Da li je A?ivot u EU stvarno tako dobar: Za kolike plate rade i A?ta zarade naA?i ljudi u NjemaA?koj, Austriji, A�vedskoj, Sloveniji, A?eA?koj…

12.01.2018 08:14
 

Iz BiH u inostranstvo u najveA�oj mjeri odlaze nezaposleni, ali i oni koji su nezadovoljni poslom i primanjimaA� koji trenutno rade. I to traje veA� godinama. Kvalifikovani radnici najA?eA?A�e pronalaze zaposlenjeA� u zemljama zapadne Evrope, preteA?no NjemaA?koj i Austriji, a sezonski i nekvalifikovani radnici najA?eA?A�e u SlovaA?koj, A?eA?koj i Hrvatskoj.

Obzirom da se A?esto spominju vrtoglave zarade, odluA?ili smo kroz razgovor sa ljudima koji veA� duA?e vrijeme rade u pomenutim zemljama uporediti primanja i troA?kove, a razgovarali smo i sa agencijamaA� za zapoA?ljavnje i novim trendovima koji su zavladali na evropskom trA?iA?tu radne snage.

Austrija-A?ivot koji je u JugoslavijiA� imala srednja klasaA�

U Austriji radi veliki broj ljudi ljudi sa ovih prostora. NajA?eA?A�e su zaposleni u ugostiteljstvu, fabrikama, kao vozaA?i ili rade u supermarketima i kao trgovci. Plate u ugosteljstvu, uz prijavu, kreA�u se u projeku 1.000 eura neto,A� plus napojnice, vozaA?i imaju prosjeA?ne neto plate oko 1.500 eura, a radnici u fabrikama oko 1.700 eura neto. Zaposleni u marketima i trgovinama primaju mjeseA?no oko 1.200 eura neto.

Sa fakultetskom diplomom plate su veA�e. U Austriji radi dosta maA?inskih inA?injera sa naA?ih prostora i plata im se u prosjeku kreA�e izmeA�u 2.600-2.800 eura ili pak IT struA?njaciA� sa neto primanjimaA� oko 3.000, dok njegovatelji i medicinski tehniA?ari primaju izmeA�u 1.100 – 1.400 eura mjeseA?no, A?to zavisiA� od specifiA?nosti posla, a noA�ni rad je posebno plaA�en.

Ako se uporede primanja i iznos troA?kova, recimo u glavnom gradu BeA?u, moA?e se barem donekle stvoriti slika o tome moA?e li se u ovom graduA� pristojno A?ivjeti od plate.

Foto:A�Ulica Marije Hilfer,A�BeA?

Tako troA?kovi stana sa reA?ijama od 50 m2 iznose minimalno oko 700 eura, dok se za hranu izdvajaA� pribliA?no koliko iA� u BiH.

VrtiA� ne plaA�a, izuzev hrane A?iji troA?ak iznosi oko 60 eura. A�kolovanje je besplatno, knjige se dobijaju u A?koli, a roditelji snose troA?kove pribora, olovke, sveske i sliA?no. PlaA�a se hrana u A?koli i produA?eni boravka djece kojiA� na mjeseA?nom nivou iznosi oko 230 eura, s tim da porodice slabijeg imovinskog stanja plaA�aju i manje.

A�a�zA�U glavnom gradu Austrije A?ivim veA� punih A?est godina, zaposleni smo i ja i supruga, jedno dijete ide u vrtiA�, drugo u A?kolu. Radim u istoj fabrici od svog dolaska, a supruga je u poA?etku A?uvala djecu, a danas radi u supermarketu. MoA?emo priuA?titi ljetovanje i odlazak u rodnu Hercegovinu dva puta godiA?nje, pomaA?emo i naA?e roditelje. Sve u svemu imamo jedan A?ivot dostojan A?ovjek, rekao bih. Nije ovdje rijeA? ni o kakvom luksuzu, ali eto recimo to je A?ivot koji je nekada imala srednja klasa u bivA?oj drA?avia�?,A�rekao nam je Hercegovac,A� Jure PuA?iA�.

NjemaA?ka -za kiriju 25 posto dohotka

U NjemaA?koj, zemlji u kojoj se zapoA?ljava i moA?da najveA�i broj naA?ih sugraA�ana,A� graA�evinski inA?injeri zarade oko 2.000 eura neto, ljekari 2.600, informatiA?ari 2.300, konobari, kuhari, frizeri 1.000 eura, moleri i elektriA?ari 1.300 eura. Ovdje radi i veliki broj njegovatelja, samo ih je tokom proA?le godine putem Agencije za rad i zapoA?ljavanje zaposleno 777. Kako nam je reA?eno u Agenciji njihove minimalne garantovane plate su 1.800 eura bruto za prvu godinu.

Iako nije rijeA? o nekim pretjerano visokim primanjima, uglavnom su svi koji su otiA?li zadovoljni, jer kako istiA?u konaA?no sebi mogu priuA?titi normalan A?ivot.

O troA?kovima u NjemaA?koj samo razgovrali sa Goranom ObradoviA�em.A�Kako nam je rekao u odnosu na primanja, 25 posto dohotka se troA?i na stanovanje. To znaA?i da u NjemaA?koj, kada prosjeA?na porodica plati stan, ostaje joj oko 75 posto od primanja, A?to za prosjeA?nu porodicu sa dvoje zaposlenih iznosi oko 3.000 eura.

Foto: Goran ObradoviA�

a�zDjeA?iji dodatak se, u zavisnosti od broja djece, kreA�e od 190 do 200 eura po djetetu, tako da dijete nije posebno optereA�enje za taj budA?et. Za hranu i ono A?to se u BiH zove “potroA?aA?ka korpa” se troA?i jako malo. A?ak i kada se apsolutno porede cijene, one su u NjemaA?koj niA?e, a kada se porede relativno, u odnosu na primanja, jasno je da niko nije u situaciji da “preA?ivljava”. Sve kuA�ne potrepA?tine su daleko jeftinije, a kvalitetnijea�?, rekao nam je ObradoviA�.

A�vedska, zemlja radniA?kih prava

I u A�vedskoj radi mnogo ljudi sa ovih prostora, a sve A?to je potrebno, jeste pasoA? i dogovor sa poslodavcem.

A�a�zNemamo sav onaj luksuz koji imaju A�veA�ani, ali moA?e se sasvim solidno A?ivjeti. Na troA?kove stanovanja, reA?ije i hranuA� se troA?i izmeA�u 30 i 40 posto primanjaa�?,A�poA?inje priA?u naA? sagovornik iz Geteborga, koji je A?elio ostati anoniman.A�

A�a�zZaA� vrtiA� se plaA�a 80 eura, gdje sve ulazi u cijenu, i dijete je tamo 10 sati. A�kola je besplatna, kao i hrana koju djete troA?i prilikom boravka u A?koli. TeA?ko je govoriti o nekoj velikoj uA?tedi, jer sve familije imaju djecu koja imaju razne sportske aktivnosti, na A?ta odlazi znatan dio primanja. Ipak svi A�e vam ovdje reA�i da imaju solidan A?ivot i da su zadovoljni i prihodima i uA?tedom koju ostvarea�?, priA?a naA? sagovornik i dodaje da veA�ina naA?ih ljudi, bez diplome, ovdje kreA�e sa poA?etnom neto platom od 1.500 eura, ali uglavnom nakon godinu a��dvije one se poveA�aju. Tako graA�evinski radnik moA?e da zaradi oko 2.500 eura neto, koliko i nastavnik, dok stomatolog zaradi i duplo viA?e.

A�vedska inaA?e ima potrebe za radnicima u 12 od 15 sektora.A�NajviA?e se traA?e graA�evinski radnici, radnici u obrazovanju, IT inA?enjeri, ljekari, radnici u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, u drvnoj industriji, medicinske sestre, psiholozi, vodoinstalateri, vozaA?i kamiona, elektriA?ari.

SlovaA?ka- rad u fabrikama

Sve veA�i broj ljudi iz Bosne i Hercegovine posljednjih mjeseci odlazi i na rad u velike fabrike automobila i bijele tehnike u SlovaA?ku, jer su slovaA?ki radnici traA?eA�i bolje, otiA?li na rad u NjemaA?ku ili neke druge zemlje Evropske unije.

Plata se kreA�e od 550 do 750 eura, za 8 do 12 sati rada.

U Agencije za posredovanje pri zapoA?ljavanju FAP kaA?u daA� je SlovaA?ka, sve interesantnija za ljude sa ovih prostora.

FOTO FAP: Odlazak za SlovaA?ku, banjaluA?ka autobuska stanica

a�? Do sada smo poslali oko 600 radnika i nije bilo nikakvih problema, svi su uredno isplaA�eni za svoj rad.InaA?e se zarade kreA�u od 550 do 750 eura mjeseA?no. Radnici imaju plaA�en prevoz, smjeA?taj, hranu, osiguranje i ostale troA?kove.A� VeA�ina radnika koje A?aljemo ima osnovnu ili srednju A?kolu, a ima i ljudi sa fakultetskom diplomoma�?,A�kaA?u nam u agenciji FAP.A�A�

Slovenija, zemlja u kojoj se ne zadrA?ava

ProsjeA?na mjeseA?na plata u Sloveniji iznosi oko 1.050 eura.A�Stranaci u Sloveniji (posebno oni sa niA?im stepenom obrazovanja) trebaju biti spremni na niA?u platu i minimalac koji iznosi oko 570 eura i njima poslodavci nude besplatan smjeA?taj i hranu.A�

U Agenciji za rad i zapoA?ljavanje BiH kaA?u dazaA� Sloveniju smo imali stalan rast posredovanja od 2013. godine, te da jedo kraja novembra 2017. godine u ovu zemlju otiA?lo 9.079 radnika.

NaA?alost iz Slovenije sve A?eA?A�e dolaze informacije o izigranosti naA?ih radnika.A�Tako Goran ZrniA�, iz SavetovaliA?ta za inostrane radnike u Ljubljani, za naA? portal kaA?eA�da SavetovaliA?te svakodnevno primiA� 10 do 15 naA?ih ljudi koji su izigrani, koji ne primaju platu, trpe nehuman odnos i te da su bh. radnici koji od ranije rade u Sloveniji, veA� odavno otiA?li put NjemaA?ke, A�vedske, Finske, Austrije, zato jer je tamo bolje.

A�FOTO: Goran ZrniA�

A�ta kaA?u u agencijama za zapoA?ljavanje, kako pregovarati?

O zapoA?ljavaju u inostranstvu, iznosima platama i kako pregovarati sa polodavcima iz inostranstva razgovarali smo saA�Miroslavom VukajloviA�em, direktorom agencije Spektar, koji kaA?e da jeA�po pitanju plata u zemljama EU primjetan jedan potpuno novi trend-A�nema viA?e unaprijed definisanih plata,A�veA� se oneA� poA?inju vezivati plate za ostvareni uA?inak.

a�zS tim u vezi, imamo pojave da recimo plata u novim EU drA?avama moA?e biti veA�a ili konkurentna sa platama koje primaju radnici u tradicionalno najbogatijim evropskim drA?avama. Konkretno kroz jedan primjer,A�vozaA? kamiona u meA�unarodnom transportu kod nas moA?e da dobije platu izmeA�u 1000-2000 maraka, u Sloveniji od 1.600-2.500 maraka, u NjemaA?koj 3.800-5.000, a u A?eA?koj od 2.000-7.000 KM.A�Kada neko pregovara sa ljudima sa ovih prostora, poA?inje od najniA?e moguA�e ponude plate u datim okvirima. VaA?na poruka svima koji namjeravaju mjijenjati posao ili drA?avu gdje A�e raditi, nauA?ite pregovarati za platu i uslove, upravo je to je idealan trenutak za ostvarenje poslovnih ciljeva. Samo ne pretjerujte, najA?eA?A�e vaA?i sagovornici imaju znanje i iskustvo da brzo otkriju stvarni nivo vaA?ih znanja i kompetencijaa�?, pojaA?njava VukajloviA�.

Da li su navedene zarade loA?e, dobre ili odliA?ne kada se uporede sa troA?kovima A?ivota, i sa onim A?to nudi BiH, vjerovatno je dobar povod za polemiku i razmiA?ljanje. Ali ono A?to su naA?i sagovornici istakli, jeste da je velika prednost ovih zemalja, A?ivot u jednom sreA�enom druA?tvu i drA?avi koja brine o svojim graA�anima, A?to im BiH nikada nije ponudila.

(TIP/Izvor: Buka/Autorica:A�Tatjana A?aliA�)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.