Video: Djecu u Siriji ubijaju hemijskim otrovom, Asad se pravi nevin. Dokad?

09.04.2018 08:20
Sirija-beba-Facebook1200
 
Godinu i tri dana nakon zadnjeg napada ovakvih razmjera, u Siriji je ponovo izveden napad kemijskim oruA?jem u kojem su ubijeni deseci, a ozlijeA�ene stotine civila, prema izvjeA?tajima s terena. a�?Sedamdeset ljudi uguA?ilo se nasmrt, a stotine se joA? guA?ea�?, priopA�io je Raed al-Saleh, ravnatelj Bijelih kaciga, spasilaA?ke organizacije koja djeluje na podruA?ju pod kontrolom pobunjenika u Siriji. Pro-opozicijski Medijski centar Guta objavio je da se 75 ljudi uguA?io, a da je A?ak 1000 ljudi pretrpjelo posljedice kemijskog napada. Sindikat organizacija za medicinsku pomoA�, humanitarna organizacija sa sjediA?tem u SAD-u koja suraA�uje s bolnicama u Siriji, javlja o 70 potvrA�enih smrti, piA?e Index.hr.
Sirijsko-ameriA?ko medicinsko druA?tvo objavilo je da je najmanje 40 ljudi ubijeno te da je viA?e od 500 ljudi a�?dovezeno u lokalne medicinske centre sa simptomima koji upuA�uju na izloA?enost kemijskom agensua�? u napadu u subotu naveA?er u Dumi, najveA�em gradu u pokrajini IstoA?na Guta jedinom preostalom koji i dalje drA?e pobunjenici. Prema njihovom izvjeA?taju, jedan napad bombom s klorom pogodio je bolnicu, dok je drugi s nervnim otrovom, vjerojatno sarinom, pogodio obliA?nju zgradu. A?ini se da je do velikog broja A?rtava doA?lo zbog toga A?to je bojni otrov prodro u podrume u kojima su se civili sklonili od konvencionalnih bombi, A?to upuA�uje da je napad planski izveden kako bi pogodio civile i prouzroA?io A?to veA�i broj smrti.
JuA?eraA?nje A?rtve kemijskog napada samo su malen dio ukupnih A?rtvi sirijskog reA?ima
Uslijed napada koji je pokrenut prije mjesec i pol dana, snage sirijskog reA?ima BaA?ara al-Asada i njegovi saveznici, prvenstveno ruske snage, osvojili su 95% teritorija godinama opkoljene IstoA?ne Gute i pritom u zraA?nim i artiljerijskim napadima ubili viA?e od 1700 ljudi, prema izvjeA?tajima s terena. Stoga juA?eraA?nji oA?iti kemijski napad predstavlja samo sitni dio ukupnog broja mrtvih u bespoA?tednoj ofenzivi koju su Amnesty International i druge meA�unarodne organizacije nazvale ratnim zloA?inom i zloA?inom protiv A?ovjeA?nosti. Glavni tajnik UN-a Antonio Gutteres opisao je ono A?to se dogaA�a u IstoA?noj Guti kao a�?pakao na zemljia�?.
Procjene o broju A?rtava znatno variraju zbog konstantnog bombardiranja i granatiranja koje izuzetno oteA?ava izvlaA?enje i prebrojavanje tijela od strane spasioca i medicinskog osoblja, javlja humanitarna organizacija Kampanja za Siriju. Usto, veliki dio spasioca, lijeA?nika i novinara evakuiran je iz istoA?ne Gute u sklopu masovne evakuacije nakon predaje drugih pobunjeniA?kih skupina i dogovora sa sirijskim reA?imom i njegovim ruskim saveznicima. PobunjeniA?ka skupina DA?ajA? al-Islam, koja drA?i Dumu, posljednja je koja se joA? nije predala, ali prema posljednjem priopA�enju Damaska, i ona je pristala napustiti Gutu i otiA�i za DA?arablus, grad na sjeveru Sirije pod kontrolom drugih sirijskih pobunjenika koje podupire Turska.
Damask i Moskva ponovo negiraju odgovornost
Kako javljaju zapadni mediji poput BBC-a, nemoguA�e je neovisno potvrditi vijesti o kemijskom napadu u Dumi, buduA�i da je grad opkoljen i UN, odnosno humanitarne organizacije nemaju pristup. OA?ekivano, Damask i Moskva a�?odluA?no opovrgavajua�? tvrdnje da su sirijske zraA?ne snage izvrA?ile ovaj napad, za A?to ih je optuA?io i ameriA?ki State Department. Naravno, na isti naA?in su negirali svoju odgovornost i nakon ranijih kemijskih napada, koji su zabranjeni po meA�unarodnom pravu, A?ak i nakon A?to je zajedniA?ka komisija UN-a i Organizacije za zabranu kemijskog oruA?ja (OPCW) u svojoj iscrpnoj istrazi zakljuA?ila da je upravo sirijska vojska izvela napad sarinom u mjestu Han A�ejkun, u pokrajini Idlib pod kontrolom pobunjenika, u travnju proA?le godine, pri A?emu je ubijeno viA?e od 80 ljudi.
Prije toga, 2013. je izveden mnogo ubojitiji napad sarinom u istoA?noj Guti, kada je ubijeno viA?e od 1400 ljudi. Iako je specijalna komisija UN-a u svojoj istrazi tog napada odbila utvrditi tko je poA?initelj, vlade zapadnih zemalja poput SAD-a, UK-a i Francuske tvrde da nitko osim sirijskog reA?ima nije mogao izvesti taj napad. Usto, medicinsko osoblje na terenu i ameriA?ka vlada tvrde da je sirijska vojska izvela viA?e napada klorom u Guti poA?etkom ove godine, a zajedniA?ka istraga UN-a i OPCW-a takoA�er je utvrdila da je reA?im odgovoran za najmanje tri prethodna napada klorom.

periactin weight gain before and after, dapoxetine without prescription

UA?as ratnih zloA?ina u Siriji potrebno je vidjeti
Klor je, valja imati na umu, znatno manje smrtonosan od sarina, koji je za A?rtve smrtonosan u nedostatku hitnog i adekvatnog medicinskog tretmana. Otrovani umiru doslovno u najgorim mukama – ovaj nervni agens izaziva, meA�u ostalim, nekontrolirane grA?eve miA?iA�a, napadaje i guA?enje. Fotografije i snimke koje dolaze iz Dume nakon juA?eraA?njeg napada u svakom sluA?aju su u skladu s navedenim simptomima. Na tim straviA?nim fotografijama mogu se vidjeti nagomilana tijela muA?karaca, A?ena i djece, zgrA?enih, iskolaA?enih uA?iju i otvorenih ustiju ispunjenih pjenom.
Kao A?to smo veA� pisali, ove uA?asne fotografije objavili smo jer, viA?e od bilo kakvih rijeA?i, zorno pokazuju sav razmjer ratnih strahota i neA?ovjeA?nosti koja je sruA?ena na bespomoA�ne civile zahvaA�ene ratom u Siriji. Na muA?karce, A?ene i djecu A?ija je jedina krivica to A?to A?ive na teritoriju Sirije koji Asadov reA?im A?eli pod svaku cijenu ponovo zauzeti, ne osvrA�uA�i se na ljudsku cijenu, ne mareA�i za A?ivote vlastitih graA�ana koje ima duA?nost A?tititi prema vlastitom ustavu i meA�unarodnim zakonima ratovanja, ne obaziruA�i se na rezoluciju VijeA�a sigurnosti o hitnom primirju za koje je prije mjesec dana glasao i njegov saveznik Rusija. PravdajuA�i sve ovo borbom protiv terorizma.
Propagandna maA?inerija i sijanje sumnje
Jednako oA?ekivano i u skladu s prethodnim sluA?ajevima, ruski i sirijski mediji, kao i njihovi brojni pristaA?e na druA?tvenim mreA?ama i u a�?alternativnima�? medijima promptno su poA?eli sijati sumnju, ismijavati i A?iriti teorije zavjera o izvjeA?tajima o kemijskom napadu. Lajtmotiv koji se provlaA?i kroz njihove reakcije je sljedeA�i: zaA?to bi Asadov reA?im izveo kemijski napad kad ionako pobjeA�uje i kad je Duma pred padom? Na isti naA?in sijali su sumnju u odgovornost Damaska za napade na Han A�ejkun, Zamalku, Ein Tarmu i Moadamiju. Na isti naA?in kontinuirano se sije sumnja o ruskoj odgovornosti za dosad neviA�eni napad nervnim bojnim otrovom (noviA?okom, koji je izumljen u Sovjetskom Savezu) na bivA?eg dvostrukog rusko-britanskog A?pijuna Sergeja Skripala i njegovu kA�er na tlu Velike Britanije, A?lanice EU-a i NATO-a.
Njihovo demagoA?ko pozivanje na logiku, odnosno nedostatak motiva svjesno i ciljano prikriva oA?itu logiku i motiv iza ovih napada: teroriziranje meta, bilo sirijskih civila ili ruskih odmetnika i disidenata; slanje poruke da su Damask, odnosno Moskva u stanju bez oklijevanja i nekaA?njeno sruA?iti najgoru zamislivu odmazdu na one koji im otkaA?u posluA?nost i odanost; slamanje svakog buduA�eg otpora i opozicije; testiranje odluA?nosti meA�unarodne zajednice da odgovori na ovakvo bezoA?no krA?enje meA�unarodnog prava i odgovornosti da zaA?tite one koje su vlastite drA?ave proglasili smrtnim neprijateljima. Iz njihovih prethodnih izjava da pobunjenici pripremaju “laA?ni” kemijski napad za koji bi okrivili Asadov reA?im da se zakljuA?iti da su veA� duA?e vrijeme pripremali teren u svjetskojA� javnosti za ovaj potez, kako bi je onda mogli uvjeriti da se radi o podvali “terorista”.
U sluA?aju trovanja Skripalovih, Moskva je vjerojatno ostala zateA?ena relativno brzim i sloA?nim odgovorom zapadnih zemalja u vidu protjerivanja ruskih diplomata za koje sumnjaju da su prikriveni A?pijuni, u A?emu je iz solidarnosti sudjelovala i Hrvatska. U sluA?aju proA?logodiA?njeg napada sarinom, Damask je takoA�er vjerojatno ostao zateA?en odgovorom administracije Donalda Trumpa u vidu napada krstareA�im projektilima na zraA?nu bazu sirijske vojske iz koje je napad izveden.
Rusija i Sirija opet se klade na neodluA?nost i pasivnost meA�unarodne zajednice
MeA�utim, Damask i Moskva su, po svemu sudeA�i, procijenili da je vrijeme doA?lo da joA? jednom testiraju odluA?nost meA�unarodne zajednice, raA?unajuA�i na njenu pasivnost prema kontinuiranim ratnim zloA?inima i kladeA�i se na njen impuls za podilaA?enje i udovoljavanje. Ali isto tako, okladili su se na zapanjujuA�u dezorijentiranost i indoktriniranost dobrog dijela javnosti u zapadnim zemljama, na sve one koji imaju veA�e simpatije prema diktatorskim reA?imima u Moskvi, Damasku, Teheranu, Pekingu i Pjongjangu nego prema vlastitim vladama i onima njihovih saveznika.
Na sve one koji s mjeA?avinom prezira, paranoje i antiestabliA?ment histerije odbacuju sve izvjeA?taje zapadnih mainstream medija i meA�unarodnih organizacija, a sa zapanjujujuA�om lakovjernoA?A�u prihvaA�aju propagandu i dezinformacije antizapadne i proruske, odnosno prosirijske propagandne maA?inerije. Takva reakcija navedenog dijela javnosti svjedoA?i o uA?inkovitosti informacijskog ratovanja pokrenutog iz Moskve, koje je imalo svoju ulogu i u ameriA?kim izborima, ali i u sramotnoj pasivnosti pred sedmogodiA?njim hororom rata u Siriji.
RavnoduA?nost i negiranje, ako ne i odobravanje ratnih zloA?ina Moskve, Damaska i Teherana, od kojih je koriA?tenje zabranjenog kemijskog oruA?ja samo manji dio, znaA?i da ulazimo u zastraA?ujuA�e novo razdoblje u kojem reA?imi bez ikakvih moralnih skrupula i straha od sankcija mogu pribjeA�i takvim krajnjim mjerama. Ipak, reakcija ameriA?kog predsjednika Trumpa, koji je bez zadrA?ke nazvao Asada a�?A?ivotinjoma�?, osudio njegov oA?iti kemijski napad i pozvao njegovog ruskog saveznika na odgovornost, obeA�avajuA�i a�?veliku cijenu koju A�e platitia�?, daje joA? kakvu-takvu nadu da ovakva neA?ovjeA?nost neA�e proA�i nekaA?njeno, piA?e Index.hr.
(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.