Uslovi koriA?tenja

Pravni uslovi i pravila koriA?tenja

Hvala Vam A?to ste pristupili internet vijesniku TIP, koji djeluje unutar grupacije Danas.info. Pregledanjem ove internet stranice izriA?ito prihvatate slijedeA�e pravne uslove i pravila koriA?tenja ove internet stranice.

AutentiA?ni dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama Danas.info ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji naA?in koristiti bez izriA?itog pristanka urednika (ili druge ovlaA?tenog A?lana redakcije) ili na bilo koji naA?in koji moA?e uzrokovati A?tetu Danas.info ili bilo kojoj treA�oj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poA?tivanje svih autorskih i vlasniA?kih prava, te prava treA�ih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenoA?enje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje, te svaka druga vrsta upotrebe sadrA?aja ove stranice, te odabir i usklaA�ivanje sadrA?aja, bez izriA?itog prethodnog pisanog dopuA?tenja Danas.info i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuA?tenje dano, nije dopuA?teno brisati ili mijenjati postojeA�e podatke koji se odnose na autorsko pravo.

Danas.info smatra da korisnici interneta imaju pravo na liA?nu privatnost i nenadgledan pristup i navigaciju internetom. Pri pruA?anju novinskog servisa putem interneta prikupljamo statistiA?ke podatke koje koristimo za praA�enje ukupne A?itanosti naA?ih stranica. Ovaj proces sakupljanja podataka ne omoguA�ava nam da saznamo vaA? identitet. IzvjeA?taji zasnovani na ovim podacima se koriste od strane redakcije, u cilju poboljA?anja web stranice, te pruA?anja boljeg servis naA?im korisnicima.

Da bi koristili formu za komentare, morate se registrirati i prihvatiti uvjete koriA?tenja dolje navedene:

 

  • Zabranjeno je nametanje kupnje ili prodajte proizvoda i usluga drugim korisnicima ili oblik bilo kakve donacije
  • Zabranjen je unos pogrdnog, nepristojnog, A?tetnog, vulgarnog, prijeteA�eg sadrA?aja. TakoA�er zabranjeno je naruA?avati neA?iju privatnost, osuA�ivanje, isticanje mrA?nje na nacionalnoj ili rasnoj osnovi kao i ostale ilegalne radnje.
  • Molimo vas da se kulturno odnosite prema ostalim registriranim A?lanovima. U sluA?aju konstantnog krA?enja pravila ponaA?anja vaA? raA?un biA�e iskljuA?en
  • Zabranjeno je objavljivanje sadrA?aja koji je zaA?tiA�en pravima i nemate nikakva prava za objavu istog. Zabranjen je unos sadrA?aja koji je patentiran, tajan ili je zaA?tiA�en pravima koriA?tenja.
  • Zabranjen je unos bilo sadrA?aja koji je zaraA?en programskim virusima ili bilo kojeg drugog programskog koda, dokumenata ili programa u sluA?bi prekidanja, uniA?tavanja ili limitiranja funkcija ovog programa.
  • Zabranjena je registracija i predstavljanje pod tuA�im imenom i prezimenom, isticanje laA?nog profila, te otkrivanje osobnih podataka drugim registriranim korisnicima.

Komentari odraA?avaju stavove njihovih autora, a ne nuA?no i stavove internet vijesnika Danas.info. ZadrA?avamo pravo brisanja komentara u cijelosti ili nekih njegovih dijelova bez najave i objaA?njenja. Zbog velikog broja komentara TIP.ba nije duA?an obrisati sve komentare koji krA?e pravila. Kao A?italac takoA�er prihvatate moguA�nost da meA�u komentarima mogu biti pronaA�eni sadrA?aji koji mogu biti u suprotnosti sa vaA?im vjerskim, moralnim i drugim naA?elima i uvjerenjima.

Savjetujemo svim roditeljima, starateljima ili hraniteljima da djecu poduA?e o tome kako sigurno i odgovorno postupati s liA?nim podacima na internetu. Maloljetnici ne bi smjeli davati nikakve liA?ne podatke na stranicama Danas.info bez dopuA?tenja roditelja, staratelja ili hranitelja. Danas.info neA�e nikad svjesno prikupljati liA?ne podatke maloljetnika, neA�e ih ni na koji naA?in koristiti, niti A�e ih odati treA�ima bez dopuA?tenja.

KoriA?tenjem sadrA?aja ove web stranice korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz koriA?tenja ove web stranice te prihvata koristiti sadrA?aj ove web stranice iskljuA?ivo za liA?nu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Danas.info se u potpunosti odriA?e svake odgovornosti koja na bilo koji naA?in moA?e nastati iz, ili je na bilo koji naA?in vezana za koriA?tenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadrA?aja ove web stranice, te za bilo kakvu A?tetu koja moA?e nastati korisniku ili bilo kojoj treA�oj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom koriA?tenja sadrA?aja ove web stranice.

Danas.info zadrA?ava pravo izmjene ovih uslova koriA?tenja i koriA?tenja web stranice u bilo kojem trenutku, te neA�e biti odgovoran ni za kakve moguA�e posljedice proizaA?le iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internet stranici ili kada su korisnici o njima obavijeA?teni.

Ova pravila i uslovi koriA?tenja podloA?ni su izmjenama i dopunama, a vaA?eA�om verzijom se smatra ona trenutno ovdje izloA?ena.