Foto/Predsjednik KO SBB-a TK i ministar zdravstva u Vladi TK dr Bahrudin HadA?iefendiA� u intervjuu za TIP o politiA?kim deA?avanjima u TK, stranaA?kim imenovanjima i zapoA?ljavanju, zdravstvenom sistemu: ”SBB nezaobilazan faktor u kreiranju politiA?kih rjeA?enja’

08.04.2018 10:04
unnamed (2)
 

Predsjednik Kantonalnog odbora SBB-a TK i ministar zdravstva u Vladi TK dr Bahrudin HadA?iefendiA� u intervjuu za TIP, izmeA�u ostalog, govorio je o deA?avanjima unutar stranke pred predstojeA�e izbore, bivA?em koalicionom partneru u TK, novoimenovanoj Vladi i Mirsadu KukiA�u, politiA?kom zapoA?ljavanju i imenovanjima u UKC-u Tuzla, zdravstvenom sistemu u TK, novoj esencijalnoj listi lijekova i zapoA?ljavanju doktora medicine.

TIP: Nedavno ste izabrani za novog predsjednika Kantonalnog odbora Saveza za bolju buduA�nosti Tuzlanskog kantona. Kakvo ste stanje zatekli u stranci? HoA�e li biti promjena?

HadA?iefendiA�: Da taA?no je da sam nedavno izabran za predsjednika KO SBB TK. To je rezultat provoA�enja odluke najviA?ih organa stranke iA� jednog temeljitog procesa koji je tim povodom uslijedio. Posebno A?elim da naglasim da sam vrlo zadovoljan A?injenicom da sam dobio snaA?nu veA?inu za svoj program A?to je ujedno bilo i priznanje za moj dosadaA?nji rad. Da li A�e doA�i do promjena? Pa promjene su se desile u skladu sa smjernicama i zakljuA?cima stranaA?kih organa. Kakvo sam stanje zatekao u stranci? Ja sam vrlo zadovoljan sa stanjem u stranci i sa moguA�nostima koje stoje pred nama svima. Naravno, niA?ta nije dovoljno dobro da ne moA?e biti joA? bolje. Naglasio bih ovoA� pred svimaA� nama, jer sam ja za timski rad u kome A�e svaki pojedinac znati A?ta i zaA?to neA?to radi. Mi smo sasvim sigurno postigli dobar rezultat i sada nas oA?ekuje rad na daljnjem poboljA?anju naA?eg rada i postizanje rezultata koji A�e znaA?iti i ostvarenje visoko postavljenih ciljeva.PolitiA?ka situacija, kako u BiH tako i u TK, vrloA� je sloA?ena sa nizom izazova iA� trebat A�e mnogo rada, truda i znanje da se ostvare ciljevi u skladu sa naA?im A?eljama.

TIP: Mediji su pisali o istupanju A?lanova iz GO SBB Tuzla zbog nezadovoljstva voA�enjem Gradskog odbora u Tuzli. Vlada li ‘rasulo’ u SBB-u kada je u pitanju Tuzla i Tuzlanski kanton?

HadA?iefendiA�: Mi smo demokratski organizirana stranka. Izbori su bili demokratski. Samo da vas podsjetim, na izbore u Tuzli oko 1000 A?lanova bilo je ukljuA?eno u izborni proces, a na zavrA?ni skup GO Tuzla doA?lo je 450 A?lanova SBB-a i izabrali su rukovodstvo Gradskog odbora. To je sigurno rezultat na kome nam mogu pozavidjeti i drugi politiA?ki subjekti na samo u TK. Kao A?to sam napomenuo, demokratska smo stranka, svaki A?lan ima pravo da iznese svoje stajaliA?te, da iskaA?e svoje neslaganje i isto tako ima puno pravo da istupi iz stranke. Dakle, o kakvom ‘rasulu’ moA?e biti govora. Ne, ni u kom sluA?aju se o toma ne moA?e govoriti nego o punom zamahu i punom opredijeljenju za ideje i stavove naA?eg politiA?kog projekta. SBB je pokazao vitalnost i stabilnost i jasnu viziju koju su i naA?i glasaA?i dobro prepoznali. Mediji mogu da piA?uA� i iznose naravno i svoje stavove i neA?ije druge A�ali ja znam taA?no kako se procesi odvijaju unutar SBB-a i na koji naA?in da definiA?em i odgovorim evo i na ovo pitanje.Ponavljam, nema govora o nekom ‘rasulu’,A� naprotiv.

unnamed (3)

‘SBB postao nezaobilazan faktor u kreiranju politiA?kih rjeA?enja’

TIP: Koja je snaga SBB-a u TK danas u odnosu na prije 4 godine kada ste na izborima u TK ostvarili dobar rezultat?

HadA?iefendiA�: Razlika je evidentna. Stariji smo i iskusniji za 4 godine.A� Iskustvo koje smo stekli radom u zakonodavnim tijelima i izvrA?nim organima je zaista neA?to A?to A�e nam dodatno pomoA�i da definiA?emo i stavove i naA?in kako biti uz narod, kako narodu pomoA�i i kako pomoA�i da TK promjeni sumornu sliku svakodnevice. Dakle, sada smo sigurno bolje organizirani. A?lanstvo je znatno poveA�ano. Nama su pristupili mladi, A?eljni rada i afirmacije, prepoznatljivi kadrovi ne samo u Tuzli i TK nego i znatno A?ire, A�koji sa puno povjerenja iA� voljeA� A?ele da rade i realiziraju temeljne principe SBB-a. NaveA?A�u samo jedan primjer… Na A�nedavnom sjajnom i izuzetno posjeA�enom skupu u BKC-u Tuzla, na kojem je bilo A�preko 1000 A?lanova i simpatizera, samo u Tuzli primljeno je u A?lanstvo oko 200 novih A?lanova. Ja sam u obilasku svih opA�inskih odbora i pravimo kako pregled stanja tako i planove za nove aktivnosti. NaglaA?avam da sam zadovoljan sa stanjem koje A�emo svakako nastojati A�joA? poboljA?ati.

TIP: Kako bi ste ocijenili saradnju sa bivA?im koalicionim partnerom strankom SDA u Tuzlanskom kantonu i rad Vlade koju je predvodio Bego GutiA�?

HadA?iefendiA�: SBB je korektan partner. Mi sve ispunimo A?to se dogovorimo i A?to preuzmemo kao naA?u obavezu. Naravno da pri tome vodimo raA?una o stavovima SBB-a i interesu naroda. To su naA?e vodilje i u svakom trenutku nam je to prioritet i odrednicaA� u radu i funkcioniranju kako zakonodavne tako i izvrA?ne vlasti.A� Kada god smo doA?li u dsituaciju da na Vladi imamo stvari koje nisu u skladu sa naA?im opredijeljenima mi nismo podrA?ali takve prijedloge. To je bilo jasno od prvog dana i mi sa time nismo imali problema. U tom smislu mogu reA�i da smo mi ispunili svoje zadatke u radu Vlade. Da li je to bilo uvijek na zadovoljstvo naA?eg koalicionog partnera mi nismoA� o tome vodili raA?una. Radili smo sukladno naA?im principima i interesu naroda.

TIP: Je li SBB ‘izdao’ koalicionog partnera SDA, jer su glasovi poslanika iz vaA?e stranke bili presudni za izglasavanje nepovjerenja tadaA?njem premijeru GutiA�u? Formirali ste novu parlamentarnu veA�inu i vlast u TK sa poslanicima koji su odani Mirsadu KukiA�u (PDA).

HadA?iefendiA�: Ne znam kako moA?ete pitati da li smo nekoga izdali. A�ta smo trebali? Dovesti TK u blokadu i da sistem ne funkcionira i da narod u TK ispaA?ta A�radi raspada SDA. A�A�ta smo trebali da dozvolimo da narod bude ‘rob’ obraA?una i raspada unutar SDA? Mi smo se opredijelili za ono rjeA?enje u interesu naroda koje A�e omoguA�iti funkcioniranje Katona.

unnamed (1)

TIP: Za Vladu premijera SuljkanoviA�a opozicija tvrdi da je ‘privatna vlada KukiA�a’. Jeste li i vi onda ‘privatni ministar’ iste osobe?A�

HadA?iefendiA�: Niti ja niti ostali ministri, A?lanovi SBB-a, nisu niA?iji privatni ministri Mirsada KukiA�a, kako vi pitate. Mi smo ministri u Vladi TK, A�a imenovani smo na osnovu naA?eg izbornog rezultata. Mi A�emo raditi iskljuA?ivo u interesu naroda u TK, baA? onako kako smo radili i do sada.

TIP: Kako sada funkcioniA?e Vlada premijera SuljkanviA�a? A�ta se promijenilo? MijeA?a li se KukiA� u rad Vlade?

HadA?iefendiA�: Vlada A�funkcionira i radi u skladu sa Zakonom i mi ispunjavamo osnovne zadatke koji su pred nama. Da li se gospodin KukiA� mijeA?a u rad Vlade? Na to pitanje nemam odgovora. Zapravo ne znam… Meni se niko ne mijeA?a u moj rad. Znam pouzdano niti ostalim ministrima iz SBB-a. Ostalo pitajte druge ministre u Vladi i premijera.

TIP: Da li je SBBA� ‘zatvorio vrata’ za moguA�nostA� buduA�e saradnje sa SDA u TK?

HadA?iefendiA�: To je pitanje na koje u ovom trenutnku ne mogu dati odgovor. Nama je osnovno da radimo na implemetaciji ideja zaA?tite interesa naroda, stvaranja uslova za prosperitetan razvoj ne samo TK, nego i A?ire. O svim tim detaljima A�e se odluA?iti na organima strank kad za to doA�e vrijeme. VaA?no je da se stabiliziramo i steknemo povjerenje biraA?a. TakoA�e, jako je vaA?no je da ostvarimo A?to je bolji rezultat na predstojeA�im izborima.

unnamed

TIP: Kojem izbornom rezultatu se nadate na predstojeA�im izborima?

HadA?iefendiA�: Mi oA?ekujemo rezultat bolji nego na prethodnim izborima. Dokazali smo da znamo i moA?emo raditi dobro. VaA?no je istaA�i A?injenicu da je SBB postao nezaobilazan faktor u kreiranju politiA?kih rjeA?enja u Bosni i Hercegovini. To A�emo znati pretvoriti u dobar rezultat.

‘Politika u zdravstvu’

TIP: Bira li ‘politika’ direktora, A?efove odjeljenja i naA?elnike klinika u UKC-u Tuzla? ZapoA?ljava li politika u zdravstvenim ustanovama?

HadA?iefendiA�: Da najprije razjasnimo neke vrlo poznate okolnosti. Od kad je svijeta i vijeka na ovim prostorima politika odluA?uje ko A�e biti izabran za direktora. To nije konstrukcija i A?ivotno pravilo ovogvremena. Sa velikim zadovoljstvom istiA?em da SBB A�kandidira svoje predstavnike koji prije svega ne moraju biti A?lanovi SBB-a, ali moraju da zadovolje kriterijume sposobnosti.Moram reA�i da meni svaki kriterijum odgovara. Ako hoA�ete stranaA?ku pripadnost ili reference. Ali da ja vas pitam… Ako je narod dao glasove za A�politiA?ki program koji podrazumijeva svako djelovanje u svim sektorima izuzev u privatnom, time se preuzima i odgovornost za sprovoA�enje politika koje ta stranka ima namjeru da realizira. Sve dok stepen odgovornosti i respekta proklamovanih politika ne bude neA?to A?to A�e svi postovati i sprovoditi teA?ko da A�e se tu bilo A?ta moA�i promjeniti. Ali nemojte mi molim vas reA�i da nema kvalitetnih kadrova u strankama. Mogu tvrditi barem za SBB da mi imamo, a ako nema neA�emo bjeA?ati ni od nestranaA?kog. Ovdje je vrlo vaA?no da se zakoni o sprjecA?avanju koruptivnih radnji i ostalih protuzakonitih radnji striktno poA?tuju kao i pravila struke i dobrog poslovanja sto A�e garantirati dobre rezultate toliko potrebne ovoj zemlji i narodu.

TIP: U kakvom nam je stanju zdravstveni sistem u TK?A�

HadA?iefendiA�: Stanje u zdravstvenom sistemu TK, uz brojne nedostatke i mane koje su prisutne dugi niz godina, jeA�stabilno iA�najbolje u BiH. Dokaz tome je da je naA?a primarna zdravstvena zaA?tita najbolje organizovana i da timovi porodiA?ne medicine najbolje rade svoj posao u odnosu na sve ostale kantone u FBiH. Sa druge strane, imamo UKC Tuzla koji je proA?le godine proglaA?en za najbolju zdravstvenu ustanovu u BiH, a dokaz tome je ogroman priliv pacijenata sa drugih kantona ukljuA?ujuA�i i Sarajevski. Ova ustanova drugu godinu zaredom biljeA?i pozitvno finansijsko poslovanje za neA?to viA?e od 500.000 KM i smanjenje dugova prema dobavljaA?ima za viA?e od 3 miliona KM.Pri tome obaveze prema drA?avi, kao A?to su penziono i zdravstveno, ne duguje niti jednu KM A?to nije sluA?aj u ostalim velikim centrima gdje su dugovanja po ovom osnovu prelaze i 60 miliona KM

TIP: Jesu li sredstva koja se izdvajaju za zdravstvo dovoljna za viA?e od 400 hiljada stanovnika Tuzlanskog kantona?

HadA?iefendiA�: Sredstva koja se izdvajaju za zdravstveni sistem u TK su skoro pa duplo manja od onih u KS, a imamo pribliA?no isti broj osiguranika. MeA�utim, izuzetno dobro voA�enom politikom i domaA�inskim ponaA?anjem naroA?ito menadA?menta ZZO TK mi uspjevamo sve obaveze ispratiti i skoro sve potrebe osiguranika ispoA?tovati.

Posjeta-ministra-zdravstva-TK-1-848x400

TIP: jeste li zadovoljni tehniA?kom opremljenosti zdravstvenih ustanova u TK?

HadA?iefendiA�: A�to se tiA?e tehniA?ke opremljenosti nisam u potpunosti zadovoljan naroA?ito kada su u pitanju domovi zdravlja.MeA�utim i tu smo napravili ogroman iskorak sa projektom nabavke opreme za UKC u vrijednosti cca 7 miliona KM, gdje Vlada TK preko Ministarstva zdravstva uA?estvuje sa 3,3 miliona KM, a ostali dio UKC. Sa ovom opremom A�emo dodatno uraditi i na smanjenju listi A?ekanja za odreA�ene vrste usluga,a planiramo u skorijoj buduA�nosti sliA?ne projekte i u domovima zdravlja i OpA�oj bolnici u GraA?anici.

Nova esencijalna lista u TK: Na listi 1120 lijekova

TIP: Do sada je bila praksa da se sa ministrom zdravstva automatski mijenja i esencijalna lista lijekova. Kakav je Tuzlanski kanton po pitanju esencijalne liste lijekova?

HadA?iefendiA�: A�to se tiA?e esencijalne liste lijekova TK, naA?i graA�ani imaju najbolju listu lijekova u FBiH. Ona je prva takva u Federaciji upravo donesena u TK nakon mog imenovanja i biA�e u narednih par dana donesena joA? bolja i proA?irenija lista, gdje smo uvaA?ili i zahtjeve velikog broja udruA?enja oboljelih graA�ana. Lijekove koji nisu nikada bili na listi smo sada uvrstili. Da naglasim da A�e nova lista lijekova TK imati 1120 lijekova za razliku npr. od Sarajevske koja ima 703 lijeka, a duplo veA�i budA?et za ove svrhe.

301-600x400-600x400

TIP: Vlada i Ministarstvo izdvajaju odreA�eni dio novca za lijeA?enje neplodnosti. O kom iznosu govorim, ko ga moA?e koristiti i kakvi rezultati do sada su postignuti?

HadA?iefendiA�: Kada govorimo o medicinski potpomognutoj oplodnji i tu biljeA?imo znatne rezultate. Prije svega trebamo naglasiti da nas ZZO TK refundira dio troA?kova za parove koji imaju potrebu za ovom metodom. Za prvi pokuA?aj 3000 KM i za drugi pokuA?aj 2000 KM. Rezultati ovog naA?eg djelovanja su poveA�an broj A?ivo roA�ene djece, A?to ustvari i jeste cilj ovog projekta. TakoA�er, osnovali smo prvo odjeljenje za medicinski potpomognutu oplodnju u JZU, a u pitanju je Klinika za ginekologiju i akuA?erstvo UKC Tuzla. To nam je izuzetno znaA?ajan zadatak imajuA�i u vidu demografska kretanja u zadnjih nekoliko godina. NaA?a ispravna orijentacija po ovom pitanju veA� biljeA?i pozitivne rezultate.

Zaposleno 130 doktora

TIP:A�Kako zaustaviti trend odlaska ljekara i medicinskog osoblja iz BiH? HoA�e li se nastaviti sa projektima zapoA?ljavanja mladih ljekara iz TK, ali i drugog medicinskog osoblja?

HadA?iefendiA�: buy periactin weight gain, buy dapoxetine online A�to se tiA?e zadrA?avanja mladih kadrova, prije svega doktora medicine, tu moram reA�i da sam posebno ponosan na projekat koji evo treA�u godinu realizujemo u saradnji sa ZZO TK. Sa evidencije nezaposlenih smo ‘skinuli’ tj. zaposlili 130 doktora medicine i stomatologije koji su svoja radna mjesta naA?li u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u TK. Mi A�emo nastaviti sa ovim aktivnostima i u narednom periodu.

(TIP/Razgovarao: Adis JaA?areviA�)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

9 komentara na Foto/Predsjednik KO SBB-a TK i ministar zdravstva u Vladi TK dr Bahrudin HadA?iefendiA� u intervjuu za TIP o politiA?kim deA?avanjima u TK, stranaA?kim imenovanjima i zapoA?ljavanju, zdravstvenom sistemu: ”SBB nezaobilazan faktor u kreiranju politiA?kih rjeA?enja’

 1. Alienist

  08. 04. 2018. - 10:42

  Kae: “Demokratski organizirana stranka”…hihii, dobar!

 2. Divergent

  08. 04. 2018. - 11:38

  ………………………………………………………

 3. asmir

  08. 04. 2018. - 13:01

  Ala ste nas rijesili svaka vam cast. S Kukom i Kukovicima ima da nas rijesite i ovo malo rahatluka sto imamo. Aferim na aktivnosti i ozbiljnosti!

 4. Degen456

  08. 04. 2018. - 18:10

  ……………………………

 5. bh.zmaj- Legalista

  08. 04. 2018. - 18:53

  Stihovi jednog veoma pametnog covjeka:

  Kad primitivci
  uzjasu na vlast
  ispada iz igre
  dostojanstvo i cast

 6. mosnik5

  09. 04. 2018. - 15:24

  Moj Bato,mislio sam da si covjek neki,ebo li te Fahro srbin u paksu!!

 7. Degen456

  09. 04. 2018. - 15:30

  Ovo nema nikakvog smisla izbrisati komentar koji uopšte nije uvredljivog sadržaja…zašto je li Vam to Bato naredio ili Hotić..onda nemojte davati opciju za komentar ako ste politički nastrojeni ili ucjenjivački pa morate raditi šta Vam oni kažu. Komentare uvredljivog sadržaja slobodno obrisati, a istinu o nečijem studiranju, specijalizaciji i opstanku u fotelji pa dajte molim Vas.

 8. roentgen

  09. 04. 2018. - 15:32

  Zašto brišete komentare ” neovisni ” mediju

  • asmir

   09. 04. 2018. - 15:50

   Zato sto je ovo vjerovatno placen intervju, a nece da zatvore komentare jer ga onda niko ne bi ni pregledao ni procitao. 😀

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.