Ukupni prihodi i primici u budžet iznosili su oko 767,5 miliona KM.

Ovo je navedeno u izvještaju o izvršenju budžeta institucija BiH, koji je prije nekoliko dana primila k znanju Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH.

Posmatrajući samo Vijeće ministara BiH, odnosno državna ministarstva, vidljivo je da je na plaće i naknade uposlenih u ministarstvima za devet mjeseci potrošeno više od 185 miliona KM, a za cijelu godinu je bilo planirano više od 254,6 miliona KM.

Istovremeno, u više od pola ministarstava povećan je broj zaposlenih.

Tako je Ministarstvo sigurnosti BiH, kada se porede podaci o broju zaposlenih na kraju 2019. godine sa stanjem na dan 30. septembar 2020. godine, za devet mjeseci zaposlilo 12 osoba. Na plaće i naknade u cijeloj godini potrošili su oko pet miliona KM.

Ministarstvo finansija i trezora BiH imalo je 11 više zaposlenih, a za plaće i naknade za godinu je dato oko 4,9 miliona KM.

Ministarstvo komunikacija i prometa je za devet mjeseci zaposlilo osam osoba, a za plaće i naknade za godinu dato je oko 3,2 miliona KM.

Šest osoba je novozaposleno u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, koje je na plaće i naknade dalo oko 3,5 miliona KM u 2020. godini.

Dva su novozaposlena stigla i u Ministarstvo civilnih poslova BiH, koje je na plaće i naknade dalo oko 4,1 milion KM.

Za to vrijeme, Bosna i Hercegovina još čeka vakcine preko COVAX mehanizma, u čiju su nas sigurnost i brzinu isporuke uvjeravali. Za ovo je nadležno Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Istovremeno, Vijeće ministara se na sjednicama tokom prošle godine bavilo smještajem migranata, odobravanjem raznih projekata i zajmova, raspodjelom novca, sporazumima i memorandumima, imenovanjima, usvajanjem informacija…

Kada je riječ o vakcinama, u augustu prošle godine usvojili su informaciju o identifikaciji Ministarstva civilnih poslova kao nadležne institucije za potpisivanje okvirnih ugovora u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera. Skoro mjesec kasnije je data saglasnost na ugovor o nabavci vakcina, koje još čekamo.

Treba napomenuti da je u četiri državna ministarstva broj zaposlenih smanjen za devet mjeseci prošle godine. Manje zaposlenih imali su Ministarstvo vanjskih poslova BiH (pet manje), Ministarstvo odbrane (284 manje zaposlena), Ministarstvo pravde (41 manje zaposleni), te Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (četiri zaposlena manje).

(TIP/Izvor: Faktor.ba/Foto: Fena)