Uprava UKC-a Tuzla imala plaće sedam puta veće od uposlenika?!

Smjena članova Uprave Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla podigla je mnogo prašine. Međutim, analiza podataka o plaćama koje su im isplaćivane u protekloj godini baca sasvim drugačiju sliku. Kako stoji u Izvještaju o obavljenom nadzoru/kontroli obračuna i ispate plaća u JZU UKC Tuzla tokom prvih sedam mjeseci prošle godine, direktoru UKC-a Tuzla je ukupno isplaćeno oko 40.000 KM?!

Imajući u vidu da je Zakonom o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona predviđeno da neto plaća, bez minulog rada, direktora JZU UKC-a Tuzla ne može prelaziti iznos neto plaće premijera Tuzlanskog kantona, evidento je prekoračenje u odnosu na platu premijera u iznosu od više od 14.000 KM, čime je direktno kršen navedeni Zakon.

Pomoćnik direktora za medicinske poslove ubirao je prosječno skoro 7.000 KM mjesečno. Odnosno, za sedam mjeseci ukupno oko 25.000 KM više od premijera ili oko 29.000 KM više od ministara u Vladi Tuzlanskog kantona. Za sedam mjeseci na ime plaće mu je isplaćeno skoro 50.000 KM, od čega se na osnovnu neto plaću odnosi skoro 32.000 KM, a za dodatke na plaću 15.497 KM?!

Slična je situacija i kod pomoćnika direktora za nastavu i naučno-istraživački rad, kao i kod pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove, čije su mjesečne plaće iznosile više od 4.000 KM, odnosno skoro 6.000 KM. Zakon je kršen i kod obračuna plaća za pomoćnika direktora za sestrinstvo, a ovu funkciju su u posmatranom periodu obavljala dva izvršioca?!

Osim svega navedenog u pogledu obračuna plaća, evidentno je i da je Upravni odbor o temama za koje mu je trebalo prethodno mišljenje Ministarstva, odlučivalo samoinicijativno i bez tog mišljenja. Također, bez saglasnosti Ministarstva, Upravni odbor je izvršio i povećanje plaća. Pomenuto  jasno ukazuje na sistemsko kršenje zakonskih propisa za što direktnu odgovornost snose  članovi Uprave, ali i Upravnog odbora UKC-a Tuzla.

Čak i ako je od doktora, ako nije dovoljno za podnošenje ostavke, sasvim je dovoljno za smjenu.

(TIP/Autor komentara: Adis Jašarević)