Intervju/A?eljko KomA?iA� (DF): Ujedinjenje ljevice s novim liderom

13.03.2018 08:12
zeljkokomsic1
 

Lider Demokratske fronte, A?eljko KomA?iA�, u intervjuu za OsloboA�enje govorio je o stanju u BiH, izborima i moguA�im rezultatima, potpuno uvjeren da za kongres ujedinjenja ljevice joA? ima vremena. Ali trebaju volja i povjerenje…

Gospodine KomA?iA�u, ima li joA? ikakve A?anse da se ljevica ujedini?

– A�to se mene tiA?e ima, A?ak da to bude i formalno.

Ne mislimo samo na ujedinjenje DF-a i SDP-a.

– Ne, ne mislim ni ja. Pristalica sam A?ire priA?e. S tim da, A?to se nas u DF-u tiA?e, to i jeste bila vrsta zvaniA?ne ponude da se ide u formalno ujedinjenje dvije stranke i da se normalno tome moA?e prikljuA?iti ko god se nalazi u toj priA?i. I dalje stojim na stajaliA?tu da se to moA?e zavrA?iti relativno brzo i mislim da bi to bio pravi efekat.

SDP, DF i GS

Nekim sam ljudima rekao: garantujem vam spektakularnu izbornu pobjedu s tim. Ali, da bi ostali odnosi izmeA�u nas A?isti u toj priA?i, predsjednik te ujedinjene stranke ne treba da bude niti aktuelni predsjednik SDP-a, niti ja. Mislim da bi to bio fer potez u smislu da se odmah izbjegnu priA?e ko je koga nadmudrio, progutao… Garantujem da nam onda ni SDA ne bi mogla parirati s izbornim rezultatom, niti bilo ko ako to uradimo. Mislim da ima dovoljno vremena da se to uradi, ne trebaju neke straA?ne pripreme. Treba vrsta dogovora i povjerenja, pa neka kongres ujedinjenja izabere koga hoA�e, postoje razni modaliteti. I dalje tvrdim da postoji ta vrsta spremnosti, barem kod nas u DF-u. E da li postoji spremnost kod drugih, to je veA� drugo pitanje. Mislim da je a�?nedostatak vremenaa�? samo izgovor.

U posljednjim nastupima, veA�inom iz SDP-a, DF-u se prebacuje da neA�e sa NaA?om strankom, neA�e sa GraA�anskim savezom…

– Nije tako, mi nemamo problema kad je ta vrsta saradnje u pitanju. Ja shvatam poziciju NaA?e stranke, od poA?etka te priA?e su rekli: a�?Da, mi podrA?avamo tu ideju, ujedinite se prvo vi koji ste se razjedinili, pa onda da priA?amo, ali eto mi neA�emo u tu priA?u bilo kakvog formalnog zajedniA?kog nastupa, mada smo tu.a�? Meni je to OK, poA?teno, odmah znamo na A?ta da raA?unamo. A�to se tiA?e GS-a, ja vidim da naA?i ljudi s njima rade. Imamo u Mostaru tu priA?u sa organizacijom GS-a Mostar. Dakle, nema te vrste problema, niti ja imam tu vrstu problema da mogu raditi sa bilo kim.

ZaA?to bi onda SDP bio protiv toga?

– Ne znam zaA?to. MoA?da zato A?to SDP sebe raA?una kao stranku koja nosi taj brend socijaldemokratije i stranku koja nosi tu cijelu ideju. Ja u tome traA?im razloge zaA?to ima malo, ma ne mogu reA�i, otpora. Niko nikad nije rekao direktno a�?ja odbijam toa�?. PriA?a je uvijek bila – nemamo vremena, kako A�emo to sad stiA�i u ovoj gunguli oko predizborne kampanje da se tome posvetimo… Mada ja mislim da bi baA? bilo dobro da se sad tome posvetimo, pa A?ak i u ljeto da se tome posvetimo ako treba. Mislim da je to SDP-ov razlog jer ljudi u SDP-u sebe doA?ivljavaju kao one koji nose ideju. Naravno, poA?teno govoreA�i, priznajem da je SDP ipak brend u toj priA?i, A?lanica su SocijalistiA?ke internacionale, proglasili su sebe nekim ko baA?tini ideju socijaldemokratije… OK, poA?tujem ja i tu vrstu miA?ljenja o sebi, ali A?injenica je da treba praviti neA?to novo.

Kad bi bio krajnji rok da se napravi novo ako bi se sa tim novim izlazilo na izbore?

– Pa, kad je i krajnji rok da se predaju liste, tad morate nastupiti kao jedinstven subjekt. To je ljeto. Ima vremena. Organizacijske pripreme traA?e da se procedure provedu kroz infrastrukturu stranaka, da se izaberu delegati, a sve se to moA?e provesti relativno lako. Moje miA?ljenje je, a rekao sam to nekim ljudima iz SDP-a, da garantujem da ne treba viA?e od mjesec za sve pripreme ako se uhvatimo posla odmah. I to je pravi efekat.

A�ta bi to znaA?ilo za VaA?u veA� najavljenu kandidaturu za A?lana PredsjedniA?tva BiH?

– Ako takva nova struktura kaA?e a�?ne, ti nisi taja�?, ne ostaje ti niA?ta drugo nego da poA?tujeA? takvu odluku, jer zagovaraA? tu priA?u. A ako ti kaA?u a�?da, ti jesi taja�?, onda ideA? u to. Ali, kad zagovaram ideju te vrste jedinstva, onda sam unaprijed pristao da poA?tujem politiA?ke odluke rukovodstva eventualno te novonastale stranke.

Kako objasniti sistemsko lutanje ljevice oko broja kandidata za PredsjedniA?tvo BiH? Reakcija A?eljka KomA?iA�a a�?evo ja A�u biti kandidata�? je, kao veA�ina KomA?iA�evih odluka, bila emotivna, ali u meA�uvremenu je SDP lutao s priA?om od jednog do A?etiri kandidata ljevice.

– SDP je, bar kako su oni meni rekli, pravio priA?u o tri kandidata, znaA?i tri od svih koji u tome uA?estvuju, a ne samo SDP-ovih kandidata. Tako je meni reA?eno. Drugo, rekao sam i NikA?iA�u i ljudima u SDP-u i nekim ljudima s kojim smo imali sastanke: u ovoj sadaA?njoj situaciji, moA?ete mi vjerovati, a i ne morate, ja nisam pretjerano sretan zbog odluke da idem u tu kandidaturu.

A?oviA�u se treba suprotstaviti

To jednostavno pravi puno problema. Nema viA?e veze A?to pravi privatnih problema, ali pravi puno tenzije, tektonskih pokreta u politiA?kom A?ivotu BiH i meni je to jasno, ali ne moA?emo pustiti HNS, HDZ i A?oviA�a da rade ovo A?to rade. Ovome se treba suprotstaviti i suprotstavljaA? se svim onim metodama koje imaA? na raspolaganju, politiA?kim, demokratskim… Jedna od njih jeste ne dati mu da uA�e u PredsjedniA?tvo BiH, pa neka�� on priA?a A?ta god hoA�e. Svakako mu je priA?a koju lansira Hrvatima, kao preteA?no svom biraA?kom tijelu, po meni, besmislena i gubi viA?e uporiA?te. Treba mu se suprotstaviti, u ovom politiA?kom trenutku u Bosni i Hercegovini najvaA?nije je to zaustaviti. Druga stvar, koja je isto tako bitna, zamislite da ja to nisam uradio? A�ta bi onda bilo? A�ta bi mi onda rekli? A�to ga puA?taA?, a moA?eA? ga zaustaviti?

A�ta kaA?e matematika? GraA�ani opravdano raA?unaju: ljevica s jednim kandidatom moA?e dobro proA�i, ali A?ta A�e s viA?e kandidata? Da li je to rasipanje glasova?

– Ne slaA?em se s tom vrstom matematike. Postoji li ikakva garancija, teoretska, praktiA?na da kad stranke kaA?u mi te podrA?avamo kao kandidata, da A�e i A?lanstvo tih stranaka glasati za tebe? Nema garancije, jer ne glasaju stranke, glasaju biraA?i, a oni veA�inom nisu u strankama. Dakle, vi se obraA�ate biraA?ima, a ne strankama. A?esto navodim kao primjer: imali smo proA?le izbore i znam ljude koji su ubijeA�eni ljeviA?ari i bili su nezadovoljni kandidatima koje je tada izbacivala ljevica i svoj su glas dali RadonA?iA�u. Znam takvih ljudi, imam ih i u stranci. Mi, koji se bavimo politikom, zaboravljamo da stranka jeste vaA?na, odnosi u stranci jesu vaA?ni, saradnja meA�u strankama je vaA?na, bitka meA�u strankama je vaA?na, ali ti ideA? pred biraA?e, a ne stranke. Ne biraju te na kongresu stranke, veA� traA?iA? glas ljudi koji nisu A?lanovi stranke. PodrA?ku onih koji ne vole odreA�enu politiA?ku opciju. NiA?ta nam ne znaA?i i da se teoretski dogovorimo i kaA?emo a�?da, glasaA�emo svi za jednog kandidataa�? da A�e nas posluA?ati biraA?i, pa A?ak ni u naA?oj stranci.

Ipak, na viA?e glasova se moA?e raA?unati s jednim kandidatom, nego sa dva ili tri.

– A�to se mene tiA?e OK, ali znate kako se kaA?e: a�?Svako ima svoju nafaku.a�?

S obzirom na sva zbivanja u najveA�oj boA?njaA?koj partiji i cijelu situaciju u FBiH, nekako se A?ini da bi ta udruA?ena ljevica mogla napraviti neoA?ekivano dobar rezultat? Ili je SDA zaista puno jaA?a nego A?to se to A?ini nakon svih sluA?ajeva od KukiA�a, preko KonakoviA�a, A�epiA�a, AhmetoviA�a, SokoloviA�a, KasumoviA�a, Amre BabiA�…?

– Sklon sam da te stvari A?ire gledam van stranaka i politika. A?ak da tome dam neki socioloA?ki okvir. Ne moA?ete politiku posmatrati samo za sebe, politika uvijek mora imati svoje uporiA?te u nekakvim druA?tvenim deA?avanjima, previranjima meA�u obiA?nim ljudima, A?ta oni A?ele, A?ega se plaA?e. Mogu se sloA?iti da A�e SDA s ovim A?to se deA?ava u Tuzlanskom kantonu i s KukiA�em pretrpjeti odreA�enu A?tetu. A?ak na naA?in da ovaj PDA moA?e biti u ovom izbornom ciklusu jaA?i od SDA u TK-u, ali nisam siguran da ta priA?a moA?e preA?ivjeti cijeli izborni ciklus, znaA?i naredne A?etiri godine. Jer SDA, koliko god je gledali kao politiA?ku stranku, nije samo politiA?ka stranka, ona je pokret. I to je suA?tina. Pokret u kojem dobar dio BoA?njaka, da se ne laA?emo, vidi jednu vrstu zaA?tite. Uz tu stranku, neka�� mi bude oproA?teno, uvijek ide Islamska zajednica, kao A?to uz HDZ dominantno ide KatoliA?ka crkva. Taj dio druA?tva nemojte nikad zaboraviti, niti potcijeniti. SDA kao politiA?ki i druA?tveni koncept sigurno nije institut koji A�e prvi pasti u BiH kad ovom konceptu doA�e kraj. Naprotiv, na raA?un svega onoga A?to su BoA?njaci proA?li u ratu i A?ta su spremni da oproste SDA u ime tog nekog osjeA�aja kolektivne zaA?tite, garantujem da taj koncept pada zadnji.

KukiA� i Dodik

Dakle, etniA?ke koncepte kao naA?in funkcionisanja i u politiA?kom i u socioloA?kom smislu neA�e ovdje lako moA�i iko sruA?iti. I nemojte nikad potcjenjivati osjeA�aj BoA?njaka kao naroda koji je tragiA?no proA?ao krajem XX stoljeA�a. A?esto se sreA�em s ljudima pa mi oni kaA?u – znaA?, sve je taA?no A?to vi govorite, jeste lopovluk, kriminal, nepotizam, ali… E, uvijek ima to a�?alia�?. To je ono A?to narod kaA?e – neka svoga i u gori vuka.

buy zoloft online, order zithromax

U kakvom to druA?tvu A?ivimo ako A�e SDA pretpjeti A?tetu A?to se rjeA?ava KukiA�a, a neA�e pretrpjeti A?tetu A?to je se odriA?u njeni A?estiti kadrovi?

– I preA?esto sam bio u prilici da ljudi za koje znam da su pouzdano dobri ljudi, zbog neke vrste egzistencijalnog straha, nemaju toliko hrabrosti da ti saopA?te direktno a�?izvini molim te, ali ja ne smijema�?. NaA�u neka opravdanja ili izgovore koji su naA?elno principijelne prirode, ali ti kod njih vidiA? strah, prije svega strah za svoju egzistenciju.U sluA?aju KukiA� se deA?ava upravo to. Kako je moguA�e da A?ovjek kao u vestern-filmovima vlada cijelim gradom? To se gleda samo u filmovima da A?ovjek vlada cijelim gradom! Ili, kako mi je jedan moj prijatelj rekao: oA?ekujeA? da su svi narodni heroji, a da su svi narodni heroji, ne bi se dodjeljivao Orden narodnog heroja. Morate shvatiti ljude i njihov strah, neA�e se svako pobuniti, moA?da privatno i najgore misli o tome, ali raA?una – posao, A?ena, dijete, A?kola… Ma bolje sad ovako.

Je li strah definicija i odnosa prema Miloradu Dodiku i njegovog vladanja Republikom Srpskom?

– Pa jeste. SliA?an je to princip vladanja. Tu moA?ete prepoznati bivA?e komunistiA?ke funkcionere, tehnokrate koji znaju tehniku vladanja, kako ljude drA?e u A?aci, kako prave mreA?e sitnih i krupnih interesa, kako ljude veA?u za sebe, daju mu posao, pa onda taj razmiA?lja – a�?ako ovi odu, moA?e neko doA�i, pa mu pasti napamet reforma javne uprave, pa ja ostadoh bez poslaa�?. To je elementarni ljudski strah za egzistenciju. UA�ete u kredite, dobili ste posao, A?ta drugo radite nego branite svoju poziciju na mikroplanu? Super zvuA?i ta reforma javne administracije, teza o menadA?erima u javnim preduzeA�ima, ali hoA�u li ja ostati bez posla u toj nekoj prekompoziciji? Ljudi se toga plaA?e. Evo, priA?a o BH Telecomu, hoA�e li iA�i u privatizaciju ili ne, hoA�e li stotine ljudi ostati bez posla, ljudi se hvataju za glavu, razmiA?ljaju – imam A?enu, dobio sam dijete, imam kredit. A�ta A�e biti sa mnom?

A�ta je onda rjeA?enje za BiH?

– MoA?da sad govori moj pravniA?ki mozak. UA?ili su me da se ka��o pijan plota moraA? drA?ati zakona. Da ne smijeA? zloupotrebljavati svoju funkciju i svoju moA�. SjeA�am se naA?e profesorice kriviA?nog prava koja nas je odvela u zatvor u FoA?i i rekla a�?djeco, ovdje A�ete slati ljude sutra, morate znati A?ta raditea�?. Moramo se drA?ati onoga A?to je u svakoj normalnoj zemlji normalno. PoA?tovati propise, poA?tovati zakone, ako zakon ne valja, promijeniti ga, ali dok ga ne promijenimo, poA?tovati ga. Imam i ja svoje miA?ljenje o apelaciji BoA?e LjubiA�a, i privatno, i politiA?ko, i pravniA?ko. Ali ima odluka Ustavnog suda i ona se mora ispoA?tovati. Tu nema dileme!

RjeA?enje je, dakle, vladavina zakona, odnosno da smo svi jednaki pred zakonom. A A?ta A�emo s borbom protiv korupcije? Kad A�e doA�i na red?

– Normalno, kad imate vladavinu zakona, automatski ide borba protiv korupcije.

Da li se to odnosi i na ujedinjenu ljevicu?

– Naravno! To se mora odnositi na svakoga i ne smijete se A?aliti kad vas neA?to zakaA?i. Nema savrA?enih i bezgreA?nih ljudi. Pogotovo ljudi koji su na izvrA?nim pozicijama u sistemu kakav je u BiH, u nejasnom sistemu, sa nejasnim ovlaA?tenjima, jedan zakon kaA?e jedno, drugi drugo, a onda ide uticaj na pravosuA�e, na policiju… Zloupotreba ima. Ali, ako znaA? da nisi kriv, onda ti je lakA?e i boriti se protiv toga. To se mora odnositi na svakoga.

Bez otisaka prstiju

Kad ideA? na poziciju vlasti, prihvati teret da ti se moA?e desiti da te neko iz xy razloga a�?potkaA?ia�? i bori se s tim. Budi pametan, oprezan i ne ulazi u A?kakljive stvari, A?uvaj sebe i svoju poziciju.

ZaA?to se Zlatko LagumdA?ija opet sjetio da kritikuje A?eljka KomA?iA�a? Da li je to pokuA?aj oA?ivljavanja politiA?kog mrtvaca?

– Mislim da Zlatka LagumdA?iju dobro znam i znam da u njegovim potezima uvijek ima smiA?ljene igre. On je A?ovjek koji ima viA?ka vremena, a energiju ima nevjerovatnu. Znam ga kako razmiA?lja, znam da je njegov osnovni moto u politici – kad nekom neA?to podmeA�eA?, uvijek bez otisaka prstiju. A?ovjek je fasciniran knjigom a�?MenadA?er na mafijaA?ki naA?ina�?. U njegovim potezima uvijek postoji plan. Ovo u zadnje vrijeme A?to sam pratio, A?ini mi se da je nekad pokazivao nervozu nesvojstvenu njemu. Mislim da ga dobro znam, mislim da je vrlo hladan kad provodi neke stvari, emocija mu u javnom nastupu nije svojstvena, ali sada se tu neA?to desilo. Neki njegovi nastupi su meni djelovali suviA?e naivni, kao da su isprovocirani, kao da i on na neke stvari reaguje impulsivno, ali definitivno postoji plan. ZnajuA�i njega, on nikad neA�e odustati od moguA�nosti i prilike da se ponovo vrati. Druga je stvar A?to on ne moA?e da shvati da je njegovo vrijeme zavrA?eno, da je on svoju politiA?ku karijeru sprA?io.

(TIP/Foto: Arhiva)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.