Tuzla: Planirana gradnja vakufskih stanova, islamskog centra, obdaniA?ta…

13.01.2018 07:18
Turali-Begov-Vakuf
 

MedA?lis Tuzla je jedan od najveA�ih medA?lisa, a na njegovom podruA?ju se nalaze i vaA?ne institucije Islamske zajednice, poput Behram-begove medrese i Agencije za halal-certificiranje. MedA?lis je svojim vjerskim aktivnostima i A?irim druA?tvenim angaA?manom od kraja agresije na BiH do danas uveliko promijenio sliku Tuzle, u kojoj je javnost prepoznala i podrA?ala brojne vjersko-kulturne manifestacije i projekte. S obzirom i na brojne aktivnosti u dA?ematima, vidljiva je konstantna dinamika koja obuhvata sve generacije tuzlanskog stanovniA?tva. Iako je primijetan blagi pad nataliteta, postoji trend poveA�anja A?lanova Islamske zajednice i A?irenja dA?emata.

MedA?lis ima 33 dA?emata, 41 dA?amiju i 4 mesdA?ida. Na podruA?ju medA?lisa nalazi se i jedna tekija koja je u sastavu Tarikatskog centra. MeA�u imamima se nalaze i dva doktora nauka, deset magistara i pet hafiza. U ovoj godini u mekteb je upisano preko 1800 djece.

A�DruA?tveni angaA?man

Pored kurseva sufare i drugih halki u dA?amijama, u dA?amiji Kralja Abdullaha i TuA?anj-Slatina vrlo su kvalitetne dvije A?kola hifza, koje okupljaju znaA?ajan broj mladih koji su okosnica brojnih i druA?tveno korisnih projekata A?to svjedoA?i i dugogodiA?nji Omladinski krug MedA?lisa. TakoA�er, prije formiranja Odjela za brak i porodicu, koji su sada aktivni pri svim medA?lisima, u MedA?lisu Tuzla veA� duA?i niz godina djeluje vrlo uspjeA?na Asocijacija A?ena koja na godiA?njem nivou implementira preko 50 projekata. MedA?lis je revitalizirao vjerske aktivnosti u muA?kom i A?enskom dijelu Kazneno-popravnog zavoda sa sjediA?tem u Tuzli, pri A?emu vaA?nu ulogu imaju upravo muallime. MedA?lis Tuzla je u stalnom fokusu javnosti i zbog vrlo aktivnog druA?tvenog angaA?mana, brige o razliA?itim strukturama stanovniA?tva, poput djece bez roditeljskog staranja, penzionera, korisnika Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluA?anja i govora itd. TakoA�er, MedA?lis je prepoznatljiv po redovnoj organizaciji darivanja krvi, a rijeA? je o jednoj od najveA�ih akcija ovog tipa u BiH. Pored ovoga, MedA?lis je osnovao Merhamet i pomogao u otvaranju BKZ Preporoda. InaA?e, MedA?lis redovno osigurava znatnu koliA?inu mesa za Narodnu kuhinju Merhameta.

Predstavljanje vjerske tradicije svim graA�anima Tuzle

VeA� duA?i niz godina u Tuzli se organiziraju razliA?iti vjersko-kulturni programi na javnim mjestima. a�?Na nivou godine imamo do petnaest razliA?itih programa, koji su zanimljivi A?iroj javnosti, a traju po nekoliko dana. Pored obiljeA?avanja znaA?ajnih blagdana i drA?avnihpraznika, obiljeA?avamo i dan koji se uzima kao poA?etak sprovoA�enja Genocida nad BoA?njacima. Za nas vrlo vaA?an datum je i 15. februar, kojeg smo uzeli kao Dan MedA?lisa. Na ovaj dan je prije 445 godina Gazi Turali-beg u A?aA?ku potpisao vakufnamu za svoje vakufe kojima se razvio vjerski i druA?tveni A?ivot u Tuzli. U sklopu svih ovih datuma imamo nekoliko programa za sve generacije, a upravo se zavrA?ila manifestacija o Poslaniku, a.s. U sklopu redovne VeA?eri Kura��ana svake godine se dodjeljuje nagrada liA?nostima za doprinos u izuA?avanju Kura��ana i kura��anskih znanosti. A?elim istaA�i i veliki iftar u toku ramazana, koji se organizira u saradnji s Muftijstvom, Gradom Tuzla i Behram-begovom medresom. Na Trgu slobode okupi se preko dvije hiljade osobe. InaA?e, pokuA?avamo imati A?to viA?e javnih vjersko-kulturnih dogaA�aja u Tuzli i to je ono A?to je potrebno ovom gradu, koji se smatra, a to i jeste, jedan otvoren grad. Sve aktivnosti, kao i cjelokupan rad MedA?lisa zasniva se na predanom radu imama i dA?ematskih odbora, IzvrA?nog odbora MedA?lisa i saradnji s Muftijstvom

16 tuzla1

tuzlanskima�?, kazao je glavni imam hafiz Ahmed-ef. HuskanoviA�.

Izgradnja omladinskog centra i obdaniA?ta

Prema njegovim rijeA?ima fokus MedA?lisa u predstojeA�em periodu jesu mlade generacije. Iako postoji kvalitetan program za ove generacije, novi izazovi i dinamika njihovog druA?tvenog A?ivot zahtijeva joA? veA�i angaA?man MedA?lisa. Kada je rijeA? o infrastrukturnim projektima, glavni projekat jeste otvaranje omladinskog centra u kompleksu centra TuA?anj-Slatina. a�?To A�e biti jedan poseban centra s amfiteatrom, uA?ionicama, prostorijama za druA?enje. TakoA�er, vrlo znaA?ajan projekat, koji se nadamo da A�emo A?to ranije zavrA?iti, jeste otvaranje jednog obdaniA?ta. Tuzli je potrebno jedno ovakvo obdaniA?tea�?, kazao je glavni imam HuskanoviA�, koji je istakao da MedA?lis posebnu paA?nju poklanja mladima, a nastoji im pomoA�i i finansijski. a�?U sklopu rada s mladima imamo fond za stipendije. Osnovao ga je IzvrA?ni odbor na prijedlog tadaA?njeg glavnog imama Amir-ef. KariA�a. ProA?le godine smo stipendirali 59 uA?enika i studenata. Jednu treA�inu sredstava osiguravaju uposlenici MedA?lisa, koji redovno odvajaju od svojih mjeseA?nih primanja, a ostalo privrednici i dA?ematlijea�?, pojasnio je efendija HuskanoviA�.

Briga o vakufu primjer drugima

MedA?lis je poseban angaA?man imao u izgradnji i rekonstrukciji dA?amija. Do 1990. godine Tuzla je imala svega 12 dA?amija, a danas ima 41 dA?amiju.S obzirom da se do devedesetih godina u posljednjih 200 godina nije izgradila nijedna gradska dA?amija, MedA?lis je imao za cilj pribliA?avanje upravo gradskoj strukturi stanovniA?tva putem izgradnje dA?amija i vjersko-edukativnih centara. Ranije je medA?lis imao sedam, a sada sedamnaest gradskih dA?amija, a postoji potreba za joA? dvije dA?amije.A�a�?U proteklom periodu radilo se upravo na izgradnji infrastrukture te transformaciji vakufa, zahvaljujuA�i kojoj imamo i ovaj objekat Administrativno-poslovni centar a�zGazi Turali-begov vakufa�?, s 2.500 kvadrata u kojem je sjediA?te MedA?lisa. Za njega smo morali otkupiti tri stana iz dvije vakufske kuA�e, koje su u proteklom periodu otuA�ene i privatizirane. Administracija MedA?lisa je na prostoru od oko 600 kvadrata, a sve ostalo je izdato. Naravno, na transformaciji radimo i dalje. Brojne gradske dA?amije, poput Turali-begove, rekonstruisane su u proteklom periodu, a trenutno je na redu A�arena dA?amija. Tuzla ima znaA?ajan broj vakufske imovine koja je nacionalizovana. IzmeA�u ostaloga, nacionalizovan je jedan dio Turali-begovog vakufa koji je stoljeA�ima opstao sve do nacionalizacije, a u skorije vrijeme bilo je pokuA?aja da se taj dio vakufa i privatizira. Neki od objekata su, naA?alost, privatizirani i vodimo procese s namjerom vraA�anja ovih objekata. Upravo smo dobili jednu presudu na OpA�inskom sudu u vezi s jednim stanoma�?, kazao je predsjednik MedA?lisa Hasan-ef. SpahiA�, koji se duA?i niz godina predano bori za vakuf.

Mapiranje vakufa

a�?Mi imao sluA?ajeve da su A?ak neki iz Islamske zajednice nastojali opravdati politiA?ku indolentnost prema ovom pitanju strahom da A�e drA?ava doA�i u krizu, ako vrati sve vakufe, A?to je besmisleno. Ova zemlja ne moA?e krenuti naprijed dok se ne vrati ono A?to je otuA�enoa�?, istakao je predsjednik SpahiA�.A�InaA?e, MedA?lis je izdao i znaA?ajne monografije o medA?lisu, od kojih jedna mapirala vakufe na podruA?ju Tuzle, A?to je posebno znaA?ajan projekat za Islamsku zajednicu, koji moA?e biti primjer i drugim MedA?lisima. U zgradi MedA?lisa se nalazi i zidna mapa sa svim vakufskim lokacijama u Tuzli, A?to je i jedna vrsta vakufa svih ljudi koji su radili na ovom projektu.

Izgradnja vakufskih stanova

Kada je rijeA? o drugim znaA?ajnim projektima planiranim za naredni period, tu su izgradnja vakufskih stanova i centra kod dA?amije Kralj Abdullah. a�?Upravo smo u pregovorima za izgradnju stambene zgrade u kojoj bi MedA?lisu pripadalo odreA�en broj vakufskih stanova. TakoA�er, planiramo graditi i islamski centar pored dA?amije Kralj Abdullah za koji traA?imo i donatora koji bi finansirao ovu izgradnju. U sklopu ovog objekta se i planira izgradnja obdaniA?ta. TakoA�er, da ne zaboravimo, uA?estvujemo s Behram-begovom medresom u izgradnji jednog objekta na kojem A�e do poA?etka nove godine biti zavrA?eni vanjski radovia�?, kazao je efendija SpahiA�, istiA?uA�i da je MedA?lis ranije sproveo centralizaciju A?lanarine.A�Pri procesu centralizacije MedA?lis je osnovao i pokopno druA?tvo Revda A?ime se omoguA�ilo redovnim A?lanovima Islamske zajednice da nemaju skoro nikakvih troA?kova za vjerske i pokopne usluge prilikom smrtnog sluA?aja. TakoA�er, ovo je dovelo do drastiA?nog poveA�anja A?lanova Islamske zajednice.A�Kada se uzme u obzir izgraA�ena infrastruktura, druA?tveni angaA?man i brojni vjersko-kulturni dogaA�aji koji se realiziraju u toku godine u javnom prostoru, moA?e se s pravom kazati da je MedA?lis s Muftijstvom tuzlanskim u posljednjih dvadeset godina preporodio Tuzlu i promijenio njen imidA?, koji je nekada imala kao grad u kojem je duhovnost latentno marginalizirana.

(TIP/Izvor:A� Preporod/Autor: E. SubaA?iA�)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

3 komentara na Tuzla: Planirana gradnja vakufskih stanova, islamskog centra, obdaniA?ta…

  1. rade

    13. 01. 2018. - 13:49

    Popravite skole i bolnice koje su u fazi raspada.Prosle godine sam obisao u Tuzli moje bivse skole /fakultet . Pa tu je sve isto jos od kada sam je bio dijete a sada sam vec star covjek. Sve je u fazi raspadanja cak i prozori!? Zna se tko u TK cini apsolutno vecinu pa ce mu bit veca korist od popravljene skole i bolnice. Sumnjam da kursevi sufare i drugih halki u džamijama pomazu izgladnjelom narodu i siromasnim penzionerima. Osposbite i otvorite fabrike i omogucite narodu da zivi od svoga rada a ne da se iseljava. Umjesto hafiza skolujte inzinjere koji ce pamecu vodit ljude u bolji zivot.Nemam ja nista protiv bilo kakve vjere ali ovo st se radi je potpuno ispiranje mozga. Uzas? Kuda vodite taj narod? I onda se cudimo sto svi mladi masovno iseljavaju !?

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.