Intervju/BeA�iroviA�: BiH ima peh da je zaglavila sa nekoliko kriminalaca i budala

14.02.2018 14:11
timthumb-12-565x400-565x400
 

Damir BeA�iroviA�, A?ef Kluba poslanika DF u PredstavniA?kom domu Parlamentarne skupA?tine BiH u intervjuu za novinsku agenciju Patria govori o aktuelnoj politiA?koj situaciji u BiH, o trenutnim odnosima unutar lijevo orijentiranih stranaka te o onome A?to optereA�uje bh. druA?tvo i obiA?nog A?ovjeka.

Imali smo jedinstven stav SDP i DF-a oko nastupa na predstojeA�im opA?tim izborima. Danas je to dovedeno u sumnju. A�ta je buduA�nost ljevice u BiH?A�

BeA�iroviA�:A�Stav o zajedniA?kom nastupu postoji joA? uvijek mada se, bar po mom miA?ljenju, malo radi na operacionalizaciji svih prethodnih dogovora. Ono A?to je bitno naglasiti jeste da je potrebno naA�i pravi model, jer u nekim izbornim jedinicama i na nekim nivoima je puno bolje izaA�i sa odvojenim listama, a opet na drugim sa zajedniA?kim listama.

Sve to je potrebno dogovoriti i uA�i spremno u predizbornu kampanju, onu zvaniA?nu. Sigurno je da na terenu i unutar stranaka postoje odreA�eni problemi jer je puno A?lanova miA?ljenja da je “njihova” stranka trenutno bolja, da A�e im odvojene liste donijeti viA?e moguA�nosti za liA?no pozicioniranje i sl.

MeA�utim, zbog toga i postoje rukovodstva stranaka i predsjednici stranaka i njihova je obaveza da iznaA�u model izlaska na izbore koji A�e osigurati dobijanje maksimalnog broja glasova bez da oni budu rasuti izmeA�u tzv. sestrinskih stranaka. Zbog toga je vrlo bitno postiA�i dogovor oko kandidata za PredsjedniA?tvo BiH jer oni su ti koji “vuku” i stranaA?ke liste i mogu uticati na finalni rezultat svake od stranaka.

Kako sada izgleda vjerovatno A�emo iz ovog bloka imati dva kandidata, A?eljka KomA?iA�a i SDP-ovog kandidata iz reda boA?njaA?kog naroda. Moje miA?ljenje je da bi iz SDP-a Denis BeA�iroviA� bio najbolji kandidat za poziciju A?lana PredsjedniA?tva BiH ali to je naravno odluka koju A�e donijeti njihovi A?lanovi. Da ne bi bilo pogreA?nih tumaA?enja nismo u bilo kakvoj rodbinskoj vezi.

Kada je rijeA? o buduA�nosti ljevice ona A�e biti odreA�ena rezultatima narednih izbora kao i ljudima koje A�e ove stranke ponuditi ukoliko budu u moguA�nosti da formiraju vlast. Sada je svima jasno A?ta se dogaA�alo od 2010. do 2014. i potrebno je uA?initi sve da se neA?to sliA?no ponovo ne dogodi. Eventualno ponavljanje istih ili sliA?nih greA?aka vjerovatno bi znaA?ilo totalni nestanak sa politiA?ke scene ove grupacije stranaka na duA?i vremenski period.

Kakva je buduA�nost BiH? Kako prevaziA�i nesporazume oko kljuA?nih stvari? Naime i nacionalne i graA�anske partije kaA?u da A?ele biti dio Evrope. Onda se ispostavi da baA? i nije tako. Zar nije apsurd priA?ati o ujedinjenoj Evropi i traA?iti da vlastita drA?ava u tu Evropu uA�e podijeljena…A�

BeA�iroviA�:A�Bosna i Hercegovina A�e opstati, uvijek je opstajala. Mi svi, koji A?elimo da A?ivimo normalno u Bosni i Hercegovini imamo peh da smo veA� nekoliko decenija zaglavili sa, moram to tako reA�i, nekoliko kriminalaca i budala, koji kroz plaA?t zaA?tite nacionalnih interesa “svojih” naroda nemilice pljaA?kaju ovu zemlju i njene graA�ane. Da bi ugoA�aj bio potpun tu se naA�e i joA? par kriminalaca “graA�anske” provenijencije i onda dobijete ovu atmosferu potpune bezizlaznosti i situaciju da viA?e od pola stanovnika BiH jedini spas vidi u EU ali na naA?in da se isele iz Bosne iz Hercegovine.

To oA?igledno ne zabrinjava vladajuA�e nacionaliste i njihove trabante jer je za njih dobro da A?to manji broj graA�ana A?ivi u BiH i da ih A?to manje izlazi na izbore. Zbog toga smatram da je kod pojedinih stranaka zalaganje za euroatlantske integracije samo deklarativno, a u stvari A?ine sve da bi Bosnu i Hercegovinu zadrA?ali u postojeA�em okviru koji im osigurava totalnu pljaA?ku bez ikakvih posljedica.

ZaA?to bi neko od trenutnih lidera koji su optereA�eni politiA?kim kriminalom, nepotizmom, korupcijom, sudskim procesima A?inio bilo A?ta A?to bi od Bosne i Hercegovine napravilo drA?avu ureA�enu po principima razvijenih evropskih demokratija i s pravosuA�em koje je nezavisno i liA?eno politiA?kog utjecaja?

Naravno da oni A?ine sve da ova agonija traje A?to duA?e. Smatram da su buduA�nost naA?e zemlje NATO i EU i to upravo ovim redoslijedom. Samo potpunim preuzimanjem principa koji vrijede u tim asocijacijama moA?emo od Bosne i Hercegovine napraviti zemlju jednakih A?ansi za sve.

A�ta A�e biti sa Izbornim zakonom BiH? Imamo razliA?ite prijedloge, neki su A?ak i diskriminatorski. Ko ili A?ta moA?e prisiliti sadaA?nje politiA?ke radikale da grade demokratsku BiH?A� A�A�

BeA�iroviA�:A�Pa teA?ko da A�e doA�i do dogovora kada je u pitanju Izborni zakon. Prije par dana smo imali susret sa zvaniA?nicima meA�unarodne zajednice koji sudjeluju u ovom procesu i kao DF dali smo odreA�ene prijedloge i sugestije o naA?inu na koji bi mogli doA�i do rjeA?enja.

I dalje smo miA?ljenja da je najbolje rjeA?enje ono koje smo uputili u parlamentarnu proceduru zajedno sa SDP-om i da je neophodno da se obavi glasanje o tom prijedlogu u PFBiH. Ono A?to su uradili SDA, HDZ i SBB nedolaskom na sjednicu PredstavniA?kog doma PFBiH i spreA?avanjem glasanja o naA?em prijedlogu,pokazuje koliko je nizak nivo odgovornosti prema graA�anima u ovim strankama.

Moramo uA?initi sve da doA�e do rjeA?enja ovog problema i da Bosna i Hercegovina dobije Izborni zakon u skladu sa evropskim standardima. Vrlo teA?ko je naA�i rjeA?enje po ovom pitanju jer ovo nije samo pitanje izbornog zakona nego je ovo sudar dva koncepta ureA�enja drA?ave.

Na jednoj strani je diskriminatorski pristup HDZ-a kojim se A?eli potvrditi vladavina jednog A?ovjeka i nekoliko ljudi bliskih njemu a na drugoj strani je koncept evropske demokratije koji poA?tuje sve standarde i omoguA�ava svima da biraju i da budu birani. Niko ne spori etniA?ki aspekt u Bosni i Hercegovini ali on ne moA?e biti izgovor za bilo koji oblik diskriminacije.

Problem funkcioniranja ove drA?ave sveo se na opstrukcije dva A?ovjeka: Dodika i A?oviA�a i leA?ernost i licemjerje mnogih, navodno probosanskih politiA?ara. Ne zna se je li gora ova otvorena opstrukcija ili leA?ernost navodnih pravovjernih. Kako izaA�i nakraj sa ovom politiA?kom i druA?tvenom pat pozicijom?A�

BeA�iroviA�:A�Ne bih rekao da se radi samo o njima dvojici, puno je tu joA? likova koji se vide ali i onih koji upravljaju iz sjene. Ne treba zanemariti ni globalna deA?avanja jer malo je politiA?ara kao A?to su naA?i u BiH koji godinama, pa A?ak i decenijama uspijevaju za nos vuA�i globalne igraA?e i njihove predstavnike u naA?oj zemlji. Dovoljno se podsjetiti da je Dodik na vlast u RS doveden tenkovima i to onim NATO-a da bi sada bio predvodnik politike Ruske Federacije u regiji.

Dragan A?oviA� je bio miljenik pojedinih evropskih drA?ava tj. njihovih ambasada u BiH, da bi se sada nalazio u odreA�enoj izolaciji jer je napokon i Evropljanima u BiH jasno da se radi o A?ovjeku A?iji je jedini interes novac i niA?ta drugo. Zbog tog interesa HDZ, i to ne samo ovaj u BiH, figurira kao najglasniji zagovornik ulaska ruskog kapitala u naA?u zemlju.

Tu dolazimo do onoga A?to spaja Dodika i A?oviA�a ali i neke druge lidere a to je novac. Kada razgrnete ovu priA?u o zaA?titi nacionalnih interesa, entiteta, izbornom zakonu i sl. ostane samo novac i to je ono A?to povezuje lidere u BiH.

VeA�ina njih ima imovinu u drugim zemljama tako da oni sigurno ne bi uA?estvovali u sukobima u koje guraju graA�ane Bosne i Hercegovine. Koliko god naivno zvuA?alo nama je potrebno dizanje graA�anske svijesti o izlasku na izbore i onome A?ta znaA?i svaki pojedinaA?ni glas. GlasaA?i su ti koji na kraju odluA?uju o svemu.

Istupima u javnosti vidljivo je da vi vodite pravi rat protiv korupcije koja najviA?e razara ovu drA?avu. Imamo Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Kakvi su rezultati? Postoji li neki zajedniA?ki strateA?ki plan odakle poA?eti borbu protiv korupcije?A�

BeA�iroviA�:A�Za mene je ovo pitanje svih pitanja. Smatram da glavni problem Bosne i Hercegovine nije Izborni zakon nego politiA?ki kontroliran pravosudni sistem u BiH. To je pitanje opstanka naA?e zemlje. Efekti rada institucija po tom pitanju su minorni, nema ih potrebe ni spominjati. Te institucije rade sve ostalo osim onoga za A?to su formirane. Mi smo vrlo dobri u usvajanju strateA?kih planova i raznih strategija ali jednostavno niA?ta od toga nismo prenijeli u praksu.

Da bi svi mi prodisali potreban je obraA?un sa politiA?kim kriminalom. PolitiA?ke stranke u BiH su te koje su generator korupcije kroz ministarstva, agencije, javna preduzeA�a kada uz sve to dodate politiA?ki ovisan pravosudni sistem, pogotovo VSTV koje je postalo A?ahovska ploA?a za stranaA?ke obraA?une, onda dobijete drA?avu u kojoj se godiA?nje na svim sudovima pokrene manje od stotinu predmeta po djelima korupcije, dobijete javna prepucavanja po stranaA?kim linijama nositelja najviA?ih pravosudnih funkcija, dobijete TuA?ilaA?tvo BiH koje ne radi apsolutno niA?ta.

Od 60 tuA?itelja koji tamo sjede imate osobe koje bukvalno ne znaju gdje se nalaze sudnice, one koji nikada nisu podigli ni jednu optuA?nicu a za svoj nerad primaju visoke plate i uz sve to joA? pokreA�u i sporove protiv drA?ave a da bi sebi osigurali dodatna finansijska prava. Potrebno je hitno uA�i u reformu prvenstveno VSTV-a i ukinuti ga na naA?in na koji sada postoji. U VSTV-u ne smiju sjediti advokati koji A�e biti stranke u postupku pred istim tim sudijama koje treba da biraju.

Nije normalno da kao A?lan VSTV-a ne morate imati poloA?en pravosudni ispit, nije normalno da sudije sa OpA�inskih sudova biraju sudije Ustavnog suda. Puno je anomalija u pravosuA�u za koje su prvenstveno krivi politiA?ari ali zaista imate i tuA?itelja i sudija koji se viA?e bave politikom nego svojim poslom. Naravno da i u ovom segmentu postoje odreA�eni pozitivni primjeri ali njih je zaista malo. Reforma pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini mora biti osnovna poveznica oko koje A�e se okupiti vlast nakon izbora 2018.

DrA?ava kao da niA?ta ne radi na razvoju i zapoA?ljavanju. Ne moA?e se uvijek braniti po modelu: Mi ne otvaramo radna mjesta (a drA?ava najveA�i i najbolji poslodavac), nego moramo stvoriti uslove za otvaranje radnih mjesta. Rezultati su niA?tavni…A� A�

BeA�iroviA�:A�Pa rezultate ove vlasti SDA-SBB-HDZ naA?alost najbolje opisuje ono A?to A?esto A?itamo na druA?tvenim mreA?ama, da su zaposlili 100.000 ljudi ali u NjemaA?koj. Ovo je surova realnost Bosne i Hercegovine ali to njih oA?igledno ne zabrinjava. Realnost je da i kada stvore par radnih mjesta to obiA?no zavrA?i na stranaA?koj berzi, uposle se stranaA?ki aktivisti ili ta radna mjesta prodaju kao A?to vidimo sa suA�enja visokim zvaniA?nicima SDA za hiljade maraka.

Opet ponavljam, jak pravosudni sistem je osnova za borbu protiv politiA?ke korupcije koja izjeda BiH. Sve dok se to ne desi imat A�emo viA?e zaposlenih drA?avljana BiH u evropskim zemljama nego kod nas. Ili uA�i u privatizaciju javnih preduzeA�a i na taj naA?in stranaA?kim duA?nosnicima i politiA?kim liderima oduzeti igraA?ke koje im sluA?e za liA?no bogaA�enje. TreA�i naA?in ne postoji.

Za sebe sve stranke tvrde da su antifaA?istiA?ke. A vidljivo je golim okom da neke promoviraju faA?istiA?ke ideologije. Imamo na desetine laA?nih politiA?kih predstavljanja i laA? prolazi. Imamo reviziju bliA?e historije, negiranje Tribunala u Hagu i njegovih presuda… Kako kaA?e onaj evropski filozof: a�zRevizija historije je priprema za nove sukobea�?.
doxycycline online, order zithromax A�
BeA�iroviA�:A�Pa i tu imate puno demagogije i priA?e koja se upotrebljava u dnevno politiA?ke svrhe. Nije dovoljno poloA?iti cvijeA�e u Jablanici, na rever staviti znaA?ku sa Titovim likom i koristiti partizanske pozdrave da bi bili antifaA?ista. Sve to je iskrivljivanje i skrnavljenje onoga A?to jeste antifaA?izam kao A?to je i skrnavljenje vjere zloupotreba vjerskih institucija u politiA?ke svrhe.

Kada je rijeA? oA� negiranju presuda to je neA?to A?to A�e trajati joA? dugo jer smo dopustili da i obrazovni sistem u BiH bude nakaradan poput onih koji vode ovu zemlju. Zbog toga imate poplavu faA?izma i kod nas i u susjednim drA?avama, imate iskrivljene opA?te A?ivotne vrijednosti prema kojima su ubice i kriminalci nacionalni heroji. Dopustili smo da se vrA?i revizija proA?losti i to A?ak oko stvari koje su neupitne te nas stoga ne treba A?uditi faA?izam koji je veA� godinama mainstream i u medijima, politici, kulturi, sportu…

Sve su ovo problemi sa kojima A�e se biti veoma teA?ko izboriti ali na nama je da ne odustajemo i da znamo ko smo, A?ta smo i za A?ta se zalaA?emo a ne da svoja opredjeljenja mijenjamo godiA?nje ili u zavisnosti kako vjetar puA?e.

(TIP/Nap/Foto: Arhiva)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

3 komentara na Intervju/BeA�iroviA�: BiH ima peh da je zaglavila sa nekoliko kriminalaca i budala

 1. damke

  14. 02. 2018. - 18:13

  Ti si DAMIRE jedan od tih. Babo ti privatizovo po Tuzli desetine poslovnih prostora koje, ti pomalo prodaješ. Kupio si diplomu VSS i 8 godina sjedio u kabinetu svog ahbaba ŽK a sad si u državnom parlamentu i imaš 5500 platu za nerad. U životu ništa i ne znaš raditi osim prodavati demagogiju i šuplju

 2. Degen456

  15. 02. 2018. - 11:25

  damke potpisujem svaku rijeć…..

 3. Divergent

  17. 02. 2018. - 09:50

  Jutros čitam na drugom portalu, pa se ibretim… biće da je Damir Bećirović, izgleda, postao vidovnjak.

  Kako prenosi Klix, “Na sjednici Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP) BiH, koja je održana u utorak, nekoliko članova ovog izvršno-političkog organa stranke zatražilo je od Denisa Bećirovića da prihvati kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.”

  “Na jednoj od tačaka dnevnog reda stranački funkcioneri dotakli su se i općih izbora u BiH, a nekoliko članova Predsjedništva SDP-a otvoreno je zahtijevalo od Denisa Bećirovića da prihvati kandidaturu za člana Predsjedništva BiH, što Bećirović nije odbio, a ni prihvatio.

  Inače, na nedavnom skupu SDP-a u Tuzli gdje je predstavljen nacrt “Plana 10” predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a TK Enver Bijedić javno je podržao Bećirovićevu kandidaturu za člana kolektivnog šefa države.”

  Izgleda da su insistiranjem na kandidaturi Bećirovića Bijedić i Nikšić odlučili da zabiju par eksera u mrtvački kovčeg SDP-a. Možda i zadnjih eksera.

  Jer, ni u snu neću doći na ideju da Bećirović (niti Željko) dobije moj glas, niti glasove ljudi koje sam prošli put animirao da glasaju za SDP (i na općim i na lokalnim izborima). Po zakonu spojenih posuda, kako jedni budu odustajali od glasanja za SDP-ove kandidate, odustajaće i N na n-tu drugih.

  Prema tome, da zaključim: Željko i Denis u kobinaciji = siguran krah.

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.