Video/Foto: Bijeli hljeb a�� nije dobio samo ko nije traA?io

05.01.2018 15:13
Untitled
 

A?eljko MirjaniA� je prije tri godine zavrA?io drugi uzastopni mandat u Narodnoj skupA?tini Republike Srpske (NSRS). Tada je poA?eo primatiA�a�zbijeli hljeba�?, iako ga je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci A?ekao posao redovnog profesora. Radni odnos je zamrznuo 2006. godine kada je izabran za poslanika u NSRS-u kao A?lan Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Sekretar SkupA?tine Marko AA�iA� kaA?e da pravo na plaA�u po prestanku funkcije ne bi trebali imati poslanici koje A?eka drugi posao: a�zTu nema A?ak ni rasprave zaA?to oni nisu trebali dobiti. (a��) Za njih nije upitno da li A�e se vratiti, oni se sigurno vraA�ajua�?.

Ipak, tako nije bilo u sluA?aju profesora MirjaniA�a. On je svoju radnu knjiA?icu vratio na Fakultet tek tri mjeseca nakon isteka drugog mandata, iako Zakon o radu RS-a, u A?ijoj je izradi i sam uA?estvovao, predviA�a da zamrznut radni odnos moA?e trajati najviA?e dva mandata. U ta tri mjeseca je iz budA?eta dobio skoro 11.000 maraka.

A?eljko MirjaniA�

Dok je A?eljko MirjaniA�, bivA?i poslanik NSRS-a, primao a�zbijeli hljeba�?, stalni radni odnos na Pravnom fakultetu mu je bio zamrznut, a poslove profesora je obavljao po ugovoru o dopunskom radu. (Foto: CIN)

a�zBijeli hljeba�? je privilegija koju funkcionerima daje Zakon o radnim odnosima u drA?avnim organima RS-a na period od pola godine, pod uvjetom da se ne vraA�aju na funkciju, nemaju penziju ili posao, a prestaje ako se u tom periodu zaposle ili penzioniA?u.

Institucije u RS-u nikada nisu donijele propise kojima bi detaljno uredile ovo pravo, izbjegle eventualne zloupotrebe i ukinule nepotrebnu potroA?nju budA?etskog novca.

a�zU svim situacijama gdje su pravna pravila i odredbe nejasne, nedoreA?ene, neprecizne, po prirodi stvari ostaje dovoljno prostora i za zloupotrebe. Ali ta zloupotreba ne mora biti nezakonitost nego biranje bolje opcijea�?, objasnila je profesorica Radnog prava sa Sarajevskog univerziteta Jasminka GradaA?A?eviA�-SijerA?iA�.

Po zavrA?etku mandata 2014. godine pravo na a�zbijeli hljeba�? su iskoristila 53 funkcionera u NSRS-u, VijeA�u naroda i Vladi. BudA?et RS-a koA?tali su skoro 843 hiljade maraka.

Zbog nejasnih pravila novac su dobila i dvojica univerzitetskih profesora, penzioner i sedmero privatnika.

Rupa u zakonu za profesora prava

Profesor A?eljko MirjaniA� je zatraA?io a�zbijeli hljeba�? nakon A?to mu graA�ani 2014. godine nisu dali povjerenje za treA�i uzastopni mandat. Tokom rada u SkupA?tini MirjaniA� nije napuA?tao posao na Pravnom fakultetu, veA� je zamrznuo status redovnog profesora i nastavio predavati po ugovoru o dopunskom radu.

Generalni sekretar NSRS-a AA�iA� kaA?e da SkupA?tina nije mogla postupiti drugaA?ije nego MirjaniA�u dati a�zbijeli hljeba�?, obzirom da on nije aktivirao svoj radni odnos na Fakultetu.

a�zJa bih se ogrijeA?io da mu nisam isplatio ta tri mjeseca, jer je on, u smislu Zakona i Odluke, bio lice koje nije imalo regulisan radni odnos, u smislu punog radnog vremena, isplaA�ivanja plate, poreza i doprinosa na tu platua�?.

A?eljko MirjaniA�, CIN

(Ilustracija: CIN)

MirjaniA� je u imovinskom kartonu naveo da je 2013. godine od rada na Pravnom fakultetu i angaA?mana na a�zBanja Luka Collegeua�?, A?iji je suvlasnik, prosjeA?no zaraA�ivao oko 4.900 KM. Uz to je imao i redovnu poslaniA?ku plaA�u od oko 3.600 KM. Danas je dekan Pravnog fakulteta, a novinarima Centra za istraA?ivaA?ko novinarstvo (CIN) je odbio objasniti zaA?to je traA?io a�zbijeli hljeba�?.

Administrativna komisija NSRS-a mu je odobrila a�zbijeli hljeba�?, ne ispitujuA�i zaA?to se on odmah ne vraA�a na Fakultet. a�zIskreno da Vam kaA?em, mi smo nastavili praksu od ranije da se taj a�zbijeli hljeba�? daje svima. (a��) MoA?da tu ima nekog vida kolegijalnosti prema poslanicima od A?lanova Administrativne komisije. Nikad, zaista, u praksi i prije mene, nikad nije odbijen niA?iji zahtjeva�?, kaA?e predsjednica Komisije, poslanica Demokratskog narodnog saveza (DNS) Spomenka StevanoviA�.

Komisija je bez ikakve provjere odluA?ila da a�zbijeli hljeba�? dobije joA? 27 bivA?ih poslanika NSRS-a. Devet A?lanova Komisije koju A?ine poslanici iz vlasti i opozicije su sve zahtjeve odobrili jednoglasno.

Goran MutabdA?ija, CIN

Goran MutabdA?ija, bivA?i ministar prosvjete i kulture RS-a, je primio skoro 20.000 KM a�zbijelog hljebaa�?. Svoj status na fakultetu je zamrznuo, a za to vrijeme je pisao knjigu. (Foto: CIN)

Pisanje knjige uz bijeli hljeb

Na sliA?an naA?in odluA?uju i u Vladi RS-a. BivA?i ministar prosvjete i kulture Goran MutabdA?ija je od januara do jula 2015. godine primao a�zbijeli hljeba�?, dobivA?i za to vrijeme skoro 20.000 maraka.

MutabdA?ija je od 2009. godine predavaA? na Filozofskom fakultetu Univerziteta u IstoA?nom Sarajevu, a 2013. godine je zamrznuo status. Ni on se nije odmah vratio na posao na Fakultet, veA� je pola godine primao a�zbijeli hljeba�? i pisao knjigu. Ministarstvo mu je odobrilo plaA�u po zavrA?etku funkcije, iako su znali da MutabdA?ija ima posao na fakultetu.

Iz Ministarstva su u dopisu CIN-u objasnili da u to vrijeme nisu imali potvrdu da je MutabdA?ija aktivirao radnopravni status ili se zaposlio na drugom mjestu. BivA?i ministar je rekao da je samo iskoristio pravo koje mu daje Zakon.

Pravnici sa kojima su novinari CIN-a razgovarali smatraju da radni odnos ne moA?e ostati zamrznut i nakon zavrA?etka mandata. a�zSve drugo bila bi, po meni, zloupotreba ovlaA?tenja rektora, dekana i tome sliA?no. Jer, ako ima nekoga kome je javna funkcija prestala, nema potrebe da on prima javna sredstva. On ima svoj radni odnos koji mu se odmah aktivira. Zovem te na posao a�� ako neA�eA? da doA�eA?, dobijaA? otkaza�?, kaA?e advokat MiloA? StevanoviA�.

Sekretarijat Ministarstva nije naiA?ao na nepravilnosti u ovom sluA?aju, a ni na Univerzitetu ne vide problem:

a�zTo je za nas A?isto. ZaA?to su oni njemu dali A?est mjeseci, a imao se gdje vratiti, to ja ne znama�?, kaA?e za CIN v.d. rektora Univerziteta Stevo PaA?aliA�.

Dragoljub ReljiA�, CIN

Dragoljub ReljiA�, generalni sekretar VijeA�a naroda RS-a, kaA?e da se propisi koji ureA�uju pravo na a�zbijeli hljeba�? moraju preciznije definisati. (Foto: CIN)

Bolje plaA�a nego penzija

Iako u VijeA�u naroda RS-a kaA?u da penzioneri ne mogu dobiti a�zbijeli hljeba�?, novinari CIN-a su otkrili da je delegat Fehret TerziA� na ime ove privilegije za A?est mjeseci primio skoro 17.500 KM.

a�zOvo je jedna klasiA?na pravna praznina u Zakonu koja se mogla tumaA?iti i ovako i onako jer nigdje striktno nije pisalo da oni koji su ranije stekli (op.a. penziju) ne mogu da primaju i nemaju pravo na a�?bijeli hljeba��a�?, kaA?e rukovoditeljica Odsjeka za zakonodavno-pravne poslove Sanela KovaA?eviA�.

Dok je primao a�zbijeli hljeba�?, TerziA� je imao pravo na penzije i u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) i u Hrvatskoj. Novinarima CIN-a je rekao da je rjeA?enja o prekidu primanja obje penzije poslao sluA?bi VijeA�a i da nije znao da nema pravo na naknadu ako ima zamrznutu penziju: a�zNisam znao nita�� mi je ko rekao. Sve papire koje su traA?ili od mene, ja sam im dostavioa�?.

U VijeA�u kaA?u da imaju rjeA?enje o TerziA�evom pravu na penziju u FBiH, ali generalni sekretar Dragoljub ReljiA� nije znao objasniti zaA?to je VijeA�e odluA?ilo protivno Zakonu: a�zNe mogu nikako da vidim pravni osnov na osnovu A?ega je penzioneru dato pravo na a�?bijeli hljeba��a�?.

Da je TerziA� umjesto a�zbijelog hljebaa�? primao penziju, mjeseA?no bi dobijao oko 480 KM, umjesto skoro 2.898 KM.

Nakon razgovora sa novinarima CIN-a PredsjedniA?tvo VijeA�a naroda RS-a je odluA?ilo da promijeni proceduru dodjele a�zbijelog hljebaa�?. Od sada A�e delegati, kao i poslanici u NSRS-u, pisati Administrativnoj komisiji zahtjev za dodjelu uz koji A�e priloA?iti i izjavu o svom radnom statusu. a�zMi A�emo kao institucija biti pokriveni da nismo mi samostalno i bez ikakve druge neke provjere njima omoguA�ili ostvarivanje tog pravaa�?, objasnila je KovaA?eviA�.

Rankica PaniA�, CIN

Firma a�zPremiera�? bivA?e poslanice NSRS-a Rankice PaniA� iz Doboja je na kraju godine u kojoj je ona uzimala a�zbijeli hljeba�? imala dobit veA�u od 700.000 KM. (Foto: CIN)

Hiljade maraka iz budA?eta za privatnike

Administrativne sluA?be u institucijama ne provjeravaju da li kandidati za a�zbijeli hljeba�? imaju druge izvore prihoda, sem ako to nije stalni posao u javnom sektoru u Republici Srpskoj.

a�zDa li je on zloupotrijebio period primanja a�?bijelog hljebaa�� pa radio u nekoj privatnoj firmi na osnovu ugovora o djelu ili ugovora o dopunskom radu pa na osnovu toga primao i viA?e, mi ne znamo. Nije nam ta informacija dostupna niti je relevantna za nasa�?, objaA?njava za CIN generalni sekretar NSRS-a Marko AA�iA�.

Ovakav naA?in rada omoguA�io je da a�zbijeli hljeba�? na raA?un budA?eta dobije i sedam privatnika.

BivA?i poslanik iz SNSD-a Goran MitroviA�, Rankica PaniA� iz DNS-a i Dragutin A�krebiA� iz Narodne demokratske stranke (NDS) vlasnici su privatnih preduzeA�a i vaA?e za uspjeA?ne biznismene.

Svi su tokom mandata i primanja a�zbijelog hljebaa�? direktorske pozicije u firmama ustupili A?lanovima svojih porodica. MeA�utim, i dalje su bili vlasnici firmi i njihovog kapitala. Na taj naA?in su izbjegli eventualni sukob interesa.

A�krebiA� je vlasnik firme a�zA�krebiA� Companya�? koja u TesliA�u proizvodi obuA�u. a�zBijeli hljeba�? je uzimao dva puta a�� 2006. i 2014. godine. Posljednji put je iz budA?eta dobio skoro 17 i po hiljada maraka.

Dragutin A�krebiA�, CIN

Dragutin A�krebiA�, bivA?i poslanik NSRS-a, kaA?e da je njegov postupak zakonski i moralno A?ist kao suza: a�zApsolutno! Da dignem glavu kao ovan i pogledam svakom u oA?i u odnosu na druge koji to ne mogua�?. (Foto: CIN)

Na poA?etku drugog poslaniA?kog mandata 2010. godine poziciju direktora je prepustio supruzi. U 2015. godini, kada je A�krebiA� primao a�zbijeli hljeba�?, njegova firma je imala dobit od skoro milion maraka. U imovinskom kartonu na kraju 2014. godine je napisao da preduzeA�e vrijedi 2,83 miliona maraka.

A�krebiA� kaA?e da mu taj novac nije potreban, ali ga je uzeo jer mu to Zakon omoguA�ava. Uzeo bi ga ponovo, ako mu Zakon dozvoli.

a�zDrA?avi plaA�am poreze i doprinose. Iz tih poreza i doprinosa je taj a�?bijeli hljeba��. Ja sam taj a�?bijeli hljeba�� zaradio za razliku od nekih drugih koji nisu. I tu je i zakonski i moralno A?isto kao suza.a�?

Isto misli i bivA?a poslanica Rankica PaniA�, vlasnica firme a�zPremiera�? iz Doboja. Nju je na direktorskoj poziciji u a�zPremierua�? zamijenio suprug malo prije nego A�e ona preuzeti mandat u NSRS-u. PaniA� je 2010. godine u imovinskom kartonu napisala da firma vrijedi pola miliona maraka, dok ju je na kraju mandata procijenila duplo vrednijom. Dok je PaniA� bila poslanica, njena firma je sa javnim preduzeA�ima sklopila poslove vrijedne najmanje 1,22 miliona KM.

U vrijeme dok je primala a�zbijeli hljeba�? PaniA� je postala vlasnica joA? jedne firme za posredovanje u trgovini a�� a�zGlobal Exporta�?. Ona je za pola godine primila skoro 18.000 KM budA?etskog novca. Smatra da nije pogrijeA?ila, jer je iskoristila svoje pravo te da je novac za te svrhe planiran budA?etom.

a�zDa se mi odreknemo, da se ja kao pojedinac odreknem, onda bih ja trebala da imam informaciju gdje su uloA?ena ta sredstva u budA?etua�?, kaA?e PaniA�.

Njen kolega, bivA?i poslanik Goran MitroviA�, je u imovinskom kartonu uoA?i izbora 2014. godine napisao da njegove A?etiri firme vrijede 16 miliona maraka.

On je prije politiA?ke karijere imao dvije firme a�� a�zGold-MGa�? u Donjem A?abaru i a�zEuroinvesta�? u BrA?kom a�� koje se bave uzgojem stoke te proizvodnjom i prometom stoA?ne hrane. RukovoA�enje firmama je pred lokalne izbore 2008. godine prepustio supruzi DuA?anki i saradniku MiA�i SimiA�eviA�u, a on je postao naA?elnik OpA�ine Donji A?abar. Poslije dvije godine je postao poslanik u NSRS-u. U periodu mandata osnovao je a�zBuffalo-tradea�? u BrA?kom i postao suvlasnik firme a�zMedicus-Veta�? u Ugljeviku.

Dok je MitroviA� bio poslanik, a�zGold-MGa�? je tri puta sklapao poslove sa Robnim rezervama RS-a, vrijedne najmanje pola miliona maraka. U vrijeme kad je MitroviA� iz budA?eta dobio oko 16.800 maraka a�zbijelog hljebaa�? ova firma je imala dobit od skoro 250 hiljada maraka. a�zGold-MGa�? je u 2015. godini od Ministarstva poljoprivrede, A?umarstva i vodoprivrede RS-a dobio viA?e od 230 hiljada maraka poticaja.

Kada mu je isteklo pravo na a�zbijeli hljeba�?, MitroviA� se vratio na direktorsku poziciju u firmi a�zGold-MGa�?. On nije A?elio razgovarati sa novinarima CIN-a.

Spomenka StevanoviA�, CIN

Spomenka StevanoviA�, predsjednica Administrativne komisije NSRS-a, obeA�ala je da A�e uA?initi sve da se a�zbijeli hljeba�? ukine. (Foto: CIN)

Za razliku od A�krebiA�a, MitroviA�a i PaniA� koji su se formalno sklonili sa mjesta direktora svojih preduzeA�a, Ibrahim Kujan iz SDA, Dubravko Suvara iz SNSD-a, Budimir AA�imoviA� iz SP-a i Miroslav KraljeviA� iz SNSD-a su rukovodili svojim firmama i za vrijeme mandata. Kujan, Suvara i AA�imoviA� tvrde da u vrijeme a�zbijelog hljebaa�? nisu primali plaA�e u svojim firmama. Za a�zbijeli hljeba�? ovoj A?etverici politiA?ara je iz budA?eta dato skoro 51.500 maraka.

Generalni sekretar VijeA�a naroda RS-a Dragoljub ReljiA� je svjestan nedostataka propisa koji se odnose na a�zbijeli hljeba�?: a�zMijenjati se neA?to moraa�?.

Sa tim se slaA?e i generalni sekretar Narodne skupA?tine RS-a Marko AA�iA� i kaA?e da je Zakon o radnim odnosima u drA?avnim organima RS-a star i zreo za promjene.

VeA�ina intervjuisanih sadaA?njih i bivA?ih funkcionera kaA?u da bi podrA?ali ukidanje ove privilegije. MeA�utim, niko od njih do sada nije pokrenuo takvu inicijativu.

a�zNesreA�a je A?to treba da ga mijenjaju oni koji su sami sebi dali pravoa�?, kaA?e bivA?i poslanik i delegat Budimir AA�imoviA�.

Bijeli Hljeb, CIN

(TIP/Izvor:A� CIN)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.