Video/Foto/NaA?a posla: Prodaja leA�a preko pacijentovih pleA�a

09.03.2018 10:53
44444444444444444
 

Optika a�zBaroA?a�? ustupila je sarajevskoj OpA�oj bolnici aparat za operaciju oA?iju koji otplaA�uju pacijenti kupovinom leA�a za operaciju.

PiA?e: Centar za istraA?ivaA?ko novinarstvo (CIN)

Vahida MerdaniA� je na preporuku iz sarajevske OpA�e bolnice a�zPrim. dr. Abdulah NakaA?a�? u Optici a�zBaroA?a�? kupila leA�u koja joj je ugraA�ena tokom nedavne operacije mrene. Tako je, ne znajuA�i, sudjelovala u otplati aparata za operaciju oA?iju koji je Bolnica dobila na koriA?tenje od a�zBaroA?aa�?.

Da bi aparat postao vlasniA?tvo Bolnice, Uprava je sa a�zBaroA?ema�? 2016. godine dogovorila, uz ostalo, da njezini ljekari u periodu od pet godina ugrade 5.000 leA�a koje A�e pacijenti kupovati u ovoj privatnoj optiA?arskoj kuA�i. Bolnica godiA?nje ugradi u prosjeku oko hiljadu leA�a.

BaroA?

Sarajevska OpA�a bolnica a�zPrim. dr. Abdulah NakaA?a�? je od optiA?arske firme a�zBaroA?a�? dobila dva aparata za operaciju mrene. Jedan je veA� otplaA�en kupovinom leA�a i potroA?nog materijala, a drugi otplaA�uje na isti naA?in. (Foto: CIN)

Centar za istraA?ivaA?ko novinarstvo (CIN) otkriva da su pacijenti zbog sliA?nog dogovora Bolnice i a�zBaroA?aa�? veA� otplatili jedan aparat.

PrebacujuA�i obavezu kupovine leA�a na pacijente, OpA�a bolnica ne poA?tuje Odluku Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZOKS) u kojoj piA?e da ih bolnice trebaju nabavljati putem tendera.

Dogovor plaA�aju pacijenti

Osiguranim pacijentima koji su operisali mrenu Zavod refundira dio troA?kova: 117 KM za savitljivu leA�u i 21 KM za teA?nost koja se ubrizgava u oko tokom operacije.

Vahidi MerdaniA� su u Bolnici preporuA?ili da leA�u kupi u Optici a�zBaroA?a�? pa je njen zet tako i uA?inio. Dragan PapiA� je leA�u IQ proizvoA�aA?a a�zAlcona�? i dva komada tekuA�ine potrebne za operaciju proizvoA�aA?a a�zBausch and Lomba�? platio ukupno 602 marke, a ostatak je iA?ao na teret Zavoda. IznenaA�en visokom cijenom, PapiA� se raspitao u drugoj optiA?arskoj radnji u kojoj su sliA?ne leA�e i tekuA�ina bili upola jeftiniji. MeA�utim, tamo su mu rekli da ljekar neA�e ugraditi leA�u koja nije kupljena u a�zBaroA?ua�?.

Vahida MerdaniA�

Porodica pacijentice Vahide MerdaniA� je dobila upute iz Bolnice da u a�zBaroA?ua�? kupi leA�u i visokoelastiA?nu tekuA�inu potrebnu za operaciju oka. Potrebni materijal za operaciju oka su platili 602 KM, iako je u drugoj optiA?arskoj radnji bio duplo jeftiniji. (Foto: CIN)

a�zOnda mi je logiA?no bilo da se ne kockam i da ne uzimam neA?to, da onda moram duplo plaA�ati ili da izganjam pravdu, a meni je hitno da se kod punice to A?to prije zavrA?ia�?, kaA?e PapiA�.

A�ef Oftalmologije u OpA�oj bolnici dr. Darko Ler odbio je govoriti za CIN. U pisanom odgovoru je naveo da oni preporuA?e vrstu leA�e, a�za gdje je pacijenti kupe, nema apsolutno nikakve veze s namaa�?.

Iskustva pacijenata su drugaA?ija. A?etiri osobe koje je CIN kontaktirao su potvrdile da su njih ili A?lanove njihove porodice iz Bolnice upuA�ivali u a�zBaroA?a�? da kupe leA�e.

a�zBaroA?a�? je svoje trA?iA?te osigurao potpisivanjem ugovora sa OpA�om bolnicom a�zPrim. dr. Abdulah NakaA?a�? u decembru 2016. godine kada joj je dao na koriA?tenje aparat za operaciju oA?iju, vrijedan 255.000 KM, te aparat za snimanje oka sa prateA�om opremom A?iju vrijednost nisu naveli.

Zauzvrat su dobili obeA�anje da A�e Bolnica do 2021. godine ugraA�ivati po hiljadu leA�a godiA?nje. Nakon toga aparati bi postali vlasniA?tvo Bolnice.

Dogovoreno je i da A�e pacijenti kupovati leA�e u a�?BaroA?evoja�? prodavnici, troA?kove A�e sufinansirati Zavod, a ostali potroA?ni materijal potreban za operaciju mrene A�e nabavljati Bolnica putem tendera.

Dio ugovora je bila i saglasnost da se na ustupljenom aparatu mogu ugraA�ivati i leA�e drugih proizvoA�aA?a kako bi se izbjegao monopol. Ipak, nakon pet mjeseci potpisan je aneks koji propisuje da A�e Bolnica morati vratiti ustupljeni aparat ako ne bude ugraA�ivala leA�e proizvoA�aA?a a�zBausch and Lomba�?.

Direktor Optike Ognjen BaroA? je u pisanim odgovorima CIN-u naveo da o vrsti leA�e koja A�e biti ugraA�ena odluA?uje ljekar na osnovu pregleda oka, a pacijenti ih kupuju prema vrsti mrene, A?eljama i moguA�nostima.

Direktor Bolnice dr. Zlatko KraviA� ovaj ugovor smatra dobrim za Bolnicu jer su besplatno dobili vrijedan aparat koji ne bi mogli kupiti. KaA?e da mu je vaA?no da su pacijenti zadovoljni.

a�?Mislim da je moja odgovornost bila da traA?im najbolje i dobio sam najbolje, ali ja ne znam da a�?BaroA?a�� uzima duplo. Otkud bih znao?!a�?, kaA?e KraviA�, dodajuA�i da cijena leA�a nije njegov problem.

Prema finansijskom izvjeA?taju, Bolnica je 2016. godine imala budA?et od 25,4 miliona paroxetine 20 mg, zithromax without prescription maraka, a u novu opremu je uloA?en 1,3 miliona KM.

Stellaris

Aparat a�zStellarisa�? za operaciju mrene, koji je ustupljen OpA�oj bolnici a�zPrim. dr. Abdulah NakaA?a�?, vrijedi 255.000 KM. OtplaA�ivanje je planirano ugradnjom 1.000 leA�a godiA?nje u periodu od pet godina. (Foto: CIN)

Zavod sufinansira troA?kove nabavke leA�a

Zavod zdravstvenog osiguranja KS je 2015. godine donio odluku da bolnice, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (BiH), na tenderu kupuju leA�e i potrebnu tekuA�inu, kao i druga pomagala koja ugraA�uju pri operacijama.

Za razliku od OpA�e bolnice, Odluku Zavoda primjenjuje Univerzitetski kliniA?ki centar a�?Sarajevoa�? pa leA�e, tekuA�ine i potrebne injektore nabavljaju javnom nabavkom od viA?e dobavljaA?a. Fakturu za svaku ugraA�enu leA�u ispostavljaju Zavodu, a razliku u cijeni doplati pacijent kroz participaciju od 100 do 200 maraka, A?to zavisi od vrste leA�e.

a�?OpA�a bolnica ne radi u skladu sa javnim nabavkamaa�?, kaA?e Fikret Jonuz iz Zavoda. On kaA?e da je Zavodu najvaA?nije da pacijent dobije uslugu. Osigurani pacijent ima pravo na leA�u i tekuA�inu koju A�e Zavod platiti, bez obzira da li faktura dolazi iz bolnice ili specijalizirane prodavnice.

Ova institucija je proA?le godine isplatila skoro 185 hiljada maraka za sufinansiranje 1.373 komada intraokularnih leA�a i tekuA�ina za operaciju. Oko 70 posto tog novca dobio je a�?BaroA?a�?, naplativA?i 127.705 KM. Ostatak novca je isplaA�en Univerzitetskom kliniA?kom centru a�?Sarajevoa�? i A?etirima specijaliziranim firmama. Brojke su bile skoro identiA?ne i godinu ranije.

Ugovorom koji je potpisala sa a�zBaroA?ema�? definisano je da potroA?ni materijal za operacije mrene Bolnica nabavlja putem tendera, a a�zBaroA?a�? a�zpreuzima rizik ukoliko njegova ponuda ne bude najkonkurentnija na tenderua�?.

MeA�utim, taj rizik nikada nije postojao jer je Bolnica pregovaraA?kim postupkom samo od a�zBaroA?aa�? traA?ila ponudu. Nakon toga je, krajem proA?le godine, sa a�zBaroA?ema�? potpisala okvirni sporazum za dvogodiA?nju nabavku potroA?nog materijala, vrijedan 70.200 KM.

Iz Agencije za javne nabavke BiH su objasnili da se ovaj postupak, izmeA�u ostalog, moA?e koristiti kada na trA?iA?tu postoji samo jedan dobavljaA? potrebnog materijala. CIN saznaje da to ovdje nije bio sluA?aj jer ove proizvode distribuira i banjaluA?ki a�zMedietika�?.

Zlatko KraviA�

Direktor OpA�e bolnice a�zPrim. dr. Abdulah NakaA?a�? dr. Zlatko KraviA� smatra da je postignut dobar dogovor sa Optikom a�zBaroA?a�? jer A�e Bolnica dobiti besplatno aparat. (Foto: CIN)

Stara praksa

CIN otkriva da je OpA�a bolnica i ranije imala sliA?an dogovor sa a�zBaroA?ema�?. Bakir NakaA? i Igor BaroA?, tadaA?nji direktori OpA�e bolnice i a�zBaroA?aa�?, su u martu 2009. godine potpisali ugovor kojim je Bolnica dobila na koriA?tenje a�zAlconova�? aparat vrijedan 84.000 KM. Dogovorili su se A�e ga otplaA�ivati pacijenti koji A�e za tri godine kupiti 1.900 komada leA�a i isto toliko visokoelastiA?ne tekuA�ine dok A�e Bolnica tenderskim postupkom kupiti ostali potroA?ni materijal.

a�zPraktiA?no, vi nemate nikada ponuA�aA?a koji A�e vam besplatno neA?to datia�?, kaA?e NakaA?.

Njegove kolege oftalmolozi su u to vrijeme radili na zastarjeloj opremi pa je prihvaA�ena ponuda BaroA?a o ustupanju aparata.

a�zNemaA? moguA�nost da kupiA? opremu i onda si prisiljen da ideA? na ovaj sistema�?, kaA?e NakaA?, dodajuA�i da su mu oftalmolozi rekli da tako mogu i napredovati pa je na njihov prijedlog i potpisao ugovor.

Fikret Jonuz

Fikret Jonuz, A?ef medicinskih poslova u ZZOKS, kaA?e da a�zOpA�a bolnica ne radi u skladu sa javnim nabavkamaa�?. Osigurani pacijent ima pravo na leA�u i tekuA�inu koje A�e Zavod platiti, bez obzira da li faktura dolazi iz bolnice ili specijalizirane prodavnice. (Foto: CIN)

U timu ljekara je bila i doktorica Jozica BaraliA� koja je u isto vrijeme radila i kod BaroA?a. S njima povremeno saraA�uje i danas kada je u mirovini. U razgovoru za CIN kaA?e da se ne sjeA�a da li je taj angaA?man utjecao na dogovor o ustupanju aparata. a�zPostojalo je raznih ideja, viA?e se i ne sjeA�am kako je bilo, ali bilo je raznih ideja da se pomogne, da se neA?to uradi, da se napravi neki zajedniA?ki dogovora�?.

TadaA?nji A?ef Oftalmologije u OpA�oj bolnici Ibrahim PaA?o prisjetio se u razgovoru za CIN kako je BaroA? ponudio aparat koji im je bio potreban. a�zNormalno, kada vam neko neA?to da, onda neA?to traA?i zauzvrat. Zauzvrat, normalno, da kupujemo leA�e kod njegaa�?, kaA?e PaA?o.

On se prisjeA�a da su preporuA?ivali a�zBaroA?aa�?, ali su pacijenti sami odluA?ivali: a�zSvakom pacijentu je bilo reA?eno: ova leA�a je 500 maraka. Imate kupiti za 100 maraka. (a��) Izvoli, kupi! Za koliko god ti kupiA? leA�u, mi A�emo ti operisati (a��) ali mi preferiramo tu leA�ua�?, kaA?e PaA?o.

Ugovorena koliA?ina leA�a je prodana do januara 2013. godine pa je aparat postao vlasniA?tvo OpA�e bolnice. U periodu od 2010. do 2017. godine Bolnica je od a�zBaroA?aa�? nabavljala potroA?ni materijal za ovaj aparat. Potpisali su tri ugovora o nabavci, vrijedna neA?to viA?e od 262 hiljade maraka.

CIN otkriva da je 2013. godine potpisan sliA?an ugovor o ustupanju joA? jednog aparata, ali da on nije realizovan. MeA�utim, u Bolnici nisu znali objasniti zbog A?ega.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.