Intervju/HasiA�: OA?ekujemo viA?e od 1000 horskih pjevaA?a u junu u Tuzli

06.01.2018 10:48
0000000000
 

Internacionalni horski A?ampionat a�zLege Artisa�? jedna je od najprepoznatljivijih horskih manifestacija u regionu. Organizaciju i produkciju cijelog festivala zajedniA?ki potpisuju DruA?tvo a�zLege Artisa�? i Bosanski kulturni centar Tuzla, a manifestacija okuplja zaljubljenike u horsku muziku i muziA?ke profesionalce u Tuzli, svake godine poA?etkom juna. Sa direktorom MeA�unarodnog horskog A?ampionata a�?LegeArtisa�?, Jasminom HasiA�em, razgovarala je novinarka Barbara PavljaA?eviA�.

Ideja o nastanku horskog A?ampionata “Lege Artis” nastala je prije nekoliko godina, a danas je to horski A?ampionat koji je regionalno prepoznat. Kako je zapoA?ela cijela ta priA?a i koliko ste danas ponosi na postignuto?

Horski A?ampionat a�zLege Artisa�? je manifestacija koja se trebala desiti dosta ranije, naime veA� nakon prve godine postojanja MjeA?ovitog hora a�zLege Artisa�? sekretar druA?tva gospodin Amir SejdinoviA� i moja malenkost u neformalnom razgovoru a nakon predstavljanja MjeA?ovitog hora a�zLegeArtisa�? na jednom meA�unarodnom takmiA?enju doA?li smo na ideju da bi i u naA?em gradu trebala manifestacija na kojoj A�emo okupiti velike muziA?ke umjetnike, kvalitetne horske ansamble, sa kvalitetnim viA?eglasnim repertoarima. Tada se joA?e krenulo sa pisanjem projekata, razgovorima, meA�utim stvarna realizacija ove, pokazat A�e se jako uspjeA?ne ideje ostvarila se godinu dana kasnije taA?nije u 2016. godini. S obzirom da je MeA�unarodni horski A?ampionat organizacijski A�jako velika manifestacija koja traje viA?e dana, sa jako puno uA?esnika, trebali smo i podrA?ku velike kulturne institucije. Obratili smo se menadA?mentu Bosanskog kulturnog centra TK na A?elu sa tada vrA?iocem duA?nosti direktora, gospodinom Edisom BajiA�em, sa projektom, naA?inom realizacije kao i svim kulturnim benefitima koje jedna ovakva manifestacija donosi za Grad Tuzlu i Tuzlansku regiju, i na tom sastanku smo dobili punu podrA?ku i partnera u realizaciji ove manifestacije Bosanski kulturni centar TK. Od prvog dana u realizaciji manifestacije podjednako uA?estvuje svaki A?lan MjeA?ovitog hora a�zLege Artisa�? da li kroz angazovanje u organizacionom odboru A?ampionata ili kao pomoA�no osoblje prilikom organizacije. U Lege Artis-u A?esto istiA?emo da smo jako ponosni na ovu manifestaciju koja nosi i naziv po naA?em ansamblu i koja je u naA? grad dovela brojne kvalitetne umjetnike i horske ansamble.

Internacionalni horski A?ampionat “Lege Artis” je od poA?etka pod svoje okrilje okupljao najrespektabilnija imena iz svijeta horske muzike. Tako A�e biti i ove godine. Koliko je teA?ko okupiti takve struA?njake na jednom mjestu? Kako reaguju na pozive za uA?estvovanje na A?ampionatu?

PoA?tojuA�i struku i iskustvo prilikom organizacije i prvih priprema na realizaciji MeA�unarodnog horskog A?ampionata, veliku struA?nu pomoA� dobili smo od poznatog bosansko-hercegovaA?kog dirigenta i kompozitora, mog profesora sa diplomskog i postdiplomskog studija, A?efa katedre za dirigovanje na muziA?koj akademiji u Sarajevu, profesora ReA?ada ArnautoviA�a, koji je nesebiA?no stao uz nas i naA?e pionirske korake uA?inio sigurnijim, kroz zajedniA?ko formiranje pravila takmiA?enja, propozicija kao i njegovo uA?eA?A�e u A?iriranju ansambala. U startu smo se opredijelili samim nazivom da Horsko takmiA?enje nosi a�zsportskia�? naziv A?ampionat a ne festival, gdje smo A?eljeli da istaknemo vaA?nost i ozbiljnost takmiA?arskom dijelu manifestacije ali paralelno razvijajuA�i i edukativni karakter kroz seminare, razgovor sa A?irijem i kritike A?irija na nastupe horskih ansambala. UvaA?avajuA�i pravila A?ampionata svake godine pokuA?avamo da okupimo eminente dirigente, profesore sa muziA?kih akademija, dirigente koji su jako uspjeA?ni u svom poslu da uA?estvuju u A?iriranju ansambala, i moram istaknuti da smo u ovome jako uspjeA?ni i za sada uspjevamo u ovoj namjeri na koju smo itekako ponosni.A� Prilikom organizacije svakog A?ampionata prva radnja jeste odabir struA?nog A?irija, i ovo nam je najdelikatniji dio posla. UzimajuA�i u obzir struA?ne referense A?irija A?aljemo pozive za uA?eA?A�e istih na A?ampionatu a nakon njihove potvrde, istima A?aljemo propozicije, pravila takmiA?enja i pravila o radu A?irija. I kao A?to sam rekao ranije to je ujedno i najkvalitetnija karika u lancu organizacije naA?eg A?ampionata, gdje zaista, u struA?nom A?iriju imamo ljude koji su istinski autoriteti horskog dirigovanja na ovim prostorima pa i mnogo A?ire. A?iri je nezavisno tijelo MeA�unarodnog horskog A?ampionata koje na osnovu pravila o radu A?irija takmiA?enja, propozicija a u skladu sa svojim profesionalnim referencema donosi odluke i kritike na nastup horova, vokalnih ansambala uA?esnika MeA�unarodnog horskog A?ampioanta.

5555555555

Pred A?irijem je svake godine teA?ak zadatak odabira najboljih ansambala u nekoliko kategorija. Kakve su njihove impresije o ansamblima, kvalitetu samog A?ampionata, ali i o iskustvu A?iriranja na jednom ovakvom takmiA?enju?

A�Da, MeA�unarodni horski A?ampionat a�zLege Artisa�? poznaje A?etiri kategoriji i to djeA?iji horovi, muA?ki i A?enski horovi, vokalni ansambli i kategorija mjeA?ovitih horova. Iz godine u godinu broj ansambala i horova se znatno uveA�ava. Svake godine na A?ampionatu se pojavljuju novi ansambli, ali se vraA�aju i ansambli kojima je boravak u Tuzli na A?ampionatu pomogao da svoj rad unaprijede te da taj napredak ponovo pokaA?u pred tuzlanskom publikom i struA?nim A?irijem. A?iri ima jako teA?ak zadatak obzirom da je takmiA?enje podijeljeno u dva dijela gdje se u prvom dijelu kroz kategorije takmiA?e horovi i A?iri mora da sasluA?a, vrednuje i u bodovne liste koje horisti odnosno dirigenti nose sa sobom, upiA?e kritiku za nastup na takmiA?enju. Zatim donose odluku koja tri horska ansambla ulaze u natpjevavnje za GrandPrix kategorije Zlatna lira, a koje se odrA?ava u veA?ernjim satima. Ovo je ujedno i prilika za tuzlansku publiku da posluA?a najkvalitetnije horove iz prvog dijela takmiA?enja. Poslije natpjevavanja, A?iri veA�inom glasova donosi odluku o pobjedniku kategorije. U ovom dijelu takmiA?enja dodjeljuju se i nagrade iz prvog takmiA?arskog dijela i specijalne nagrade po odluci A?irija. Moram istaknuti da su dosadaA?nji A?lanovi A?irija izrazili duboko poA?tovanje prema A?lanovima LegeArtis-a i organizacionom odboru na A?itavoj organizaciji i naA?inu funkcionisanja takmiA?enja, ali su bili i konstruktivni dio priA?e gdje su nam svojim prijedlozima i sugestijama pomagali da neke stvari uradimo i mnogo bolje.

Ovaj A?ampionat postao je mjesto okupljanja horista iz cijele Evrope. Samo tokom trajanja proA?log festivala u Tuzli je boravilo viA?e stotina pjevaA?a, dirigenata i zaljubljenika u horsku muziku. Koliko je to krupan organizacijski zalogaj za druA?tvo “Lege Artis”?

Moram istaA�i da kada smo krenuli u realizaciju ovog projekta, krenuli smo zaista srA?ano, puni entuzijazma i volje da se ovakva manifestacija i desi u naA?em gradu a bili smo svjesni da je ovo jedan krupan zalogaj za Lege Artis. Prve godine imali smo 18 horskih ansambala na A?ampionatu, veA� naredne godine taj broj se popeo na 26 horskih i vokalnih ansambala sa blizu hiljadu uA?esnika, horskih pjevaA?a dirigenata, solista koji su pohodili naA? grad da pjevaju, takmiA?e se, edukuju i druA?e. Moram istaA�i da smo za ovo vrlo kratko vrijeme imali uA?esnike iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine.Svaki A?lan MjeA?ovitog hora a�zLegeArtisa�? veseli se ovim danima i daje svoj maksimum u organizaciji, jer ima priliku da na a�zkuA�nom pragua�? A?uje profesionalne i amaterske horske ansamble, i umjetnike sa jako ozbiljnim repertoarima, kvalitetnim predavanjima i svemu onome za A?to bi trebalo putovati na udaljenije lokacije van BiH.

OvogodiA?nji A?ampionat veA� se uveliko priprema. UmjetniA?ki savjet, organizacioni odbor i A?iri su tijela koja veA� rade i pripremaju se za novu svetkovinu horske muzike poA?etkom juna u Tuzli. Kako teku pripreme?

Nakon zavrA?enog horskog A?ampionata a�zLege Artisa�? 2017, krenulo se u pripreme i realizaciju novog izdanja horskog A?ampionata. Formiran je organizacioni odbor A?ampionata, umjetniA?ki odbor A?ampionata. Kao A?to sam ranije rekao prvi a jako bitan segment za Organizacioni odbor jeste formiranje struA?nog A?irija i taj posao je veA� davno zavrA?en, tako A�e na ovogodiA?njem A?ampionatu u struA?nom A?iriju sjediti eminetni evropski umjetnici kao A?to su profesor Marko Vatovec (A?ef odsjeka za dirigovanje na MuziA?koj akademiji u Ljubljani), profesorica Jasenka OstojiA� (A?efica odsjeka za horsko dirigovanje na MuziA?koj akademiji u Zagrebu), profesor Czaba KutnyA?nszky (A?ef odsjeka za dirigovanje na MuziA?koj akademiji Franz Listz a�� BudimpeA?ta) i maestro A?orA�e StankoviA� (A?ef hora Beogradske opere). I ove godine A�emo tokom A?ampionata imati nekoliko radionica za uA?esnike A?ampionata ali i za horiste i muziA?ke pedagoge sa naA?ih prostora.

A�ta je to A?ta A�e nam donijeti Internacionalni horski A?ampionat “Lege Artis” 2018?

Ove godine prije svega, oA?ekujemo dosta veA�i odziv horskih ansambala, samim tim dosta veA�i broj horista u Tuzli. NaA?a namjera od samog poA?etka je dio deA?avanja, premjestiti u uA?i centar grada, na trgove, gdje bi se horski i vokalni ansambli predstavili A?iroj tuzlanskoj publici na open air nastupima i mislim da A�emo u toj namjeri ove godine i uspjeti. Jako bitna novina jesu i specijalne nagrade koje se dodjeljuju ove godine, tako dosadaA?nja -nagrada za najboljeg dirigenta- nosti A�e naziv po profesoru i dirigentu A?estmiru Mirku DuA?eku, koji je zasluA?an za razvoj muziA?kog stvaralaA?tva u naA?em gradu. Od specijalnih nagrada za razliku od prethodnih godina A?iri A�e dodjeljivati i nagrade za najbolje izvedenu kompoziciju starog majstora, kompoziciju iz perioda romantizma i najbolje izvedenu savremenu kompoziciju. TakoA�e, namjera nam je da uoA?i odrA?avanja MeA�unarodnog horskog A?ampioanta a�zLegeArtisa�? 2018 u saradnji sa MuziA?kom akademijom u Sarajevu, organizujemo u Tuzli okrugli sto na temu Skupnog muziciranja u osnovnim i srednjim A?kolama u BiH gdje A�emo potencirati vaA?nost ovog vida nastave u obrazovanju i odgoju mlaA�ih naraA?taja.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.