Budžet Tuzlanskog kantona neće biti pošteđen finansijskih oscilacija

12.02.2019 13:35
 

Vlada Tuzlanskog kantona  je na  sjednici usvojila Izvještaj o radu Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2018. godine. Imajući u vidu činjenicu teškog finansijskog stanja u zemlji i regionu, ostvarena je procjena da ni Budžet Tuzlanskog kantona neće biti pošteđen finansijskih oscilacija u toku 2018. godine, tako da je Ministarstvo pažnju posvetilo realnom planiranju prihodovne, te posebno strane rashoda i izdataka. Nastavak finansijske discipline rezultirao je tekućim suficitima koji su evidentirani tokom sva tri prva kvartala ove godine, a imajući u vidu naznake finanasijskog rezultata Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, može se izreći ocjena da je Ministarstvo finansija realiziralo programske aktivnosti utvrđene Programom rada Ministarstva finansija za 2018.godinu u programskom, normativnom i finansijskom dijelu. Iako je takav finansijski rezultat svojevrsno ohrabrenje, situacija i dalje nije dobra. Kao što je to bio slučaj i prethodnih godina, godišnji suficit, iskoristiti će se za pokrivanje ranije akumuliranog deficita, te se očekuje da na kraju ove godine akumulirani deficit bude smanjen ispod 30 miliona. Podsjećamo, početkom 2018. godine akumulirani deficit Tuzlanskog kantona iznosio je nešto više od 40 miliona, a 2015. godine on je iznosio skoro 100 miliona KM.

Posebno je značajno istaknuti da je, sagledavajući trenutno stanje likvidnosti budžeta Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona procijenilo da postoje uslovi da se u toku fiskalne 2018. godine angažuju dodatna sredstva za izmirenje internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima, te predložilo Vladi Kantona da se utvrđeni iznos od 2.000.000,00 KM za 2018. godinu poveća za još dodatna 2.000.000,00 KM, predlažući istovremeno donošenje revidirane Odluke o izmjeni dinamike izmirenja dugovanja za period 2018-2021. godina. Ovim je dodatnih 2.000.000,00 KM raspoređeno za izmirenje internih obaveza prema podračunu na kojem se vode namjenska sredstva od vodnih naknada u iznosu od 1.000.000,00 KM i namjenska sredstva za zaštitu okoliša u iznosu od 1.000.000,00 KM.

S druge strane, osim vođenja računa o finansisjkim tokovima, Ministarstvo finansija je, kako bi dalo doprinos i stimulisalo poslovni ambijent za razvoj privatnog sektora predložilo izmjene Zakona o sudskim taksama i Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi. Predloženim izmjenama, smanjeni su iznosi pojedinih sudskih taksi koje se odnose na plaćanje taksi pri upisu osnivanja privrednog društva, dijelova privrednog društva, te prava vršenja vanjskotrgovinskog prometa. Također, izmjenama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi smanjene su pojedine administrativne takse koje se odnose na takse iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice, takse iz oblasti industrije, energetike i rudarstva i takse iz oblasti pljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ovo je potvrda nedvosmislenog opredjeljenja Vlade Tuzlanskog kantona za unapređenje poslovnog ambijenta i rasterećenje privrede, a ovim zakonom prvenstveno se htjela omogućiti jeftinija registracija privrednih subjekata i jeftinije ostvarivanje pojedinih prava privrednih subjekata iz nadležnosti Tuzlanskog kantona. Posebno se mogu istaknuti značajno smanjenje iznosa sudske takse za tužbu i presudu u sporovima iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, dječjeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći sa aspekta obveznika uplate koja je više socijalna mjera.

Inicirana je i izmjena niza propisa, počevši od Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Shodno ovim izmjenama, od prvog januara 2019. godine, tokom porodiljskog dopusta uposlenici u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, imat će pravo na isplatu punog iznosa plaće, umjesto dosadašnjih 90% ostvarene prosječne plaće korisnika. Dakle, zaposlenici čije se plaće finansiraju iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona naknadu za porodiljsko odsustvo ostvarivat će u 100% iznosu svoje plaće. Pri čemu će razliku od 90% prosječne plaće, do 100% iznosa finansirati sam poslodavac. Izmjenama ovih propisa Vlada Tuzlanskog kantona želi potaknuti populacijsku politiku, kojom bi se djelovalo na zaustavljanje iseljavanja, socio-ekonomske faktore i pomoć mladim roditeljima.

Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva kulture, sporta i mladih

Vlada je usvojila i izvještaj o radu Ministarstva kulture, sporta i mladih u 2018. godini. Imajući u vidu da se radi o novoformiranom ministarstvu, koje je započelo sa radom 01. januara 2018. godine, zatim da je imalo minimalan broj uposlenih u odjeljenjima, analizirajući realizovane programske aktivnosti zasigurno se može zaključiti da je Ministarstvo u 2018. godini uspješno  obavilo svoju misiju. Rezultati su naročito evidentni realizacijom većeg broja aktivnosti i mjera u drugoj polovini 2018.godine, nakon raspisivanja Javnog poziva za odabir korisnika grant-sredstava „Podrška mladima“ za 2018. godinu, čime su podržani programi usmjereni na subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih sa ukupno 79.084,21 KM i nabavku računarske i druge opreme koja će doprinijeti boljim rezultatima i uspjesima mladih ljudi u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu 20.000,00 KM. Kada je u pitanju oblast sporta, Ministarstvo je izradilo prijedlog Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o sportu, čime se doprinosi unapređenju uslova za rad sportskih organizacija i stručnih osoba u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona. Također, za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu potpisani su ugovori sa 133 subjekta iz oblasti sporta kojima se sufinansiraju projekti/programi u oblasti tjelesne kulture i sporta. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 418.400,00 KM. Na osnovu pojedinačnih zahtjeva sportskih organizacija, podržana je realizacija 31. projekta, ukupne vrijednosti 72.000,00 KM. Nadalje, uspjesi Ministarstva su ostvareni i realizovanim programom podrške manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Donesenim Kalendarom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2018. godinu, sa ukupno 100.000,00 KM je podržano 50 projekata koji se odnose na organizaciju tradicionalnih i drugih značajnih pozorišnih, književnih, muzičko-scenskih,  muzičkih,  plesnih,  muzejskih i drugih manifestacija, tribina, simpozija i sl. Posebno je značajno istaći da je u 2018. godini uspostavljena intenzivna saradnja sa javnim ustanovama i organizacijama iz oblasti kulture, sporta i mladih, kroz konstruktivan dijalog koji ima za cilj identificiranje, a zatim preduzimanje aktivnosti na otklanjanju barijera u njihovom radu. Uzimajući u obzir da je ovo ministarstvo počelo sa radom od 01.01.2018. godine, prepoznate su mogućnosti koje nude fondovi Europske unije u ostvarivanju politika iz nadležnosti ovog ministarstva, te su preduzete konkretne aktivnosti na jačanju kapaciteta za izradu projektnih aplikacija i učešće u projektima koji se finansiraju Europske unije. Izrađena je i usvojena Informacija o problemu odlaska građana sa prostora Tuzlanskog kantona, te je izrađen i usvojen od strane Skupštine Tuzlanskog kantona zaključak sa prijedlogom mjera koje će doprinijeti rješavanju problematike odlaska mladih sa područja Tuzlanskog kantona.

Usvojen izvještaj o radu Ministarstva za boračka pitanj

Vlada je  usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona tokom 2018. godine. Tokom prošle godine, radeći primarno na provedbi Zakona  o dopunskim  pravima  branitelja  i članova  njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja, je uspješno okončalo nekoliko najznačajnijih projekata. Za projekat stipendiranja boraca i članova njihovih obitelji, ukupno je izdvojeno 1.106.000,00 KM. Prema ovom projektu pravo na stipendiju ostvarilo je 889 studenata i 1034 učenika. Također, za projekat volonterskog staža – stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa boraca i članova njihovih obitelji, ukupno je realizovano 474.614,81 KM. Cilj ovog programa je omogućavanje braniocima i članovima njihovih porodica, koja se nalaze na evidenciji Službe prije objave Javnog poziva, da obave volonterski staž i brže stignu do zaposlenja. Putem javnog poziva i ponovljenog javnog poziva pravo na ovaj oblik pomoći ostvarilo je ukupno 140 osoba. Realizacijom projekta dodjele grant sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje omogućeno je zapošljavanje 44 osobe, a dodatne 23 osobe su samostalno pokrenule vlastiti biznis projekat. Kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje, za projekat pomoć za rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih  branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini ukupno je realizovano 726.762,70 KM, a pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju ostvario je 241 kandidat. U 2018. godini, kontinuirano su obavljani i ostali poslovi na ostvarivanju dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica, kao što su obavezno zdravstveno osiguranje, premija zdravstvenog osiguranja – „markica“, nabavka ortotsko – protetskih pomagala, higijensko-sanitetskog materijala za RVI – osobe sa paraplegijom, liječenje branilaca i članova njihovih porodica, podizanje jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije R BiH i MUP-a na području i izvan područja Kantona, izgradnja spomenika, pomoć u slučaju smrti, te druga prava  boračke populacije.

Usvojen Plan proljetne sjetVlada je danas usvojila Plan proljetne sjetve u 2019. godini za područje Tuzlanskog kantona

Plan je na osnovu općinskih planova za proljetnu sjetvu i njime je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 51.073 ha površine. Površine koje se planiraju zasijati u ovoj proljetnoj sjetvi su nešto manje u odnosu na predhodne dvije godine. Žitarice se planiraju zasijati na površini od 21.811 ha, što iznosi 42,71 % od ukupnog plana sjetve, a što je manje za 750 ha u odnosu na 2017. godinu, a za 521 ha u odnosu na 2018. godinu. Što se tiče povrtnog bilja, krompirom se planira zasaditi 6.910 ha, što predstavlja 13,53% od ukupnog plana, a što je za 180 ha manje u odnosu na plan 2017. godine a za 373 ha manje u odnosu na prošlogodišnji plan. Ostalim povrtnim biljem planira se zasijati, odnosno zasaditi 4.891 ha što je za 169 manje u odnosu na 2017 godinu a za 240 ha nanje u odnosu na prošlu godinu. Industrijskim biljem planira se zasijati 253 ha što je za 10 ha više u odnosu na 2017. godinu, a za 19 ha više u odnosu na 2018. godinu. Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 17.208 ha što je za 790 ha više u odnosu na plan iz 2017. godine, a za 174 ha više u odnosu na plan 2018. godine. Plan proljetne sjetve u općinama Čelić, Doboj Istok, Lukavac, Sapna, Teočak i Tuzla veći u odnosu na prošlu godinu. Povećanje plana se kreće od 1,26 % u općini Doboj Istok do 10,26 % u gradu Tuzla. U ostalim općinama plan sjetve u odnosu na prošlu godinu je nešto manji.

Ostale odluke

Na  sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je, osim navedenih izvještaja o radu ministarstava, razmatrala i usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva zdravstva, te više izvještaja o radu institucija za 2018. godinu. Usvojen je Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.- 31.12.2018. godine, kao i Finansijski plan Agencije za 2019. godinu. Usvojen je Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite, Kantonalnog štaba civilne zaštite i Kantonalne komisije za procjenu šteta. Prema Izvještaju Štab je u 2018. godini održao ukupno 13 redovnih i jednu vanrednu sjednicu, te nekoliko konsultativnih radnih sastanaka komandanta i načelnika štaba. Ostvarena je dobra saradnja sa općinskim štabovima civilne zaštite, Kantonalnom komisijom i općinskim komisijama za procjenu šteta, odnosno Kantonalnom upravom civilne zaštite. Na osnovu detaljne analize aktivnosti koje je Štab vodio u 2018. godini, može se zaključiti da je Kantonalni štab u potpunosti ostvario svoju zakonom utvrđenu funkciju u sistemu zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona, navodi se u ovom dokumentu.

Vlada je prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. Tokom 2018. godine zaključeno je osam novih ugovora, a za 2019. godinu se očekuje trend povećanja broja Ugovora o koncesiji. U Izvještaju se navodi zadovoljstvo da su u proteklom periodu postignuti vidni rezultati, kako u pogledu broja zaključenih ugovora, tako isto i u pogledu izvršavanja obaveza po osnovu ugovora o koncesijama. Kada je u pitanju nadzor, provjera rada koncesionara i praćenje izvršenja koncesionih ugovora, Komisija za koncesije je u potpunosti realizovala planirane aktivnosti kroz dva kontrolna nadzora koncesora i svih koncesionara koji su imali zaključene ugovore. Kao kontinuirani problem u posljednjih nekoliko godina nameće se neizvršavanje ugovorom preuzetih obaveza od strane nekolicine koncesionara u smislu plaćanja koncesionih naknada. Tu se prije svega misli na JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik. Međutim, bitno je naglasiti da se i taj problem uz zalaganje Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i samog koncesionara pokušava rješavati i pronaći adekvatno rješenje za sve učesnike u koncesionom procesu. Svi ostali koncesionari su se uglavnom ponašali u skladu sa zaključenim ugovorima.

Vlada je  prihvatila i Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima, nađenom stanju, pojavama i problemima, te preduzetim mjerama u oblasti zaštite ljudi i imovine u 2018.godini na području Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu početak obavljanja dužnosti inspektora za oblast zaštite ljudi i imovine od 16.07.2018.godine, i činjenicu da do tada nije postojao organizovan ovaj referat u okviru organa uprave, ovlašteni inspektor je do mjeseca septembra 2018.godine pripremao inspekcijski nadzor nad radom agencija za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnjih zaštitarskih službi, od kada je i zvanično počeo nadzor tih kategorija subjekata nadzora. I pored kasnog početka sa radom, u 2018. godini nadzorom su obuhvaćene sve agencije za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnje zaštitarske službe na području Tuzlanskog kantona, za koje je nadležan kantonalni inspektor.

Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju prihoda za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine. Ovom odlukom odobreno je usmjeravanje prihoda za posebne namjene u Odluku o privremenom   finansiranju  Tuzlanskog  kantona , u iznosu od 10.000,00 KM, a u cilju realizacije jednokratne  novčane pomoći za hitne intervencije uslijed prirodne nesreće izazvane visokim snijegom u općini Kladanj.

Na j sjednici Vlada je Zaključkom zatražila od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da na ime izvršenja ugovorenog Programa zdravstvene zaštite svim javnim zdravstvenim ustanovama dom zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, JZU Opća bolnica „Dr Mustafa Beganović“ Gračanica, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona doznače sredstva u iznosu od 100% ugovorene mjesečne naknade (1/12 ugovorenog iznosa) za mjesece januar, februar i mart 2019. godine.

Vlada je odobrila usmjeravanje transfera i dijela transfera za posebne namjene, u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine. U svrhu realizacije projekta „Utopljavanje objekta JU „Druga osnovna škola“ Živinice“ ovoj osnovnoj školi 14.652,55 KM je dodijelila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Za finansiranje registracije i osiguranja doniranih motornih vozila za Ministarstvo obrazovanja i nauke  Tuzlanskog kantona 2.833,00 KM je dodijelilo Predstavništvo nevladine organizacije „Save the Children International Velika Britanija“ sa sjedištem u Sarajevu. Također, za realizaciju dva projekta (predstave) kao nagrada osvojena na 35. Susretima kazališta/pozorišta BiH u Brčkom, za JU Narodno pozorište Tuzla, 17.000,00 KM je dodijelio Brčko Distrikt.

(TIP)

 

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.