Zlatko LagumdA?ija o DF-u, SDP-u: Tri prijedloga A?ta dalje…

14.03.2018 14:05
0041708C-D906-468A-9E92-C719A7C44FCB_w1023_r1_s
 

Zlatko LagumdA?ija, bivA?i predsjednik SDP-a, predsjedavajuA�i VijeA�a ministara BiH i ministar vanjskih poslova BiH, objavio je komentar “Tri prijedloga A?ta dalje i dva razloga zaA?to ne odgovaram na liA?ne napade”. Komentar prenosimo u cijelosti.

Protekla dva dana mi sa svih strana stiA?u upiti povodom ponovljenog, besprizornog napada lidera DF-a na mene, blaA�enjima ljudi iz SDP-a bez valjanih argumenata, te njegovog prijedloga da se ubrzano napravi Kongres ujedinjenja SDP-a i DF-a na kojem bi se izabrao a�ztreA�i A?ovjeka�?, a�znovi predsjednik SDP-aa�?. Sve to prate pitanja o konfuznim, zbunjujuA�im i suprotstavljenim reakcijama iz prvog eA?alona SDP-a i zajedno odvojenih a�zsrodniha�? stranaka.

Bojim se da polako, kako sa dozom cinizma reA?e mladi neA?lan SDP-a, ne postanemo a�zSDP u ogledalu tj. PDS – PopulistiA?ko Demokratska Strankaa�?. Stranka u kojoj svako ima i iznosi stav o svemu, i to A?esto o nevaA?nim stvarima, ukljuA?ujuA�i i o onima o kojima nema pojma. Problem nastaje kada stranka osim populistiA?kih istupa slobodnih strijelaca nema i ne iznosi stav i plan o onome A?to je vaA?no. A naroA?ito ne o pitanjima o kojima bi morala imati odgovoran i stav i plan – ali o tome se svakako slabo A?ta zna, poA?to se praktiA?no ne zna ni ko A?ta zna, a kamo li ko je zaduA?en za A?ta.

Umjesto da se upustim u polemiku kojom bih postavio svakoga na mjeru njegove veliA?ine, ali time i neA?eljeno pristao da budem dio blata koje nekima odgovara, ovde A�u izloA?iti samo dva razloga zaA?to napadi na mene nisu tema koja me okupira, te tri kratka, konkretna i precizna prijedloga kako da svi zajedno prestanemo sluA�ivati ljude koji A?ele promjene i sa strahom i ljutnjom gledaju konfuziju ujedinjene odvojene, te na kraju i posvaA�ane, graA�anske i lijeve opozicije.

Dakle, nemam namjeru na liA?ne i neutemeljene napade odgovarati iz dva razloga.

Prvo, sami napadi govore dovoljno o motivima i samom a�znapadaA?ua�? koji time skreA�e paA?nju sa pravih pitanja, aktivnosti i posljedica vezanih za dugo oA?ekivano, a na A?alost neuspjelo, ujedinjenje graA�anskih snaga, koje je teA?ko a�zranjenoa�? jednostranom kandidaturom lidera DF-a i tako praktiA?no eutanaziralo sporazum o ujedinjenju SDP-a i DF-a.

Drugo, joA? uvijek neA�u da odgovaram na primjeren i zasluA?en naA?in, jer bih time uA?ao u blato koje nas sve zajedno vodi daleko od onoga A?to danaA?nji lideri srodnih opozicionih stranaka trebaju A?initi. Svjestan A?injenice da stanje u zemlji ide ka kritiA?nim i nekontrolisanim dogaA�ajima, te da je zajedniA?ki nastup A?to veA�eg broja ljudi i organizacija protiv aktuelne vlasti, veA�i od bilo koje politiA?ke partije ili pojedinca, ovom prilikom A�u joA? jednom pokuA?ati svoje misli usmjeriti ka praktiA?nim prijedlozima A?lanstvu, simpatizerima i liderima opozicije.

Ovi prijedlozi imaju smisla ukoliko se realiziraju do kraja aprila, jer nakon toga umjesto nastavka kao razbijena vojska, sa umiA?ljenim malim napoleonima, moramo konsolidirati ono A?to imamo spremno i ostaviti laA?ne zvijezde da prave vlastite spomenike od blata.

Prvo. Bez obzira na sve A?to sam doA?ivio od ljudi kojima sam samo valjao u A?ivotu, moA?da ih nenamjerno povrijedio ili razoA?arao, a koji i danas, niA?im izazvani osim bespotrebnim frustracijama, A?ele graditi karijeru kroz besmislene obraA?une sa mnom – pozivam ih da budemo

zajedno u obraA?unu sa stanjem u zemlji koje prijeti novim krizama sa nesagledivim posljedicama.

PoA?to je prijedlog o ubrzanom Kongresu ujedinjenja SDP-a i DF-a, sa a�znovima�? liderom neprovodiv u ovim uslovima, ovako kratkom vremenu i postojeA�im procedurama, ukoliko su iskrene namjere, moA?e se organizovati za mjesec dana Kongres ujedinjenja, po principu kako je to 2014. SDP uradio sa USD-om i 2008. sa SDU-om. To bi znaA?ilo da se postojeA�e rukovodstvo SDP-a proA?iri za potreban broj A?elnika DFa, pri A?emu bi lider DF-a mogao voditi Glavni Odbor (kao A?to smo to napravili Selim BeA?lagiA� i ja radi ujedinjenja tadaA?nje dvije velike stranke), te bi mogao biti i kandidat takvog SDP-a za A?lana PredsjedniA?tva BiH, ukoliko je to njegova a�zcijenaa�? o kojoj nema pregovora, a koju bi potvrdio Kongres ujedinjenja SDP-a. Umjesto potrage za a�ztreA�ima�? predsjednikom SDP-a treba se fokusirati, u ovoj fazi, na a�zprvoga�? A?lana PredsjedniA?tva BiH u ime udruA?enog graA�anskog bloka. U A?itav proces kandidiranja za PredsjedniA?tvo iz Federacije treba ukljuA?iti sve stranke izuzev vladajuA�ih, SDA, HDZ i SBB, te doA�i do dva zajedniA?ka kandidata takve udrA?ene alternative.

Po okonA?anju izbora i implementacije rezultata, aktuelni lideri SDP-a i DF-a sa dvije A?elne pozicije ujedinjenog SDP-a, bi sa proA?irenim rukovodstvom organizirali redovni Kongres. Osim toga svi jako dobro znaju da traA?iti sada a�ztreA�ega�? A?ovjeka za predsjednika SDP-a nakon paralenih kongresa nije ni izvodljivo u vremenu i okolnostima u kojima se nalazimo.

Da ne bi bilo nesporazuma, da relaksiram onoga kome to oA?igledno treba, u ovom sluA?aju, moje ambicije su iskljuA?ivo da budem A?lan takvog, veA�eg i boljeg, SDP-a. Da samo u tom kapacitetu bude dio rjeA?enja. Ovo A?to sada govorim je upravo to. Ni manje, ni viA?e.

Drugo. Prirodno, mislim da bi, bilo bolje da oba predsjednika podrA?e zajedniA?kog ili nezavisnog kredibilnog kandidata ili npr. dr Denisa BeA�iroviA�a ili dr Slavu KukiA�a, ovisno od zajedniA?ke politiA?ke procjene koju bi ovjerili meA�u A?lanovima i simpatizerima graA�anske opcije. Ukoliko je KomA?iA�u stvarni cilj zaustavljanje A?oviA�a onda bi zajedniA?ka podrA?ka dr KukiA�u iza koje bi stao i lider DF-a garantirala bolji rezultat od onoga koji bi napravio bilo ko kao kandidat jedne stranke ukljuA?ujuA�i i lidera DF-a. Dr KukiA�eva zajedniA?ka kandidatura, u saradnji sa neHDZ hrvatskim strankama, otvara moguA�nost da se napravi iskorak i prema A?oviA�evim a�zHercegovcima i njegovim u inat KomA?iA�u glasaA?imaa�?.

Mada je ovo, po meni, druga i politiA?ki riskantnija opcija, naroA?ito ukoliko uz to ne bi imali i paralelni projekat a�zosvajanjaa�? dovoljnog broja a�zhrvatskih mjestaa�? u Domu Naroda u saradnji i u bloku sa drugim hrvatskim strankama koje su alternativa HDZ-u. Ali to ostavljam za razradu rukovodstvu koje za to ima kapacitet u mjeri u kojoj ima viA?e od liA?nih ambicija i mjesta na izbornim listama u prvom planu.

Bolja opcija, ne smatrajuA�i da je ona i jedina, bi bila jedan kredibilan zajedniA?ki nadstranaA?ki kandidat BoA?njak, kao A?to je dr BeA�iroviA�, ili neko ko bi imao podrA?ku A?to je moguA�e veA�eg broja A?lanova i simpatizera takvog a�zujedinjujuA�ega�? projekta. Za sve ovo se moA?e koristiti princip a�zPrethodnih izboraa�? A?lanova i simpatizera (po ugledu na bliske stranke i demokratske sredine u Evropi i SAD), ukoliko rukovodstvo smatra to lakA?im i efikasnijim putem do zajedniA?kog kandidata.

TreA�e. Vjerujem da bi u takav projekat mogli uA�i i druge stranke kao A?to su GS i NaA?a Stranka i nezavisne liste. Ukoliko A?ele da budu dio tog Kongresa ujedinjenja trebalo bi ih pozvati da budu punopravne A?lanice, a u protivnom ostaviti opciju da podrA?e zajedniA?kog kandidata za PredsjedniA?tvo BiH ili da se ukljuA?e u zajedniA?ke izborne liste.

ZnajuA�i uA?esnike danaA?nje scene nisam siguran da imaju kapacitet za realizaciju ovako velike ideje a�� ideje veA�e od svih nas i svake stranke ponaosob a�� ali isto taku znajuA�i da postoji kritiA?na masa liderstva meA�u njima, imao sam obavezu da ovo izloA?im kako bi zajedno probali izaA�i iz A�orsokaka u koji smo upali.

Na kraju. Najbolje bi bilo probati u narednih par sedmica vidjeti kako ovo realizirati te krenuti dalje zajedno. Najgore je ostati u stanju u kojem smo danas a�� lutanja, podvala, laA?nih nada …

Ako se vidi da nema spremnosti DF-a da krene odmah ka ujedinjenju, SDP nema druge nego da se suoA?i sa stanjem u kojem smo svi zajedno, pozove NaA?u Stranku, GS, srodne nezavisne liste,… da se do sredine aprila ima plan i potpisana saradnja sa onima koji su dio projekta (zajedniA?ki kandidati za PredsjedniA?tvo, zajedniA?ke liste, zajedniA?ki program, koordinirani nastupi i politike…).

Ne treba se ljutiti ni na koga. Samo, prvo, moramo utvrditi brojno stanje – ko smo, kakvi smo, koliki smo, A?ta smo i kako smo. Potom, ostaviti svakoga da bude onoliki koliki je narastao. Ni manji ni veA�i. Sa ili bez dodatnog dA?ona na petama ili na obrazu. Nakon toga, treba dati A?ansu onima koji A?ele dalje A?uvati leA�a jedni drugima i samo tako nezaustavljivo koraA?ati zajedno.

order celebrex, clomid online

Ovo sve govorim kao A?ovjek koji ima politiA?ko iskustvo, koji ne A?eli viA?e biti politiA?ar, koji nema namjeru obavljati ni nove ni stare partijske politiA?ke funkcije, ali koji nikada nema namjeru prestati politiA?ki misliti i djelovati.

Ljude treba okupiti na osjeA�aju vaA?nosti neA?ega A?to je veA�e od nas, svijesti o hitnosti i spremnosti da, ujedinjeni u svojim razliA?itostima, radimo i idemo ka cilju.

Bez toga, svi zajedno smo osuA�eni na ono A?to smo, kako smo i gdje smo sada.

Osim onih meA�u nama koji nisu zasluA?ili ni ono A?to danas imaju. Njima bolje sigurno neA�e biti a�� A?to nam i nije neka utjeha, ali jeste bar neka vrsta zakaA?njele BoA?je pravde, stoji na kraju komentara Zlatka LagumdA?ije.

(TIP/Foto: Arhiva)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.