Vlada TK pokrenula postupak smjene direktora Uprave policije Dževada Kormana

28.01.2020 14:55
 

Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak je na sjednici donijela Odluku kojom se, na prijedlog ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, pokreće postupak smjene direktora  Uprave policije Dževada Kormana iz razloga što je rad direktora Uprave policije za 2019. godinu ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“. Odlukom se također traži od Nezavisnog odbora Skupštine Tuzlanskog kantona da Vladi Tuzlanskog kantona dostavi saglasnost za konačnu odluku o smjeni direktora Uprave policije.

Mjere za smanjenje zagađenja

Utvrđen je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Razlog donošenja predmetnog Zakona je potreba da se reguliše obaveza priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplotnom energijom, a u cilju smanjena zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta. Pored toga propisano je i da općinsko/gradsko vijeće može posebnim aktom osloboditi od obaveze plaćanja komunalne naknade i druge korisnike komunalnih usluga, osim onih koji su po Zakonu već oslobođeni plaćanja. Također, izmjenama je dodata mogućnost obavljanja komunalne djelatnosti, putem javno-privatnog partnerstva.

Informacija o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima

 Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova TK o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za vremenski period januar – decembar 2019. godine. Službenim aktivnostima policijskih službenika u saradnji sa Službom za poslove sa strancima utvrđeno je da je na području Tuzlanskog kantona u pomenutom vremenskom periodu evidentiran značajan porast broja migranata te je u 2019. godini evidentirano njih 10.715. Priliv migranata zavisio je od mjeseca od 40 migranata u januaru, pa do 110 migranata u decembru, sa najjačim prilivom u julu 2.425 migranata, augustu 1.583 migranta, septembru 1.858 migranata i oktobru 1.597 migranata. Od ukupnog broja migranata najveći broj njih došao je iz Pakistana (6.011 ili 56%), zatim iz Afganistana (2.227 ili 21%), Bangladeša (1.163 ili l1%), (Iraka 306 ili 3%), Irana (289 ili 2%), dok je iz ostalih zemlja 719 ili 7%. Kada je u pitanju stanje sigurnosti, a u vezi sa migrantskom situacijom, u navedenom periodu migranti su počinili ukupno 23 krivična djela, od čega šest narušavanja nepovredivosti doma, četiri krađe, tri nanošenja teških tjelesnih povreda, po dva ubistva u pokušaju i ozbiljne prijetnje po život i tijelo, te po jedno ubistvo, teška krađa, razbojništvo, nanošenje lakih tjelesnih povreda, napad na ovlaštenu službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti i oštećenje tuđe stvari. Najviše krivičnih djela počinili su migranti iz Maroka (6), po tri migranti iz Alžira i Pakistana, po dva migranti iz Tunisa i Sirije, te po jedno krivično djelo migranti iz Libije, Mauritanije i Palestine. Od navedenog broja krivičnih djela Kantonalnom tužilaštvu TK podneseno je 10 Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu po poznatom izvršiocu i 9 izvještaja po nepoznatom izvršiocu. Naknadno je rasvijetljeno 7 krivičnih djela i Tužilaštvu su dostavljeni Izvještaji po otkrivenom, dok se dva krivična djela vode po nepoznatom počiniocu.

U posmatranom vremenskom periodu desilo se i sedam događaja u kojim je 9 migranata prekršajno sankcionisano i to 7 prekršaja naročito drskog ponašanja i dva prekršaja učestvovanja u tuči. Počinioci prekršaja su 5 državljana Alžira, po jedan Pakistanac i Marokanac i 2 državljanina Libije. Svi migranti koji su učestvovali u činjenju prekršaja su predati Službi za poslove sa strancima, Terenski centar Tuzla, gdje su im izdata Rješenja o protjerivanju, nakon čega su prevezeni u imigracioni centar u Istočnom Sarajevu. Policijski službenici MUP-a TK su vršeći kontrolu učesnika u saobraćaju, preduzeli službene mjere i radnje prema 11 vozača za koje su utvrdili da vrše nezakonit prijevoz migranata. O svim slučajevima su upoznati službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, koji su preduzeli dalje aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela „krijumčarenje ljudi“.

Kroz aktivnosti operativnog štaba konstatovani su i određeni problemi i poteškoće koji se ogledaju u problemu identifikacije migranata, nedostatku sudskih tumača za arapski, perzijski i urdu jezik, zbog prisutnih poteškoća u komunikaciji sa migrantima, a posebno prilikom procesuiranja događaja u kojem su učestvovali migranti, kao i nedostatku dezinfekcionih sredstava i opreme policijskim službenicima koji svakodnevno prilikom rada dolaze u dodir sa migrantima, a s ciljem zaštite policijskih službenika i prevencije eventualnih zaraznih bolesti.

Procjene okvirnih troškova za rekonstrukciju objekta Soda So

 Vlada je prihvatila Izvještaj Ministarstva prostornog uređenja  i zaštite okolice TK o stanju sa okvirnom procjenom potrebnih sredstava za adaptaciju objekta „Soda So“ u Tuzli. Kako se u ovom izvještaju navodi, ukupna šteta na predmetnoj nekretnini iznosi  cca. 1.100.000,00 KM. Da bi se objekat doveo u funkcionalno stanje neophodno je uraditi projektnu dokumentaciju za što se procjenjuje da bi bilo potrebno izdvojiti cca. 70.000,00 KM. Nakon toga, vrijednost izgradnje (rekonstrukcija i adaptacija) postojećeg objekta mogla bi se utvrditi nakon izrade i prezentacije Idejnog rješenja. Po mišljenju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, vrijednost radova bi mogla iznositi oko 2.400.000,00 KM.

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da Vlada svake godine izdvaja značajna finansijska sredstva za najam poslovnih prostora u kojima rade kantonalne institucije, opravdano je razmišljati o rekonstrukciji ovog objekta u koji bi se mogao smjestiti značajan broj kantonalnih organa, a što bi posljedično značajno umanjilo sredstva koja bi se izdvajala za zakupe.S tim u vezi danas je dogovoreno da se prvenstveno putem nadležne institucije izvrši procjena statičke stabilnosti i nosivosti objekta, a nakon toga pristupiti izradi Idejnog i Glavnog projekta za rekonstrukciju.

Za boračko invalidsku zaštitu 14 miliona KM

 Vlada je donijela Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2020. godini. Na ovaj način planirana je raspodjela 13.740.000 KM, koliko je Budžetom TK predviđeno za ovaj vid zaštite. Najveći dio finansijskih sredstava je izdvojen za egzistencijalnu novčanu naknadu prema odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, zatim za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, stipendiranje, obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica, jednokratne pomoći branilaca i članova njihovih porodica. Donošenjem ovoga Programa, započet će realizacija po podnijetih zahtjeva branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini.

Ostale odluke

Vlada  je donijela Odluku kojom daje podršku Projektu snabdijevanja Grada Živinice toplotnom energijom te će će u okviru mogućnosti i u skladu sa važećim propisima, za potrebe realiziranja projekta odobriti novčani iznos u visini 1.000.000,00 KM. Riječ je o sredstvima sa potrošačke jedinice ekološke naknade Ministarstva prostornog uređenja izaštite okolice. Način realiziranja bit će reguliran posebnim ugovorom koji će se zaključiti između nosioca projekta i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice na način da će se prvi dio iznos od 550.000,00 KM dodijeliti nakon donošenja Programa za 2020. godinu, a ostatak do kraja godine u skladu sa mogućnostima.

Donijet je  Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH (sredstva na ESCROW računu). Ovim programom 1.000.000 KM je predviđeno za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona prema Ugovoru sa BBI Bankom, dok je 191.815 KM je predviđeno za subvencioniranje dijela kamatne stope na kredite iz ranije kreditne linije Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo. Za uplatu obračunatih a ne uplaćenih obaveznih doprinosa za uvezivanje staža osiguranja privrednim društvima i jedinicama u njihovim sastavu koje su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu ili su bila u većinskom državnom vlasništvu, a koji imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona predviđeno je 200.000 KM.

Na  sjednici Vlada je izmijenila Odluku o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica, te obavezala Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da ovim osobama ovjerava zdravstvenu legitimaciju, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a najduže do 31.12.2020. godine. Dakle, radi se o prolongiranju ovog vida zdravstvene zaštite i u toku 2020. godini.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli. Ovim izmjenama Statut Univerziteta se usklađuje sa odredbama nedavno usvojenih izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju TK, a kojim je i sam Kantonalni zakon usklađen sa odredbama presude Ustavnog suda BiH i Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju.

Također, data je saglasnost i na Odluku o izmjeni Statuta JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla. Ovim izmjenama sprječava se mogućnost da osoba koja na poziciju Direktora Službe nije imenovana iz reda uposlenika Službe, nakon mandata bez konkursne procedure zasnuje radni odnos u Službi, što je do sada bilo predviđeno Statutom ove ustanove.

Vlada je dala saglasnost na Plan rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Kako se u Planu navodi, rad Direkcije u 2020. godini fokusirat će se na obavezno redovno održavanje cesta i održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimska služba), na završetak već započetih investicionih poslova iz 2019. godine, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih cestovnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije za one cestovne pravce i objekte na cestama čija će izgradnja i rekonstrukcija uslijediti u ovoj i narednoj godini, uspostavljanje katastra cestovne mreže za regionalne i lokalne ceste od regionalnog značaja.

Imenovani su  članove Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona, kojeg će u narednom periodu činiti predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Ministarstva pravosuđa i uprave TK, Ministarstva finansija TK, Ministarstva zdravstva TK, Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK. Članovi Tima zaduženi su za izradu Strategije za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona 2020 – 2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona 2020 – 2024, te praćenje i implementaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona 2020 – 2024. Mandat članova Tima za prevenciju korupcije vezan je za period važenja Strategije za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona 2020 – 2024.

Vlada je prihvatila Godišnji program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Kako se u Planu navodi, realizacijom Zakonom definisanih obaveza, tokom 2020. godine prioritet u radu svih Inspektorata u sastavu Uprave, bit će vršenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakonske regulative radi uređenja oblasti koje nadziru kantonalne inspekcije, povećanje finansijske i druge odgovornosti subjekata nadzora i njihovog podizanja na višu razinu, stvaranje ambijenta i uspostava okvira za funkcionisanje realne ekonomije i pravne države, odnosno smanjenje pojave sive ekonomije, sprječavanje rada „na crno“, uvođenjem što većeg broja subjekata kontrole u zakonske okvire i zaštita životnog okruženja na području TK, s ciljem očuvanja života i zdravlja ljudi na području TK.

Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem 9 državnih službenika, od čega 6 kantonalnih inspektora za različite oblasti, i po jednog stručnog savjetnika za informatičke poslove – programer, stručnog savjetnika za pravne poslove i zastupanje i stručnog saradnika za planiranje, izvršenje i analizu budžeta. Također, Vlada je dala saglasnost za interni premještaj jednog državnog službenika unutar Uprave.

Kadrovska pitanja

U okviru kardovskih pitanja Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Odgojni centar Tuzlanskog antona do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Vlada je također donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Donesena je  Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona broj o razrješenju Admira Hukića, dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona na lični zahtjev.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o imenovanju Advije Murselović, za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period do konačnog imenovanja direktora, a najduže 6 mjeseci.

Vlada Tuzlanskog kantona  je donijela niz rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Jedan komentar na Vlada TK pokrenula postupak smjene direktora Uprave policije Dževada Kormana

  1. raton

    28. 01. 2020. - 16:23

    “Odlukom se također traži od Nezavisnog odbora Skupštine Tuzlanskog kantona da Vladi Tuzlanskog kantona dostavi saglasnost za konačnu odluku o smjeni direktora Uprave policije.” Pa zato ste vi požurili da promijenite nezavisni odbor.. ali, kako da taj odbor donese odluku kad je taj suljić podnio ostavku.. pa odbor praktično i ne postoji..interesantno baaš..
    Ali ipak. neko će dostaviti…odluku.. garant.
    Jednog dana, nadam se.. ovome će neko stati u kraj.. a neke koji sve ovo čine.. nadajmo se pozvati na odgovornost..

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.