Foto: Poticaji u LijanoviA�evim dA?epovima

19.01.2018 16:56
INFOGRAFIKA_LIJANOVIC_PORTALI
 

Jerka IvankoviA�a LijanoviA�a, bivA?eg federalnog ministra poljoprivrede, Kantonalni sud u Tuzli osudio je na zatvorsku i novA?anu kaznu zbog nezakonite dodjele poticaja. PravosuA�e joA? nije istraA?ilo sve prijave o nezakonitostima pri dodjeli poticaja i kupovini glasova budA?etskim novcem.

Jerko IvankoviA� LijanoviA�

Inspekcija, policija i revizori su proteklih godina dokumentovali nezakonitu podjelu poticaja bivA?eg federalnog ministra poljoprivrede LijanoviA�a vrijednu milione maraka. PravosuA�e je procesuiralo samo manji dio. (Foto: CIN)

PiA?e: Centar za istraA?ivaA?ko novinarstvo (CIN)

Kantonalni sud u Tuzli nepravosnaA?no je osudio bivA?eg federalnog ministra poljoprivrede Jerka IvankoviA�a LijanoviA�a na devet godina zatvora, uz obavezu da vrati nezakonito steA?enih oko 650.000 maraka. Prema presudi, on je organizovao kriminalnu grupu koja je od poljoprivrednika traA?ila pola novca od svakog isplaA�enog poticaja. Uz LijanoviA�a, osuA�en je i njegov stranaA?ki kolega iz Narodne stranke Radom za boljitak (NSRZB) i bivA?i savjetnik Stipe A�akiA� na godinu dana zatvora i novA?anu kaznu od 18.000 KM.

Kantonalno tuA?ilaA?tvo u Tuzli je krajem 2015. godine podiglo optuA?nicu protiv LijanoviA�a, A�akiA�a i joA? dvojice A?lanova NSRZB-a za organizovani kriminal i zloupotrebu poloA?aja, dok je treA�i ranije priznao krivnju. LijanoviA� je kao ministar odluA?ivao o tome kome A�e se isplatiti poticaji, a ostali su na terenu od poljoprivrednika uzimali polovinu tog novca. Deset posto su zadrA?avali za sebe, a ostatak davali ministru.

Poljoprivrednici koji su to odbili ili su prestali davati novac, kasnije nisu ni dobijali poticaj. Jedan od njih je i svjedok TuA?ilaA?tva Fahrudin DelibajriA�. On je otac suvlasnice kalesijske firme a�zKorniA?on Bosniaa�?. Njega i drugog suvlasnika a�� Ahmeta HubliA�a a�� kontaktirale su LijanoviA�eve kolege kada su traA?ili novac.

DelibajriA� kaA?e da je iznos koji LijanoviA� mora vratiti nakon presude sitnica u poreA�enju sa milionima koje je njegova grupa godinama iznuA�ivala od poljoprivrednika.

a�zSvi su morali data��. Jer ko ne da a�� neA�e ni dobita��a�?, rekao je DelibajriA� novinarima Centra za istraA?ivaA?ko novinarstvo (CIN).

Tri A?lana ove grupe su priznali da su uzimali novac od poljoprivrednika i dijelili ga sa LijanoviA�em. Mersed A�erifoviA�, dopredsjednik NSRZB-a i predsjednik Kantonalnog odbora stranke u Tuzli, dobio je dvije i po godine zatvora i novA?anu kaznu od 18.000, a oduzeto mu je 50.000 KM nezakonite dobiti. Istu zatvorsku i novA?anu kaznu je dobio i LijanoviA�ev savjetnik u Federalnom ministarstvu poljoprivrede Suad A?amdA?iA�, a oduzeto mu je 70.000 KM. TadaA?nji ministar poljoprivrede, vodoprivrede i A?umarstva Tuzlanskog kantona (TK) Edin AjanoviA� je osuA�en na godinu zatvora.

LijanoviA� negira da je poA?inio bilo kakvo kriviA?no djelo. Za optuA?ujuA�e izvjeA?taje pet institucija, svjedoA?enja viA?e od 400 svjedoka te dva sudska procesa na drA?avnom i na tuzlanskom sudu kaA?e da su djelo politiA?ke konkurencije, prvenstveno Hrvatske demokratske zajednice (HDZ BiH).

a�zI oni su sigurno jedni koji su vodili taj proces, ali sigurno to nisu mogli samia��a�?

Pola-pola

Kalesijska firma a�zKorniA?on Bosniaa�? otkupljuje od poljoprivrednika krastavce koje u svojim postrojenjima obraA�uje i izvozi u zemlje Evropske unije.

Ovoj firmi su isplaA�eni poticaji za izvoz u dva navrata u iznosu od skoro 380.000 maraka. MeA�utim, pola od ovog iznosa DelibajriA� i HubliA� su morali dati LijanoviA�evom kolegi A�erifoviA�u.

DelibajriA� je prepriA?ao kako se to desilo.

Prvi put su poticaj dobili 2011. godine. A�erifoviA� je prvo nazvao njegovog partnera HubliA�a i traA?io da se sastanu u restoranu u trA?nom centru a�zDramara�? u Tuzli. Na sastanku im je A?amdA?iA� rekao da zna koliki iznos poticaja im je odobren i dodao: a�za��od toga pola je naA?e.a�?

DelibajriA� kaA?e da su on i HubliA� negodovali, na A?ta je A?amdA?iA� pokazao iznos od 108.429,50 KM na telefonu. To je bila polovina iznosa koji im je odobren za poticaje. Rekao im je: a�za��evo, tu sam poruku dobio od A?efa i toliko trebate dati.a�?

a�?TaA?no pola, u feninga�?, kaA?e DelibajriA�.

On i HubliA� su pristali na ucjenu.

a�?Mi smo iz tog prvog poticaja kad je bio, dividendu digli liA?no iz tog a�?KorniA?onaa�� i dali. Svoje pare dali. 108.000 KM. I sad nema viA?e dividendea�?, prepriA?ao je DelibajriA� novinarima CIN-a.

HubliA� je TuA?ilaA?tvu opisao kako se odvijala primopredaja novca. On je, po A�erifoviA�evom pozivu, dolazio pred a�zDramara�? i na sjediA?te njegovog automobila ostavljao koverte sa novcem od 10.000 do 15.000 maraka. Na ovaj naA?in su isplatili cijeli traA?eni iznos u narednih devet mjeseci.

SliA?no su uradili i godinu poslije kada su dobili drugi poticaj.

Nakon treA�eg odobrenog poticaja od 350.865 maraka u 2014. godini, A�erifoviA� ih je ponovo nazvao kako bi mu dali pola novca. MeA�utim, njih dvojica ovaj put nisu pristali.

a�zJa nisam htio to viA?e da radim. Ja sam dva puta njemu dao. I kad je ponovo traA?io, ja reka��o viA?e ne dam. On kaA?e a�� neA�eA? ni dobit. (a��) I ja kaA?em a�� nema problemaa�?, kaA?e DelibajriA� za CIN.

Odobreni poticaj nakon toga nije isplaA�en firmi a�zKorniA?on Bosniaa�?.

DelibajriA� je nakon toga sve ovo prijavio. a�zI zakaA?u mi u TuA?ilaA?tvu termin i A?est sati tamo budem i cijeli sistem otkrijem.a�?

Presudom tuzlanskog suda je utvrA�eno da je LijanoviA�eva grupa na ovaj naA?in uzimala novac od poljoprivrednika iz TK, Visokog, Kiseljaka i Mostara.

Fahrudin DelibajriA�

Poljoprivredniku Fahrudinu DelibajriA�u nisu isplaA�eni odobreni poticaji nakon A?to je odbio dati novac LijanoviA�evoj grupi. (Foto: CIN)

Milioni podijeljeni bez ispunjenih uvjeta

U augustu 2012. godine Vlada FBiH je zaduA?ila nekadaA?njeg savjetnika premijera Ivicu Mladinu da predvodi Radnu grupu koja treba istraA?iti optuA?be poljoprivrednika o zloupotrebi novca. Uz Mladinu su imenovani i LijanoviA�ev savjetnik Stipe A�akiA�, predstavnik Federalnog ministarstva finansija Marko MusiA�, te predstavnici Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i A?umarstvo pri Parlamentu FBiH Enver MehmedoviA� i Hajrudin BeA�iroviA�.

Mladina je tokom istrage objasnio tuA?iocima da je Radna grupa traA?ila od Federalnog ministarstva poljoprivrede dokumentaciju o isplaA�enim poticajima. MeA�utim, LijanoviA� i A�akiA� su odugovlaA?ili s odgovorom skoro dva mjeseca. Zbog toga je Mladina poA?eo sam obilaziti poljoprivrednike za koje je A?uo da su dobili poticaj. IspriA?ao je da su mu tada nepoznati ljudi poA?eli nuditi mito i prijetili smrA�u pokuA?avajuA�i ga sprijeA?iti da objavi sluA?beni izvjeA?taj.

Kada je Radna grupa dobila na uvid dokumentaciju iz Ministarstva, zavrA?ila je izvjeA?taj i predala ga Vladi FBiH.

Mladina je izjavio da je tadaA?nji premijer Nermin NikA?iA� vidio izvjeA?taj, ali ga nije stavio na dnevni red Vlade. ZatraA?io je od Mladine da zadrA?i dokument kod sebe. NikA?iA� je u decembru 2015. godine tuA?iocima rekao da izvjeA?taj nije predloA?io Vladi jer je znao da a�zoko njega neA�e biti saglasnostia�?. TuA?iocima je objasnio da se Vlada tada podijelila na dva pribliA?no jednaka bloka, pa je ocijenio da treba saA?ekati bolje politiA?ke uvjete.

Radna grupa je kontrolisala isplate za 61 pojedinca i firmu koji su dobili poticaje za kapitalna ulaganja i zakljuA?ila da je tekst javnog poziva za poticaj nejasan i neusklaA�en sa vaA?eA�im propisima. Naime, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i A?umarstva je 2012. godine pozvalo sve poljoprivrednike koji su ulagali u svoja gazdinstva izmeA�u 1. juna 2010. i kraja 2011. godine da traA?e od Ministarstva isplatu A?etvrtine uloA?enog novca. Radna grupa je uskoro utvrdila da su poticaje dobili oni koji nisu vlasnici objekata te vlasnici koji su u svoje objekte ulagali mnogo prije perioda iz javnog poziva.

Pri tome su bili osloboA�eni zakonske obaveze da ulaganja dokazuju raA?unima, veA� im je dovoljna procjena sudskog vjeA?taka o vrijednosti ulaganja u objekte.

Radna grupa nije mogla utvrditi na osnovu kojih propisa je ministar LijanoviA� dozvolio da procjena sudskog vjeA?taka bude dokaz visine ulaganja. Uz to, sluA?benici Ministarstva su isplaA�ivali poticaje iako nisu utvrdili stanje na terenu, a od nekih klijenata su traA?ili da dopune dokumentaciju nakon zatvaranja javnog poziva.

Mladina je tuA?iteljima ispriA?ao kako je uvjete ispunjavalo tek oko deset posto kontrolisanih dobitnika poticaja.

Poticaj za kapitalna ulaganja dobila je i a�zFarma SpreA?aa�? a�� 354.822 KM za nabavku junica, koje je kupila od firme a�zMilkosa�?. Ove dvije firme imaju zajedniA?kog vlasnika a�� a�zTeloptica�?, koji je, takoA�er, dobio poticaj. a�zTelopticua�? je odobren poticaj od 775.299 KM za nabavku opreme i rekonstrukciju a�zFarme SpreA?aa�?. BuduA�i da su ove firme povezane, federalni revizori su u izvjeA?taju naveli da isplata poticaja za nabavku junica a�zSpreA?ia�? nije bila opravdana.

Direktor a�zMilkosaa�? Adin FakiA� je za CIN rekao da ne moA?e detaljno komentarisati primjedbe revizora, jer se odnose na davni period. KaA?e da su a�zFarmu SpreA?aa�? kontrolisale nadleA?ne sluA?be, koje nisu traA?ile da vrate poticaje.

a�?Ono A?to mogu reA�i je da smo je kupili devastiranu i napuA?tenu. UloA?ili smo 20 miliona maraka, zapoA?ljavamo 80 radnika, 800 hektara obraA�ujemo i poticaje ostvarujemo u skladu sa zakonom i programom.a�?

Radna grupa Vlade FBiH je izvjeA?taj o uoA?enim nezakonitostima prilikom dodjele poticaja za kapitalne investicije zavrA?ila u martu 2013. S obzirom na to da ga nije mogao predstaviti Vladi, Mladina ga je sedam mjeseci kasnije predstavio Parlamentu FBiH, na tematskoj sjednici posveA�enoj poljoprivredi. Parlament je naloA?io Vladi FBiH da u roku od 30 dana razmotri izvjeA?taj i obavijesti istraA?ne i inspekcijske organe.

MeA�utim, Vlada FBiH je to uradila tek u augustu 2015, kada je, izmeA�u ostalog, naloA?ila i Ministarstvu poljoprivrede da obradi preostalih 420 zahtjeva za dodjelu kapitalnih poticaja koji su ostali neotvoreni.

Ministar A�emsudin DediA� je u aprilu 2017. godine na tematskoj sjednici Parlamenta FBiH posveA�enoj poljoprivredi iznio podatke da je Vlada poniA?tila 68 rjeA?enja o dodjeli poticaja, od kojih se dio odnosi na kapitalne investicije. Sudovi su donijeli 54 osuA�ujuA�e presude protiv poljoprivrednika. Oko 200.000 KM nezakonito isplaA�enih poticaja je vraA�eno u budA?et.

Farma SpreA?a

a�zFarma SpreA?aa�? je jedna od firmi u vlasniA?tvu Nedima A?auA?eviA�a. Farmi je od 2010. do 2016. godine odobreno viA?e od devet miliona KM poticaja po raznim osnovama. (Foto: CIN)

Kupovina glasova i poticanje vlastitih firmi

LijanoviA� je kao ministarA�koristio budA?et i za kupovinu glasovaA�na opA�im izborima, o A?emu je CIN ranije pisao. Inspektori Federalne uprave policije (FUP) su opisali kako je LijanoviA� organizovao grupu sa 56 osoba i novcem od poticaja nagraA�ivao biraA?e koji su glasali za njegovu stranku, A?to joj je pomoglo da 2010. godine uA�e u vlast. LijanoviA�evi aktivisti su lobirali graA�ane slabog imovnog stanja. ObeA�avali su im po 100 KM za glas koji A�e dati kandidatima NSRZB-a. U vrijeme kada je LijanoviA� postao ministar, oni joA? nisu dobili obeA�ani novac. Aktivisti stranke su ih na terenu upuA�ivali da poA?alju zahtjeve za jednokratne poticaje u Ministarstvo ili su ih sami ispunjavali u njihovo ime.

LijanoviA� je po dolasku na ministarsku poziciju promijenio Program za podrA?ku poljoprivredi i takoA�omoguA�io isplatu jednokratnih poticaja, bez posebne kontrole. Time je skoro tri miliona maraka dodijelio ljudima koji su glasali ili prikupljali glasove za NSRZB. Prema uputama koje je dobila, Stajka Aukst iz ZavidoviA�a poslala je zahtjev za poticaj. Glasala je za NSRZB i dobila poticaj za voA�njak, iako A?ivi u stambenoj zgradi i ne bavi se uzgojem voA�a. Na stotine osoba je policiji dalo sliA?ne iskaze. FUP je podnio kriviA?nu prijavu protiv ministra LijanoviA�a i njegovih saradnika. SvjedoA?ilo je najmanje 400 osoba, a predoA?eni su i materijalni dokazi, poput rjeA?enja o isplatama i upute o glasanju. Prijava je proslijeA�ena Kantonalnom tuA?ilaA?tvu u Sarajevu, ali navodi iz nje nikad nisu provjereni, jer joA? nije utvrA�eno koji sud je za to nadleA?an.

LijanoviA� je poticaje dodjeljivao i firmama povezanim sa njegovom porodicom. Za tri godine je iz budA?eta Ministarstva za poticaj izvoza isplaA�eno 2,7 miliona KM firmama a�zZD.I. Produkta�? i a�zAlpen a�� Mita�?. U Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH sumnjiA?e A?lanove porodice LijanoviA� da su osnivali ove firme kako bi izbjegavali plaA�anje PDV-a. Osim toga, ove firme su im sluA?ile da nastave poslovati sa mesom, nakon A?to bi prethodne kompanije stvorile poreska dugovanja zbog kojih im je blokiran rad. Sve firme radile su u pogonima Mesne industrije LijanoviA�i, zapoA?ljavale iste radnike i koristile istu opremu i robu.

(TIP/Izvor: CIN)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Jedan komentar na Foto: Poticaji u LijanoviA�evim dA?epovima

  1. Divergent

    19. 01. 2018. - 17:21

    Treba li (i postoji li) jači dokaz da kriminal ne poznaje etničke, vjerske i političke granice ?

    Da su kriminalci ujedinjeni pod jednom zastavom, sa jednom himnom ?

    Bošnjo će opet okrenuti glavu od ovoga i prodati dušu na izborima za sadaku. Neće izabrati poštene, čestite i stručne… Uradiće, zna se šta.

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.