Ovo je dio nalaza federalnih revizora koji su kontrolisali da li su ispoštovane njihove preporuke iz 2018. godine koje su date za poboljšanje transparentnosti zapošljavanja u javnim preduzećima. Izvještaj o realizaciji preporuka revizora objavljen je prije nekoliko dana.

Ured za reviziju institucija u FBiH je u izvještaju konstatirao da zapošljavanje u javnim preduzećima FBiH i dalje nije u potpunosti transparentno, te da nijedna od 11 njihovih preporuka nije u potpunosti realizirana. Devet preporuka realizovano je djelimično, a dvije nikako.

Revizori su ukazali da je donošenjem izmjena i dopuna Zakona o radu unaprijeđen regulatorni okvir jer je propisana obaveza javnog oglašavanja prilikom zapošljavanja u javnom sektoru. Ali…

– Vlada FBiH je naknadno donijela Uredbu o postupku prijema u javnom sektoru kojom su propisani izuzeci od obaveze zapošljavanja putem konkursa. Primjena Uredbe za posljedicu je imala da su skoro sva javna preduzeća koristila mogućnost zapošljavanja bez javnog oglašavanja – upozoreno je u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Tako je u periodu 2019-2020. godina u devet javnih preduzeća primljeno 1.500 novih radnika, od čega 330 ili 22 posto bez konkursa, pri čemu nije osigurana transparentnost u zapošljavanju.

Tabela novozaposlenih

– Zapošljavanje bez javnog oglašavanja, koje je omogućila Uredba, vršilo se po ustaljenoj praksi preduzeća iz prethodnih godina, izborom iz baze podataka kandidata koji su dostavljali svoje podatke u aplikaciju preduzeća, zapošljavanjem poznatih kandidata koji su samoinicijativno dostavljali molbe za zapošljavanje, izborom poznatih kandidata koji su radili na određeno vrijeme i/ili su u nekom ranijem periodu radili kao pripravnici.

Važno je istaći da kod nekih preduzeća iz uzorka postoji praksa zapošljavanja na način da su prvobitno zapošljavali radnike bez konkursa/oglasa, do 120 dana, a potom najčešće iste radnike ponovo zapošljavali na neodređeno putem javnog oglašavanja – konstatovali su revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Preporuke su, osim javnim preduzećima, te 2018. godine date Parlamentu FBiH, Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom zavodu za zapošljavanje i kantonalnim službama za zapošljavanje.

Federalni revizori su, između ostalog, naveli da u izmjene i dopune Zakona o radu nisu uvrštene kaznene odredbe u slučaju nepoštivanja obaveze zapošljavanja putem konkursa, a što je preporuka koja se odnosila na Parlament FBiH.

Zamjerili su što još nije adekvatno propisan nadzor nad zapošljavanjem u javnim preduzećima, niti su jasno određene nadležnosti resornih ministarstava i nadzornih odbora u firmama po pitanju nadzora.

Revizori su istakli i da njihov izvještaj o transparentnosti zapošljavanja u javnim preduzećima uopće nije razmatrala Komisija Parlamenta FBiH odgovorna za reviziju.

(TIP/Izvor: faktor.ba)