Šta je Vlada FBiH navela u Informaciji o posljedicama pandemije koronavirusa?

Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijama sedam federalnih ministarstava o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa COVID-19 na privredu i zdravstvo.

Objedinjena informacija bit će upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, na čiji je zahtjev i pripremljena.

Zdravstvo

Zavod za javno zdravstvo FBiH je,

navedeno je u informaciji Federalnog ministarstva zdravstva, sačinio pregled epidemiološke situacije COVID-19 u Federaciji BiH zaključno s 18.1.2021. godine.

Do tog dana je ukupan broj testitranja iznosio 378.401, prisustvo virusa je potvrđeno u 76.229 slučajeva, a broj izliječenih 58.966, a umrlo je 2.380 pacijenata. Trenutno je evidentirano 14.883 aktivnih slučajeva COVID-19. Vlada Federacije BiH se pribilježila za nabavu cjepiva putem COVAX mehanizma za  cijepljenje 20 posto populacije (800.000 doza cjepiva), kao i nabavu pomoćnih sredstava i zaštitne opreme za zdravstvene djelatnike putem Zajedničke nabave Europske komisije.

Za  nabavu cjepiva putem COVAX mehanizma je iz Budžeta FBiH za 2020. godinu uplaćeno 13.689.538 KM, a što je u skladu sa instrukcijama Ministarstva civilnih poslova BiH. U Budžetu FBiH za 2021. godinu predviđena su sredstva za nabavu cjepiva u iznosu od 12 miliona KM, kao i dva miliona KM namijenjena za poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 iz nadležnosti Federacije BiH, a što može podrazumijevati i financiranje potrošnog materijala neophodnog za proces cijepljenja (šprice, igle i druga pomoćna sredstva za tranport i hladni lanac navedeni u planu).

Također, Federacija BiH se predbilježila za nabavu dodatnih 800.000 doza cjepiva putem Zajedničke nabave Europske komisije, te potrošnog materijala i zaštitne opreme. Planirano je da ova nabava bude finansirana iz sredstava IPA II pristupnog instrumenta 3 Evropske unije, koji će uskoro biti aktiviran. Zavod za javno zdravstvo FBiH će u okviru sredstava predviđenih za 2021. godinu finansirati troškove distribucije i skladištenja unutar Federacije BiH koji se mogu javiti u procesu provođenja imunizacije.

Pokrenute su aktivnosti za osiguranje hladnog lanca iz donatorskih i vanbudžetskih sredstava.

Na 251. sjednici Vlade Federacije BiH održane 14.1.2021. godine usvojena je informacija o Planu cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH, te prihvaćen Plan cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH. U informaciji je dat i ostvrt i na novine u dijelu laboratorijske dijagnostike, odnosno tzv. real time PCR za detekciju SARS-CoV-2. Napomenuto je i da su izmijenjene tarife zdravstvenih usluga u FBiH čime je cijena testiranja na SARS-CoV-2 ponovno dodatno smanjena na 96 KM, a serološkog testiranja na 36 KM. Pažnja u informaciji je posvećena autit laboratorijama javnih zdravstvenih ustanova s područja FBiH verificiranih za izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti s ciljem utvrđivanja dijagnoze na COVID-19.

Energija, rudarstvo i industrija

S ciljem ublažavanja negativnih efekata pandemije po privredu, Federalno minnistarstvo energije, rudarstva i industrije je predložilo, a Vlada FBiH usvojila Odluku o odgodi plaćanja kreditnih obaveza za 90 dana korisnicima kredita po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, zatim Kreditno-garantni program za velika preduzeća i Kreditno-garantni program za izvoznike, te izdvajanje 30.000.000 KM za očuvanje i poboljšanje likvidnosti u izvozno orijentiranim granama industrije. Ukupan iznos garancija koje mogu biti izdavane po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije iznosi po 100 miliona KM. Ukupan iznos garantovanih obaveza prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5.000.000 KM. Garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50 posto glavnice kredita, ali ne više od 3.000.000 KM.

Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH iznosi raspoloživih sredstava po granama industrije iznosili su: metalna, elektro i automobilska industrija 15.078.350 KM, industrija građevinskog materijala i nemetala 690.000 KM, drvna, papirna i grafička industrija 5.016.260 KM, proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće 4.026.840 KM, te hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike 5.188.550 KM.
Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije nije obuhvaćeno 996.345,86 KM, koliko je u 2020. godini dodijeljeno za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose po osnovu PIO za 106 zaposlenika, kao ni 2.699.872 KM na ime finansiranja razvojnih projekata u FBiH iz oblasti namjenske industrije.

Poljoprivreda i prehrambena industrija

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH je donijela izmjene i dopune Programa poticaja za 2020. godinu. Time su ukinuta ranija ograničenja u biljnoj i animalnoj proizvodnji za fizičke osobe, poljoprivredne obrte i pravne osobe, a proizvođačima osigurano pravo na dodatna poticajna sredstva za svako ostvareno povećanje proizvodnje. Svi rokovi navedeni u Programu i Pravilnicima prolongirani su zbog donesenih mjera ograničenja kretanja ljudi u vrijeme pandemije koronavirusa i reduciranog rada službenika u općinama.  Operativnim planovima su osigurana sredstva za isplatu redovnih poticajnih sredstava za proizvodnje u 2020. godini. Podrška za sufinansiranje proljetne sjetve realizirana je u 70 gradova/općina u ukupnom iznosu od 4.747.189,32 KM, a za sufinansiranje jesenske u 48 gradova/općina u ukupnom iznosu od 1.231.323,68 KM.

U aprilu 2020. godine je Federalno ministarstvo uspostavilo kreditnu liniju s Razvojnom bankom FBiH s ciljem obezbjeđenja povoljnih uslova za investicijska ulaganja u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije na principu da korisnik obezbjeđuje 25 posto sredstava vlastitog učešća, 25 posto grant sredstava obezbjeđuje Ministarstvo, a 50 posto Banka (rok otplate kredita do 15 godina, grace period do 36 mjeseci, nominalna kamatna stopa je tri posto fiksna na godišnjem nivou). Od uspostavljanja ove kreditne linije u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije ukupno je investirano 5,8 miliona KM. Do sada je u ovu svrhu Federalno ministarstvo potpisalo ugovore sa osam klijenata u ukupno iznosu od 566.842,75 KM, dok su dva ugovora u proceduri potpisivanja.

Za kapitalna ulaganja u okviru modela ruralnog razvoja, odobreno je 649 zahtjeva u ukupnom iznosu od 7.509.730,29 KM. Po osnovu investicijskih ulaganja u poljoprivredu i prehrambenu industriju u 2020. godini, za koje je ovo ministarstvo obezbijedilo grant sredstva u iznosu od 25 posto, putem kreditne linije kod Razvojne banke i putem kapitalnih ulaganja u okviru modela ruralnog razvoja, ukupno je investirano 35,8 miliona KM. U okviru modela ostalih vrsta podrški, odobrena su sredstava zadrugama za otkup proizvedenih poljoprivrednih proizvoda u iznosu od 184.428,05 KM, što je značajno doprinijelo mogućnosti plasmana istih, odnosno smanjenju viškova poljoprivrednih proizvoda
na tržištu Federacije BiH. U okviru isplate redovnih poticaja, do sada je isplaćeno 54.315.000 KM za animalnu i 10.562.000 KM za biljnu proizvodnju. Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede
Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19 u prošloj godini je bio obuhvaćen 31 privredni subjekt u ukupnom iznosu od 8.199.933,02 KM. Ova mjera se odnosila na izvozno orijentisana preduzeća u ovom sektoru.

U Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od tri miliona KM na ime subvencioniranja odnosno regresiranja kamata i troškova garancija na kredite odobrene putem garantnog programa.

Promet i komunikacije

U informaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija navedeno je da je Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, za ovu granu privrede izdvojeno 10.000.000 KM. Na raspisani javni poziv je 176 prijevoznika ispunilo uvjete za dodjelu sredstava. Vlada FBiH je na svojoj 247. sjednici održanoj 15.12.2020. donijela Odluku o dodjeli financijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika u okolnostima  pandemije COVID-19. Ministarstvo je s korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika potpisalo ugovore s korisnicima i u toku je procedura uplate sredstava.

Finansije

U informaciji Federalnog ministarstva finansija je, uz ostalo, navedeno da je, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, pravo za subvencioniranje doprinosa ostvarilo 58.528 pravih osoba za 400.641 osiguranika u ukupnom iznosu za april, maj i juni od 90.934.169,72 KM. Od toga je 50.397.433,15 KM na ime doprinosa za penzijsko-invalidsko, 36.154.227,49 KM za zdravstveno i 4.382.509,08 KM za osiguranje od nezaposlenosti.
U skladu sa Zakonom, obustavljeni su postupci prinudne naplate koje provodi Porezna  uprava Federacije BiH u periodu od stupanja Zakona na snagu do 31.7.2020. godine.

Prema podacima Porezne uprave, ukupan broj obveznika koji su u prinudnoj naplati na dan 31.7.2020. godine je 72.562. Iznos duga je 2.800.427.262,14 KM (glavnica i kamata) bez troškova prinudne naplate.

Porezna uprava nije vodila upravne postupke, niti je posebnim aktima odobravala obustavu plaćanja po sporazumima o plaćanju duga u ratama, ali nije ni raskidala sporazume o prolongiranju plaćanja duga zbog neplaćanja rata i  tekućih obaveza.

Ukupan broj obveznika kojima je odobrena obustava plaćanja po sporazumima koji nisu platili rate zaključno sa danom slanja podataka (a nisu raskinuti sporazumi zbog neplaćanja) iznosi 227. Ukupno neplaćene rate za period april – juli 2020. godine iznose 4.527.521,06 KM.

Turizam i ugostiteljstvo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u informaciji ukazuje na činjenicu da je zbog pojave koronavirusa u martu 2020. godine evidentan pad dolazaka i noćenja turista u odnosu na mart 2019. godine za oko 75 posto. U aprilu 2020. u odnosu na april 2019. godine je bio manji za 99 posto, dok postotak pada za maj 2020. godine iznosi 98 posto. Pad broja dolazaka  i noćenja turista u odnosu na 2019. godinu nastavljen je i narednom periodu. Ovo je imalo
direktan uticaj i na pad broja zaposlenih u turističko-ugostiteljskom sektoru. Tako je u ovom sektoru u januaru 2020. godine bio 27.291 zaposleni, a do novembra je taj broj opao na 23.669.

U informaciji je dat i detaljan pregled inicijativa i zaključaka koje je Federalno ministarstvo predložilo, a Vlada usvojila s ciljem pomoći pomoći ugostiteljsko-turističkom sektoru u FBiH.

Razvoj, poduzetništvo i obrt

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u informaciji navodi da je od maja do oktobra 2020. godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH blago oscilirao, ali s tendencijom povećanja u 9. i 10. mjesecu. Ovo je posljedica povećanja broja zaposlenih u pravnim subjektima, dok se smanjuje broj zaposlenih u subjektima koji su organizovani kao samostalni poduzetnici. Ukupan registrovani promet s PDV-om od juna do oktobra porastao je s neznatnim oscilacijama u odnosu na mart – maj. U informaciji je, pored ostalog, navedeno usljed pandemije koronavirusa, vanjskotrgovinska razmjena Federacije BiH je doživjela ozbiljan poremećaj. Za period maj – oktobar 2020. godine pokrivenost uvoza izvozom je veća za 3,56 procentna poena u odnosu na isti period prošle godine i na nivou je 58,87 posto.

(TIP)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena        

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.

  1. Рады представить выход обновленной мобильного приложения БК Лига Ставок для Android! Этот шаг полностью преобразует ваш пользовательский опыт, делая его…