banka FBiH (RB FBiH) je u skladu sa svojom misijom, definiranim ciljevima i prepoznatim zadacima u „Strategiji razvoja Federacije 2021-2027“ uspostavila tri nove kreditne linije za tri oblasti – IT sektor i digitalna transformacija, poboljšanje enegetske efikasnosti, te projekti obnovljivih izvora energije, izjavio je za Fenu direktor Razvojne banke FBiH Semir Fejzić.

Uprava banke je kreirala, a Nadzorni odbor odobrio finansiranje projekata kroz tri kreditne linije čiji uslovi uključuju rokove do 12 godina sa grace periodom do 18 mjeseci, te jedinstvenom kamatnom stopom 2,5 posto na godišnjem nivou, fiksnom za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita. Fiksnom kamatnom stopom, kako je istakao Fejzić, Razvojna banka preuzima valutni i sve izvjesniji inflatorni rizik.

– Kreditne linije su operativne za sva potencijalna, zainteresovana pravna lica koja već mogu podnositi zahtjeve, a u vezi projekata koji se tiču obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i IT sektora i digitalne transformacije. Za sve vrijede ista pravila, odnosno uslovi su isti za sve bez obzira na veličinu preduzeća, koja ispunjavaju bonitetne uslove za ovu vrstu zaduženja – rekao je Fejzić dodajući da se sve detaljnije infomacije mogu pronaći na web stranici Razvojne banke FBiH.

Prema njegovim riječima, cilj formiranja kreditne linije za dugoročno kreditiranje IT sektora i digitalne transformacije jeste da se da na važnosti realizacije strateških ciljeva i razvoja Federacije BiH u IT sektoru na način da se ubrza ekonomski razvoj i doprinese rastu zapošljavanja i produktivnosti, što predstavlja najvažnije rezultate realizacije ove kreditne linije.

Kada je riječ o kreditnim linijama za dugoročno kreditiranje poboljšanja enegetske efikasnosti, cilj je da se omogući malim, srednjim i velikim preduzećima i organima uprave i svim institucijama čiji su osnivači da uz jednostavne organizacijske promjene ostvare značajne uštede i poboljšanje energetske efikasnosti, bez velikih troškova investiranja, uspostavi se praksa savjesnog korištenja energije koja uz smanjenje troškova povećava produktivnost i identificira potencijal za uštedu energije kroz analizu podataka, a u isto vrijeme smanjuje troškove energije i emisije stakleničkih plinova.

Cilj kreditnih linije za dugoročno kreditiranje projekata obnovljivih izvora energije je da se kroz stimulativne kamatne stope kod RB FBiH podstakne povećanje udjela obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji energije te tako smanjuje zavisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije, kao i smanjenje emisije CO2 u atmosferu.

Pozitivne i ohrabrujuće vijesti iz Razvojne banke FBiH odnose se i na turistički sektor. Fejzić je dodao da Uprava banke razmatra uvođenje dugoročne kreditne linije za finansiranje adekvatnog razvoja malog i srednjeg, ali i velikog turističkog poduzetništva. Također, u razmatranju je i uvođenje kreditne linije za finansiranje i podršku projekata koji se odnose na javno-privatno partnerstvo.

– Razvojna banka FBiH će dati puni doprinos održavanju stabilnosti finansijskog i realnog sektora, posebno u kriznim situacijama i biti promotor domaćih investicionih mogućnosti, privlačenja stranog kapitala i zajedničkih ulaganja sa stranim investitorima, uključujući i međunarodne finansijske institucije – istakao je Fejzić.

”Strategijom razvoja FBiH 2021-2027”, koja je usvojena na izvršnim i zakonodavnim organima FBiH, definirani su osnovni strateški ciljevi sa pripadajućim mjerama, prioritetima i  učesnicima u realizacije zacrtanih ciljeva. Strateški ciljevi obuhvataju: ubrzan ekonomski razvoj; prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj; resursno efikasan i održiv razvoj, te efikasan, transparentan i odgovoran javni sektor.

(TIP/Fena)