Inspekcija “prečešljala” UKC Tuzla

Univerzitetski klinički centar (UKC) u Tuzli našao se na meti kantonalne budžetske inspekcije, koja je nedavnim provjerama utvrdila da su sada već bivši direktori te zdravstvene ustanove sebi nezakonito povećavali plaće i naknade, saznaje Klix.ba.

Budžetska inspekcija Tuzlanskog kantona izvršila je kontrolu obračuna, visine i isplate plaća, naknada i ukupnih primanja rukovodećeg osoblja i menadžmenta u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli i usklađenosti tih naknada s ograničenjima utvrđenim važećim propisima za period od 1. januara 2020. do 31. marta 2021. godine.

Prema informacijama do kojih je došao Klix.ba, inspekcijskom kontrolom utvrđene su razne nepravilnosti, a najviše njih se odnosilo na enormno visoke plaće tadašnjeg direktora tuzlanskog UKC-a Vahida Jusufovića i njegovih pomoćnika od početka 2020. do aprila ove godine. Iznos plaća, kako je to utvrdila inspekcija, kretao se od šest do deset hiljada konvertibilnih maraka, što je u suprotnosti s legalnim procedurama.

Desetine hiljada maraka isplaćeno izvan zakona

Naime, Zakonom o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK, utvrđeno je da najviši iznos neto plaće, bez minulog rada direktora i drugih rukovodilaca javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač kanton ili se pretežno finansiraju iz budžeta kantona, ne može prelaziti iznos neto plaće ministra.

Kada je riječ o direktoru UKC-a, zakonom je utvrđeno da plaća ne može prelaziti iznos plaće kantonalnog premijera, odnosno plaća direktora spomenute zdravstvene ustanove obračunava se po koeficijentu platnog razreda utvrđenom za premijera TK i iznosi 8.20.

Prema navedenom zakonu neto plaća direktora bez minulog rada nije smjela iznositi više od 3.321 KM, međutim, inspektori su tokom kontrole utvrdili da je prvom čovjeku tuzlanskog UKC-a obračunata i isplaćivana plaća veća od maksimalnog iznosa.

Prema inspekcijskom nalazu, direktoru UKC-a za period za koji je izvršena kontrola isplaćeno je okvirno 32.000 KM više od zakonom utvrđenog ograničenja. Više isplate neto plaća uglavnom se odnose na prekovremeni rad, a u navedenom periodu je direktor imao 1.080 prekovremenih sati. Odluke o prekovremenom radu direktora, koji je trajao u kontinuitetu 15 mjeseci, potpisivao je lično sam za sebe, u kojima nije navedeno na koju vrstu poslova se odnose.

Posebno kršenje zakona zabilježeno je u plaćama pomoćnika direktora UKC-a, čije su nakade te vrste utvrđene pravilnikom ustanove. Kako je zaključila inspekcija, pored osnovne plaće, sati prekovremenog rada, dodataka na naučni stepen, pomoćnicima su isplaćivane i stimulacije na plaću, kao i naknade za dežurstvo te naknade za pripravnost.

Naknade i za poslove bez pokrića

Inspekcija je utvrdila da je pomoćniku direktora za medicinske poslove za 15 mjeseci isplaćeno okvirno 17.000 KM po osnovu dežurstva, zatim blizu 2.000 KM po osnovu pripravnosti, za sate prekovremenog rada dobio je iznad 5.500 KM, dodatak za naučni stepen donio mu je više od 5.000 KM, a stimulacije na plaću bile su 2.000 KM za mart 2020. godine.

Inspekcija je zaključila da su sati prekovremenog rada utvrđeni pojedinačnim odlukama direktora UKC-a na mjesečnom nivou po isteku mjeseca, a prekovremeni rad nije unaprijed uveden i odobren u skladu sa Zakonom o radu.

“Prema ugovoru o radu u opisima poslova pomoćnika direktora za medicinske poslove nisu utvrđeni poslovi polikliničke i bolničke zaštite, po kojima je ostvarivao naknadu za dežurstvo i pripravnost na Klinici za bolesti uha, grla i nosa. Utvrđeno je da će obavljati poslove isključivo u uredu direktora UKC-a, a naknade je primao za poslove za koje nije imao zaključen ugovor o radu, niti bilo kakvom pisanom procedurom”, navodi inspekcija.

Također, nepravilnosti su zapažene i kod plaće pomoćnika direktora za nastavu i naučnoistraživački rad. Naime, inspektori su utvrdili da je od 1. maja 2020. godine njegova osnovna plaća uvećana za dodatak po osnovu naučnog stepena u iznosu većem od 4.000 KM, za prekovremene sate isplaćeno je okvirno 2.000 KM (38 sati u oktobru 2020. godine, 20 sati u martu 2021. godine) i korekciju plaće u vidu stimulacije u ukupnom iznosu koji je veći od 5.600 KM. Korekcija plaće, kako je zaključio inspektor, odobravana je pojedinačnim odlukama direktora UKC-a, u kojima nije navedeno obrazloženje zbog čega.

Ni plata pomoćnika direktora UKC-a za ekonomko-finansijske poslove nije isplaćivana u skladu sa zakonom, prema stavu inspektora. Naime, kako je naznačeno, njemu je pored neto plaće isplaćivan dodatak na plaću, po osnovu sati prekovremenog rada, koji su odobreni odlukom direktora na mjesečnom nivou.

Impozantno je da je pomoćnik direktora nadležan za ekonomsko-finansijske poslove imao ukupan prekovremeni rad 507 sati, za što mu je isplaćeno okvirno 18.000 KM za 15 mjeseci. Prekovremeni rad je trajao u kontinuitetu godinu dana, a prekovremeni sati u pojedinim mjesecima bili su veći od Zakonom o radu dozvoljenih sati. I njemu je isplaćivana tzv. stimulacija za rad za februar i mart 2021. godine u ukupnom iznosu od 3.690 KM bez obrazloženja zbog čega.

Inspekcija je također utvrdila da je plaća pomoćnika direktora UKC-a za sestrinstvo, naročito nakon 1. maja 2020. godine uvećavana za sate prekovremenog rada (20 sati maj i 31 sat juni 2020. godine, i 20 sati mart 2021.) u ukupnom iznosu od 1.377 KM te stimulacija plaće u iznosu većem od 8.700 KM, sedam mjeseci u kontinuitetu.

Inspekcijski izvještaj također pokazuje da je pored menadžementa UKC-a Tuzla kod pojedinih načelnika klinika kontinuirano isplaćivana stimulacija za rad, za koje se ne može potvrditi opravdanost. Simptomatično je i to da se sve odvijalo u periodu kada su bile na snazi naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva na osnovu kojih je bila aktuelna obustava hladnih programa, kao i obustava redovnih pregleda.

Također, budžetska inspekcija utvrdila je i primjenu statuta UKC-a Tuzla, koji je ranije stavljen van snage, navodi Klix.ba.

(TIP/Foto: Arhiva)