Definisani detalji u procesu vakcinacije u TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je u utorak Preporuke Odbora za koordinaciju Plana vakcinacije protiv koronavirusa u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim naglaskom na Preporuke za prioritetne skupine i Preporuke za organizaciju cijepljenja protiv COVID-19.  Za realizaciju Odluke zaduženi su Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, Zavod za javno Zdravstvo Tuzlanskog kantona, te zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona.

Zajedničke aktivnosti u FBiH bi trebale slijediti preporuku da se pored postojećih prioritetnih skupina, počne sa cijepljenjem uposlenih u obrazovnom sektoru, policiji, vatrogasnim službama, socijalnoj zaštiti i medijima, te studenata fakulteta zdravstvenih usmjerenja. Također je preporučeno da se osigura pomoć za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provedbe cijepljenja, u skladu sa odredbama Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata. Nakon cijepljenja postojećih prioritetnih skupina, prema Pravilniku o načinu provedbe obvezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi kantonalni zavodi za javno zdravstvo će početi pozivanje i ostalog stanovništva na cijepljenje, a prema raspoloživim količinama cjepiva protiv COVID-19. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će organizirati cijepljenje skupina od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu. Za realizaciju Odluke zaduženi su Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, Zavod za javno Zdravstvo Tuzlanskog kantona, te zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona.

Kada su u pitanju preporuke za organizaciju cijepljenja protiv COVID-19 potrebno je, prema Odboru za koordinaciju procesa vakcinacije COVID-

19 u FBiH, organizirati imunizaciju protiv COVID-19 po načelu „dan otvorenih vrata“ prema raspoloživim količinama cjepiva protiv COVID-19. Pored toga preporučeno je da se otvore punktovi za masovnu imunizaciju na nivou općina s ciljem veće dostupnosti stanovništvu i formiraju mobilni timovi za imunizaciju posebno ugroženih skupina stanovništva (migranti, Romi i dr.). Preporučeno je da se formiraju mobilni timovi za imunizaciju stanovništva koje je udaljeno od sjedišta centra za imunizaciju te da se cijepljenje protiv COVID-19 obavlja svih sedam dana u sedmici, u razdoblju od 08:00 do 20:00 h (po potrebi i duže), u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima.

Definisani detalji u procesu vakcinacije u TK

Vlada je usvojila  Zaključke sa sastanka predstavnika Zavoda za javno zdravstvo TK, Ministarstva zdravstva TK i direktora domova zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona i od svih domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona zatraženo da, u koordinaciji sa menadžmentima privrednih subjekata, organiziraju vakcinaciju uposlenika privrednih subjekata na području nadležnosti doma zdravlja.

Za dalju realizaciju procesa vakcinacije, navodi se u zaključcima, potrebno je ubrzati proces vakcinacije angažmanom većeg broja timova (punktova) za vakcinaciju i produženjem vremena vakcinacije. Vakcinaciju je potrebno vršiti kontinuirano, tj. administrirati sve doze vakcina koje se dostave u Zavod za javno zdravstvo na sedmičnom nivou. Kao zaključak je usvojeno i da se započne vakcinacija mlađih dobnih grupa, prvenstveno pozivanjem osoba koje su se prijavile putem platforme za vakcinaciju te da se da prednost prioritetnim grupama i nastaviti njihovu vakcinaciju. Vakcinisanje će se, stoji u zaključku, vršiti u domovima zdravlja, timovima porodične medicine, mobilnim timovima ili punktovima izdvojenim iz objekta doma zdravlja (prema procjeni i raspolažućim resursima , a prvenstveno u korist stanovništva). U procesu izvođenja vakcinacije mogu se angažovati volonteri i članovi crvenog križa kao ispomoć pri administrativnim poslovima. Zaključeno je da je potrebno registraciju vakcinisanih upisivati u on- line platformu te po potrebi, lokalnoj procjeni i u skladu sa resursima, organizovati „dan otvorenih vrata“ (stanovnici mogu doći na određeni punkt na vakcinaciju bez poziva).

Također je zaključeno da je potrebno pojačati aktivnosti promocije vakcinacije, na kantonalnom i lokalnim nivoima i predloženo da se za proces vakcinacije, zdavstvenim ustanovama omogući angažovanje vlastitih specijalizanata koji se na obavljanju specijalizantskog staža nalaze u drugim zdravstvenim ustanovama.

Zaključeno je da je u procesu vakcinacije stanovništva osim timova porodične medicine, angažovati i ostali zdravstveni kadar po potrebi (konsultativno specijalistička zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita stacionarnog tipa – bolnice, privatne zdravstvene ustanove) te omogućiti prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa zakonskom regulativom, u cilju brze, efikasne i sveobuhvatne vakcinacije kao i razmotriti mogućnosti dodatnog finansiranja procesa vakcinacije od strane ZZOTK.

Izmjene programa iz resora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Donesena je Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2021. godinu. Predloženim izmjenama Programa sredstava za 2021. godinu izvršena je preraspodjela sa ekonomskog koda tekući transferi neprofitnim organizacijama, za iznos od 110.000,00 KM u korist ekonomskog koda kapitalni transferi neprofitnim organizacijama. Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2021. godinu donesen je u aprilu. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ukupni prihodi prikupljeni po osnovu Zakona o šumama  planirani su u iznosu od 7.000.109,00 KM.  U skladu sa Zaključkom Vlade TK bilo je propisano da će se realizacija Programa vršiti samo za prenesene ugovorene obaveze iz prethodnih programa i sredstva za finansiranje rada čuvarske službe za period devet  mjeseci u 2021. godini u skladu sa članom 60. Zakona o šumama, novim Zaključkom Vlade TK Ministarstvo je zaduženo da izvrši planiranje preostalih namjenskih sredstava po programima utroška namjenskih sredstava.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2021. godini. Ukupni prihodi po osnovu sredstava vodnih naknada Budžetom Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirani su u iznosu od 10.606.900,00 KM. Ministarstvo je zaduženo da izvrši planiranje preostalih neraspoređenih namjenskih sredstava a odlukom je utvrđeno da će se neraspoređena sredstva vodnih naknada planirati za ulaganja u projekte i aktivnosti od gradskog i općinskog značaja na osnovu kandidovanih projekata od strane gradova i općina. Nakon provedene procedure u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od gradskog i općinskog značaja za 2021. godinu, utvrđena je konačna rang lista projekata i aktivnosti za Izmjene i dopune Programa. Budući da neke općine nisu dostavile dovoljno projekata u visini iznosa koji im pripadaju u skladu sa raspodjelom sredstava vodnih naknada općinama/ gradovima, iznos od 463.988,27 KM ostaju kao neraspoređena sredstva vodnih naknada. Za projekat IV faze sanacije brane Modrac potrebno je izraditi izvedbeni (novelirani) glavni projekat, za koji su planirana sredstva u Programu u iznosu 20.000,00 KM. Za projekat Sufinansiranje sanacije brane Modrac, IV faza dodatno se raspoređuju sredstva u iznosu 200.000,00 KM za finansiranje radova na završnoj fazi sanacije objekta brane Modrac. Zahtjevi gradova Gradačac, Živinice i Srebrenik koji se odnose na sufinansiranje troškova rada postrojenja za tretman otpadnih voda uvrstit će se u Program kao projekti od značaja za Kanton u ukupnom iznosu 283.000,00 KM, imajući u vidu strateški značaj rada postrojenja za tretman otpadnih voda, kao vodnih objekata za zaštitu voda na Tuzlanskog kantona, a kako bi se inicirala izgradnju ekonomski opravdanih postrojenja za tretman otpadnih voda i u ostalim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.

Vlada TK također je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini. Raspoloživa sredstva za realizaciju Programa u 2021.godini iznose 3.164.000,00 KM od čega je neutrošen iz ranijeg perioda iznos od 2.364.000,00 KM i planirani prihod sredstava po ovom osnovu u 2021. godini u iznosu od 800.000,00 KM.

Programom su odobreni projekti za koje je provedena procedura javne nabavke i potpisani ugovori o prenosu sredstava i oni su u realizaciji na području općina: Doboj Istok, Čelić, Kalesija i Lukavac u iznosu od 431.142,36 KM, kao i projekti koji su bili predmetom programa u 2020. godini a za njih nije provedena procedura javnih nabavki. Vrijednost tih projekata je 582.885,11 KM i a realizirat će se na području gradova Tuzla i Živinice. Ovim Programom odobrena su sredstva u iznosu od 636.840,94 KM za realizaciju novih projekata u 2021. godini koji su kandidovani od strane općina/grada: Lukavac, Kalesija i Gradačac. Realizacijom navedenih projekata uređenja i čišćenja poljoprivrednog zemljišta kao i projekti čišćenja i uređenja odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu dobićemo nove poljoprivredne površine za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Uređenjem odvodnih kanala bit će smanjen negativan uticaj viškova vode koji utiču na rast i razvoj biljaka kao i smanjenje poplavljenih poljoprivrednih površina kod većih količina padavina.

Precizirani uslovi raspodjele sredstava od ekoloških naknada

Data je  saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu. Također, Vlada je dala i suglasnost na izmjene Odluke o utvrđivanju kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Ovom izmjenom otvara se prostor da i privredna društva, koja do sada nisu ostvarivala ovaj oblik poticaja dobiju priliku za ostvarivanje podrške. Naime, dosadašnjim odredbama bilo je propisano da pravo učešća na javnom konkursu imaju privredna društva koja su u privatnom vlasništvu, a koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona i imaju najmanje 5 zaposlenih na neodređeno vrijeme. S obzirom da je primjetno da se u posljednje tri godine na Javni poziv za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu prijavljuju privredna društva koja su sredstva za ovu namjenu stjecala u prethodnom periodu, Ministarstvo je izmijenilo Odluku na način da se izuzmu privredna društva koja su u posljednje tri godine već dobivala sredstva.

Rangirana turistička mjesta u TK

Vlada TK donijela je Odluku kojom se daje prethodna saglasnost na Prijedlog odluke o kategorizaciji turističkih mjesta. U skladu sa značajem za turizam Tuzla, Gradačac, Srebrenik i Lukavac stavljeni su u A kategoriju, Banovići i Živinice dobili su oznaku B, Gračanica, Kalesija i Kladanj kategoriju C dok su u D kategoriji Čelić, Doboj Istok, Sapna i Teočak. Osnovni kriteriji za kategorizaciju turističkih mjesta bili su trogodišnji prosjek ostvarenog broja noćenja u turističkom mjestu, broj noćenja po stanovniku turističkog mjesta, ukupna vrijednost prometa u turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti po stanovniku mjesta. Posebni kriteriji za kategorizaciju turističkih mjesta bili su turističko-ugostiteljski i smještajni kapaciteti odgovarajuće kvalitete, nivo izgrađenosti infrastrukture, prirodno i kulturno-historijsko naslijeđe, uređenost javnih površina te dodatna ponuda kao što su sport, kultura, trgovine i slično.

(TIP)