Zlatko LagumdA?ija: Alternativnoj sceni je “zabio noA? u leA�a”

25.02.2018 15:32
600_1507625658Lagumdzija
 

Profesor Zlatko LagumdA?ija, utemeljitelj Fondacije druA?tva zajedniA?kih vrijednosti, bivA?i predsjedavajuA�i VijeA�a ministara Bosne i Hercegovine i nekadaA?nji ministar vanjskih poslova BiH, te dugogodiA?nji lider Socijaldemokratske partije komentarisao je kandidature za A?lana PredsjedniA?tva BiH. Komentar prenosimo u cijelosti.

Glavni Odbor SDP BiH odrA?an u Bugojnu je pokazao da se znaju uvaA?avati miA?ljenja A?lanova koji sa argumentima nastoje uticati da se lakA?e izaA�e iz svojevrsne zbrke u javnosti kreirane oko samokandidature lidera DF-a i moguA�ih kandidata SDP-a za A?lanove PredsjedniA?tva BiH.

VaA?nost izbora A?lanova PredsjedniA?tva BiH, na A?alost, u vremenu koje je pred nama A�e biti mnogo vaA?nija tema nego A?to to zasluA?uje sama po sebi. Ta tri a�zmjestaa�? se veA� u javnosti doA?ivljavaju kao mjesto na kojem A�e se voditi kljuA?ne bitke za buduA�nost naA?e zemlje.

A�ta god gradjanske i srodne stranke i nezavisne liste mislile o sebi i svojim kandidatima, neovisno A?ak i o njihovim kvalitetima, u A?iroj javnosti se veA� stvara opasna percepcija da je jedina nepoznanica da li A�e a�ztreA�i A?ovjeka�? sa Dodikom i A?oviA�em biti RadonA?iA� ili ZvizdiA� (ili neko SDA iznenadjenje).

Broj mjesta u skupA?tinama, gdje A�e se voditi glavni reformski procesi, A�e u velikoj mjeri zavisiti od snage, znanja i uvjerljivosti kandidata za troA?lanog A?efa drA?ave.

To je bio kljuA?ni razlog zaA?to sam se ukljuA?io u debatu, sa preciznom analizom i prijedlozima konkretnih zakljuA?aka, o tome kako doA�i do najboljeg rjeA?enja oko kojeg bi se SDP mogao okupiti sa drugim srodnim strankama i nezavisnim listama.

Zbog upita prijatelja, A?lanova, simpatizera, dobronamjernih ljudi i medija, ovdje slijedi glavnina mojih obraA�anja i analize koju sam podijelio svim A?lanovima Glavnog Odbora SDP.

Ovo je moj stav.

A?lana SDP-a koji djeli uvjerenja i zabrinutost sa znaA?ajnim brojem dobronamjernih ljudi razliA?itih politiA?kih opredjeljenja sa kojima sam u poslednje vrijeme razgovarao.

Tri su kljuA?na principa.

Prvo, SDP A�e imati svog kandidata za PredsjedniA?tvo BiH iz Federacije i pozvati druge programski srodne stranke i nezavisne liste da ga podrA?e.

Drugo, ukoliko se ide na zajedniA?kog kandidata, mogu se, po ugledu na sliA?ne evropske i ameriA?ke stranke organizovati a�zPrethodni izboria�? A?lanova i simpatizera srodnih stanaka i nezavisnih listi kako bi se doA?lo do zajedniA?kog kandidata.

TreA�e, upuA�uje se poziv i lideru DF-a da liA?no podrA?i kandidata SDP-a, kao A?to je SDP veA� dva puta njemu uradio, te tako doprinese zajedniA?kom nastupu protiv vladajuA�ih struktura i zaustavljanju daljeg haosa koji pogoduje jaA?anju SDA,HDZ, SBB i SNSD.

ObrazloA?enje se moA?e dati kroz ODGOVORE na TRI KLJUA?NA PITANJA .

ZaA?to moramo radikalno promijeniti svoj odnos prema kljuA?nim kandidatima za naredne izbore? Promjena!

VladajuA�a struktura (SDA, HDZ, SBB i SNSD) nikada u posljednje dvije decenije nije bila u loA?ijem stanju, sa manje podrA?ke u javnosti, a istovremeno sa viA?e poluga vlasti u rukama. Nepovjerenje i nedostatak kredibilne alternative, uz sve veA�e kreirane strahove i gubitak nade, stvara plodno tlo za ponovni izbor a�zsvojiha�? i oni koji se prepoznaju kao jaka snaga i liA?nosti koji A�e nas a�zzaA?tititi od njiha�?. Iz vladajuA�ih struktura stiA?u poruke tipa a�zznamo mi da smo zreli za izgubiti, ali sreA�a po nas da nema ko da nas pobjedia�?.

A?ak i stvarni, privremeni ili fingirani sukobi u SDA stvaraju percepciju tipa a�zkatastrofa jesu ali nema ih ko pobijediti, pa obrni okreni, naA?i sua�?.

Jahorinska deklaracija koju smo podrA?ali je a�zisparilaa�? kroz stalno zaklinjanje u zajedniA?ki nastup i ujedinjavanje koje je neslavno propalo na lokalnim izborima bez ikakvog nauka pretvorenog u konkretne poteze.

VjerujuA�i u iskrene namjere, svijest o vaA?nosti objedinjavanja snaga protiv aktuelne vlasti kao i u sposobnost kljuA?nih aktera pozdravljen je Sporazum SDP i DF. Na A?alost time je samo potroA?eno dragocjeno vrijeme u kojem je davno postalo jasno da projekat zvani a�zidemo zajedno odvojenoa�? neA�e dobro zavrA?iti.

Nakon A?to nas je lider DF-a u manjoj ili veA�oj mjeri izdao ili ostavio, u razliA?itim formama 2012., 2014. i 2016., svi smo u ime viA?ih ciljeva, prelazili preko toga, nadajuA�i se da smo svi neA?to nauA?ili iz vlastitih pobjeda i poraza, te da 2018. svi doA?ivljavamo kao godinu u kojoj se samo zajedno moA?e uspjeti a odvojeno neslavno propasti.

Nakon A?to je javno a�zpocijepaoa�? Sporazum svojom liA?nom kandidaturom, alternativnoj sceni je a�zzabio noA? u leA�aa�? i napravio novu konfuziju u kojoj se SDP slabo snalazi a vladajuA�a struktura neskriveno likuje.

Potpuno je nevaA?no koje su stvarne namjere i kapaciteti lidera DF-a, ali posljedice njegovih odluka su jaA?anje HDZa koji ovo koristi za a�zhomogenizaciju Hrvata i eliminiranju svake alternative sa konaA?nim ciljem potpunog preuzimanja Doma Naroda kao alata za dalje ucjene i podjelu teritorijaa�?. Izbor A?lana PredsjedniA?tva postaje glavni teren za nove tenzije , A?irenje straha, tjeranje inata i igre na kartu a�zA?rtvea�?.

Drugim rijeA?ima krajnje je vrijeme da SDP pokaA?e liderstvo i jasno kaA?e da nema namjeru slijepo slijediti pogubne poteze lidera DFa jer se pokazalo da A?to se viA?e dobre volje za saradnju pokazuje to se susreA�emo sa novim udarcima koji samo pomaA?u vladajuA�oj stukturi.

KonaA?ni test korektnosti i spremnosti na zajedniA?ki nastup za DF bi mogla biti podrA?ka SDP kandidatu za PredsjedniA?tvo, jer ako nije demagogija i jeftini populizam ono A?to priA?a, onda je doA?lo vrijeme da lider DFa stane iza jednog SDP kandidata (BoA?njaka ili Hrvata) kao A?to je SDP stajao uz njega dva puta.

U javnosti se stvara dodatna konfuzija jer se kroz medije SDP pretvara u a�zlovca na greA?kea�? , i to prije svega SDA (kao da to ljudi ne vide i sami) te kao da su HDZ i SNSD potencijalni postizborni partneri.

Ne treba zato A?uditi A?to se pokuA?ava stvoriti klima u nekim medjunarodnim krugovima, na A?to SDP ne raguje uvjerljivo, da kada je veA� izvjesno da su HDZ i SNSD oktobarski pobjednici, onda treba raA?unati na lidera SBBa u PredsjedniA?tvu i pomoA�u SDP i DFa bar SDA spakovati u opoziciju.

Uz to sve pogubnija postaje percepcija o SDPu koji samo trA?kara za liderom DFa i pazi da ga ne naljuti mada je sve manje jasno za koga on radi. Namjere ovde prestaju biti politiA?ki relevantne jer su A?pekulacije o posljedicama uglavnom u domenu da li sve ovo radi za SDA ili za HDZ ili za oboje.

Kako izgleda ukupna scena i kljuA?ni akteri? Analiza!

Osovina A?oviA�-Dodik jedina spremna ulazi u izbore sa ciljevima koji su u najoA?trijem sukobu sa interesima drA?ave i njenog Evroatlantskog puta.

Haos u SDA i samouvjerenost RadonA?iA�a A�e vremenom teA?iA?te kampanje prenositi na izbor A?lanova PredsjedniA?tva. Svima je jasno da partije koje budu imale kredibilne kandidate A�e na osnovu toga imati znatno bolje rezultate.

Medju potencijalnim biraA?ima gradjanske opcije, kao i medju BoA?njacima u cjelini, stvaraA�e se osjeA�aj i strah da Dodik i A?oviA� sigurno ulaze u PredsjedniA?tvo, A?to A�e znatno uticati na rezultat i povjerenje u stranke ili koalicije koje A�e izabrati a�ztreA�eg A?lanaa�?. buy periactin, dapoxetine online
Obzirom na prirodu dva trenutna favorita, svaki SDP ili kandidat gradjanske opcije A�e biti brutalno diskvalificiran od strane SDA i SBB, a�zzelene maA?inea�? i a�zcrne rupea�?. VeA� se nazire blagonaklon stav prema lideru DF-a od strane SDA bliskih medija i ukazivanje na SDP a�zA?lamperaja�?.

NeodluA?nim nominiranjem svog a�zunaprijed A?rtvovanog BoA?njaA?kog kandidataa�? uz kojeg je i lider DF-a takoA�e kandidat koji ima SDP podrA?ku, niA?ta se ne postiA?e. Naprotiv. Time je kao fol SDP pokazao da postoji ujedinjena razjedninjena ljevica (ili graA�anski blok zavisno od kretanja na dnevnopolitiA?koj medijskoj berzi), a u stvarnosti samo zbunjuje svoje A?lanove i potencijalne biraA?e kojih sa DF ima bar 100 hiljada manje nego zajedno pobjedniA?ki hrvatski i boA?njaA?ki A?lan.

a�zPotragaa�? za SDP prvim, drugim ili treA�im kandidatom, BoA?njakom, sve se A?eA?A�e meA�u analitiA?arima vidi kao pokriA�e za unutarstranaA?ki a�zrat zvijezdaa�? koje se bore za prva mjesta na SDP listama i tako sve viA?e liA?e na sesoki tim u kojem svaka umiA?ljena zvijezda trA?i na loptu i hoA�e da se dokopa a�zmedijskih golovaa�? bez brige o svom mjestu u velikom timu i zajedniA?kom rezultatu.

Jedina ozbiljna politika, koja moA?e pomoA�i da SDP liste bolje proA�u, podrazumjeva prepoznatljivo liderstvo i isturanje svog samo jednog kandidata uz traA?enje partnerskih stranaka i nezavisnih listi koje A�e podrA?ati tog kandidata.

U ovim okolnostima to mogu biti Nermin NikA?iA� i Denis BeA�ireviA?. Prvi, kao predsjednik SDP-a je po definiciji kredibilan kandidat, a drugi, u javnosti ima imidA? drA?avotvornog lika sa iskustvom na tom nivou vlasti.

Prirodno, preduslov za ozbiljnu kandidaturu je da su oni spremni uA�i u ovakvu a�zbitkua�? i da SDP u cjelini stane iza svog kandidata, potom da proba privuA�i i druge stranke i aktere da ga podrA?e. Paralelno sa tim bi iA?lo formiranje ozbiljnog tim ljudi koji A�e raditi na daljem profiliranju kandidata za kojeg postoje pretpostavke da ga javnost doA?ivi kao osobu koja se prvo moA?e, smije i zna a�zpotuA�ia�? sa SDA i SBB kandidatima; a potom da uliva povjerenje i djeluje kao lider koji se zna i hoA�e iskljuA?ivo u interesu drA?ave a�zpobiti i/ili dogovoritia�? sa A?oviA�em i Dodikom i/ili na regionalnom planu sa VuA?iA�em i PlenkoviA�em.

Kandidatura lidera DF-a i a�zA?rtvovanje SDP kandidataa�? otvara vrata da u PredsjedniA?tvu nemamo omjer 2 prema 1 veA� 3 prema 0 protiv interesa drA?ave svih njenih graA�ana. PriA?a o vaA?nost a�z2:1 za nasa�? koja se moA?e A?uti je besmislena jer je veliko pitanje ko bi to bio drugi za drA?avu u PredsjedniA?tvu osim SDP kandidata.

Osim toga ustavno ustrojstvo je takvo da je drA?ava sigurna ako ima jednog koji je zna, hoA�e i smije drA?avniA?ki braniti , dok rasulo gradjanske opcije prijeti da budu izabrana sva trojica koja se dijele na one koji je A?ele rasturiti i na one koji je nisu sposobni braniti. Samo rezultat a�z3:0 za njiha�? je poguban i za BiH i za graA�ansku opciju i za ljevicu i za SDP i za ogromnu veA�inu ljudi u ovoj zemlji.Da ne bih bio samo joA? jedna osoba sa miA?ljenjem, malo podataka moA?e dati potrebni kredibilitet ovim stavovima.

Na proteklim izborima za boA?njaA?kog A?lana PredsjedniA?tva je glasalo oko 750.000 ljudi , a za Hrvatskog oko 250.000, uz dodatnih oko 85.000 nevaA?eA�ih i praznih listiA�a.

SDA kandidat je dobio malo manje od treA�ine ukupnog broja glasova za BoA?njake kandidate i a�zpobjegaoa�? drugoplasiranom za 45.000, dok je HDZ kandidat uzeo neA?to malo viA?e od polovine glasova za Hrvate kandidate i 30.000 viA?e od prvog konkurenta.

Malo upuA�uje na to da A�e SDA kandidat ovaj put dobiti viA?e glasova nego prije tri godine. S druge strane lider SBB moA?e raA?unati da A�e mali broj od pola miliona glasova koje je on podijelio sa joA? A?etiri kandidata otiA�i ka SDA kandidatu. Ove godine moA?e se oA?ekivati podjelu 700 do 750 hiljada glasova za desetak kandidata BoA?njaka zavisno od kandidature lidera DF.

Takvo stanje otvara prostor za SDP kandidata, uz podrA?ku onih koji su spremni da se okupe u programski pokret protiv aktuelne vlasti, uvaA?avajuA�i svoje interese i politiA?ki identitet. Treba imati u vidu da A�e se znaA?ajan broj biraA?a, prije svega BoA?njaka, u nastupajuA�oj politiA?koj situaciji opredjeliti za onoga koga A�e posmatrati kao nosioca gradjanskog uredjenja zemlje, ali i koji je u stanju a�zpariratia�? Dodiku i A?oviA�u a�� ne ulazim ovaj put dublje u pitanje A?ta A�e to znaA?iti u njihovoj percepciji.

Prirodno, u mjeri u kojoj se uspije nametnuti takav kandidat, on postaje realna prijetnja , te SDP i sam kandidat mogu a�zpreA?ivjetia�? i uspjeti samo ako SDP u cjelini stane iza njega u najprljavijoj kampanji koja se moA?e oA?ekivati od a�zzelene maA?inea�? i od a�zcrne rupea�?.

Lider DF-a sa zbirom glasova koje su imali njegova dva kandidata ne dobacuje do A?oviA�evog posljednjeg rezultata. U situaciji u kojoj uspjeA?no plaA?i hrvatsko biraA?ko tijelo sa a�zmajorizacijoma�? lider HDZ-a moA?e raA?unati na dodatnih preko 100.000 glasova dva svoja protukandidata od prije tri godine. PoA?to A�e u tom sluA?aju mobilizacija na izlazak i a�zpatriotska kradja glasova na svojim biraA?kim mjestimaa�? biti naA?in za novo a�zdosipanjea�? glasova za HDZ, kao rezultat se moA?e oA?ekivati da A�e prvi put HDZ A?lan predsjedniA?tva imati veA�i broj glasova od A?lana PredsjedniA?tva BoA?njaka koji A�e ovaj put a�zproA�ia�? sa 200.000 glasova.

To samo po sebi nije najgora posljedica ovakvih rezultata. TaA?ku na i sa takvim raspletom stavlja sastav Doma naroda u kojem bi i po a�znajpravednijoja�? raspodjeli HDZ bio jedina stranka bez koje se nijedna vlast u Federaciji i drA?avi neA�e moA�i napraviti.To se zove a�zMostarizacijaa�? Federacije i A?itave drA?ave iz koje nema izlaza bez nove podjele ili bez revolucije sa nesagledivim posljedicama.

Paradoksalno zvuA?i A?injenica da i kada bi dovoljno BoA?njaka a�ziz inataa�? glasali za lidera DF-a i tako ga a�zunijelia�? u PredsjedniA?tvo, HDZ bi opet, ovaj put sa pojaA?anom argumentacijom za svoje ciljeve, te uz veA�i broj meA�unarodnih saveznika, kroz Dom naroda blokirao formiranje svake nove vlasti do ispunjenja svojih neskrivenih politiA?kih ciljeva. I tako bi se opet vratili u 2006, lider DFa u PredsjedniA?tvu, SDP u opoziciji a zemlja u rasulu sa neizvjesnim ishodom.

O kandidaturi za A?lana PredsjedniA?tva iz RS samo kratko. Prije tri godine pobjednik je imao 7.000 glasova viA?e od SNSD kandidata uz 55.000 nevaA?eA�ih i praznih listiA�a. Drugim rijeA?ima da su samo naA?ih 4.000 biraA?a zaokruA?ili CvijanoviA� umjesto IvaniA�, uA?la bi druga osoba u PredsjedniA?tvo. Ovaj put se ponovo oA?ekuje tijesan rezultat u kojem se SDP moA?e naA�i u odluA?ujuA�oj ulozi.

Rano je o tome sada govoriti ali jedna stvar je veA� sada sigurna. SDP ne smije u svom potencijalnom biraA?kom tijelu ni po koju cijenu biti neko ko A�e biti doA?ivljavan kao Dodikov partner na njegovom putu za ulazak u PredsjedniA?tvo BiH. Svaki potez koji se bude vukao mora biti filtriran kroz posljedice za ovakvo vidjenje SDP-a. Drugim rijeA?ima, ne odredjujem se prema ljudima nego njihovim stavovima, djelima i posljedicama , pa se tako po ovom pitanju slaA?em sa liderom DF-a.

Kako dalje? Aktivnosti!

Trebalo mi je dugo vremena da shvatim da se viA?e moA?e nauA?iti na greA?kama nego na uspjesima.

Pobjede nikada nisu konaA?ne, kao A?to ni porazi ne moraju biti fatalni. Hrabrost, znanje i odluA?nost da uA?ite iz poraza kao i iz pobjeda, te da nastavite sa borbom za svoje ciljeve i vrijednosti je ono A?to odredjuje vaA?u sudbinu.

Na kraju, suA?tina mog vidjenja je ponuditi istinsku programsku i sadrA?ajnu alternativu aktuelnoj vlasti, A?to prije a�zzaklopitia�? ovu zbunjujuA�u i A?tetnu priA?u sa DFom, okrenuti se sebi i ljudima koji nam vjeruju te ka oktobru krenuti zajedno sa onim ko to iskreno hoA�e. Na kraju slijedi kratka lista 5 konkretnih principa i aktivnosti.

1. SDP A�e ponuditi zajedniA?ku programsku povelju strankama koje A?ele da uA?estvuju i saradjuju na narednim izborima kao samostalni subjekti ili sa uzajamnom podrA?kom ili zajedniA?kim listama i kandidatima, gdje je to od uzajamnog interesa, sa ciljem postizborne saradnje i formiranja vlasti bez aktuelne vladajuA�e strukture (SDA, HDZ, SBB, SNSD).

2. SDP A�e stati iza po jednog kandidata za A?lana PredsjedniA?tva iz oba entiteta i pozvati druge stranke i liste koje nisu dio vladajuA�e strukture (SDA, HDZ, SBB i SNSD) da se u zajedniA?kom procesu dodje do najboljeg rjeA?enja.

3. SDP A�e pozvati i druge programski srodne nevladajuA�e stranke da se proba dogovorom doA�i do zajedniA?kih kandidata za pojedinaA?ne funkcije i/ili nosioce zajdniA?kih listi u sredinama gdje je za to postoje uslovi.

4. SDP A�e pozvati i druge programski srodne nevladajuA�e stranke da se do zajedniA?kih kandidata za pojedinaA?ne funkcije i/ili nosioce zajedniA?kih listi dodje putem a�zPrethodnih izboraa�?, po ugledu na nama srodne stranke i koalicije iz Evrope i SAD. Po dogovenoj proceduri, u tom svojevrsnom a�zFestivalu demokratijea�? i mobilizacije potencijalnih biraA?a, uA?estvovali bi svi A?lanovi i simpatizeri politiA?kih subjekata koji nastupaju zajedno i koji bi se obavezali da A�e stati iza kandidata koji postignu najbolje rezultate na a�zPrethodnim izborimaa�?.

5. PredloA?enim Pravilnikom o kandidovanju ujednaA?iti rokove za sve kandidature kako bi se otvorio prostor za koordinirane aktivnosti i imalo dovoljno vremena za postizanje dogovora sa drugim potencijalnim partnerima. Izbaciti iz Pravilnika da A�e SDP podrA?ati druge kandidate ukoliko ima svog kandidata za to mjesto, te dodati dogovor i prihvatanje da naA?i kandidati dobiju podrA?ku drugih u mjeri u kojoj to ostvarimo.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

12 komentara na Zlatko LagumdA?ija: Alternativnoj sceni je “zabio noA? u leA�a”

 1. Divergent

  25. 02. 2018. - 16:22

  Lagumdžija,

  JEDI GOVNA.

  I ti, i Željko, I Bećirović.

 2. solartz

  25. 02. 2018. - 18:47

  Stari pakas. Majmune ti si jedini krivac sto je zgrada Soda So. Ti si sprijecio da onaj mutavac od premijera da ostavku dan prije.Nije te sramota vise se pojavljivati u javnosti.

 3. XXXL

  25. 02. 2018. - 21:41

  Potpisujem sve gore navedeno.
  Uvijek sam bio pristalica i simpatizer “ljevice”, te sam uvijek glasao za SDP, ali je ovaj “narcis” unistio ideju socijaldemokratije u BiH.
  Nakon toga, kada je Komsic oformio DF “sa apetitom” sam glasao za njega, jer mi ne pada na pamet da glasam za SDA (kao Bosnjak Musliman), a on odmah potrcao njima u zagrljaj praveci koaliciju i time sam ga prekrizio za cijeli zivot.
  Za koga sad glasati, jbg ?
  SDP-nema sanse,
  DF-nema sanse,
  SDA-ni mrtav,
  SBB-ma daajjjjj …..

 4. asmir

  25. 02. 2018. - 22:36

  Ama ljudi, svi imaju svog Kukica, svog Gutica, svoje Banovice i Banovicane koje zaposljavaju s namjestenim konkursom ili bez njega. Iskreno ja sam mislio da ce Nasa Stranka malo po malo uci i napraviti sebi neko mjesto. Ali oni su postali smijesni kao i DF.
  Jedina ozbiljna lijeva partija je SDP ukoliko ikad uspije da se oslobodi Lagumdzije i njegovih klo(v)nova, te dovede neke nove ljude. Sve do tad ce vlast uzimati nacionalisti, jer je njihovo biracko tijelo zadovoljno njihovim radom. Njihovi ciljevi su ispunjeni, oni iz svojih mjesta dolaze na drzavne jasle, a to im je jedino bitno.
  Dok ljevicarsko biracko tijelo trazi promjene, koje im ova i ovakva ljevica ne moze pruziti. Takodje cu svoj listic prekrizit ili vec nekako ponistit.

  • Divergent

   26. 02. 2018. - 06:02

   Asmir,

   U pravu si. Apsolutno.

   Ljudi zahtijevaju trenutne i hitne promjene u kadrovskom pogledu što se tiče SDP-a, i to od lokalnog do državnog nivoa.

   Međutim, ti zahtjevi nikada neće biti realizirani, obzirom da nam je svima sve vidljivije i jasnije kolika je doza egocentrizma i kojom se silom već odavno potrošeni SDP političari grčevito drže za fotelje u kojima sjede.

   Svjedoci smo:

   – Lagumdžija uništio SDP koji je gradio pokojni Nijaz Duraković. Sada se opet javlja kao skriveni patron SDP-a, a da bude gora stvar mediji mu pridaju značaj. Da su mediji normalni, tako bi ga oprali zbog njegovih aferima da mu još pet odlazaka na hadž ne bi pomoglo i više se nikad ne bi pojavio u javnosti da popuje kako ljevica treba raditi;

   – Nikšić, počev od nepotističke prakse, preko odlaska na noge Miletu Ronhilu, pa do totalnog neuspjeha u vođenju SDP-a, nema šta dobro ponuditi ljevici. Uprkos tome, još mu ne pada na pamet da se skloni iza kormila stranke;

   – Bećirović se 25 godina okorišćava od politike i nije mu dosta. Nema ni jedan opipljiv rezultat osim tarlahanja i naklapanja sa Miletom Ronhilom i dizanja etničkih napetosti kroz saopćenja koja pođahkad poprilično mutavi mediji plasiraju širokim narodnim masama željnim adrenalina;

   – Komšić, ista priča kao i Bećirović. Uz činjenicu da je zahvaljujući njegovom bolesnom egoizmu uništio čedo koje je sam stvorio – DF je, praktično, stranka koja više ne postoji, osim za one najzaluđenije ratnim zaslugama kojim Komšić misli ići na Čovića i Dodika. Da nije jadno, bilo bi smiješno, i obrnuto.

   – u TK katastrofa. Bijedić, Hadžić i kompanija koju smo imali priliku vidjeti na djelu tokom pada Vlade TK normalnom čivjeku mogu ponuditi jedno veliko NIŠTA.

   – Tuzla je tek posebna priča:

   Slađan Ilić, uz politiku, završi neki fakultet, ali to nije prepreka da suvereno sjedi za kormilom gradske organizacije SDP-a i upravlja širokom paletom procesa unutar gradske organizacije (i grada).

   Aid BeRbić debelo opterećen aferimom zvanim Razvojna banka, ali ni to nije prepreka da sjedi u Predsjedništvu Gradske organizacije SDP-a, na mjestu direktora Vodovoda.

   Kako to još 2014. godine piše veliki broj medija, među kojima je i TIP (“Javna preduzeća u Tuzli kao porodični biznis”, 15.05.2014.):

   Elvir Mahmuzić je član Predsjedništva gradske organizacije SDP-a, uposlenik je Bit centra, a otac mu, Sead Mahmuzić, bio Predsjednik NO Komunalac (stanje sa 31.12.2015.god.)

   Muris Nišić je direktor JP Inkubator Lipnica, a supruga mu, Aida Nišić je direktorica JU Apoteke. Radi se, dakle, o firmama čiji je osnivač Grad Tuzla, na čijem su čelu supružnici – očigledan primjer nepotizma.

   Admir Bećirović, sada bi se već moglo reći vječni direktor Komunalca, i čije je savjetnik bio njegov stranački kolega Mersed Šerifović (trenutno iza rešetaka na odsluženju zatvorske kazne) prema dostupnim podacima (obzirom da je njegov CV nemoguće pronaći na netu) profesor je fizičkog vaspitanja. Usput pronađem podatak da je Mr.sc. Čega ? Kakve veze ima fizičko vaspitanje sa upravljanjem firmom, pitam se, uz milion upitnika iznad glave.

   Slično Admiru Bećiroviću, Mirsad Bakalović, bivši predsjednik Općinskog odbora SDP-a Tuzla i bivši savjetnik predsjednika Kantonalnog odbora SDP-a i bivšeg premijera Seada Čauševića je profesor istorije i geografije, ali to nije smetnja da bude na čelu upravljanja Domom penzionera u Tuzli. To je vrijeđanje inteligencije normalnog čovjeka.

   Nemam više strpljenja češljati sve informacije od prije par godina jer mi je pritisak već dobro podignut, a to nije dobro za početak novog dana.

   Svakom ko je normalan, jasno je da SDP u Tuzli više nema šta dati bilo kome ko istinski vjeruje u ideju socijaldemokratije, društvene jednakosti i prava radnika, prije svega.

   Dobro si konstatirao, Asmir. Svaka stranka ima svog Kuku, Begu, Banoviće.

   Izgleda da će, ukoliko SDP u Tuzli hitno ne zaokrene kurs u narednih mjesec-dva, biti masa prekriženih listića na izborima.

   Tu ne ubrajam penzionere jer je evidentno da je dovoljno mahnuti im Titinom slikom, napraviti dernek u mjesnoj zajednici uz harmoniku i evociranje događaja iz 1900-tih godina, i oni su pali u trans k'o kruške.

   Cijenim ja Titu, ali je Tito u rukama “ljevice” postao sredstvo manipuliranja masama i sredstvo za održavanje guzica u foteljama, a to mi se ni malo ne sviđa. Šta više – to prezirem.

  • Divergent

   26. 02. 2018. - 06:40

   Zaboravih, pa da dodam.

   U vezi tvoje opservacije o Našoj stranci…

   Na federalnom nivou je Naša stranka otišla u lijepu materinu onog momenta kada je anemični Predrag Kojović zamijenio Denisa Gratza, jednog odličnog i aktivnog pravnika, političara i parlamentarca, za kojeg se iskreno nadam da će pokrenuti neku svoju političku priču, jer svaka druga alternativa bi samo pokopala njegove sposobnosti.

   U Tuzli je Naša stranka nedavno otišla u tri lijepe materine nedavno, tj. onog trenutka kada su im se pridružili Selim Bešlagić i Dejan Pavić.

   Uopćeno, Naša stranka u Tuzli ima problem sa lošim kadrom. Karadžin je, ionako, dovoljno anemičan i nezanimljiv tip, tako da su im samo još trebali politički istrošen penzioner Selim i totalno politički promašen Pavić.

   Izborne liste Naše stranke u Tuzli su katastrofa.

   Znači, i oni bi u Tuzli morali napraviti jedno veliko čišćenje kako bi, možda, mogli računati na porast rejtinga.

   Trenutno, Naša stranka – jedno veliko NE.

 5. bh.zmaj- Legalista

  26. 02. 2018. - 12:13

  Svi iskreni ljevicari i protivici SDA imaju ogromnu dilemu kome dati svoj glas, sto je veoma razumljivo obzirom na kadrovska rjesenja koja nude. Medjutim, ovdje se javljaju price o tome kako nikome ne dati glas, kako ponistiti listice i slicno. Da li se radi o smisljenoj propagandi vladajucih nacionalisticko-fasistickih struktura? Svi mi znamo kome odgovaraju nevazeci listici i 50% inertnih gradjana koji ne glasaju. Moj stav je da treba glasati. Pri tome pazljivo birati kome se daje glas. Clan Predsjednistva je maltene kao Engleska kraljica i nije toliko bitan nekim procesima. Bitni su predatavnici u patlamentima. Tu treba glasati za ime i prezime, a ne za listu pa da glas automatski ode nosiocu liste. A na listama uvijek ima postenih i neiskvarenih.

  • asmir

   26. 02. 2018. - 13:15

   Isto se tako moze postaviti pitanje da li je tvoj post osmisljena propaganda Lagumdzijinog dijela SDP-a. Za koja imena, svi oni su u jednom dijelu svoje karijere koalirali sa SDA-SBB i slicnim.
   Ne znam za ostale nivoe ali u tuzli se vrti istih 50ak imena koji u principu uzimaju lovu i ne rade nista, a oni koji rade bolje da ne rade.
   Nasa stranka jos uvijek nije bila na vlasti, ali ako izuzmemo prelete koje su uzeli, i od kojih su neki poprilicno stari, a drugi su isprobali sve moguce i nemoguce stranke kojih su se mogli dohvatit. Imena koja se vrte oko nase stranke u Tuzli su smijesna u najmanju ruku.

   • bh.zmaj- Legalista

    26. 02. 2018. - 14:18

    Ja nigdje nisam pomenuo SDP niti bilo koju drugu stranku. Govorim o ljevici uopsteno. Cak je bolje dati sansu nekoj maloj stranci nego SDP ili DF-u.
    Slazem se da se u TZ, ali i u BiH vrti dosta istih imena. I to imena koja su kompromitovana na ovaj ili onaj nacin. NS je uzevsi Pavica napravila ogromnu gresku. Sto se tice Selima, on je tu samo radi savjeta i da bi privukao neki nostalgicni glas. Taj se nece kandidovati sto posto.
    Sto se mene tice, cekam da vidim liste. Ne bih nista prejudicirao.

    Nevezano za temu drug. Da si malo duze na ovom portalu znao bi malo vise o meni i mojim ubjedjenjima. Pozdrav

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.