Esad Bajtal:Narode, gledaj i A?uti

27.04.2018 08:31
58eb9f5b-a1c0-4d09-ad16-5a000a0a0a66-politicari-u-bih-preview
 

a�zNa poA?etku bijaA?e rijeA?a�?, kaA?e Biblija, stavljajuA�i nam time do znanja da sve poA?inje govorom, rijeA?ju, koja nas vodi i usmjerava na A?ivotnom putu. U tom smislu, dobra i loA?a rijeA? imaju opreA?no razliA?ite ciljeve i ishode koje je govornik zacrtao prije bilo kakve svoje akcije. Ukratko, RijeA? moA?e da spaja ili razdvaja, taA?nije, zdruA?uje ili zavaA�a ljude, grupe i narode. U svom idejnom (ratno)huA?kajuA�em mrziteljskom naboju, loA?a, mrzilaA?ka rijeA?, je avangarda onog zla A?ije smo krvave i neljudske uA?inke debelo osjetili na vlastitoj koA?i krajem devedesetih godina proA?log stoljeA�a.

Otuda velika odgovornost za svaku neodmjerenu i etiA?ki neodgovornu upotrebu govora, za sve one koji ga koriste u javnom prostoru i akcionom kontekstu. To posebno vaA?i za politiku, politiA?are i servilnu inteligenciju koja ih nekritiA?ki i idejno-podaniA?ki servisira. Odnosno, pojednostavljujuA�i veA� reA?eno, valja, u ovom predizbornom trenutku, naglasiti da je svaki A?ovjek a�zodgovoran za svoje neodgovornostia�?, a intelektualni (resp. politiA?ki) uljez joA? odgovorniji a�zza svoju plitkoumnost i duhovnu perverzijua�?, koju, noA?en mrA?njom, sraA?unato,A� sistematski A?iri oko sebe.

ZaA?to?

Temelj mrA?nje je snaA?na emotivna potreba da se onaj (individua ili kolektiv), na koga je usmjerena, omalovaA?i, povrijedi, a u krajnjoj liniji A?ak i doslovno-fiziA?ki uniA?ti (ubistvo, genocid). MrA?nja je uvijek u dosluhu sa neprijateljskom nakanom i djelovanjem svog nosioca. Iz drugog ugla govoreA�i, odsustvo objekta mrA?nje donosi mrzitelju teA?ko podnoA?ljivu prazninu koja mu obesmiA?ljava A?ivot, tako da stalno traA?enje tog objekta postaje njegov A?ivotni imperativ koji poprima smisao auterapije i A?uvanja vlastitog zdravlja.

Svaki je A?ovjek a�zodgovoran za svoje neodgovornostia�?, a intelektualni (resp. politiA?ki) uljez joA? odgovorniji a�zza svoju plitkoumnost i duhovnu perverzijua�?, koju, noA?en mrA?njom, sraA?unato,A� sistematski A?iri oko sebe

Otuda, svoje najplodnije tlo, mrA?nja nalazi u nekom interesnom polju, gdje svaki oblik suparniA?tva, u fantazmu njenog nosioca, predstavlja a�zrealnua�? opasnost, od koje se valja braniti i odbraniti. U tom smislu, najzahvalnije i najplodnije polje mrA?nje, kako to znamo iz bh. iskustva, predstavlja politika kao vrlo unosna interesna igra. Vrhunac te igre, po logici stvari je, vrijeme predizbornih kampanja, koje sofisticiranu ili otvorenu mrA?nju legaliziraju i koriste kao samorazumljivo sredstvo borbe za vlast i politiA?ki tron.

U tom kontekstu, uobiA?ajeni govor mrA?nje, postaje, baA? kao i ranijih godina, inventarna stavka i ovogodiA?nje izborne kampanje koja je poA?ela i prije prvog zviA?duka sudije (CIK-a), koji formalno-pravno, tek u maju, treba da oznaA?i poA?etak izborne etno-utakmice.

Dotle A�emo se, naravno, i po svemu onome A?ta se veA� zbiva i dogaA�a meA�ustranaA?kom nadmudrivanju, nagledati, nasluA?ati i naA?itati mrziteljskih, etno-huA?kaA?kih i politikantskih retoriA?ki zatrovanih mizerija. A sve u sluA?bi, toboA?njih, izbaviteljskih misija samozvanih etno-A?uvara, A?uvara a�� vitalnih nacionalnih interesa.

Pored svaA�alaA?ki nahajcanih politiA?ara, a posebno onog etno-lidera, koga, u njegovoj nepogreA?ivoj prepoznatljvosti, zbog mrA?nje prema svemu, svakome i svaA?emu (opoziciji, graA�anima, drugim narodima, religijama, vladama), ne treba A?ak ni imenovati, na BHS sceni je i A?itava bulumenta nepismenih, ljudski neosvijeA?tenih anonimusa, koji, psovaA?kim jezikom mrA?nje i najgorih uvreda, neofaA?istiA?kom retorikom i logikom prizemnih etno i klero-opaski, lijeA?e svoje teA?ke psiholoA?ke komplekse. OstraA?A�eni nekrofil, histerik obuzet strahom, samozatajni prisilni neurotik, pomahnitali luA�ak, srebroljubaA?ki zaneseni politikant, upravo javnim jezikom mrA?nje, pokuA?avaju kompenzirati bolni osjeA�aj manje vrijednosti.

Svoje najplodnije tlo, mrA?nja nalazi u nekom interesnom polju, gdje svaki oblik suparniA?tva, u fantazmu njenog nosioca, predstavlja a�zrealnua�? opasnost, od koje se valja braniti i odbraniti

Pri tome, da ironija bude potpuna, on, indirektno priznanje vlastite bezvrijednosti i neljudskosti, otkriva upravo svojim mizernim skrivanjem iza A?tita anonimnosti. PotpisujuA�i se pseudonimom i A?iframa iza kojih bljuje otrovne strijele najgore mrA?nje, ispod tekstova uredno potpisanih autora i kritiA?ara propasti (pljaA?ke, otimaA?ine, prevare, bijeda, siromaA?tvo, nezaposlenost …) i etno-kreatora ekonomskog, privrednog i moralnog sunovrata ove zemlje.

Sve podsjeA�a na ljudski jad i bijedu u ratu dobro skrivenih snajperista koji, s brda, iz dubokih rovova, ili druge vrste oku skrivenih poloA?aja, muA?ki pucaju na neduA?ne A?rtve. Civile koji nose kuA�i hljeb ili vodu, pa A?ak i na djecu, koja u svom zanosu igrom, naA?as, zaboravljaju ratne opasnosti, kako je to bilo tokom opsade Sarajeva, kada je od 1601 (hiljaduA?estoijednog) ubijenog djeteta, ogroman broj njih, bezduA?no upucano iz snajpera.

Jezik mrA?nje je upravo to.

Osiljena otrovna rijeA? personalno inferiornog politiA?kog moA�nika, s jedne, i verbalno snajperisanje iz rova anonimnosti njegovih ostraA?A�enih sljedbenika, odnosno plaA�enih i sinekuristiA?ki dobro uhljebljenih posluA?nika, s druge strane. U sluA?aju drA?nog politiA?ara-svaA�alice, psihoanalitiA?ki govoreA�i, u pitanju je Mojsijev kompleks, iluzija o vlastitoj misiji, koju pokreA�u bolesne politiA?ke ambicije i strasti, a sve u sluA?bi realizacije iracionalnih ciljeva njegove personalne nesposobnosti i vlastodrA?aA?ke nadmenosti.

Sve podsjeA�a na ljudski jad i bijedu u ratu dobro skrivenih snajperista koji, s brda, iz dubokih rovova, ili druge vrste oku skrivenih poloA?aja, muA?ki pucaju na neduA?ne A?rtve

Ako na poA?etku svega a�zbijaA?e rijeA?a�?, onda unutraA?njom logikom verbalnih oduA?aka, poA?etna bizarna verbalna agresija, vremenom prerasta u otrovni jezik mrA?nje, a ostraA?A�ena mrA?nja u fiziA?ku akciju koja, u kafani, na ulici, ili stadionu zavrA?ava a�� tuA?om, a u A?ire-druA?tvenoj, tenzijama prenapregnutoj atmosferi a�� A?ak i ratom. Sjetimo se samo devedestih i medijskog, ratnohuA?kaA?kog jezika mrA?nje u sluA?bi krvave realizacije velikodrA?avnih koncepata.

I kao da niA?ta nije bilo.

Danas ponovo, kao da je agresija devedesetih neprovjerena glasina, uz stare, sada i neki novi, logistiA?ki i idejno kontrolisani portali, javni mediji i neodgovorni politiA?ari, sasvim sraA?unato i neodgovorno, dizanjem tenzija i podsticanjem etno-emocija, i strasti nagore vrste, pregrijavanjem etno-ostraA?A�ene glasaA?ke mase i stranaA?ke maA?inerije, uprkos katastrofalnih uA?inaka vlastitih politika, uporno nastoje saA?uvati svoju neodgovornu patokratsku vlast. Pa i po cijenu mrtvih glava.

Kako?

Na sceni je ucjenjivaA?ko, bioloA?ko, psiholoA?ko, moralno i privredno ekonomsko srozavanje bh. druA?tva i poniA?avanje normalnih ljudi. Njihov, time pobuA�eni, i neizbjeA?ni otpor, mora se slamati zarad nastavka realizacije vlastitih ciljeva etno-patokrata. A za to treba fabrikovati vanjske etno-neprijatelje i, uz njihovu pomoA�, obraA?unati se sa vlastitim unutraA?njim protivnicima. A protivnici su sve brojniji nezadovoljni graA�ani, normalni ljudi kojih se valja oslobaA�ati slanjem u novi rat.

Tako mrA?njom proizvedeni (vanjski) neprijatelj, u dogovorenom ratu, treba da pobije (unutraA?nje) protivnike vlasti. Nakon svega, ostaje samo to da, poginule branioce (mrtve unutraA?nje protivnike), proglasite za heroje i opjevate ih u pjesmama, i sasvim mirno, i bez njih, kao remetilaA?kog faktora,A� nastavite sa svojom licemjerno uhodanom pljaA?kaA?kom etno-prevarantskom vladavinom. Ukratko, govorom mrA?nje, proizvedeA? vanjske neprijatelje koji A�e u osmiA?ljenom ratu pobiti tvoje unutraA?nje protivnike.

buy zoloft online cheap, order Zoloft

Ako, u datim okolnostima, nije moguA� rat, dovoljni su i povremeno projektovani incidenti, ili svakodnevno dizanje etno-tenzija, A?iji strah, kao strah od rata, postaje dovoljan da uguA?i ogromno graA�ansko nezadovoljstvo

Uz sve to, i nakon toga, kad se rat slegne, ubireA? lovorike kako si spasio narod od sveopA?te pogibelji. U tome je sva a�zmudrosta�? patokratske etno-vladavine.

Tako rat, kao unajmljeni dA?elat, postaje legalan naA?in sveopA?teg pomora nad obiA?nim ljudima, graA�anima nezadovoljnim aktuelnom vlaA?A�u. Ako, u datim okolnostima, nije moguA� rat, dovoljni su i povremeno projektovani incidenti, ili svakodnevno dizanje etno-tenzija, A?iji strah, kao strah od rata, postaje dovoljan da uguA?i ogromno graA�ansko nezadovoljstvo i uA?utka moguA�u ljudsku (graA�ansku) pobunu, koja traA?i promjenu vlasti i poboljA?anje A?ivotne egzistencije gladnih, poniA?enih, opljaA?kanih i debelo izvaranih graA�ana.

Eto povijesno provjerene matrice patokratskog scenarija za tekuA�i predizborni akcioni film, koji A�emo, svakodnevno iznova (pred nama je), gledati sve do oktobarskih izbora.

Stavovi izraA?eni u ovom tekstu autorovi su i ne odraA?avaju nuA?no uredniA?ku politiku portala TIP.ba.

(TIP/Nap/Autor: Esad Bajtal)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.