Ko je izvarao kupce stanova u SPO ‘15. maj’ u Tuzli? Vlasnik firme Giprom Salih A�aboviA� u ekskluzivnom intervjuu za TIP: ‘Giprom A�e radove zavrA?iti, odgovorne A�emo tuA?iti na sudu’

20.01.2018 18:36
Saliha-Šabović-naslovna
 

Vlasnik firme Girpom Salih A�aboviA� u ekskluzivnom intervjuu za TIP govorio je o tome ko je izvarao kupce SPO ‘15 maj’ u Tuzli. Kazao je da A�e tuA?iti Direkciju za izgradnju Tuzla, rukovodstvo i bivA?eg direktora Envera BijediA�a. IzmeA�u ostalog,A� razgovarali smo o kriminalu, milionima, ‘graA�evinskoj mafiji'…

TIP: A�Ko laA?e taj i krade….Ko je izvarao kupce SPO ‘15 maj’ u Tuzli?

A�aboviA�: Odgovorno tvrdim da je glavni krivac Direkcija za izgradnju Tuzla, tadaA?nje rukovodstvo A�i njen bivA?i direktor. Oni su bili duA?ni da obezbijede sva prava, uplatu taksi, rente,A� graA�evinsku dozvolu,A� da bi se moglo nesmetano graditi. Objekat je na tenderu bio dobijen u omjeru 75 posto, dok je njihovo bilo 25 posto. Na insistiranje njihovog direktora, odrekli smo se 25 posto dobiti objekata i A�objekat smo podijelili po 50 posto. Pristao sam tada da priznam dva puta skuplji projekat i voA�enje nadzora, nego A?to je to na trA?iA?tu bilo, u zamjenu da izvodimo radove po trA?iA?nim, najmanje jednakim uslovima najniA?e ponude stambeno poslovnog objekta kod stadiona TuA?anj. Napravili smo protokol gdje je Direkcija za izgradnju bila duA?na da izradi projektno-tehniA?ku dokumentaciju, da vodi nadzor, plati takse, radi kontakte sa javnim preduzeA�ima, OpA�inom, tj. da radi kompletnu administraciju nad SPO ‘15 maj’.A� Da predlaA?e raspodjelu stanova, poslovnih prostora, garaA?a. To je vrlo kratko trajalo i ni jednu od ovih stavki koje sam pomenuo nisu ispoA?tovali.A� Sve su zapoA?eli, a niA?ta nisu zavrA?ili. Mi smo vrlo brzo sami ostali na objektu. Niti su vodili nadzor, niti su zavrA?ili projektno-tehniA?ku dokumentaciju, niti je zavrA?en projekat vanjskog ureA�enja. Ja nisam znao da oni u tom momentu nisu biliA� u moguA�nosti da u potpunostiA� A�vode nadzor i projektovanje, A�zato A?to nisu bili osposobljeni sa kadrovima.

1000_1511524357zgrada-15-maj_1-533x4001-533x400

Foto: Faktor: J.BojiA�

TIP: Kako su onda bili ‘sposobni’ prodati stanove i poslovne prostore i uzeti novac?

A�aboviA�: Za to su bili sposobni… Vrlo brzo su prodali sve stanove, poslovne prostore, garaA?e i njihove povrA?ine i uzeli su novac.

TIP: Tvrdite da su prodali i kvadrate stanova koji su trebali pripasti Gipromu?

A�aboviA�: Oi su tada prodali kvadrate stanova koji su po protokolu pripali Gipromu i za to su se obavezali da A�e platiti nama 428.000 KM. Naknadno smo utvrdili da su na 7 i 8 etaA?i u raspodjeli stanova trebali Gipromu dati 1024 kvadrata, a oni su dali 875 kvadrata. Jedan dvosoban i trosoban stan su prodali koji je trebao pripasti Gipromu.

TIP: Koliko je Direkcija za izgradnju naplatila novaca za SPO’ 15 maj’ ?

A�aboviA�: A�Po mojoj procjeni izmeA�u 5 i 6 miliona KM.

TIP: Gdje su te pare? ZaA?to objekat nija zavrA?en i zaA?to kupci nisu veA� odavno uselili u svoje stanove, nego su prinuA�eni protestovati na ulici kako bi se izborili za svoja prava?

A�aboviA�: Ja A�stvarno ne znam gdje su te pare. A�To treba pitati bivA?eg direktora Direkcije za izgradnju.

TIP: Koliko je Giprom naplatio, a koliko su vam ostali duA?ni?

A�aboviA�: Mi na tom objektu nismo zaradili niA?ta. Ja svakoga pozivam da doA�e i da napravimo raA?unicu. Da vidimo kompletan troA?ak i zaradu Giproma i da to javno objavimo. Mi imamo potraA?ivanja od naA?ih kupaca negdje oko 700.000 KM. Tu A�e vjerovatno biti izmeA�u 15 i 20 posto sudskih sporova, iz razloga A?to imamo dva kooperanta koji su dobili stanove, a nisu odradili svoje poslove koje su trebali. Stanove su prodali drugim kupcima i uzeli novce i to A�e biti predmet sudskih sporova. A�Mi smo imali nekoliko sastanaka u OpA�ini, jer sam smatrao da kada nema rukovodstva u nekoj firmiA� ima vlasnik. Ja sam mislio da A�e se vlasnik ukljuA?iti u rjeA?avanje kompletne A�problematike objekta, a ne samo onoga A?to se duguje javnim preduzeA�ima. Ja sam vlasnik Giproma, nisam direktor, ali to me ne oslobaA�a odgovornosti pred kupcima. Ne bi bilo moralno aa izaA�em javno i kaA?em kupcima ja sam vlasnik, obratite se direktoru i rukovodstvu moje firme.A� Ja sam ispred svih u firmi, 99 posto problemaA� preuzimam na sebe. I A?to je Giprom pravio, i A?to sam obavezan i A?to nisam obavezan da uradim, a uradit A�u. Ja A�u sve ovo do kraja da dovedem i radovi na SPO ‘15 maj’ A�e biti zavrA?eni. Sve A�e biti zavrA?eno iako ne ide A?eljenom brzinom.

2474042-600x400

Foto: OsloboA�enje/Miren AljiA�

TIP: HoA�ete li tuA?iti Direkciju za izgradnji i bivA?eg direktora Envera BijediA�a?

A�A�aboviA�:A� HoA�u, budite sigurni u to. TuA?it A�u Direkciju za izgradnju, rukovodstvo i bivA?eg direktora. Moraju odgovarati zaA� sve ovo…

TIP:Direktno A�u vas pitati…Jeste li A�bili u’ talu’ sa tadaA?njim rukovodstvom Direkcije za izgradnju? A�A�

A�aboviA�: S kim, s Enverom?

TIP: IzmeA�u ostalih…Evidento je da je neko ‘digao’ novce i prevario kupce?

A�aboviA�: To je prvi posao GipromaA� s firmom na A?ijem A?elu je bio on. Sa Direkcijom sam radio i ranije, ali tada on nije bio direktor. Za taj posao sam mislio da A�e moA?da biti bolji od svih ostalih. Grdno sam se prevario. Taj posao od kada jeA� krenuo, niA?ta od njega nije biloo realno ni dobro. Mi nismo bili u nekim dobrim poslovnim odnosima zato A?to to nije krenulo kako treba. Nismo u kontaktu. Nas su osakatil za viA?e od 500.000 KM, uzeli su nam dva stana, prodali su viA?e nego A?to ih je sljedovalo protokolom za 420.000 KM. NiA?ta nisu ispoA?tovali. Sve to nam je napravilo trajne probleme u firmi.A� Kako da ja sada budem u ‘talu’ ili dobrim odnosima sa A?ovjekom koji me je doveo u ovu situaciju? A�Koji me doveo u situaciju da ne mogu spavati…Ja razumijem kupce i proteste. Tu ima nekoliko lica koje se bave politikom, i okrenuli su ovo u politiku, a ne ka razgovoru da zavrA?imo objekat. Ostale u potpunosti razumijem i zaista mi je A?ao.

enver_bijedic_velika_160014801

Povodom uA?estalih prozivki od straneA�oA?teA�enih kupaca, stanova i poslovnih prostora u SPO a�?15. maja�� i njihovog razumljivog i opravdanog nezadovoljstva A?injenicom da ni nakon proteka toliko vremena objekat nije zavrA?en i oni nisu uA?li u posjed, ranije se saopA?tenjem za javnost oglasio bivA?i direktor Direkcije za izgradnju Enver BijediA�.

SaopA?tenje prenosimo u cjelosti:

Potpuno je jasno da je doA?lo do pogreA?nog odabira partnera za kupovinu zemljiA?ta i izvoA�enje radova i kao A?ovjek koji je tada uA?estvovao u odabiru prihvaA�am svoj dio odgovornosti.NaA?alost to tada nije tako izgledalo i danas se ne moA?e vratiti vrijeme da se odluka promjeni i nikakva naknadna pamet to ne moA?e promjeniti.

Neshvatljivo mi je pogotovo sa ove distance da izvoA�aA? radova a�zGiproma�? d.o.o. Tuzla (izvrA?iti uvid u ugovor o graA�enju izmeA�u Direkcije za izgradnju i a�zGiproma�? d.o.o. Tuzla i koje su OBAVEZE graditelja) nije izvrA?io svoju ugovornu obavezu, te zavrA?io i izgradio objekat. Ne mogu se pomiriti sa A?injenicom da veA� 6,5 godina nisam direktor direkcije za izgradnju, a da se danas mene proziva i A?ini odgovornim.

Postavljam otvoreno pitanje A?ta se u tih 6,5 godina deA?avalo.ZaA?to se u proteklom periodu, od marta 2011 taj problem (SPO 15. maj) nije pokuA?ao rijeA?iti, A?ta se deA?avalo i da li se svjesno drA?ao u tom statusu kako bi se danas koristio u mojoj ljudskoj i politiA?koj diskreditaciji.

Svima onima koji to misle iskoristiti prije svega u politiA?ke svrhe i za moju politiA?ku diskreditaciju A?elim jasno poruA?iti da neA�e uspjeti. Ja sam predsjednik najjaA?e kantonalne organizacije SDP BiH i svjestan sam A?injenice da mnogima to ne odgovara.Svi oni koji misle da A�e putem ucjena, laA?nih optuA?bi i medijskog pljuvanja pokolebati moju i odluA?nost kantonalne organizacie koju vodim, pa i SDP BiH grdno se varaju.

Politika kantonalne organizacije se ne vodi nigdje izvan partijskih institucija i niko izvan toga neA�e moA�i uticati na naA?u politiku i sastavljanje lista, a pogotovo neA�e nametati teme kojima bi se mi bavili sami sobom. Odluke SDP-a se donose na sjednicama organa u statutom propisanoj proceduri i ne postoji pojedinac koji to moA?e promjeniti bez obzira o kome se radi, ni kao A?lan SDP-a, a pogotov to neA�e i ne moA?e niko izvan SDP-a.

Danas kada je viA?e nego jasno kako je SDP partija svih nezadovoljnih, ozlijeA�enih graA�ana svih nacija Bosne i Hercegovine,nikakva kompromitacija pojedinaca iz SDP-a ne moA?e nas sprijeA?iti da graA�anima ponudimo ponudimo nadu i konkretna rjeA?enja za kljuA?ne A?ivotne probleme. Znam da je nekima teA?ko objaA?njavati to da sam kao ministar u Vladi Federacije vodio ministarstvo koje je napravilo duplo viA?e kilometara auto puta nego svi prethodni ministri zajedno, kako sam vodio projekt probijanja tunela Karaula, da sam u tri opA�ine proglaA?en poA?asnim graA�aninom. NajteA?e je dobiti priznanje u svom gradu, ali sam s pravom ponosan i na projekte koji su u mom mandatu uraA�eni i na podruA?ju Kantona i u mojoj Tuzli (petlja A�iA�ki brod, ulaz u Tuzlu, most od trga Slobode prema Panonskim jezerima, rekonstrukcija mnogih gradskih ulica, te otvaranje MeA�unarodnog aerodroma Tuzla putem dovoA�enja Wizz air).

Kao graA�anin ovog grada i kao predsjednik KO SDP TK, kao aktuelni zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, te na kraju i kao bivA?i direktor Direkcije, A?elim i na ovaj naA?in pozvati Kantonalno tuA?ilaA?tvo da uzme u razmatranje cijeli predmet kad je u pitanju objekat SPO 15 maj.Siguran sam da im je dokumentacija dostupna, a pogotovu IZVJEA�TAJ finansijske policije FBiH iz 2016. godine iz koga se vide mnoge A?injenice koje se danas u javnosti na drugi naA?in potpuno iskrivljeno prikazuju.

Navestu A�u samo neke A?injenice koje tuA?ilaA?tvo treba analizirati:

 1. Ugovor izmeA�u Direkcije za izgradnju i izvrA?ioca radova Graditelja objekta a�zSPO 15 maja�?A� a�zGiproma�? d.o.o. Tuzla, koje su ugovorne obaveze ugovornih strana
 2. IzvjeA?taj finansijske policije FBiH iz 2016. godine
 3. IzvjeA?taj steA?ajnog upravnika Direkcije za izgradnju

Na kraju A?elim se joA? jednom javno izvinuti oA?teA�enim kupcima, potpuno svjesan A?injenice kroz kakav pakao prolaze. Znam da moje A?aljenje ne moA?e njima pomoA�i, zbog A?ega A�u u narednom periodu uA?initi sve A?to mogu da se njihov problem rijeA?i, saopA?tio je ranije Enver BijediA�.

TIP: A�ta je sada potrebno da se zavrA?i objekat i da kupci uA�u u svoje stanove, poslovne prostore, garaA?e?

A�aboviA�: Mi nismo odustali od radova. Sve A?to moA?emo ulaA?emo u objekat. Svjestan sam da ne ide A?eljenom brzinom. Da budem iskren, to je sve zbog sredstava. Objekat unutra je preko 95 posto zavrA?en. Ostala nam je garaA?a. Beton smo nabavili. Ostalo nam je joA? A?eljezo.A� Mi smo u pregovorima za nabavku A?eljeza. To je skupa roba koja se ne moA?e kompenzirati, mora se platiti unaprijed. Kupce koji duguju Gipromu molim i pozivam da doA�u da barA� plate dio svog duga, kako bi smoA� platili A?eljezo i radnu snagu i da zavrA?imo radove. Ja njih razumijem i suosjeA�am sa njima. Trpim i uvrede pojedinih kupaca zato A?to razumijem da su predugo A?ekali. Ja sam odluA?io da se ne oglaA?avam u javnosti i ne odgovoram na uvrede i napade, pa se stekao utisak neke moje krivice. A�Ja nisam protiv toga da kupci oduu inspekcije, da tuA?e….Meni je u interesu da se objekat A?to prije zavrA?i.

TIP: Koliko je potrebno joA? novaca da se objekat u potpunosti zavrA?i?

A�aboviA�: Otprilike izmeA�u 400.000 i 500.000 KM. To je A�manje nego A?to meni moji kupci duguju, a to je A�oko 700.000 KM. Tu ne ubrajam sredstva koje nam je duA?na Direkcija za izgradnju.

TIP: Moramo razumjeti i kupce…Ljudi su prevareni. Neko je digao kredit, kupio stan, godinama A?ivi kao podstanar i vraA�a kredit a ne moA?e da uA�e u svoj stan. A�ZaA?to bi nekome sada vjerovali nakon svih ovih godina?

A�aboviA�:A�Ja njih razumijem….Mi smo predlagali da ukoliko se boje da sredstva daju nama, neka ih daju direktno dobavljaA?ima za A?eljezo ili neku drugu potrebnu uslugu. Nije problem, neka oni naA�u dobavljaA?a, 90 tona A?eljeza, neA?to malo za radnu snagu i posao A�e biti zavrA?en za dva do tri mjeseca. Mi niti smo odustali, niti A�emo odustati. Prodajemo imovinu, sve A?to imamo, i mi A�emo taj objekat zavrA?iti bez obzira na dinamiku naplate.

TIP: Neki A�e sada pomisliti da prodajte imovinu kako bi ste otiA?li iz BiH?

A�aboviA�:A�Ja sam sav radni vijek proveo u Tuzli. Moj otac rahmetli je ukopan u Tuzli. Tu mi je ostavljeno mjesto za majku i kupili smo joA? osam mjesta. Ja ne idem nigdje iz Tuzle. Mi planiramo ovdje da A?ivimo i radimo. Imao sam puno razloga da odem iz Tuzle. NajveA�i razlog da odem iz Tuzle je bio kada se gradila Plava bolnica UKC-a Tuzla. Tada je firma desetkovana. Dobro su joj bili poljuljani temelji. I tu je bila umjeA?ana Direkcija za izgradnju jer je dala potvrdu da je ono A?to se deA?avalo na izgradnjiA� Plave bolnice u skladu sa zakonom. Ja sada kaA?em i tvrdim da to niA?ta nije bilo u skladu sa zakonom. Svi oni koji se naA�u pogoA�eni ovim mojim odgovorm A�neka me tuA?e. Giprom je tada oA?teA�en sa 1.600.000 KM, a sa kamatama to danas iznosi preko 4 miliona KM. Odgovorno tvrdim da je izgradnja Plave bolnice UKC-a TuzlaA� najveA�a kraA�a u BiH nakon rata.

TIP: U javnosti se stvorila slika da je Giprom sinonim za ‘graA�evinsku mafiju’.

A�aboviA�: To su gluposti. A�Ne postoji cijena na danjulaku koju bih ja platio da izaA�em iz ovog problema. A ja A�u se kasnije na sudu ganjati sa Direkcijom za izgradnju. A�ta mi treba da ja A?ivim sa ovim transparentima i prozivkama joA? tri godine? TeA?ko je sa ovim A?ivjeti. Ne postoji imovina koju bih ja dao samo da ovo prestane. Ja A�u po svaku cijenu zavrA?iti zgradu, pa A�u se onda ganjati po sudu.Ima tu par stanova i poslovnih prostora spornih i mi A�emo na sudu postaviti to pitanje. Neko A�e odgovarati za sve ovo.

TIP: je li ovdje u pitanju veliki kriminal?

A�aboviA�: Pare od mojih kupaca su u objektu. Gdje su A�pare koje je uzela Direkcija za izgradnju teA?ko je kazati. MoA?emo samo nagaA�ati. A�OptuA?iti nekoga je jako teA?ko ako nemate direktnih dokaza. To treba da istraA?i TuA?ilaA?tvo Tuzlanskog kantona.A� Nisam vidio ko je uzeo pare? Ali neko jeste, to je sigurno….

TIP: Pa gdje su pare?

A�aboviA�: Pa ne znam….Neko je uzeo.A� TadaA?nji direktor Direkcije za izgradnju je rekao da mu je najveA�a greA?ka izbor izvoA�aA?a…Ja ne mogu reA�i da je naA?a greA?ka da smo izabrali loA?eg investitora. A�Direkcija za izgradnju je bila jedan od najboljih investitora u Tuzlanskom kantonu. Ali nismo znali da A�e doA�i pogreA?an direktor. Izabrali smo firmu sa pogreA?nim direktorom i sad smo u ovim problemima.

1-5-696x456-611x400-611x400

Foto: Facebook

TIP: A�ta i kako dalje?

A�aboviA�: Giprom A�e u nekom kapacitetu, koliko to bude mogao, nastaviti sa radovima na ‘SPO 15 maj’. Ljudi trebaju da znaju da Giprom zapoA?ljava blizu 200 radnika u Crnoj A�Gori. Svi su radnici iz BiH. Kad su mi poljuljali temelje firme nakon Plave bolnice u Tuzli ja sam morao traA?iti negdje izlaz. Morali smo raditi vani…Nisam traA?io izlaz i spasza sebe, to sam mogao i ovdje u Tuzli. Nego za veliki broj radnika koji radi u Gipromu. Neku zlonamjerni ljudi koji su se ubacili u udruA?enjeA� kupaca ‘SPO 15 maj’ su mi poljuljali posao i u Crnoj Gori. Poslali su pismo dnevnom listu ‘Dan’ koji je A?tete i zla nanio firmi viA?e nego sve ovo A?to se deA?ava ovdje. Jedan posao sam morao napustiti, jedan sam A�posao izgubio. Trpim A?tetu i udarce, a nisam kriv. Investitore za koje smo mi radili taj list je nastavio da proziva zbog nas. Mi nismo preskakali stanove kupaca prema kojima je bila obavezna Drekcija za izgradnju. Sve smo jednako radili. Ukoliko budemo morali, traA?it A�emo da budu odvojeni naA?i kupci prema kojima smo obavezni o drugih. Nadam se da A?e preovladavati razum i da A�e rukovodstvo udruA?enja kupaca i oni kupci koji duguju Gipromu uplatiti sredstva ili bar dio sredstava A�koje duguju, A�a sve kako bi smo ovo zavrA?ili A?to prije.A� Radovi na objektu se nastavljaju, ne idu A?eljenom brzinom i zbpg toga nam je A?ao, ali bit A�e zavrA?eni.A� U to budite sigurni.

(TIP/razgovarao Adis JaA?areviA�)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Jedan komentar na Ko je izvarao kupce stanova u SPO ‘15. maj’ u Tuzli? Vlasnik firme Giprom Salih A�aboviA� u ekskluzivnom intervjuu za TIP: ‘Giprom A�e radove zavrA?iti, odgovorne A�emo tuA?iti na sudu’

 1. Cupi

  21. 01. 2018. - 06:52

  Srce se čovjeku stegne čitajući ovakve tužne ispovijesti. Zamoliću PREVARENE vlasnike stanova da skupe još to crkavice par stotina hiljada da čovjek kupi tih pišljivih 90ak tona gvoždja i završi vam te stanove oko kojih ste napravili toliku frku da on ne moze noćima da spava i sikira se, a sad i vikendicu konta da proda i dovešće ako treba i dva-tri majstora iz Crne Gore, al vi da ih hranite, što šta vam fali?!……………
  E moj mazlume. Zbog tebe i tebi sličnih “biznismena” tipa onih distributera jabuka mi i jesmo qurčina Evrope i gdje god se pojaviš i kažeš da si iz BIH prva asocijacija nije više RAT već kriminal :( Da je države i zakona gulio bi ti doživotnu zajedno sa Bijedićem i ekipom koja ti je o(ne)mogućila da učestvuješ u tenderima i izgradnji i kako kažeš “najvećoj pljački”. Al to bi se desilo da ja ovako nešto napravim, al posto si ti u pitanju onda slijedi nagrada u vidu poslaničkog mandata u skupštini, predsjednik UOFK i na kraju izgradnja crnogorskog primorja….. eeeee đetiću, uživaj boli te qarina za ovom fukarom koja dozvoli da ih namagarčite.
  Al ni to mi nije jasno, kako ćeš dati novac a stan se nije ni počeo graditi?! Donio im neko projekat i rekao e ovo ovdje bi bio tvoj stan, ti samo daj 100 000……

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.