Interventne mjere u pojedinim sektorima privrede FBiH u iznosu od 105 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o potrebi izrade Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, sa sredstvima u iznosu od 105 miliona KM.

Analizirajući efekte Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije putem koje je u 2020. godini osigurana finansijska pomoć u iznosu od ukupno 90.000.000 KM, Vlada je opredjeljenja da i ove godine donese Uredbu o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Višestruki su pozitivni efekti Uredbe iz prošle godine, a ogledaju se prvenstveno u novom zapošljavanju, od oko 1.300 radnika u periodu 30. septembra do 31. decembra 2020. godine. Podatak o broju zaposlenih na dan 31.12.2020. godine u okviru sektora koji su podržani Uredbom pokazuju da su programi postigli cilj, ne samo očuvanja radnih mjesta, nego i povećanja broja zaposlenih kod korisnika pomoći. Posmatrano zbirno, kroz ovu uredbu 388 privrednih subjekata je dobilo pomoć, čime je zaustavljeno daljnje otpuštanje radnika i negativan trend zatvaranja privrednih društava.

Cilj Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije je podrška sektoru obrta i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti u iznosu od 60.000.000 KM, sektoru prerađivačke industrije u iznosu od 30.000.000 KM i poljoprivredno-prehrambenom sektoru u iznosu od 15.000.000 KM. Finansijska sredstva za realizaciju ove uredbe planirana su u Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu, na ekonomskom kodu za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Fond za stabilizaciju privrede.

Vlada je danas formirala stručni tim od predstavnika Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva finansija, te Ureda premijera FBiH, sa zadatkom da sačini i Vladi na usvajanje dostavi tekst Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19.

INFORMACIJA O NABAVCI VAKCINA I PROVEDBI VAKCINACIJE

Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 22.7.2021- 28.7.2021. godine.

U informaciji je, uz ostalo, navedeno da su u toku završne pripreme za isporuku ukupne količine od 500.000 doza Sinopharm vakcina, po Ugovoru o nabavi zakljkučenim s China National Biotec Group Limited (CNBG) i proizvođačem Beijing Institute of Biological Products Co. Ltd (kao isporučiocima) i Synopharm International Hongkong Limited (kao prodavcima).

Postupajući po zaključku od 26.7.2021. godine, kojim je Vlada FBiH prihvatila donaciju Republike Austrije od 483.947 doze AstraZeneca vakcina, Zavod poduzima sve neophodne aktivnosti kako bi osigurao prihvat ove donacije koja se očekuje u idućih nekoliko sedmica.

Zavod je danas prezentirao i podatke o aktuelnom stanju u provedbi vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji BiH. Do 25.7.2021. godine je kantonima ukupno distribuirano 537.525, a administrirano je 334.479 doza vakcina. Dakle, kantoni raspolažu sa još 203.046 doza.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKOG AUTOPUTA I 1. TRANSVERZALE U SARAJEVU

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Ovom odlukom utvrđuju se projekti koji će se finansirati putem ovog programa, a riječ je o izgradnji i rekonstrukciji gradskog autoputa u iznosu od 8.514.659,24 KM i 1. transverzale u iznosu od 6.485.340,76 KM, oba u Sarajevu.

Implementator izgradnje i rekonstrukcije gradskog autoputa u Sarajevu je JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, a namjena sredstava za ovaj projekt u iznosu od 8.514.659,24 KM je za građevinske radove izgradnje autoputa i izmještanja željezničke infrastrukture i nadzor.

Implementator izgradnje i rekonstrukcije 1. transverzale u Sarajevu, dionica II Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, a namjena sredstava za ovaj projekt u iznosu od 6.485.340,76 KM je za građevinske radove.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

INFORMACIJA O EVIDENCIJI PODATAKA O GOTOVINSKIM NAKNADAMA U JEDINSTVENOM REGISTRU

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o evidenciji pristupa i prijenosa podataka o isplatama gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi od strane federalnih, kantonalnih, gradskih/općinskih organa i drugih institucija koje djeluju u FBiH u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi za 2019., 2020. i prvi kvartal 2021. godine.

Vlada je zadužila sve organe uprave, javne ustanove i druge institucije koje djeluju na federalnom, kantonalnom i općinskom/gradskom nivou u FBiH, koje su se izjasnile da isplaćuju ove vrste naknada i pristupile su Jedinstvenom registru, a nisu prenijele podatke o isplatama, da, u skladu sa Zakonom o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, prenesu podake iz svojih elektronskih evidencija i drugih baza podataka u bazu Jedinstvenog registra, te da ih kontinuirano i ažurno nastave prenositi. Sve institucije koje se dosad nisu izjasnile da li isplaćuju ove vrste naknada, zadužene su da se pismeno izjasne o prenesu podataka o isplatama iz svojih elektronskih evidencija i drugih baza podataka u bazu Jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi. Sva ova zaduženja trebaju biti izvršena najkasnije do 31.8.2021. godine.

Pod naknadama se, prevashodno, misli na isplate kao što su boračke i socijalne naknade i pomoći, poticaji i subvencije za poljoprivredu, obrt, poduzetništvo i malu privredu, pomoći za izbjegle i raseljene osobe, naknade tokom nezaposlenosti, stipendije, refundacije troškova liječenja, naknade za radni angažman osoba na odsluženju zatvorske kazne, naknade za zaštitu okoliša, grantove za urbanizam, nagrade istaknutim pojedincima, donacije i razne druge subvencije i pomoći pojedincima isplaćene iz budžeta različitih resora i nivoa vlasti, a ne na naknade iz radno-pravnog odnosa.

U informaciji je navedeno da je do 14. jula 2021. godine u Jedistvenom registru registrovano 213 institucija.

ODLUKE I RJEŠENJA

Danas je donesena Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo FBiH, u iznosu od 90.000 KM, a u svrhu kontinuirane provedbe vakcinacije stanovništva Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo FBiH. Odlukom je odobreno raspoređivanje donatorskih sredstava u iznosu od 107.362,92 KM iz projekta „Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS)” za donaciju Nestle Adriatic BH d.o.o., kao finansijska podrška za nabavku vakcina i materijala potrebnih za imunizaciju, u sklopu provođenja programa vakcinacija protiv COVID-19.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu.

Danas je donesena Odluka o zakupu poslovnog prostora u Sarajevo za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Ova agencija zadužena je da s JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu.

Federalna vlada donijela je Odluku o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka. Ovom odlukom Agenciji za privatizaciju u FBiH raspoređuju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od 480.935,75 KM ostvarena prodajom imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva “Fabrika duhana Sarajevo” d.d. Sarajevo u Republici Srbiji, koja se nalaze u Užicu, Valjevu i Beogradu.

Date su dvije preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine. Riječ je osobama koje se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinuo, prof.dr. Umitu Goktolgalu, državljaninu Republike Turske sa stalnim boravkom u našoj zemlji, te državljaninu Republike Hrvatske, magistru prava Dariju Krešiću.

Donesena su i dva rješenja kojima se dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjima Službe imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica.

INFORMACIJE I IZVJEŠTAJI

Vlada FBiH upoznala se sa informacijom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o aktivnostima na realizaciji projekta “Strategija razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federacije BiH za period 2017-2027 godina”.

Nakon razmatranja informacije Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o pregovorima za zaključivanje Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH, Vlada je zadužila pojedinačno JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i BH Telecom d.d. Sarajevo da razmotre mogućnost zaključenja kolektivnog ugovora kod poslodavca sa sindikatima koji su reprezentativni na nivou poslodavca u tim društvima, ukoliko je moguće postići dogovor prihvatljiv za obje strane.

Vlada Federacije BiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata, sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za drugi kvartal 2021. godine. U informaciji je prikazan detaljan izvještaj o napretku projekata Program razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP), Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH – WATSAN FBiH, Razvoja navodnjavanja i Zaštite od poplava Drine – FPP.

Primljena je na znanje informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije BiH za period januar-juni 2021. godine.

Vlada FBiH usvojila je izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period 1. 4. do 30.6.2021. godine.

Federalna vlada potvrđuje da je Nadzorni odbor JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dostavio izvještaj o radu za period 1.1.-31.3.2021. godine i 1.4.-30.6.2021. godine i postupio u skladu sa odredbama Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH. Postupajući u skladu da ovom uredbom, Nadzorni odbor JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar dostavio je izvještaj o radu za period 1.4.-30.6.2021. godine, a Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 18.3.-30.6.2021. godine.

Danas je usvojen kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Hitni projekat za COVID-19 za Federaciju BiH“ za period 1.3.-30.6.2021. godine.

Primljen je na znanje i izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija za period april-juni 2021. godine, koji je pripremljen u skladu sa odredbama Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava i institucija.

Prihvaćen je i drugi tromjesečni izvještaj o provođenju projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina u FBiH, za period 1.4.-30.6.2021. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o Sarajevo, zbog isteka mandata. Također, data je prethodna saglasnost kojom su imenovani Emir Tipura, Kemal Jahić, Adi Kalem, Maida Hadžiarapović i Vlado Džoić za vršioce dužnosti članova ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada FBiH je donijela odluke o poništavanju javnog konkursa, raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, te utvrdila kriterije i tekst ovog javnog konkursa.

Donesena je i prethodna saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zbog isteka mandata, te data prethodna saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti ovog nadzornog odbora u sastavu Anis Krivić, Sulejman Bečirević, Daliborka Marić, Željko Petrović i Mustafa Abdulahović, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Nadzornog odbora društva, na period od četiri godine imenovala Odbor za reviziju Lutrije Bosne i Hercegovine u sastavu Haris Pašić, Antonija Franjić i Selma Halilagić.

Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Fuada Cuplova, Almine Pilav, Mirka Rogića, Mugdima Mandžuke, Harisa Delizaimovića i Nedina Dedića za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada FBiH je opunomoćila Ernesta Đonku (JP BH Pošta), Zinetu Mujaković (JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać), Jadranka Puljića (Ceste d.d. Mostar).

(TIP)