A�imoviA�: ‘A?ovjek koji je vjerovatno najveA�i brend bh. ljevice je Jasmin ImamoviA�’

18.01.2018 21:46
11111111111111
 

Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i HercegovineA�Nermin NikA?iA� uruA?io je prije desetak danaA�A?lanske iskaznice aktivisti iz Stoca Luki RaguA?uA�i mladom poduzetniku iz A?apljine Mariju A�imoviA�u, koji su postali novi A?lanovi te partije.Nakon viA?e od 160 novih A?lanova SDP-a u Banja Luci, pristupanje RaguA?a i A�imoviA�a je nastavak aktivnosti organizacionog i kadrovskog jaA?anja te partije na A?itavom prostoru Bosne i Hercegovine.

“S obzirom da su Luka i Mario ujedno i uspjeA?ni mladi poduzetnici, njihovo pristupanje SDP-u BiH predstavlja snaA?nu poruku o perspektivi koju u partiji prepoznaju nezavisni i sposobni mladi ljudi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine”, naveli su iz SDP-a.U intervjuu za novinsku agenciju Patria Mario A�imoviA� govori o motivima ulaska u politiku, zaA?to se odluA?io za SDP, kako vidi stanje na politiA?koj sceni BiH, govori o buduA�nosti zemlje

Nedavno ste u kabinetu predsjednika SDP-a Nermina NikA?iA�a potpisali pristupnicu i odluA?ili se politiA?ki angaA?irati. Otkud takva potreba?A�Da li Vas je stanje u drA?avi nagnalo na takvu odluku?

A�imoviA�:A�JoA? je Aristotel A?ovjeka odredio kao politiA?ko biA�e tako da nikada nisam dvojio da se trebam politiA?ki angaA?irati, a za mene osobno jedini smisleni politiA?ki angaA?man je socijaldemokratska opcija. NaA?alost, u BiH godinama nisam vidio politiA?ku opciju u koju bih se ukljuA?io i iza koje bih stao. Od 2014. godine pratim procese koji se dogaA�aju u SDP-u BiH i nakon A?to sam ozbiljno analizirao rad stranke i njenog rukovodstva odluA?io sam da uA�em u SDP i da pokuA?am svojim politiA?kim angaA?manom promjeniti zemlju u kojoj sam roA�en i u kojoj namjeravam A?ivjeti.

No, dvojica ljudi su presudno utjecali na to da uA�em u Socijaldemokratsku partiju BiH. To su Nermin NikA?iA� i Jasmin ImamoviA�. Nakon A?to su jedan drugome bili protukandidati za predsjednika SDP-u nisu nastavili unutarstranaA?ku borbu, nego su postali najbliA?i suradnici. Znate tko naljepA?e o Nerminu NikA?iA�u govori u SDP-u?A� To je Jasmin ImamoviA�. To je zapravo prvi trijumf demokracije u naA?em druA?tvu i pokazatelj da smo dobili u stvarnosti jednu demokratsku stranku.

Razgovarao sam sa brojnim gospodarstvenicima i baA? svi imaju najbolja iskustva sa predsjednikom NikA?iA�em i zajedniA?ki stav im je jasan “NikA?iA� je bio najbolji federalni premijera�?. Iza NikA?iA�a je, izmeA�u ostalog, ostao najveA�i broj kilometara autoceste, ostao je dijalog sa radnicima i ostaje A?injenica da je u svom mandatu dva puta poveA�avao mirovine.

jasmin-635x365

A?ovjek koji jeA�vjerovatno najveA�i brend bh.A�ljevice je Jasmin ImamoviA�. U svojih 25 godina bavljenja politikom nije imao niti jednu nacionalistiA?ku izjavu. Pisac, intelektualac i vizionar uspio je napraviti od Tuzle grad primjer -A� ne samo u BiH veA� i u cijeloj Europi.

A�ta opsjeda Hercegovinu kao najveA�i problem? Da li je to “politiA?ko Sarajevo”, ekonomski problemi ili odlazak mladih?

A�imoviA�:A�Odlazak ljudi iz BiH, ne samo mladih veA� ljudi svih generacija najveA�i je problem u BiH i uz rat vjerovatno najveA�a katastrofa koja je ovu zemlju pogodila u njenoj bliA?oj povijesti. SluA?beno, u proA?lojA�godini je u NjemaA?ku otiA?lo 14 tisuA�a ljudi iz BiH, ali ne idu ljudi samo u NjemaA?ku, odlaze i u Sloveniju, A?eA?ku, Irsku. To je zapravo prvorazredni problem i da smo iole ozbiljno druA?tvo o tome bi svi parlamenti i vlade raspravljali i 31. prosinca i 1. sijeA?nja.

Stanje je alarmantno i potreban nam je hitan plan kako bi smo sprijeA?ili suA?tinski nestanak ove zemlje. No da bismo mogli govoriti kako zaustaviti odlazak ljudi treba jasno reA�i koji su razlozi odlaska ljudi iz zemlje. Ovakva kakva je, BiH ima bolje ekonomske parametre nego Srbija, veA�u minimalnu mirovinu, veA�u minimalnu plaA�u. Hrvatska, koja je u Europskoj uniji, nije puno ispred nas. ZaA?to nam onda ljudiA�odlaze kao u seobi naroda? Naravno da je prvi razlog loA?e ekonomsko stanje i poricati to, bila bi glupost. No tu priA?a moA?da poA?inje, ali nikako ne zavrA?ava. OdlazeA�ljudi zbog odsustvaA�nade, od prognanog optimizma, odlaze ka pravnojA�drA?avi, iz drA?ave koja ne poA?tuje odluke Ustavnog suda, odlaze od govora mrA?nje koji nije prisutan samo u komentarima na internetskim portalima, veA� u mainstream politici.

A�to moA?ete naA�i u komentarima anonimnih heroja na portalima, a A?to MiloradA�Dodik kao predsjednik jednog entiteta nije rekao?

Govor mrA?nje koji je svakodnevan kod politiA?kih elita je ratni govor i ljudi radije A?alju svoju djecu da im budu pomoA�ni radnici u NjemaA?koj nego vojnici u nekom novom ratu koji ovi najavljuju.

Zato prije bilo kakvog ekonomskog plana moramo zaustavitiA� govor mrA?nje jer cijena bi kao A?to kaA?e A�tuliA� mogla biti “suviA?e visoka”. To je nedavno izjavio i uzoriti kardinal Vinko PuljiA�. Zato prioritet graA�anske opcije u BiH treba biti zaustavljanje govora mrA?nje od onog u najvaA?nijim institucijama, do onog u komentarima na portalima. Nakon toga potrebno je hitno napraviti smisleni plan zaustavljanja ljudi, ali i plan povratka ljudi u BiH.

Kao metod dezavuisanja uvodi se podjela na a�zpravua�? i a�zlaA?nua�? ljevicu. To teorijski zvuA?i privlaA?no. No, kako to izgleda na terenu? Pitaju li se glasaA?i istu stvar, ili su njihovi interesi drugaA?ije naravi?

A�imoviA�:A�Pa pitanje o pravoj i laA?noj ljevici postavljajuA�upravo a�zlaA?ni ljeviA?aria�? koji su laA?ni upravo po mjerilu koje sami uspostavljaju. To pitanje u javni prostor u cijeloj regiji ubacili su ti tzv. A?iA?ekovci. No, da vidimo kako tu zaista stvari stoje. A�to to prigovaraju strankama politiA?ke ljevice?A�Prigovaraju otuA�enost od radnika, otuA�enost od onih za A?ija bi se prava trebali zalagati. Ta kritika apsolutno stoji, no kako se to dotiA?ni suosjeA�aju sa radniA?kom klasom? MoA?da ih taj osjeA�aj bliskosti sa radniA?kom klasom obuzme kada ljetuju u Hotelu Bevanda u Opatiji, inaA?e najskupljem hotelu na Jadranu gdje ljetuje Slavoj A?iA?ek ili moA?da Tarik Ali. MoA?da takva ljevica A?uje radniA?ki vapaj dok je u jacuzziju u nekom ekskluzivnom hotelu po svjetskim metropolama. Njihova najsmjeA?nija kritika je kritika lijevih stranaka jer nisu komunistiA?ke. Pa ipak biste oA?ekivali od tih silnih teoretiA?ara da znaju distinkciju izmeA�u socijaldemokrata i komunista. Naravno, sva kritika koja dolazi od lijevih intelektualnih grupa nije laA?na i da je dobronamjerna, pa su lijevicu kod nas kritizirale takve moralne vertikale kao A?to je prof. dr. Nerzuk A�urak.

Gdje je ljevica dosad grijeA?ila, da li se krenulo putem ispravljanja tih greA?aka?

A�imoviA�:A�SDP BiH, SDP Hrvatske i Demokratska stranka u Srbiji su prihvatili desniA?arske narative vladanja drA?avom i zato su “nagraA�eni” izbornim debaklom. SDP Hrvatske i Demokratska stranka se od toga nisu joA? oporavile i prijeti im politiA?ka marginalizacija.

SDP BiH je jedini nauA?io lekciju. Od stranke jednog ili u najboljem sluA?aju dva lica, SDP je postao stranka kojaA� imidA? ne gradi na kultu liA?nosti, nego ne kultu ideja, koja umjesto lidera koji se izabere jednoglasno na kongresu ima predsjednika koji je izabran od veA�ine A?lanova stranke na stranaA?kim izborima.

Lice SDP-a danas je predsjednik Nermin NikA?iA�, ali i pisac i gradonaA?elnik Jasmin ImamoviA�, Lana PrliA�, SaA?a MagazinoviA� i Zoran MikuliA�. Lice SDP-a, danas je lice svih njegovih 42 tisuA�e A?lanova.

Treba li SDP-u i ljevici aktivniji angaA?man oko radniA?kog pitanja, s obzirom na bliskost sa VaA?om strukom, imate li ideje za oporavak radniA?ke klase?

A�imoviA�:A�SDP-uA�treba solidarnost sa radniA?tvom. A�to se tiA?e nuA?ne veze radniA?ke klase i ljevice nisam baA? siguran da je to trajna kategorija. SjeA�ate se da veA� Herbert Marcuse pokazivao skepsu prema radniA?koj klasi kao najvaA?nijoj grupi na kojoj ljevica bazira svoju pobunu. Danas ogroman broj radnika propalih tvornica ili onih koji traA?e 150 zaostalih plaA�a glasa za vladajuA�e stranke. Kakav je danas profil radniA?ke klase trebalo bi studiozno istraA?iti, ali sigurno nema puno veze sa onim kojeg je pravio Karl Marx. UopA�e promatrati svijet oA?ima klasika ljevice znaA?i staviti se u poziciju ortodoksnih vjernika koji svijet gledaju oA?imaA� svojih proroka, a stoljeA�a prolaze a�� zar ne?

Koje socijalne prakse Vi A?elite akcentirati kao prioritetne u druA?tvu? SvjedoA?imo da u BiH se ljudi A?ak ni lijeA?iti ne mogu na svakom dijelu teritorija?

A�imoviA�:A�Besplatno zdrastvo i obrazovanje za socijalno ugroA?ene. To je valjda 80 posto stanovnika ove zemlje, a naravno da ste ugroA?eni ako vam je plaA�a 300 maraka, to je ono A?to mora biti granica ispod koje SDP neA�e iA�i! To nije floskula. Neka djeca politiA?kih moA�nika i tranzicijskih dobitnika obrazovanje plaA�aju joA? od vrtiA�a, tj. svi koji imaju novac neka plaA�aju sve usluge. U suprotnom drA?ava zaista izgleda kao Super Hik.

Treba osigurati dostojanstvenu socijalnu pomoA� za nezaposlene i trebamo tim ljudima vratiti dostojanstvo i mislim da A�emo to uraditi odmah nakon pobjede 2018. godine.

To se, izmeA�u ostalog, moA?e postiA�i A�i radikalnom uA?tedom od smanjenja plaA�a javnim duA?nosnicima i svim zaposlenima u drA?avnoj sluA?bi, do smanjenja najveA�ih zakonskih mirovina. Ministri u Vladi Srbije imaju 800 eura plaA�u, pa toliko kod nas imaju portiri u parlamentima i vladama! Treba nam radikalni rez i ne dvojim da A�emo ga nakon naradnih izbora i uraditi.

SDP trenutno nudi program za reformu zdravstva, reformu javne uprave i obrazovanja. Koliko je to popraA�eno medijski, da li se nacionalisti mogu suprostaviti tom programu ili A�e njihova bitka iA�i uobiA?ajnim huA?kaA?kim tonom?

A�imoviA�:A�Da, ali te programe A�e proA?itati pedesetak ljudi. NaA?i glasaA?i u deset reA?enica moraju znati A?ta im nudimo. Besplatno zdravstvo, A?kolstvo, socijalnu pomoA� za ugroA?ene. ObraA?un sa krimnalom i korupcijom. A�ta znaA?i reforma zdravstva? Morate jasno reA�i da nema viA?e A?ekanja za magnetu rezonancu pola godine i prvi dan vlasti uzimamo nove magnetne.

Trebamo reA�i da neA�emo se mjeA?ti u rad pravosuA�a, ali viA?e nitko neA�e osloboA�ati sinove tranzicijskih dobitnika koja ubijaju naA?e sinove i kA�eri po ulicama; policija i pravosuA�e A�e biti neovisni, ali obeA�avamo da se droga neA�e moA�i lakA?e naA�i po naA?im ulicama, nego u Kolumbiji. Na snazi A�e biti nulta tolerancija prema korupciji i konaA?no A�e zaA?ivjeti taj zakon o porijeklu imovine, pa A�emo saznati kako klinci od 20 godina vozaju skupe automobile, da li je je to od dilanja droge ili je poklon od Djeda mraza. Naravno, prvo treba odgovoriti na pitanje za koga isti dilaju drogu. Narodu se moramo obraA�ati jasnim jezikom.

Ide li ljevica, odnosno, SDPA�ka pobjedi na predstojeA�im izborima? Postoji li A?elja meA�u ljudima da vide nova lica?

A�imoviA�:A�SDP moA?e pobijediti bez obzira A?to izborni ambijent odgovara desnim snagama u druA?tvu. Idemo u politiA?ku utakmicu sa HDZ BiH, SDA, SBB, HDZ 1990, idemo snagom argumenata, novim idejama i ne prihvaA�ajuA�i njihovu matricu. A?elimo ponuditi socijaldemokraciju 21. stoljeA�a i ne dvojim da A�e SDP biti vaA?an faktor u svim djelovima BiH. Nova lica su tu, treba im povjerenje graA�ana.

A�taA�mislite o sve veA�em utjecaju vjerskih zajednica na politiA?ku situaciju u BiH? Je li BiH uopA�e sekularna drA?ava?

A�imoviA�:A�BiH je sekularnaA� drA?ava i to nitko ne smije dovesti u pitanje. MeA�utim BiH nije ateistiA?kaA�drA?ava i religija po mom miA?ljenju ima ogroman potencijal da pomogne prije svega u pomirenju, ali i zasnivanju vrijednosti koje su u biti vrijednosti na kojima poA?iva zapadna civilizacija! Ja sam osobno vjernik, moje krA?A�anstvo je krA?A�anstvo Pape Franje, a nije krA?A�anstvo Viktora Orbana. Moji moralni uzori su Papa Ivan Pavao drugi i Papa Franjo koji predstavljaju moralni autoritet kako nama krA?A�anima, tako i veA�ini svjetskog stanovniA?tva. Koliko znam, dosta ljudi u vrhu SDP-a su praktiA?ni vjernici i to nikome nije problem. MeA�utim banalizacija religije i njena zloupotreba u javnom prostoru je vrijeA�anje pravih vjernika i zato samo sekularizam moA?e zaA?tititi vjeru.

Nedavno je ameriA?ki kongresmen i nekadaA?nji gradonaA?elnik Daytona Michael R. Turner izaA?ao sa idejom “Dejtona 2”, je li BiH potreban novi dogovor?

A�imoviA�:A�Kada kaA?ete a�?Dayton 2a�?, to odmah mobilizira sva tri nacionalizma i raspiruje im maA?tu da nekim novim sporazumom mogu ostvariti ratne ciljeve. Hitno nam treba novi dogovor, ali on se nikako ne smije nazvati a�?Dayton 2a�?. MeA�unarodna zajednica mora biti nositelj tog sporazuma. ZaA?to MeA�unarodna zajednica? Pa zaA?to bi se domaA�i lideri dogovorili o organiziranoj i pravnoj drA?avi kad ona doslovno znaA?i desetine tisuA�a godina robije za tisuA�e politiA?ara koji dvadeset godina doslovno pljaA?kaju ovu drA?avu? Ne moA?emo viA?e A?ivjeti u drA?avi bez sudova i tuA?iteljstava! Kada vidite rad naA?eg pravosuA�a obuzme vas osjeA�aj nemoA�i i bijesa. Da, taj novi sporazum mora razbiti sve nacionalne strahove koji moA?da jesu iracionalni ali oni neA�e nestati tako A?to ih ignorirate i banalizirate. Moramo se dogovoriti da A�emo se suoA?iti sa 90-im, ne da bismo proglasili pobjednika iz tih godina, veA� da bi se svi kolektivno stidjeli i pred Bogom i pred ljudima. ZnaA?i imamo opciju novog dogovora, imamo takoA�er opciju i statusa quo u kojem A�e se pred nasim oA?ima nastavljati seoba naroda.

Zanima li, po Vama, ljevicu pitanje rodne ravnopravnosti?

A�imoviA�:A�Pa iskreno mi joA? nismo ozbiljno iskoraA?ili iz patrijarhata. Pogledajte koliko A?ena ima na vodeA�im pozicijam u BiH institucijama, a i te A?ene A?to jesu u politici ne posveA�uju dovoljno paA?nje toj vrsti diskriminacije. Sada je glavna tema u SAD-u seksualno zlostavljanje i o tome se vodi ozbiljna rasprava. MoA?ete li zamisliti kakvo je tek stanje kod nas. Bojim se da toga u nas ima u puno veA�oj mjeri. Hitno se moramo suoA?iti s tim problemom i taj A?in mora biti radikalno kaA?njen, a ti neljudi moraju biti izvedeni pred lice pravde i istaknuti na stup srama. Tu nam je potrebna suradnja sa udrugama A?ena i ne dvojim da A�emo zajedno rijeA?iti taj problem.

Pitanje EU je pitanje cilja. Ima li SDP snage uvesti BiH u EU?

A�imoviA�:A�Europska unija je i dalje najbolje druA?tvo koje moA?ete poA?eliti. Istina u tom druA?tvu je danas Orban i drugi, ali njima se jasno poruA?uje da A�e morati promjeniti sebe ili druA?tvo. Brzina naA?egA�pristupa u Europsku uniju ovisi o pritisku kojem A�e naA?i politiA?ari biti izloA?eni odA�strane ameriA?kih i njemaA?kih vlasti prije svega. Svi ostali su manje bitni. Sve A?to se ostvarilo u ovoj zemlji od 1995. godine, ostvarilo se zahvaljuA�i vladi SAD-a.A�MoA?ete imati stav kakav A?elite o SAD-u, ali da nije njih mi bismo joA? ratovali po naA?im brdima i ulicama. Svaki ozbiljan pomak dugojemo njima. Nakon A?to su SilajdziA� i LjubiA� sruA?ili aprilski paket, oni suA� malo se povukli, i mi imamo 12 uA?asnih godina bez bilo kakvog pomaka. Rezultat toga je seoba naroda o kojoj sam veA� govorio. Uvjeren sam da A�e se utjecaj SAD-aA�vratiti u BiH jer u suprotnom A?ekaju nas joA? desetljeA�aA�vjeA?nog vraA�anja istom.

(TIP/Izvor: Nap)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

2 komentara na A�imoviA�: ‘A?ovjek koji je vjerovatno najveA�i brend bh. ljevice je Jasmin ImamoviA�’

  1. osiguranje

    19. 01. 2018. - 09:56

    Ovaj ne zna o čemu priča.

  2. Divergent

    19. 01. 2018. - 17:13

    Ovaj čovjek ima lucidan razum i cilj, ali sredstvo koje koristi da bi došao do njega je, u najmanju ruku rečeno, pogrešno.

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.