Vlada TK osigurala 593.530 KM za pomoć ugostiteljima i hotelijerima

Prema obećanju koje je dala predstavnicima ugostiteljskih radnika u Tuzlanskom kantonu, Vlada je u utorak  utvrdila način realizacije i tekst javnog poziva za podršku privrednim subjektima u oblasti ugostiteljstva i hotelijerstva. Radi se o privrednim granama koje su najviše pogođene pandemijom korona virusa i epidemiološkim mjerama koje su propisivali krizni štabovi i vlade. Za refundaciju poreza i doprinosa na plaću i iz plaće za mjesec januar 2021.godine, a kao pomoć uslijed posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, Vlada je osigurala 593.530,00 KM. Postupak dodjele ovih sredstava vršit će se transparentno, na osnovu javnog poziva kojeg će Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja objaviti u narednim danima na web stranici Ministarstva i Vlade TK. Uslovi za ostvarivanja prava na ovaj oblik podrške su da privredni subjekt ili obrtnik ima registrirano sjedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji Tuzlanskog kantona, da propisanu djelatnost obavlja kao osnovnu djelatnost, odnosno da je isto glavna djelatnost registrirane poslovne jedinice, te da je izmirio obaveze po osnovu direktnih poreza i doprinosa po svakom zaposleniku, zaključno sa 31. januarom 2021.godine. Visina sredstava pomoći pojedinačnim privrednim subjektima odredit će se u visini sredstava uplaćenih na ime direktnih poreza i doprinosa za zaposlenike.

Vlada osniva Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom

Intenciju za što većim stepenom transparentnosti javne uprave i najavljenu borbu protiv korupcije Vlada je  demonstrirala donošenjem Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona. Ovo je prvi puta da Tuzlanski kanton institucionalno uspostavlja mehanizam za sprječavanje korupcije i isto tako postavlja standard u transparentnom djelovanju. Ured je formiran pri Vladi i činjenica da će Ured voditi i u istom raditi državni službenici koji sami shodno zakonu moraju biti odvojeni od politike i raditi isključivo u interesu građana, jasno  depolitizira Ured i čini ga nezavisnim u svom djelovanju, a što je dodatno propisano i samom Uredbom o osnivanju Ureda. Šef ureda će se birati putem javnog konkursa i zasigurno će jedan od uvjeta biti i prethodno iskustvo u borbi protiv korupcije, a Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će normativno uspostaviti rad Ureda, te će već interno biti raspoređeni  državni službenici u sam Ured. Ovo znači da neće doći do novih zapošljavanja. Samim tim znatno će se i ubrzati formiranje Ureda, koji će u vrlo kratkom roku postati operativan. Također potrebno je istaći da će Ured voditi niz registara kao što su e-registar javnih nabavki, e-registar zaposlenih u javnom sektoru, e-registar subvencija i podsticaja kao i druge registre. Sama uspostava Ureda je izuzetno bitna i zbog Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu jer će Ured biti mehanizam za provođenje ovog Zakona obzirom da će isti voditi registar koji se odnosi na ovaj Zakon. S druge strane Ured nema formu istražnog organa, te je itekako bitno podvući da Ured ne vrši istrage, nego samo prikuplja podatke i vodi registre, te ukoliko se utvrdi bilo kakva „anomalija“ o njoj će biti obaviješteno nadležno tužilaštvo. Svi građani će moći javno da pregledaju registre koje vodi Ured, čime će se obezbjediti transparentno djelovanje i sasvim jedan novi pristup djelovanja.

855.000,00 KM za podršku tjelesnoj kulturi i sportu

Utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu. Budžetom Kantona za ove namjene je predviđeno ukupno 855.000,00 KM. Donošenjem ove odluke stvoreni su uslovi za raspisivanje javnih poziva koji su planirani za kraj maja, kada će sportske organizacije i sportisti moći da podnose svoje prijave. Ove godine posebna pažnja posvećena je mlađoj populaciji, odnosno djeci školskog uzrasta, sa ciljem povećanja interesa djece i mladih za bavljenje sportom. U saradnji sa Sportskim savezom TK, Školskim sportskim savezom kantona, Školskim sportskim društvima i Društvom pedagoga planirana je realizacija školskih sportskih takmičenja koja će obuhvatiti više uzrasnih kategorija, a djeca koja budu prvoplasirana moći će aplicirati za stipendije koje dodjeljuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade. Također, sve što je uočeno kao nedostatak prilikom prošlogodišnje realizacije programa podrške, uvršteno je u Odluku za 2021. godinu, čime je dodatno poboljšan kvalitet realizacije sredstava u oblasti sporta. S tim u vezi veoma je važno da potencijalni aplikanti budu pažljivi prilikom prijavljivanja kako bi njihove prijave bile potpune. Ovogodišnja planirana sredstva dodjeljivat će se za dodjelu nagrada i stipendija u sportu Tuzlanskog kantona, sportskim organizacijama, javnim ustanovama i preduzećima u oblasti sporta, a za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta koji se odnosi na cjelokupni sistem sporta Tuzlanskog kantona i to za sufinansiranje vrhunskog i kvalitetnog sporta, sporta lica sa invaliditetom, sportske rekreacije, sportskog odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite sportista, pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta, te za sufinansiranje organizacija sportskih manifestacija od značaja za Tuzlanski kanton. Planirana su i sredstva za sufinansiranje poslova Sportskog saveza TK i Sportskog saveza lica sa invaliditetom TK, te dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge po postupku javne nabavke koje provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i to za pripremu TV emisija o sportu, izradu brošura i drugih informativnih letaka o sportu, za organizaciju stručnih skupova, okruglih stolova, edukacija i drugih događaja vezanih za sport na području Tuzlanskog kantona kao i za nabavku i održavanje softvera kojim se uspostavlja baza podataka svih registrovanih pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona i članovima Savjeta za sport.

 1,3 miliona KM za zapošljavanje i samozapošljavanja branilaca

Vlada je utvrdila i uslove, kriterije i postupak za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđivanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice. Radi se o ukupno 1,3 miliona KM bespovratnih sredstava, koja će biti odobrena u svrhu samozapošljavanja radi pokretanja nove djelatnosti i zapošljavanja radi proširenja postojeće ili pokretanja nove djelatnosti za osobe iz boračke populacije koja se nalaze u evidenciji Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. U ovom smislu samozapošljavanje podrazumijeva zapošljavanje nezaposlene osobe koja bi koristeći sredstva registrovala i otpočela obavljati djelatnost u svoje ime i za svoj račun, dok zapošljavanje mogu vršiti fizička lica koja obavljaju, obrtničku ili srodnu djelatnost ili privredna društva. Od ukupnog iznosa 700.000 KM je namijenjeno za bespovratna sredstva obrtnicima, dok je 600.000 KM namijenjeno za privredna društva koja bi vršila prijem novih radnika. Cilj donošenja ovoga propisa je da se putem izdvajanja određenih finansijskih sredstava omogući otvaranje novih radnih mjesta putem pokretanja odnosno proširenja djelatnosti, na području Tuzlanskog kantona, od strane branilačkih kategorija i na način da se afirmiše proizvodna djelatnost u odnosu na uslužnu.

Povećanje broja prijavljenih žrtava nasilja u porodici

Usvojen je  Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Kako se u Izvještaju navodi, tokom prošle godine, nadležne ustanove i udruženja građana realizaciju mjera i aktivnosti uspješno su prilagodili uslovima i epidemiološkim mjerama prevencije od pandemije izazvane virusom COVID 19. Prema evidencijama centara za socijalni rad u TK u periodu 2019-2020. godina evidentno je povećanje broja prijavljenih žrtava nasilja sa 515 u 2019. godini na 537 u 2020. godini. U 2020. godini najviše je zastupljeno fizičko (279), zatim psihičko nasilje (203), ali su evidentni i drugi oblici nasilja (45) i seksualno nasilje (8). Kada je u pitanju spolna struktura većina žrtava nasilja je ženskog spola, ukupno su 504 žene i 33 muškaraca. U 2020. godini evidentno je povećanje broja žrtava nasilja u svim uzrastima. Najveći broj žrtava nasilja (208) zastupljen je u starosnoj dobi od 28 do 45 godina. Međutim, zabrinjavajuće je da je evidentirano 52-oje djece žrtava nasilja u uzrastu 0-18 godina, a najviše njih (25) je starosne dobi 15-18 godina. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je, također putem podrške projekata udruženja i organizacija podržalo usluge porodičnog savjetovališta. Na ovaj način direktno, online ili putem telefona podržano je 278 korisnika/ca uključujući i žrtve nasilja u porodici sa 653 individualne, partnerske ili grupne psihoterapeutske sesije.

Posljedice pandemije izazvane virusom Covid 19 vidljive su i u povećanju prijava nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu. U prilog tome govore podatak da je u 2020. godini evidentirano 396 prijava koje indiciraju na nasilja u porodici, što je za 30 prijava više nego u 2019. godini, kada je podneseno 366 prijava. Kantonalnom tužilaštvu dostavljena su 143 Izvještaja o učinjenom krivičnom djelu, dok je u 165 prijava nije bilo elemenata krivičnog dijela, a 88 predmeta se nalazi u radu. Ovlaštene službene osobe Uprave policije MUP-a TK-a su tokom 2020. godine, nadležnim općinskim sudovima podnijele ukupno 85 zahtjeva za 143 zaštitne mjere, shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH. Općinski sudovi u 2020. godini su izrekli su 77 rješenja sa 127 zaštitnih mjera, što je više nego u 2019. godini kada su izrekli 63 rješenja sa 105 zaštitnih mjera. Tokom 2020. godine uslugama smještaja u sigurnoj kući obuhvaćeno je 88 osoba žrtava nasilja što je više nego u 2019. godini kada je usluge smještaja koristilo 68 osoba.

Ipak i pored poteškoća izazvanih pandemijom, zahvaljujući multisektorskoj saradnji, realizirane su brojne edukacije za policijske službenike/ce i uposlenike/ce Uprave policije MUP TK-a, uposlenika/ca centara za socijalni rad, osnovnih i srednjih škola i zdravstvenih ustanova.

Ostale odluke

Utvrđenim prijedlogom Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, Vlada je predvidjela produženje roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina. Umjesto 31. maja ove godine, novi rok podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina je 31. maj 2022. godine.

Utvrđen je  nacrt detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža „Konjuh“, i to: Regulacionog plana lokaliteta Zlača, Regulacionog plana lokaliteta Muška voda i Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina, te ove dokumente uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2020.godinu. Uslijed izuzetno nepovoljne situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 u Bosni i Hercegovini velik dio aktivnosti koje Pedagoški zavod obavlja u sklopu svoje nadležnosti je morao da bude ili u potpunosti otkazan ili prilagođen situaciji. U međuvremenu Pedagoški zavod je bio nosilac aktivnosti koje su proizašle iz potrebe organizovanja i realizacije nastave u specifičnim uslovima.

Prihvaćeni su izvještaji o radu i poslovanju JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Specijalna biblioteka „Behram – beg“ u Tuzli za 2020. godinu. Kako se u izvještajima navodi, tokom protekle godine, koju je obilježila pandemija korona virusa, bibliotekari su intenzivnije obavljali akumulirane, i druge tekuće poslove unutar biblioteka, te različitim sadržajima nastojali, putem online platformi, intenzivirati kontakte sa korisnicima svojih usluga.

odobreno je 10.000 KM Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine za organizaciju završnih pripreme ženske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine za odlazak na Evropsko prvenstvo. Završne pripreme će se održati u Tuzli u periodu od 07.06. do 13.06.2021.godine.

Na osnovu dostavljenih zahtjeva za sufinansiranje manifestacija, Vlada je onijela Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton. S tim u vezi Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Ženskom košarkaškom klubu „RMU Banovići“ za organizaciju manifestacije završnog turnira KUP-a Bosne i Hercegovine sezona 2020/2021 koji se odigrao u periodu od 06.-07.03.2021. godine u Banovićima. Također, odobreno je i 2.000,00  KM Međunarodnom forumu Bosna za sufinansiranje troškova organizacije Šesnaeste internacionalne konferencija „Jedinstvo i razlike u Evropi“.

Vlada je odbila da prihvati Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.

Data je saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu, koje pred Općinskim sudom u Tuzli u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika „Muška voda“ d.o.o. Kladanj zastupa Vladu Tuzlanskog kantona, da se u navedenom postupku izjasni za prodaju stečajnog dužnika u cjelini neposrednom pogodbom za iznos od 227.002,27 KM.

Vlada je prihvatila i Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesijama za 2020. godinu. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona u 2020. godini, vodilo je postupak za zaključenje novih ugovora o koncesiji za sedam privredna društva, obzirom da su raniji ugovori istekli ili su bili pred prestankom važenja. Zaključno sa 31.12.2020. godine Ministarstvo privrede ima 23 zaključena ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina za čiju dodjelu je nadležna Vlada Tuzlanskog kantona. Tokom protekle godine po osnovu koncesione naknade fakturisano je 3.229.256,29 KM, što je za cca 31% manje u odnosu na 2019. godinu, kada je fakturisano 4.697.876,38 KM, a osnovni razlog zašto je u 2020. godini značajno manji iznos fakturisane koncesione naknade je to što Rudnici uglja „Kreka“ nije imao zaključen ugovor o koncesiji za 2020. godinu i samim tim nije bilo pravnog osnova za fakturisanje. U 2020. godini, po osnovu koncesione naknade od koncesionara iz nadležnosti Ministarstva privrede, naplaćeno je 5.978.166,56 KM što je za 906.194,65 KM ili cca 18% više u odnosu na 2019. godinu, kada je naplaćeno 5.071.971,91 KM. Osnovni razlog povećanja stepena naplate je što su Rudnici uglja „Kreka“ u 2020. godini po osnovu koncesione naknade iz ranijeg perioda uplatili 3.018.035,09 KM, dok su u 2019. godini uplatili 1.840.368,00 KM. S druge strane značajnije razlike u fakturisanim iznosima za 2019. i 2020. godinu, zabilježene su kod privrednih društava „TERAKOP“ d.o.o., „PLANTRANS DIJABAZ“ d.o.o., „JATA GROUP“ d.o.o., „GRAMAT“ d.o.o., Rudnik soli „TUZLA“ d.d. gdje je proizvodnja, a samim tim i fakturisana koncesiona naknada, značajno manja u 2020. u odnosu na 2019. godinu.

Odobreno je usmjeravanje donacije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. U svrhu realizacije Projekta „Podrška pravosuđu  BiH – Jačanje tužilačkih  kapaciteta u sistemu  krivičnog pravosuđa, faza 3” Vijeće je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, dodijelilo 16.400,00 KM.

(TIP/Video: Fena)