Foto: Upravljanje javnim preduzeA�ima: stranka prije struke

12.01.2018 10:12
 

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine (BiH) u ljeto 2017. godine temperature su dosezale i do 35 stepeni. Sarajlije su teA?ko dolazile do osvjeA?enja. Zbog nedovoljno vode i kvarova na mreA?i gradski vodovod je i danju i noA�u iskljuA?ivao vodu. a�zVodovodom i kanalizacijoma�? je tada upravljala skupA?tina ovog preduzeA�a koju su A?inili stranaA?ki kadrovi i nestruA?ne osobe. MeA�u njima je bila i 28-godiA?nja Mersiha DurakoviA� koja je imenovana na osnovu laA?nog uvjerenja o radnom iskustvu.

a�zVodovod i kanalizacijaa�? je jedno od 14 sarajevskih javnih preduzeA�a. Polovina ih godinama posluje sa milionskim gubicima. PreduzeA�ima upravljaju troA?lane skupA?tine A?iji je posao da zastupaju interese Kantona Sarajevo (KS), planiraju rad i odluA?uju o vaA?nim finansijskim pitanjima.

IstraA?ivanje Centra za istraA?ivaA?ko novinarstvo (CIN) je pokazalo da u skupA?tinama sjede ljudi koje najA?eA?A�e postavljaju politiA?ke stranke i na taj naA?in kontroliA?u rad preduzeA�a. Novinari CIN-a su razgovarali sa 28 bivA?ih i sadaA?njih A?lanova skupA?tina i veA�ina njih je priznala da su u politiA?kim strankama.

A?lan Kadrovske komisije Stranke demokratske akcije (SDA) Mirza A?elik kaA?e da kandidate najprije u Stranci intervjuiA?u o radu javnih preduzeA�a, a nakon toga idu na razgovor u ministarstvo koje a�zima svoje pravo da odabere jednog od tih koji su delegirani ispred strankea�?.

Obrazovanje i radno iskustvo kandidata A?esto nisu bili u vezi sa djelatnoA?A�u preduzeA�a i obavezama A?lanova skupA?tine. Tako su gradskim trA?nicama upravljali A?umarski inA?enjer i profesor razredne nastave, javnim prevozom vojno lice, isporukom plina pedagog i socijalni radnici, a gradskom A?istoA�om menadA?er sporta.

a�zTu su sve politike pale na ispitu i to je imalo jako loA?e posljedice po druA?tvo. Danas imate u Kantonu Sarajevo preduzeA�a koja su u katastrofalnom stanju zbog tog loA?eg gazdovanjaa�?, kaA?e premijer KS Elmedin KonakoviA�.

Mirza Celik

Mirzu A?elika je SDA ranije postavila u skupA?tine dva javna preduzeA�a. Danas on kao A?lan Kadrovske komisije ove stranke regrutuje ljude za uprave preduzeA�a. (Foto: CIN)

Funkcije za stranaA?ke kadrove

SkupA?tinu preduzeA�a A?ine predsjednik i dva A?lana koji imaju pravo na naknadu oko 390 KM, odnosno 300 KM. Na javnom konkursu skupA?tinu bira komisija a imenuje SkupA?tina Kantona.

a�zVrlo A?esto su konkursi farsa. (a��) Vrlo rijetko se desi da na konkursu proA�e neki zasluA?ni a�� pametana�?, kaA?e KonakoviA�. On objaA?njava da se nakon izbora podijele pozicije u javnim preduzeA�ima i onda stranaA?ke kadrovske komisije dostavljaju imena za skupA?tine.

A?lanovi Stranke za bolju buduA�nost (SBB) Zajim AljiA�eviA� i BosanskohercegovaA?ke patriotske stranke (BPS) Safet BaltiA� su ispriA?ali za CIN kako to izgleda u praksi.

a�zJa sam bio na putu i traA?ili su CV da poA?aljemo. Ja sam poslao CV. SluA?ajno sam saznao da su me predloA?ilia�?, priA?a AljiA�eviA� kako je dobio poziv iz Stranke za SkupA?tinu a�zToplanaa�?. KaA?e da je u to vrijeme o ovom preduzeA�u znao a�zkao i svi ostali graA�ania�?. On je samo mjesec dana nakon imenovanja odluA?ivao o dvogodiA?njem planu poslovanja, planu javnih nabavki te promjeni Statuta preduzeA�a.

BaltiA� je uz pomoA� prijatelja iz svoje stranke doA?ao u SkupA?tinu a�zGRAS-aa�?:

a�zPlaA�a li se to, pitam ga. KaA?e plaA�a se negdje oko 400 maraka, ovako otprilike.

Rekoa�� a�� taman, odliA?no a�� rata. Moram kredit da dignema�?.

Nakon toga je uA?ao u skupA?tinu preduzeA�a i postao A?lan BPS-a.

Javna kantonalna preduzeA�a su 2009. godine prvi put dobila skupA?tine. Formirane su da A?tite interese KS kao osnivaA?a preduzeA�a.

Posljednji potpuni podaci o njihovom poslovanju su iz 2015. godine, kada je sedam preduzeA�a imalo viA?e od 63 miliona maraka gubitka. Drugih sedam ostvarilo je ukupnu dobit neA?to veA�u od pola miliona. Ova preduzeA�a pruA?aju komunalne usluge, upravljaju prirodnim resursima, turistiA?kim potencijalima i javnom imovinom.

MeA�utim, politiA?ke stranke ne vode raA?una da li su struA?na sprema i radno iskustvo ljudi koje predlaA?u za upravu u vezi sa radom javnih preduzeA�a.

Gras

Milionski gubici su doveli do uvoA�enja prinudne uprave u preduzeA�u koje brine o javnom prevozu u Sarajevu. (Foto: CIN)

Niski kriteriji za odgovorne pozicije

Sredinom 2015. godine u SkupA?tinu a�zParkaa�? je imenovana magistrica pedagogije Larisa Vlahovljak iz Demokratske fronte (DF). PreduzeA�e a�zParka�? je, izmeA�u ostalog, zaduA?eno za odrA?avanje zelenih povrA?ina u glavnom gradu BiH. Ono upravlja i ZooloA?kim vrtom a�zPionirska dolinaa�?. Posljednjih osam godina ovo preduzeA�e posluje sa gubitkom.

Vlahovljak za CIN kaA?e da je do tada volontirala i radila u svojoj struci: a�zNiA?ta specijalnoa�?. Ona tvrdi da je poziv u SkupA?tinu dobila sa biroa za nezaposlene, a u novinama je vidjela da je imenovana.

a�zLjudi su me poA?eli svi zvati a�� a nisi niA?ta priA?ala. Ljudi, rekoa��, nisam imala pojmaa�?, kaA?e Vlahovljak koja tada o radu a�zParkaa�? niA?ta nije znala. a�zKad smo doA?li, upoznali smo se tako A?to smo uzeli knjige da sve prouA?imo i da nauA?imoa�?.

Elmedin Konakovic

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin KonakoviA� kaA?e da kriteriji za A?lanove skupA?tina nisu pooA?travani jer bi onda bilo teA?e na te pozicije postavljati ljude iz stranke. (Foto: CIN)

Bez radnog iskustva vezanog za poslovanje gradskog prevoza u SkupA?tinu a�zGRAS-aa�? je imenovan socijalni radnik Denis HajdareviA�. On je prethodno radio na televiziji kao grafiA?ar, tonski snimatelj i rukovodilac naplate takse. KaA?e da je na poziciju vjerovatno doA?ao preko kadrovske liste stranke, ali nije htio reA�i koje. Nije mogao reA�i zaA?to su izabrali baA? njega. a�zTo A�ete pitati one koji su me izabrali meA�u tim kandidatima. (a��) Vjerovatno mi je dobra biografijaa�?, kaA?e HajdareviA�.

a�zGRASa�? je sarajevsko preduzeA�e zaduA?eno za javni prevoz i ima najveA�e probleme u poslovanju. Dok je HajdareviA� bio u SkupA?tini, preduzeA�e je bilo u gubitku veA�em od 27 miliona maraka. SkupA?tina KS je u maju 2017. godine smijenila aktuelnu i uvela prinudnu upravu kao posljednji pokuA?aj spaA?avanja preduzeA�a od steA?aja.

A?lan SDA Alem AvdibaA?iA� je uA?ao u SkupA?tinu Poljoprivrednog dobra a�zButmira�? zahvaljujuA�i stranci. On je pedagog u osnovnoj muziA?koj i baletskoj A?koli.

a�zStranka pita hoA�eA? ti da budeA?, da te imenujemo na privremeno za vrA?ioca duA?nostia�?, prisjeA�a se AvdibaA?iA� i objaA?njava da su mu onda rekli koji su problemi u preduzeA�u i A?ta treba da radi. Njega je u a�zButmira�? pozvao A?lan Kadrovske komisije SDA Mirza A?elik.

A?elik kaA?e da stranka za praA�enje rada preduzeA�a nekada moA?e bolje iskoristiti pedagoga nego ekonomistu ili pravnika.

Kantonalna Vlada je odredila da je za A?lanstvo u skupA?tinama javnih preduzeA�a potrebna diploma bilo kojeg fakulteta i najmanje tri godine staA?a u struci. Ranije su postojali precizniji kriteriji prema kojima je struka A?lanova skupA?tine trebala odgovarati djelatnostima preduzeA�a. Oni su doneseni 2011. godine i vaA?ili su samo tri mjeseca.

Kroz skupA?tine 14 preduzeA�a u proteklih osam godina proA?lo je 252 ljudi. Novinari CIN-a od nadleA?nih ministarstava nisu dobili biografije svih kandidata. Ipak, uspjeli su prikupiti biografske podatke za njih 100. Prema tim podacima, najmanje njih 40 ne bi zadovoljili precizne kriterije koji su vaA?ili kratko vrijeme.

BivA?i i sadaA?nji A?lanovi Vlade kaA?u da bi kriteriji trebali biti oA?triji, ali promjene nisu predlagali.

a�zMene bi pojeli kad bih ja sad zamijenio procedure.(a��) I mi sad kaA?emo a�� ti ne mogu, nisu struA?ni a�� koalicija padaa�?, kaA?e Senad HasanspahiA�, ministar komunalne privrede i infrastrukture KS u A?ijoj je nadleA?nosti sedam komunalnih preduzeA�a.

LaA?nom potvrdom do skupA?tine preduzeA�a
Vodovod

Zbog teA?ke situacije u javnom preduzeA�u a�zVodovod i kanalizacijaa�? graA�ani Sarajeva su po najveA�im vruA�inama bili bez vode.A�(Foto: CIN)

Ovo ministarstvo je u proljeA�e 2016. godine raspisalo javni oglas za SkupA?tinu a�zVodovoda i kanalizacijea�?. Na oglas se prijavila i pravnica Mersiha DurakoviA�. Uz prijavu je dostavila uvjerenje da je tri godine i mjesec dana radila u privatnoj firmi a�zTripolia�?. Novinari CIN-a su utvrdili da je taj dokument laA?an.

Na nepotpisanom uvjerenju je samo jedna reA?enica o periodu rada DurakoviA� na administrativnim i pravnim poslovima u firmi.

Na uvjerenju piA?e da je direktorica a�zTripolijaa�? Hajrija A�eta, ali je ona novinarima CIN-a rekla da taj dokument nije napisala niti je ikada radila sa Mersihom DurakoviA�.

Prema podacima iz sudskog registra, A�eta je bila prokuristica, a direktor a�zTripolijaa�? Mustafa Elbukshi koji kaA?e da firma nikada nije poslovala te da Mersihu DurakoviA� uopA?te ne poznaje.

Broj telefona, naveden na uvjerenju kao kontakt a�zTripolijaa�?, pripada uredu Poreske uprave na IlidA?i, a na napisanoj adresi se nalazi porodiA?na kuA�a. Vlasnica kuA�e kaA?e da nikada nije A?ula za ovu firmu.

Komisiji za izbor A?lanova SkupA?tine ovaj dokument nije bio sporan i dali su joj maksimalan broj bodova. Adnan BegiA�, jedan od pet A?lanova Komisije, kaA?e da oni nisu istraA?ni organ da detaljno provjeravaju sve prijave, ali ponekad zovu bivA?e poslodavce ako im je neA?to sumnjivo.

DurakoviA� je 14 mjeseci bila A?lanica SkupA?tine a�zVodovoda i kanalizacijea�?. Za to vrijeme nije prisustvovala na viA?e od pola sjednica, ali je redovno dobijala naknadu. DurakoviA� je odbila razgovarati sa novinarima CIN-a.

U njenom mandatu je preduzeA�e bilo na gubitku skoro 16 miliona KM. Uz noA�ne redukcije koje su trajale godinama, graA�ani Sarajeva su sve manje vode imali i tokom dana. Nakon A?to SkupA?tina Kantona Sarajevo nije usvojila izvjeA?taj o poslovanju ovog preduzeA�a, SkupA?tina a�zVodovoda i kanalizacijea�? je smijenjena u julu 2017. godine.

Prije ovog mandata DurakoviA� je 2015. godine bila vrA?ilac duA?nosti A?lana SkupA?tine, zajedno sa Teom TeskeredA?iA�. Njih dvije povezuje A?injenica da su u skupA?tine javnih preduzeA�a doA?le na osnovu potvrda firmi kojima je rukovodila Hajrija A�eta.

TeskeredA?iA� je nakon angaA?mana u a�zVodovodua�? izabrana u SkupA?tinu a�zPokopaa�?. U njenoj biografiji piA?e da ima dvije godine radnog iskustva u Union banci i firmi a�zUnis Groupa�?. Kako bi zadovoljila uvjet o trogodiA?njem staA?u, dodatno je priloA?ila uvjerenje o godini dana rada u firmi a�zJoscoa�? u kojoj je A�eta bila zamjenica direktora. Iako se firma a�zJoscoa�? bavila dovoA�enjem pacijenata iz inostranstva na lijeA?enje u BiH, u uvjerenju je navedeno da TeskeredA?iA� a�zpoznaje propise o radu i poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeA�aa�?.

A�eta kaA?e da za TeskeredA?iA� nikada nije A?ula i da ne zna gdje bi mogao biti peA?at kojim je ovjerena potvrda o njenom iskustvu.

a�zMi smo imali jednog momka koji je od Mersihe muA? i on je nama zavrA?avao papirologiju. I on je valjda to iskoristioa�?.

Broj mobitela koji je naveden na uvjerenju TeskeredA?iA� pripada DA?enisu DurakoviA�u, suprugu Mersihe DurakoviA�. On se nije javljao na pozive novinara.

Tea TeskeredA?iA� kaA?e da je godinama nezaposlena i da se svakodnevno prijavljuje na konkurse. UnatoA? tome, ona kaA?e da je biografiju pravila a�zbrzinskia�? i da zbog toga nije navela firmu u kojoj je stekla godinu dana iskustva. Objasnila je da je veA� skoro A?etiri godine nezaposlena, dok u uvjerenju firme a�zJoscoa�? piA?e da je tu radila do prije dvije godine.

a�?Ne znam jeste li vi sudija ili kadija?! ZnaA?i, proA?lo je. Dala sam im papire, dala sam im sve, proA?lo je toa�?, objaA?njava TeskeredA?iA� koja je prije angaA?mana u SkupA?tini preduzeA�a pokuA?ala postati opA�inska vijeA�nica. Na lokalnim izborima 2012. godine bila je kandidatkinja Socijaldemokratske partije BiH (SDP), a A?etiri godine kasnije predstavljala je Bosansku stranku (BOSS). Novinarima je rekla da nije A?lan nijedne politiA?ke stranke.

O radu DurakoviA� i TeskeredA?iA� novinari su razgovarali sa Abidom JusiA�em, njihovim bivA?im kolegom iz SkupA?tine. a�zTo Vam je primjer kako politiku treba odmaknuti iz toga i kako treba imenovati ljude koji znaju, koji su to radili, koji A�e dati doprinos da to bude boljea�?, kaA?e on, dodavA?i da su izborom njih dvije u SkupA?tinu a�zpali svi kriterijia�?. JusiA� je A?lan SDA i u SkupA?tinu je doA?ao bez konkursa. Smatra da ga je SkupA?tina Kantona izabrala jer su ocijenili da se razumije u ove poslove. On je prije toga bio kantonalni ministar prostornog ureA�enja i zaA?tite okoliA?a.

Uvjerenja Durakovic Teskeredzic

Uvjerenja na osnovu kojih su Mersiha DurakoviA� i Tea TeskeredA?iA� uA?le u skupA?tine javnih preduzeA�a. (Foto: CIN)

Polaganje raA?una stranci

Sagovornici CIN-a smatraju da je uloga skupA?tine vaA?na samo u teoriji, dok je u praksi tek formalnost. Ova tijela se koriste da bi stranke preko njih drA?ale pod kontrolom javna preduzeA�a. O tome svjedoA?i i A?lan Kadrovske komisije SDA Mirza A?elik. On kaA?e da kandidate koje njegova stranka delegira u skupA?tine koristi za praA�enje rada preduzeA�a.

a�zMi svako tri mjeseca traA?imo izvjeA?taj o svim preduzeA�ima a�� od skupA?tine, nadzornog i A?lanova uprave. Onamo gdje smo delegirali, traA?imo kompletnu informacijua�?, objaA?njava on.

S druge strane, zastupnici u SkupA?tini KS kojima bi skupA?tine preduzeA�a direktno trebale odgovarati, teA?ko dolaze do informacija o njihovom radu.

a�zPravi uvid ne postojia�?, tvrdi zastupnik SDP-a SlaviA?a A�uA�ur. On kaA?e da se preko skupA?tina zadovoljavaju interesi stranaka: a�zU skupA?tini vi izaberete upravni odbor. Upravni odbor vodi vrlo vaA?ne postupke, on donosi odluke o zapoA?ljavanjima. E, sad, tu dolazimo do onog A?to sve politiA?ke stranke imaju interes da zaposle svoje ljude, da nagrade za odreA�enu lojalnosta�?.

Sa tim se slaA?e i ministar HasanspahiA�. On kaA?e da se stranke bore da dobiju upravljaA?ke strukture u preduzeA�ima: a�zKad se provedu izbori i kad se zavrA?e, podvlaA?i se crta i pravi se nekakav ratni plijen, u ovom sluA?aju izborni plijen. Kome A?ta pripadne, drA?i pod kontrolom i to je takoa�?.

TABELA SKUPSTINE, CIN

(TIP/Izvor: CIN)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.