U KOJIM JE DRA?AVAMA A?IVOT NAJLAKA�I? Ovo su zemlje koje su rijeA?le problem obrazovanja, zdravstva, birokracije…

09.01.2018 08:50
sreća
 

A�ta znaA?i da se nekom zemljom dobro upravlja? Bez obzira radi li se o smanjivanju korupcije ili provoA�enju zdravstvenih ili obrazovnih reformi, vlade diljem svijeta na razliA?ite naA?ine pokuA?avaju organizirati drA?avu koja A�e dobro funkcionirati. Kako bi se odredilo koje to drA?ave funkcioniraju dobro, a koje ne, koriste se razliA?ite metode odreA�ivanja efikasnosti nekog druA?tva poputA�Rule od Law indeksa,A�Governance indeksaA�iliA�Social Progress indeksa. Spomenute metode odreA�uju uspjeA?nost drA?ava s obzirom na njihova postignuA�a u razliA?itim kategorijama. No bez obzira na naA?in utvrA�ivanja efikasnosti drA?ava, neke su zemlje stalno u vrhu svih tablica. Evo A?to njihovi stanovnici kaA?u o tome koji su to faktori koji njihovu zemlju A?ini efikasnom.

Danska

Iako po pitanju efikasnosti, sve nordijske zemlje dobro stoje, no Danska se ipak istiA?e po gotovo savrA?enim rezultatima kad su u pitanju ljudska prava za 2017. godinu u Social Progress Index. To ukljuA?uje zadovoljavanje prehrambenih i zdravstvenih potreba stanovniA?tva i dostupnost znanja i komunikacija.

Ove beneficije nisu rezervirane samo za roA�ene Dance. ‘Zdravstveni sustav je dobro organiziran i dostupan svima koji A?ive u Danskoj. Osim toga, svi studenti dobivaju financijsku pomoA� i besplatni teA?aj stranog jezika’, kaA?e NjemicaA�Anne Steinbach, urednica Travellers Archivea, koja trenutno A?ivi u Aarhusu, drugom po veliA?ini danskom gradu. Sustav socijalne zaA?tite funkcionira na principu povjerenja umjesto na kompliciranoj papirologiji, piA?e Jutarnji.hr.

‘Kad je Danac bolestan i ne moA?e iA�i na posao ili fakultet, dovoljno je nazvati i javiti da je u pitanju neka bolest. Nasuprot tome, u NjemaA?koj radnici i studenti moraju donijeti ispriA?nicu od lijeA?nika’, kaA?e Steinbach. ‘Obje zemlje su dobro organizirane, no Nijemci viA?e vole kad je sve na papiru, crno na bijelo, dok se Danci meA�usobno ophode kao prijatelji i viA?e si vjeruju.’

Premda je A?ivot u Danskoj skuplji u usporedbi s veA�inom europskih zemalja te ima najveA�u stopu poreza, sve te usluge za graA�ane nadmaA?uju cijenu koju stanovnici plaA�aju. Sami Danci su prema svima prijateljski nastrojeni i ljudi se osjeA�aju dobrodoA?li, kaA?e Steinbach.

‘Za opisivanje Danaca koristi se izrazA�hyggeA�a�� rijeA? koju bi se moglo prevesti kao ‘udobnost s prijateljima’. UobiA?ajen dio danske kulture je gledanje filmova ili veA?era u dobrom druA?tvu. Danci vole razgovarati, druA?iti se ili jednostavno sjediti zajedno uz svijeA�e, dobru hranu i zanimljivu raspravu’, kaA?e Steinbach.

Novi Zeland

Australija i Novi Zeland postiA?u dobre rezultate kad je u pitanju kvaliteta A?ivota. No Novi Zeland je ipak malo bolji zbog generalne politiA?ke stabilnosti, ljudskih prava i niske stope nasilja.

‘Novi Zeland je prva zemlja na svijetu koja je joA? 1893. godine A?enama dala pravo glasa’, kaA?eA�Zoe Helene, osnivaA?ica Cosmic Sister i koja A?ivi na Novom Zelandu veA� 10 godina.

‘Grupa ljudi je tad fiziA?ki nosila ogroman svitak papira od vrata do vrata A?irom zemlje, dok svi nisu potpisali. Taj svitak moA?e se vidjeti u muzeju.’

Novi Zeland ima vrlo dareA?ljivu politiku kad su u pitanju samohrani roditelji, djeca, studenti i starije osobe.

‘Znate kako se kaA?e: Civilizacija se ocjenjuje prema naA?inu na koji se brine za svoje najstarije A?lanove. Kad na Novom Zelandu netko napuni 65 godine, automatski poA?ne dobivati velikoduA?nu mirovinu, bez obzira na to tko je, koliko je novca zaradio ili naslijedio ili kad je stigao u zemlju’, kaA?e Helene.

Kanada

SAD i Kanada postiA?u priliA?no dobre rezultate po svim indeksima, no Kanada je ipak malo bolja zbog politiA?ke stabilnosti i niske stope nasilja i terorizma. A�toviA?e, Kanada, uz neke skandinavske zemlje, postiA?e skoro savrA?ene rezultate kad je u pitanju prehrana i zdravstvena zaA?tita stanovniA?tva, kao i opA�e znanje i osobne slobode.

‘Kanada je po mnogim stvarima puno progresivnija od svojeg juA?nog susjeda. Na primjer, doista je rijetko vidjeti da se netko zalaA?e protiv A?eninog prava na izbor ili protiv prava LGBT osoba. O tome se viA?e i ne raspravlja’, kaA?eA�Alia Bocson, iz Intrepid Travela, koja A?ivi u Torontu, no ima dvojno, ameriA?ko i kanadsko drA?avljanstvo.

‘Naravno, pojedine osobe na odreA�ene stvari gledaju razliA?ito, no drA?ava u cijelosti podrA?ava politike koje su suosjeA�ajne i prihvaA�aju razliA?ite stilove A?ivota.’

GreA?ka koju doA?ljaci ponekad rade je da misle da KanaA�ane njihova legendarna pristojnost A?ini slabiA�ima. ‘KanaA�ani imaju jako dobro razvijen osjeA�aj za pravdu i paA?ljivo motre ponaA?anje doA?ljaka. Ne daju da ih se radi budalama, pa dobro odradite svoju domaA�u zadaA�u prije dolaska u Kanadu.’

Japan

Ne samo da Japan po World Banku postiA?e najbolje rezultate meA�u azijskim zemljama kad je u pitanju efikasnost drA?ave, vladavina prava i politiA?ka stabilnost, veA� je je meA�u najboljima po Social Progress Indeksu kad je u pitanju dostupnost znanja, pitke vode, zdravstvene zaA?tite i zdrave prehrane.

‘UA?inkovitost japanske vlade ogleda se u A?istoA�i, efikasnosti i besprijekornom funkcioniranju onih organizacija koje se financiraju novcem poreznih obveznika’, kaA?eA�Adam Goulston, Amerikanac koji veA� dugo A?ivi u Fukuoki.

‘To je dijelom zasluga samih Japanaca koji su nauA?eni cijeniti druA?tvene i javne stvari. MeA�utim, i velike organizacije takoA�er su posveA�ene uA?inkovitosti i, u nekom sluA?ajevima, vrlo liberalnoj politici, pogotovo u usporedbi s mojim rodnim SAD-om’, kaA?e Goulston.

‘Zdravstveno osiguranje je univerzalno, iako ponekad skupo s obzirom da se temelji na prihodu i oduzima od plaA�e. No stanovnici Japana mogu u bilo kojem trenutku otiA�i lijeA?niku i svi su im troA?kovi pokriveni. U posljednje vrijeme rapidno starenje stanovniA?tva stvara priliA?an pritisak na zdravstveni sustav, no sve i dalje dobro funkcionira. Japan ima i neke od najboljih struA?njaka za karcinom’, kaA?e Goulston.

Obrazovni sistem je joA? jedna od prednosti Japana. Osnovna i srednja A?kola su obavezne, a japanske A?kole jako dobro kotiraju u svijetu. Iako su A?kole jako sistematiA?ne A?to moA?e dovesti do pretjerane standardizacije, velika se paA?nja posveA�uje prehrani kao kljuA?nom dijelu obrazovanja. A�kolski obroci pripremaju se od lokalno uzgojenih namirnica, a uz njih dolaze i lekcije o zdravoj prehrani i povijesti hrane.

Bocvana

Bocvana je jedna od najbolje ocjenjenih zemalja u Africi koja ima stabilnu vladu predanu borbi protiv korupcije. Nakon niza skandala koji su je pogodili ranih devedesetih, Bocvana je oformila Upravu za korupciju i ekonomski kriminal koji do danaA?njih dana istraA?uje i procesuira sve duA?nosnike optuA?ene za korupciju. Osim toga, i prihod od rudnika dijamanata priliA?no je ravnomjerno rasporeA�en A?itavom zemljom.

‘A?itava zemlja je osnovana temeljem nacionalnog jedinstva i to je prisutno sve do danas’, kaA?eA�Sehenyi Tlotlego, roA�eni Bocvanac zaposlen u Sanctuary Retreats. ‘Mi smo narod koji prakticira i vjeruje u‘Ntwa kgolo ke ya molomo’,A�A?to znaA?iA�‘svaA�e je moguA�e rijeA?iti raspravljanjem dok se ne doA�e do rjeA?enja, a ne odlaskom u rat’.

Zemlja je poznata po razvijenim osobnim slobodama, a na visokoj su razini ljudska prava i sloboda medija. Te slobode oA?ituju se i u svakodnevnom A?ivotu.

‘Bocvanci su leA?erni ljudi. Vjerujemo u otvoren razgovor bez prikrivenih namjera. Svima savjetujemo da otvoreno razgovaraju o problemima dok ih ne rijeA?e’, kaA?e Tlotlego. ‘Mi smo takoA�er i vrlo liberalno druA?tvo u kojem boja koA?e, religija i spol ne igraju nikakvu ulogu. Vrlo smo osjetljivi na sve vrste nepravde.’

Bocvana osigurava svojim stanovnicima sve potrebno da ostanu zdravi i obrazuju se. Svako selo s 500 i viA?e stanovnika ima osnovnu A?kolu i ambulantu. Ova zemlja se vrlo rano poA?ela boriti protiv pandemije AIDS-a i pokrenula rigorozne programe testiranja i savjetovanja za sve HIV-pozitivne graA�ane.

Briga za okoliA? je takoA�er jedna od jakih strana Bocvane jer 12 posto BDP-a dolazi od turizam. ‘VeA�ina sredstava dobivenih od turizma, vraA�a se natrag u sustav iz A?ega se financiraju neki od najjaA?ih projekata zaA?tite okoliA?a i suzbijanja krivolova u Africi’, kaA?e Tlotlego.

A?ile

Ocjenjen vrlo dobrim ocjenama zbog otvorene i transparentne vlade, kontrole korupcije i dostupnosti osnovnog znanja i zdravstvene skrbi, A?ile je jedna od najstabilnijih zemalja JuA?ne Amerike.

‘Ljudi JuA?nu Ameriku opA�enito povezuju s podmitljivim policajcima i korumpiranim politiA?arima, no takve se stvari u A?ileu ne dogaA�aju’, kaA?eA�Peter Murphy Lewis, vlasnik tvrtke Chile Guru i dugogodiA?nji stanovnik te zemlje.

‘A?ak je i strancu relativno lako kupiti posjed ili pokrenuti posao. Za to obiA?no ne treba viA?e od nekoliko tjedana. Birokracija, kao i svugdje, postoji, no nije pretjerano teA?ko snaA�i se u njoj’, kaA?eA�Mat Newton, osnivaA? Tourism Tigera i stanovnik Santiaga. ‘Ponekad moA?e frustrirati dugotrajan proces dobivanja drA?avljanstva, no kad se to jednom rijeA?i, A?ivot postane viA?e-manje jednostavan.’

Zdravstveno osiguranje je pristupaA?no i uA?inkovito, no ono po A?emu se ova zemlja posebno istiA?e je infrastruktura.

‘Santiago i A?ile opA�enito, imaju vrlo kvalitetnu infrastrukturu A?to A?ivot A?ini lakim bez onih tipiA?nih boljki s kojima se pate zemlje u razvoju’, kaA?e Newton misleA�i pritom na kvalitetne autoceste i svima dostupnu vodu i struju. Osim toga, Santiago ima i jedan od najveA�ih urbanih parkova na svijetu, 1780 hektara velik Metropolitan park te brojne biciklistiA?ke staze.

Iako je sam A?ile otvoren i prijateljski nastrojen, zbog rigidnih socijalnih klasa ponekad moA?e biti teA?ko proniknuti u unutarnju strukturu druA?tva, kaA?e Lewis. On svim pridoA?licama preporuA?uje da se pridruA?e druA?tvenim mreA?ama kako bi stekli nove prijatelje te da naA�u lijeA?nika koji govori engleski, piA?e Jutarnji.hr.

(TIP/Foto:A�Profimedia, Caia Image)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.