Vlada TK: Uočene nepravilnosti u propisivanju lijekova

10.10.2017 13:53
Vlada TK
 

Vlada Tuzlanskog kantona je  usvojila Izvještaj o radu Komisije za kontrolu indiciranja i propisivanja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 01.01.2017-31.08.2017. godine. Kontrolom izdatih recepata, neposrednim uvidom u kartone osiguranih lica uočene su brojene nepravilnosti koje su u suprotnosti sa odlukama i uputama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a odnose se na nepravilno i nečitko vođenje medicinske dokumentacije (nema evidencije o posjeti izabranom ljekaru niti nalaza sa preporučenom terapijom, recepti se propisuju bez označenog dana propisivanja, broja izdatih pakovanja, trajanja terapije…),  propisivanje lijekova u količini većoj od maksimalne doze, istovremeno propisivanje lijekova upitnih terapijskih kombinacija, u nekim domovima zdravlja u zdravstvenom kartonu pacijenata u kontrolisanom periodu uopće nisu evidentirani podaci o ordiniranoj terapiji iako je ista realizovana što se vidi iz izvještaja ZZO TK, te propisivanje lijekova osiguranicima za vremenski period duži od mjesec dana. S obzirom na navedeno Komisija je sačinila i prijedlog mjera za poboljšanje propisivačke prakse, a koja je sastavni dio izvještaja. Posljednji podaci iz Zavoda govore da je nakon provedenog nadzora uvedeno znatno više reda u ovaj dio zdravstvene zaštite u Tuzlanskom kantonu.

Pojačan inspekcijski nadzor urodio plodom

Vlada je prihvatila Izvještaj o pojačanom inspekcijskom nadzoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Naime, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u cilju realizacije Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona, u mjesecu junu, julu i avgustu 2017. godine, organizovala pojačan inspekcijski nadzor u oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti. Ovom prilikom postupajući inspektori su izdali 14 rješenja kojima su zabranili dalje obavljanje djelatnosti zbog neposjedovanja rješenja o registraciji, odnosno odobrenja za rad, te su inspektori iz tih razloga zapečatili 9 ugostiteljskih objekata. Osim zabrana obavljanja djelatnosti, inspektori su izdali i 12 rješenja kojima su izrečene zabrane iz drugih razloga, a to je zabrana upotrebe mjerila kojima je istekla verifikacija. Rješenjima o otklanjanju nedostataka, inspektori su naređivali otklanjanje nedostataka koji su se odnosili na ovjeru cjenovnika i normativa, ovjeru knjige žalbi, radno vrijeme (nije istaknuto) i isticanje naziva firme.  Kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa su u pojačanim aktivnostima zatekli 142 radnika bez zaključenih ugovora o radu (rad „na crno“). U ovakvim situacijama postupajući inspektori su izdali 96 rješenja kojima su poslodavcima zabranili dalje radno angažovanje navedenih radnika, do regulisanja njihovog radno-pravnog statusa. Kao rezultat navedenih upravnih mjera, do zaključenja navedenog izvještaja je evidentiran 71 novoprijavljeni radnik. Rješenjima o otklanjanju nedostataka, inspektori su poslodavcima naređivali otklanjanje nedostataka koji su se odnosili na isplate plaća, kao i na vođenje evidencija o zaposlenim  radnicima i drugim licima angažovanim na radu.

Konkretne aktivnosti na reorganizaciji rada Vlade TK

U cilju realizacije ranije najavljenih aktivnosti za reorganizaciju rada Vlade Tuzlanskog kantona, a u smislu racionalizacije poslova koji se obavljaju u pojedinim kantonalnim organima uprave ministarstvima i upravnim organizacijama Vlada je danas utvrdila prijedloge Zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona i Zakona o izmjenama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona. Naime, predloženo je spajanje Ministarstva razvoja i poduzetništva i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva u jedno Ministarstvo koje bi nosilo naziv Ministarstvo privrede. Predloženo je razdvajanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, a iz razloga poboljšanja i unapređenja oblasti kulture i sporta, te odnosa zajednice prema mladima kroz utvrđene nadležnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Također, kada je u pitanju Kantonalna direkcija robnih rezervi kao samostalna upravna organizacija, predloženo je da, imajući u vidu nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, ova institucija ubuduće bude u sastavu tog Ministarstva, a cijeneći ujedno i potrebu gore pomenute racionalizacije u obavljanju poslova iz resornih nadležnosti tih organa.Osim navedenog, izmjene se odnose i na poboljšanje samog teksta Zakona i njegovo usklađivanje sa pozitivnim zakonodavstvom.

Nacrt izmjena i dopuna Zakona o pravobranilaštvu

 Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona.  Izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu predviđaju se kvalitetnija rješenja za pojedine situacije, a također je uočeno da su pojedine odredbe postojećeg teksta Zakona o pravobranilaštvu u koliziji sa drugim odredbama, te je ujedno potrebno otkloniti i te nedostatke. Istovremeno su uvrštene i potrebne izmjene u smislu uvrštavanja Gradskog pravobranilaštva u ovaj Zakon, obzirom da je Općina Tuzla promijenila status u Grad Tuzla.

Utvrđen prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac

Vlada je utvrdila prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac. Izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016 do 2036. godine započeta je u novembru 2015. godine, a dosadašnje aktivnosti podrazumijevale su izradu i usvajanje Prostorne osnove, kao I faze izrade Prostornog plana. Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, obuhvata akumulaciju Modrac, obalu akumulacije, te sva naseljena mjesta u okruženju koja se nalaze na prostoru općina Lukavac i Živinice, te Grada Tuzla, površine cca  8120ha. Istim se utvrđuje, obzirom na višenamjensko korištenje akumulacije, osnovna organizacija prostora, mjere korištenja, uređenja i zaštite prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okolice, te obaveze izrade detaljne planske dokumentacije, za sva područja na kojima se očekuje intenzivan urbani razvoj i smještanje planiranih sadržaja, ali i područja koja je potrebno posebno sačuvati, obraditi i staviti u funkciju promocije i razvoja turizma. Usvajanje Prostornog plana će omogućiti zaštitu i plansko korištenje prostora obuhvaćenog planom, odnosno obezbjeđuju se uslovi za ostvarenje utvrđene vizije razvoja: „Akumulacija modrac, mjesto izrazitog karaktera, visokovrijedni  privredni, okolišni i turistički potencijal – Srce Tuzlanskog kantona“. Projekcija prostornog razvoja, zasnovana na ovoj viziji, obezbjeđuje temelj za buduću zaštitu i korištenje akumulacije, njenih obala i zaleđa, tj, kopna, na jedinstven i prepoznatljiv način.Prostorni plan sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela planskog dokumenta. U tekstualom dijelu obrađeni su ciljevi prostornog razvoja, projekcija prostornog razvoja, projekcija razvoja prostornih sistema, te odluka o provođenju Prostornog plana kojom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, čime se obezbjeđuje implementacija Prostornog plana. Grafički dio planskog dokumenta čini 23 grafička priloga, od toga je 15 priloga u razmjeri 1:25000, dok je 8 grafičkih priloga urađeno u razmjeri 1:5000, kako bi se detaljno prikazala žarišta razvoja i  obale akumulacije.

Više od 130.000 KM za projekte u oblasti vodoprivrede

Vlada je dala saglasnosti na odluke Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o odobravanju sredstava u skladu sa Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini. Ovim su odobrena sredstva u iznosu od  7.839,00 KM za finansiranje troškova projekta izrade glavnog projekta rekonstrukcija mjesnog vodovoda „Stupari selo“ u naseljima Stupari selo, Dubrave, Plane u MZ Stupari, općina Kladanj. Također odobreno je 19.656,00 KM za finansiranje troškova izrade studije i projektne dokumentacije regulacije i uređenja korita na vodotocima II kategorije na području općine Kladanj – Drinjača, Osica, Suha, Zatoča i Gostelja. Istovremeno su za finansiranje troškova projekta „Sanacije i rekonstrukcije vodovoda Toplice I faza“, općina Živinice, odobrene 62.694,99 KM, a za sufinansiranje troškova projekta   „Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda Banovići Selo II“ 46.048,94 KM.

Usvojen Plan jesenje sjetve

 Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je  Plan jesenje sjetve za područje Tuzlanskog kantona u 2017. godini. Ovim planom predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 7.779 ha. Žitaricama se planira zasijati 5.415 ha što iznosi 69,61% ukupnog plana sjetve, a što je manje za 1,76% u odnosu na plan 2016. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.709 ha što je 47,68 % od ukupnog plana. Plan sjetve povrća je 606 ha što je za 46 ha više u odnosu na prošlu godinu. Krmnim biljem planirano je zasijati 1.753 ha što je za 22 ha odnosno 1,24%, manje u odnosu na prošlogodišnji plan. Kao i prethodne godine u ovoj sjetvenoj sezoni najveće površine planiraju se zasijati u općinama Lukavac, Gradačac, Čelić, Kalesija, Živinice i Gračanica. U cilju ostvarenja plana jesenje sjetve, potrebno je stvoriti preduslove kao što su isplata ostvarene novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju iz prethodnih godina, a blagovremeno isplaćivati i podrške ostvarene u 2017. godini kako bi olakšali poljoprivrednim proizvođačima nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu, obezbijediti kvalitetno sjeme i sadni materijal sa odgovarajućim porijeklom, certifikatom, fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći, obezbijediti ostale repromaterijale za sjetvu (mineralno đubrivo, zaštitna sredstva, gorivo i mazivo), neophodne rezervne dijelove za poljoprivrednu mehanizaciju (traktori i priključna oruđa), te u organizaciji Poljoprivrednog zavoda organizovati edukaciju poljoprivrednih proizvođača radi prezentacije novog sortimenta pšenice kao i drugih kultura, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine.

1.100.000,00 KM za subvencioniranje kamata

Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog subvencioniranja dijela kamatne stope za kredite koji će biti plasirani privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona putem Sparkasse banke, a u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona današnjom odlukom daje nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, prenese 1.100.000,00 KM na poseban namjenski depozit Vlade Tuzlanskog kantona otvoren kod Sparkasse banke d.d. BiH.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.