U 2020. godini na području TK evidentirano preko 12 hiljada migranata

Nasjednici u utorak  Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Izvještaj o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za period januar – decembar 2020. godine. Tokom 2020.godine  službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 12.524 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. Tokom 2019. godine je evidentirano 10.715 migranata. Posmatrajući po mjesecima, tokom prošle godine najviše migranata evidentirano je tokom jula i augusta, nakon čega je došlo do postepenog smanjivanja njihovog broja. Posmatrano po zemlji porijekla, najviše migranata tokom 2020.godine je evidentirano iz Pakistana 5.491 ili 44%. zatim iz Afganistana3.680 ili 29%, Bangladeša 1.033 ili 6%, Maroka 954 ili 6%, Alžira, Libije i Iran po 2%, Sirije i Iraka po 1% i ostalih država 3%.

U posmatranom vremenskom periodu evidentirano je 218 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti. Oni su počinili ukupno 29 krivičnih djela za koja su Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona dostavljeni Izvještaji o počinjenom krivičnom djelu.

Preduzete su mjere prema 152 migranta na osnovu čega su izdata rješenja o protjerivanju i smješteni su u imigracioni centar Istočno Sarajevo ili privremeni prihvatni centar u Blažuju. Prema raspoloživim podacima trenutno je za 8 migranata određena mjera pritvora, dok se dva migranta nalaze na izdržavanju kazne zatvora u KPS Tuzla.

“Također, evidentirano je blizu 300 sigurnosno interesantnih događaja koji se vezuju za ove osobe. Jedan od osnovnih problema sa kojim se susreću policijski službenici MUP-a TK su jezičke barijere i otežana komunikacija sa ljudima u pokretu. Formiran je i poseban policijski štab koji je zadužen za praćenje situacije sa migrantima”, izjavila  je glasnogovornica Uprave policije MUP- a TK Amra Kapidžić.

Ostale odluke

Vlada je  izmijenila Plan robnih rezervi za period 2020-2024. godina, kao i Plan robnih rezervi za 2021. godinu koji je usklađen sa četverogodišnjim planom.

Utvrđeno je da će cijena banjsko opskrbnog dana za banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) korisnika prava u statusu: ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, nosioca „Partizanske spomenice 1941“, demobilisanog branioca i član porodice šehida-poginulog branioca, tokom 2021. godine, iznositi 54,00 KM, a za pratioca, u slučaju potrebe pratnje korisnika prava u toku putovanja na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatskom lječilištu i/ili potrebe stalnog prisustva pratioca za vrijeme medicinske rehabilitacije, bez korištenja medicinskih usluga 30,00 KM.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na Strategiju zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. – 2027. Kako se u Mišljenju navodi, Strategija zapošljavanja uzima u obzir cjelokupni ekonomski kontekst,uključujući makroekonomske okvire i industrijske politike. Ona se zasniva na postojećim obrazovnim reformama i prioritetima. U predloženoj Strategiji predviđeni su strateški ciljevi u kojima će se težiti produktivnijem zaposlenju. Ipak, Ministarstvo izražava rezervu za realizaciji Strategije u potpunosti jer ista zavisi od realizacije navedenih dokumenata većeg broja institucija, kao i njene obimnosti.

Imajući u vidu promjenu članova Vlade Tuzlanskog kantona, a kako bi Ekonomsko-socijalno vijeće nesmetano moglo obavljati djelatnost zbog koje je osnovano, na današnjoj sjednici Vlada je, ispred Vlade Tuzlanskog kantona u Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Tuzlanskog kantona, imenovala ministra finansija Tuzlanskog kantona Vedrana Lakića, ministra privrede Tuzlanskog kantona Mevludina Hodžića, ministra za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Zlatana Muratovića, te ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Esada Džidića.

Također,  imenovani su  članovi Radne grupe za izradu prijedloga Zakon o razvojnoj i humanitarnoj pomoći Bosne i Hercegovine trećim zemljama. Ispred Tuzlanskog kantona u Radnu grupu je imenovana državna službenica u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Arnela Bratovčić.

Vlada je  upoznata sa izvještajima o radu devet kantonalnih ministarstava tokom 2020. godine.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva o namjenskom utrošku realizovanih sredstava po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme za 2020. godinu. Shodno ovom ugovoru, Vlada je u protekle četiri godine JZU UKC Tuzla doznačila ukupno 2,8 miliona KM za nabavku medicinske opreme, a UKC Tuzla je u cijelosti opravdao doznačene iznose sredstava.

Odbreno je provođenje ponovljenog javnog oglasa za prodaju putničkog motornog vozila „Seat TOLEDO sport 1,9 TDI“ u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Na  sjednici data je saglasnost na tekst Aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u JP „Spreča“ za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla. Ovim aneksom samo je važenje kolektivnog ugovora produženo do 09.02.2023.godine.

U okviru kadrovskih pitanja, a imajući u vidu podnesenu ostavku na poziciju izvršnog  direktora za tehničke poslove JP „Spreča“ d.d. Tuzla, Vlada je danas dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost  „Spreča“  d.d.  Tuzla za  razrješenje  Alena  Nuhića, dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća.

(TIP)