Predstavnici Odbora za promet i komunikacije ovog Doma iznijeli su podatke da je najveći broj cesta izgrađen u periodu od 1968. do 1975. godine, da da je prosječna starost mostova 48 godina, kao i da su tuneli u dosta lošem stanju. Uprkos ovim činjenicama Federacija još uvijek nema novi zakon o cestama, postojeći je iz 2010. godine, a uopće nema zakon o sigurnosti prometa na cestama.

U ovoj godini u planu tekst prednacrta zakona o cestama

Pojašnjenje smo zatražili u federalnim ministarstvima prometa i komunikacija i unutrašnjih poslova.

– Federalno ministarstvo prometa i komunikacija svojim planom rada za 2021. godinu je kao predlagač predvidjelo izradu teksta prednacrta zakon o cestama Federacije BiH. Planirani rok za izradu teksta je 31.12.2021.godine. Tekst je potrebno uskladiti sa pravnim nasljeđem EU-a. Razlozi za donošenje novog zakona su zbog novostvorenih uvjeta i poboljšanja upravljanja cestama prvenstveno upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture i minimalnim uvjetima sigurnosti u tunelima – naveli su nam iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

U Federaciji ne postoji zakon o sigurnosti prometa na cestama, a prema podacima iz 2018. godine u FBiH je registrirano 25.771 saobraćajna nezgoda u kojima je 141 osoba poginula, 950 je imali teže povrede, a sa lakšim su završile 5.772 osobe.

– Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova 2017. godine pokrenulo je inicijativu da Federalna uprava policije preuzme poslove provođenja Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini na magistralnim cestama, autocestama i brzim cestama, koji su prema Zakonu o cestama FBiH u nadležnosti Federacije BiH. Na predložene zaključke očitovalo se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija koje je pribavilo mišljenje od kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, koji su se izjasnili da nisu saglasni da se ti poslovi organizuju u okviru FUP-a, te smatraju da se radi o nadležnosti kantona – kazali su nam u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

Dodaju da je Ministarstvo dostavilo Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje Informaciju sa predloženim zaključcima i mišljenjem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Četiri kantonalna ministarstva odbila inicijativu MUP-a FBiH

– Kolegij Vlade Federacije BiH je donio zaključak da Informacija neće biti uvrštena na dnevni red Vlade FBiH s obzirom na mišljenja koja su dostavila kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova. Prema mišljenju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, postoji mogućnost da se u okviru Federalne uprave policije organizuje provođenje Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH za kategorije puteva koji su prema Zakonu o cestama FBiH u nadležnosti Federacije – rekli su nam u Ministarstvu.

Ukazuju i na činjenicu da su i za niz drugih propisa za koje je Ministarstvo pokrenulo inicijativu da se donesu na nivou Federacije (zakon o javnom okupljanju, zakon o nedoličnom ponašanju na sportskim terenima, zakon o prijevozu opasnih materija i dr.) kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10 – Livno, Herecegovačko-neretvanskog, Zapodnohercegovačkog i Posavskog, nisu podržali ove inicijative, navodeći da se ti zakoni ne mogu donijeti na nivou Federacije, već na nivou kantona.

(TIP/Izvor: Faktor.ba/Autor:E. Duvnjak-Šalaka)