‘Kako moA?emo biti neprijatelji grada u kojem A?ivimo i odgajamo svoje obitelji’

19.03.2018 13:08
Danijel-Nikolić-e1521451889960-595x340
 

HDZ BiH ima dva vijeA�nika u Gradskom vijeA�u Tuzla s osvojenih 2952 glasa. Ako znamo da je 2013. godine popisano 15.396 Hrvata i ako znamo da je jedan dio ljudi, naA?alost, napustio ovo podruA?je i kad se oduzme broj maloljetnika, te uzme u obzir izlaznost od 42 postotka, naA? je izraA?un da je HDZ BiH dobio pribliA?no 70 posto glasova onih koji su izaA?li na izbore, kaA?e u intervju za Hrvatski Medijski Servis predsjednik A?O HDZ BiH Soli Danijel NikoliA�.

paxil 20 mg price, generic Zoloft

Kakav je danas poloA?aj Hrvata u Tuzli, ali i cijeloj A?upaniji?

NikoliA�: PloA?aj Hrvata, ali i svakog drugog A?ovjeka koji A?ivi A�na ovom prostoru uvjetovan je ekonomskim prilikama, nedostatkom radnih mjesta, kvalitetnijim druA?tvenim moguA�nostima, ali i neodstatkom politiA?ke vizije aktera koji na ovim prostorima vladaju od poslijeratnih vremena. Taj nedostatak vizije i dijaloga preizraA?en je egom naA?ih lokalnih politiA?ara koji drA?e poluge vlasti i onda A�budu prepreka za razmjenu razmiA?ljanja i iznalaA?enje kvalitetnijih rjeA?enja. Politika privlaA?enja stranih investicija i razvoja poduzetniA?kog duha u veA�ini sredina na podruA?ju Tuzlanske A?upanije je izostala. Zbog toga svi trpimo.

Je li ispoA?tovana ustavna odrednica na podruA?ju TA? o zastupljenosti konstitutivnih narodaA� u organima uprave, javnoj sluA?bi i drugim institucijama?

NikoliA�: Nije. Prema onim podacima kojima raspolaA?em to nije na razini koja bi ispunjavala ustavne odrednice. Broj uposlenih u administraciji kao i u javnim poduzeA�ima, a koja imaju daleko veA�i broj uposlenih kako na razini opA�ina Tuzlanske A?upanije, tako i tamo gdje je osnivaA? sama A?upanija, daleko je od procenta kojeg bi se trebalo drA?ati i koji Hrvatima jamA?i da mogu dobiti priliku za rad. Mi danas naA?alost imamo ministarstava koja imaju eventualno jednog uposlenog iz drugih naroda, a broje nekoliko desetina uposlenih. To je loA?a poruka i naA?in voA�enja politike bez obzira na kojem podruA?ju BiH se to dogaA�a. Naprosto to moramo mijenjati kako bi otklonili taj osjeA�aj da ste u loA?ijem poloA?aju u odnosu na brojniji narod.

3333333333

GradonaA?elnik ImamoviA� iznio je drugaA?ije podatke za Tuzlu?

NikoliA�: Izostavljena su javna poduzeA�a i njihov omjer pa tako da se nema cjelokupna slika u ukupnom broju zaposlenih. No, ono A?to moram istaknuti jeste da su neki od onih koji su bili na pres konferencijama i kao sluA?benici komentirali politiA?ke teme, u razgovoru s predstavnicima HDZ BiH i sa mnom osobno iznosili upravo suprotno. Ukazivali su na vrlo loA? odnos, nemoguA�nost napredovanja, razne vrste pritiska, istovremeno pozivajuA�i A�na neophodno zajedniA?tvo unutar hrvatske zajednice u Tuzli kako bi se oduprijeli takvoj politici vladajuA�ih struktura kako u Tuzli tako i na A?upanijskoj razini. To je sve bilo u proteklih dva-tri mjeseca i za to postoje svjedoci. S ove distance gledano vjerojatno su sebi a�zdizali cijenua�? za bolje pozicioniranje A�ili su opet bili neA?im uvjetovani, no to govori o njima.

Ali to je svojstveno politiA?kom A?ivotu?

NikoliA�: Naravno, ali ovih dana su stizale i poruke ljudi koji tako ne promiA?ljaju i koji stvari vide drugaA?ije, a vjerujte dobro poznaju prilike na lokalnoj razini ili su dio politiA?ke strukture. To i jeste taj segment razliA?itog viA�enja stvari na ovom podruA?ju zasnovano na iskustvima i A?injenicama. Ako vam drugi odreA�uje A?to vam pripada i kako da se osjeA�ate, onda je to problem ma gdje se takva politika provodila. I s druge strane u Tuzli imamo apsurd da veA� skoro A?etiri godine ne moA?emo usvojiti Statut Grada samo zato A?to se ne A?eli dati moguA�nost mjesnoj samoupravi, dakle mjesnoj zajednici da ima status kakav joj pripada. Na toj najniA?oj razini SDP guA?i moguA�nost da svatko bira i bude biran A?to je praksa u veA�ini drugih opA�ina i gradova. To je SejdiA� i Finci u Tuzli. PolitiA?ka veA�ina u gradskom VijeA�u odreA�uje koliko mjesta kome pripada mimo volje mjeA?tana u mjesnoj zajednici. Izravno se to odnosi na HDZ BiH jer valjda im smetaju oni koji A?ele samo bolje uvjete A?ivota za svoju mikro zajednicu i koji su u proteklom mandatu radili pritisak na gradske sluA?be da budu uA?inkovitije.I zato mi smeta kad vidim kako su s druge strane spremni drA?ati lekcije o nekima drugima. To nije iskrena politika, jer ako A?elimo drugaA?ije druA?tvo i politiA?ke odnose onda moramo krenuti od sebe.

MeA�u ostalim izjavama gradonaA?elnik ImamoviA� istakao je i kako HDZ BiH nema podrA?ku u Tuzli.

NikoliA�: HDZ BiH ima dva vijeA�nika u Gradskom vijeA�u Tuzla s osvojenih 2952 glasa. Ako znamo da je 2013. godine popisano 15.396 Hrvata i ako znamo da je jedan dio ljudi, naA?alost, napustio ovo podruA?je i kad se oduzme broj maloljetnika te uzme u obzir izlaznost od 42 procenta, naA? je izraA?un da je HDZ BiH dobio pribliA?no 70 procenata glasova onih koji su izaA?li na izbore. Naravno, neki to pokuA?avaju minimizirati, no ne mogu nas pokolobati. Mi A?ivimo probleme ovog grada kao i sve dobro A?to se dogaA�a. Spremni smo na svaki korak koji A�e uA?initi ovaj prostor boljim za A?ivot. U tom duhu inzistiramo i kod viA?ih razina vlasti. Tim povodom je u posjetu gradonaA?elniku ImamoviA�u bio i Predsjednik FBiH g. Marinko A?avara gdje se pored problema funkcioniranja Mjesne zajednice razgovaralo o zajedniA?kom lobiranju za projkete iz ovog grada. NaA?alost A�kao HDZ BiH izostavljeni smo iz bilo kakave daljnje komunikacije. Evo primjerice na posljednjem pozivu za projkete od GSM licenci, koliko znam, Grad Tuzla nije ni aplicirao, a trebali smo svi zajedno lobirati da dio sredstava doA�e i na ovo podruA?je. TakoA�er, zalaA?emo se za ravnomjerniju raspodjelu javnih prihoda jer su lokalne zajednice oA?teA�ene i to usporava razvoj. U svim razgovorima zagovaramo prometnu deblokadu ovog podruA?ja i niz drugih stvari. Mi volimo ovaj grad i ovaj prostor.

U javnosti to baA? i ne izgleda tako, A?esto se moA?e A?itati da HDZ BiH nije prijateljski nastrojen prema Tuzli?

NikoliA�: To je apsolutno neprihvatljivo pa i ako se koristi u politiA?ke svrhe, previA?e je. Kako moA?emo biti neprijatelji grada u kojem A?ivimo, podiA?emo svoje obitelji, gradimo obiteljske domove. Mi naprosto volimo ovaj grad, i to iskreno. Vjerojatno smo neprijatelji zato A?to ukazujemo na neke loA?e stvari koje se dogaA�aju ili zato A?to zagovaramo iskreniju politiku. Ako se spustimo na lokalnu razinu, kako prihvatiti da realizacija nekih projekata koji bi uA?inili svakodnevni A?ivot boljim traje po 10-tak godina. Nemam prostora za nabrajati sve probleme, ali ih je mnoA?tvo i gotovo je identiA?no u svim opA�inama. Mnogo ljudi A?ivi i izvan uA?eg srediA?ta grada. Problemi su tim veA�i i presporo ide ureA�ivanje tih prostora. Da ne spominjem upozorenja na koji naA?in su davane dozvole za gradnju kuA�a i objekata na lokalitetu Josipovac, zemljiA?tu A?asnih sestara, ekoloA?ke probleme i naA?in utroA?ka oko 16 milijuna KM koje je Tuzla dobila od Elektroprivrede BiH, problem Direkcije za izgradnju i posljediA?no oA?teA�ene osobe koje veA� deset godina A?ekaju da usele u svoje stanove. Zaista mnogo je toga i vjerojatno zbog takvog naA?ina djelovanja smetamo i potura nam se etiketa a�zneprijateljaa�? .

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

11 komentara na ‘Kako moA?emo biti neprijatelji grada u kojem A?ivimo i odgajamo svoje obitelji’

 1. Divergent

  19. 03. 2018. - 15:54

  1. “Taj nedostatak vizije i dijaloga preizražen je egom naših lokalnih političara koji drže poluge vlasti i onda budu prepreka za razmjenu razmišljanja i iznalaženje kvalitetnijih rješenja.”

  Tačno.

  2. “Politika privlačenja stranih investicija i razvoja poduzetničkog duha u većini sredina na području Tuzlanske županije je izostala.”

  Tačno. Sve osim korištena termina “županija” koji je neustavan. Na to ja, kao Hrvat, upozoravam g-dina Nikolića.

  3. “Broj uposlenih u administraciji kao i u javnim poduzećima, a koja imaju daleko veći broj uposlenih kako na razini općina Tuzlanske županije, tako i tamo gdje je osnivač sama županija, daleko je od procenta kojeg bi se trebalo držati i koji Hrvatima jamči da mogu dobiti priliku za rad. Mi danas nažalost imamo ministarstava koja imaju eventualno jednog uposlenog iz drugih naroda, a broje nekoliko desetina uposlenih.”

  Tačno. I, ponovo opaska o terminu “županija”.

  4. “No, ono što moram istaknuti jeste da su neki od onih koji su bili na pres konferencijama i kao službenici komentirali političke teme, u razgovoru s predstavnicima HDZ BiH i sa mnom osobno iznosili upravo suprotno. (…) S ove distance gledano vjerojatno su sebi „dizali cijenu“ za bolje pozicioniranje ili su opet bili nečim uvjetovani, no to govori o njima.”

  U to ni malo ne sumnjam.

  5. “I zato mi smeta kad vidim kako su s druge strane spremni držati lekcije o nekima drugima. To nije iskrena politika, jer ako želimo drugačije društvo i političke odnose onda moramo krenuti od sebe.”

  Složio bih se, u potpunosti.

  6. “Evo primjerice na posljednjem pozivu za projekte od GSM licenci, koliko znam, Grad Tuzla nije ni aplicirao, a trebali smo svi zajedno lobirati da dio sredstava dođe i na ovo područje.”

  Zbog čega Grad nije aplicirao ? Nije moguće da u gradskoj upravi, u kojoj sve vrvi od stručnjaka, ovako bitna informacija prođe neopaženo.

  7. “Vjerojatno smo neprijatelji zato što ukazujemo na neke loše stvari koje se događaju ili zato što zagovaramo iskreniju politiku.”

  To nije slučaj samo kada se kontrira HDZ-u, nego vjerujem da se i članovima iz suprotstavljene stranke imputiraju takve stvari ukoliko se “drznu” pa ukažu na loše višegodišnje prakse.

  8. “Da ne spominjem upozorenja na koji način su davane dozvole za gradnju kuća i objekata na lokalitetu Josipovac, zemljištu časnih sestara, ekološke probleme i način utroška oko 16 milijuna KM koje je Tuzla dobila od Elektroprivrede BiH, problem Direkcije za izgradnju i posljedično oštećene osobe koje već deset godina čekaju da usele u svoje stanove.”

  E, to je već pitanje principa i časti tužiteljstva TK.

  —————–

  Dakle, svaka strana ima i mora imati dvije medalje.

  Ispratio sam komentare na saopćenja Jasmina i SDP-a i primjetio sam samo dva-tri objektivna komentara.

  Dokaz da još nismo potpuno personalno zreli, a politički – nikako.

  Ja se, konkretno, ne bih IKAD ustručavao reći da nešto ne valja u stranci kojoj pripadam, da je sazrela za promjene, da se određeni dugogodišnji stavovi moraju analizirati i mijenjati, ako je to potrebno. Dočim, kod SDP-a to ne vidim.

  Znam da za to postoji debeo razlog, jer sve dok SDP ima profesionalne Srbe i Hrvate, koji kao da su gruntovali fotelje u kojim predugo sjede, ne mogu vjerovati da je SDP spreman za konstruktivne promjene.

  Jedini razlozi zbog kojeg ja, kao Hrvat, ne želim biti član HDZ-a, su jasna i otvorena segregacija koju Čović (okružen buljumentom vlastitih podanika od kojih većina nema blage veze ko su bili Rosa Parks, Gandi, Nehru, Mendela, Martin Luter) čini prema Hrvatima iz svih krajeva BiH, osim iz Hercegovine, te segregacija koju čini prema pripadnicima drugih naroda u BiH, pokazujući istovremeno javno-privatno djelovanje koje vrvi sumnjivim radnjama.

  Dočim… da ne bude da samo Hrvati imaju problem segregacije koji dolazi iz njihovog tora… Nemaju li i druga dva etnička tora u BiH isti problem sa predvodnicima krda ?

  Imaju. I te kako.

  Dovoljno je pomenuti maćehinski odnos Sarajeva prema Tuzli.

 2. bh.zmaj- Legalista

  19. 03. 2018. - 17:00

  I dalje tvoj predsjednik gura ideju da ti nikada ne mozes biti poslanik u Parlamentu FBiH. O kojim pravima onda pricamo? Ko te ugrozava?
  Slazem se da u Tuzli treba vratiti neke ovlasti mjesnim zajednicama i da treba imati interne izbore u istima. Savjeti MZ bi trebali raditi u interesu svojih gradjana i vrsiti pritisak na gradske vlasti. Medjutim, veoma je ocito da bi to, kao i sve drugo ovdje, poprimilo nacionalisticke boje i da bi samo pojacalo pricu o ugrozenosti. Cim neka MZ ne bi dobila projekat odmah bi se nasao razlog da je to zbog toga sto tu zivi vecinsko ovo ili ono stanovnistvo.
  Ono sto meni najvise smeta je da pricu o nejednakosti i ugrozenosti plasiraju ljudi koji u nekim podrucjima ne priznaju citav jedan narod. Pazi, ne priznaju da postoje, a kamoli da im daju neku poziciju.
  3,5 miliona LJUDI je ugrozeno u ovoj drzavi. Ostali, koji su se uhljebili sa partijskim knjizicama samo seru o ljudskim pravima sa zeljom da sto duze ostanu iznad puka i da mogu kad god pozele pisati po istom tom puku.

 3. roentgen

  19. 03. 2018. - 17:18

  Složio bih se u potpunosti sa iznesenim stavovima gospodina Nikolića…ali vrijedi li išta komentarisati kad sam se i sam uvjerio o količini negativnosti pa čak i uvreda na račun činjenica koje sam napisao u komentarima na ovu temu…

 4. leptir

  19. 03. 2018. - 21:48

  Nije mi prjatelj niko ko smatra da treba dobiti radno mjesto zato sto pripada nekoj stranci, naciji, vjeri, polu, ma ko to bio. Trebaju nam sposobni, vrijedni,skolovani ljudi, a ne brojaci krvnih zrnaca.

  • Divergent

   19. 03. 2018. - 22:34

   U suštini potpuno tačno, ali…

   Da nam, usljed naše vlastite (personalne) zasljepljenosti kozmopolitizmom, ne promakne jasno pitanje:

   je li moguće da, u Tuzli i na TK, sposobnih, vrijednih i školovanih osoba ima samo kod Bošnjaka, ne i kod Hrvata ?

   KOnstatirali smo da je potpuno tačno da Hrvata NEMA na mnogo rukovodnih pozicija u TK i da tu zaslugu moramo pripisati SDA.

   S druge strane, u okviru Grada su na funkcijama samo “profesionalni” Srbi i Hrvati.

   Plašim se da smo, usljed naše uljuljkanosti u ideju zajedništva u Tuzli previdjeli vrlo nezgodan trend koji ne datira od juče, a to je da samo profesionalni (čitaj: oprobani, politički jalovi i totalno nekarakterni) Hrvati i Srbi imaju višegodišnju prođu u okviru politike Grada (čitaj: u okviru politike SDP-a). Ostali ne postoje, ne pikaju se.

   Mene interesira, a želio bih da mi neko dovoljno potkovan podacima prezentira tačan i korektan podatak o tome koliko ukupno Hrvata i Srba broji tuzlanska Gradska organizacija SDP-a, te precizan podatak o tome koliko njih, od pomenutog ukupnog broja, jesu na rukovodnim funkcijama i koliko dugo.

 5. Davud

  20. 03. 2018. - 06:06

  Tako što ćete aktivno raditi za interese susjedne države.

  Za početak skinite zastavu Herceg-Bosne s Husina, pa da vas malo ozbiljnije počnem shvatat.

 6. leptir

  20. 03. 2018. - 06:25

  Ko tebi daje za pravo da razdvajas Hrvate na prave i ”profesionalne”? Po kom zakonu politicka stranka odlucuje o tome ko je Hrvat? Tjerate ljude da odlaze. Na kraju cete sami sebe proglasiti nacionalnom manjinom, ako vas bude dovoljno i za to. Prihvatas li odgovornost za to?

 7. roentgen

  20. 03. 2018. - 08:18

  Hrvati odlaze iz Tuzle između ostalog jer ne mogu dobiti posao ovdje…lično poznajem nekoliko njih koji su rođeni u Tuzli, visoko su obrazovani a posao su morali tražiti po Orašju, Odžaku i Domaljevcu…to je sve posljedica podjele ratnog plijena u BiH…tačno se zna koja teritorija pripada kom narodu…TK a i Tuzla nisu u tome iznimka

  • marantz

   20. 03. 2018. - 10:04

   Prika, opet ti tupiš svoje.
   A ja ću ti reći da ne znam NIJEDNOG Hravata da je bez posla (i to većina ih je na dobrim poslovima). Ne kažem da ih nema, ali ja lično ne znam nijednog.
   Ali zato znam kamaru Bošnjaka koji su napustili Tuzlu te otišli npr. u Njemačku (vjerovastno ima i Hrvata).
   Dakle, ako neki prosječan Hrvat ne može dobiti posao ovdje to sigurno nije zbog toga što je Hrvat, već ga ne može dobiti iz istih onih razloga iz kojih ga ne može dobiti ni prosječan Bošnjak.
   Ne pričam sad o “funkcijama”, već o običnim radnim mjestima.

   Što se tiče “funkcija”, kao što reče komentator iznad, ko to ima pravo nekoga zvati “profesionalnim” Hrvatom (SDP Hrvat), a nekoga “pravim” Hrvatom (HDZ Hrvat)?

   Ko o čemu, kurva o poštenju, vojnik o skraćenju, Bake o ekonomskom napretku i porastu zaposlenosti, Mile o otcjepljenju i Čovke o ugroženosti…..

   Pročitati prve tri rečenice @legalistinog posta. Pametnome dosta.

 8. istrazivac

  20. 03. 2018. - 08:59

  Složio bih se sa diskutantima da na pozicijama grada Tuzla i TK-a sjede uglavnom politički poltroni tj. “profesionalni” Srbi i Hrvati, čast izuzetcima. Međutim, i toliko koliko ih ima ne možemo reći da je stanje zastupljenosti idealno ali se ne može ni negirati da ih ima, dok na drugoj ili trećoj strani u opštinskim, gradskim, kantonalnim i entitetskim nivoima gdje su u većini druga dva naroda gotovo i da nema ni “profesionalnih” Bošnjaka. Samo kad budemo diskutovali, a pogotovo djelovali u tom smjeru, da kritikujemo druge ali i predstavnike svoje nacionalne grupacije za iste stvari tad možemo očekivati da ova država krene naprijed. Sve drugo mi liči na onu narodnu “da u tuđem oku vidimo trn, a u svom ne vidimo planinu”.

 9. solartz

  20. 03. 2018. - 20:04

  Ovdje se vidi skola Mije Kresica. Pitanje je da li je Mijo “profesionalni” Hrvat u ovom kantonu s obzirom na njegov politicki anganzman do sada.Cinjenicu da kada je Mijo bio poslanik u Skupstini TK mjenjan cak i poslovnik kako bi bio clan kolegija(on kao jedini predstavnik HDZ osnovao klub poslanika) i to dobro naplacivao govori da nije bas tako kako se u HDZ predstavlja, ili je kako su drugi komentarisali biti Hrvat vazi samo za clanove HDZ.Slazem se sa vecinom stvari sto se tice Gradske uprave, kojoj je potrebna drasticna promjena, pocev od gradonacelnika.Ovdje me brine i ovo prebrojavanje glasova koji je dobio HDZ. Ispada da opet u gradu, koji je poznat po toleranciji,da samo Bosnjaci grade toleranciju sto nije tacno.Vi se zapitajte kako da promijenite svoju politiku da nase komsije ne prodaju svoja imanja i ne napustaju TK jer i vi svojom sadasnjom politikom doprinosite da se Hrvati osjecaju nesigurno.

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.