U 2013. nastaviti raditi na realizaciji strateških ciljeva

27.12.2012 15:07
 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Vlada Kantona je utvrdila sistem vrijednosti zasnovan na sigurnosti, solidarnosti, ravnopravnosti, pravednosti i napretku svih građana Tuzlanskog kantona. U koordinaciji sa vladama BiH i FBiH, Vlada Kantona inicira ubrzanje operativnih aktivnosti u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja, naročito kada je u pitanju uklanjanje administrativnih barijera za razvoj poduzetništva.

˝U ovom kontekstu i u narednom periodu, insistirat ćemo na jačem socijalnom dijalogu poslodavaca, sindikata i Vlade, uz podizanje društvene i etičke odgovornosti poslodavaca utemeljenoj na njihovim zakonskim obavezama o ekonomsko-socijalnoj sigurnosti radnika, navodi se u Nacrtu. Vodeći se osnovnim načelima vrijednosti, u vremenu nove ekonomske krize u Evropi i okruženju, Vlada Kantona će i u 2013-oj raditi na realizaciji 4 osnovna strateška cilja, a to su poboljšanje ekonomskog položaja Tuzlanskog kantona, razvoj ljudskih resursa i unapređenje kvaliteta života, smanjenje i pravednija potrošnja, kao i učinkovitija organizacija organa uprave, promjena sistema društvenih vrijednosti. Realizaciji ciljeva će doprinijeti i priprema jasnih politika Vlade Kantona˝, saopćeno je.

Strukturne mjere za unapređenje poslovne okoline, ubrzanja oporavka i ekonomskog rasta Kantona, sprovodit će se realizacijom prethodno donijetih strateških dokumenata na nivou Kantona: Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine, Strategije zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu i Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, kao i prioritetne razvojne ciljeve u pogledu poboljšanja društvenog položaja mladih sadržanih u Akcionom planu politike za mlade. Usvojeni dokument je utvrđen u formi nacrta jer je njegova realizacija u određenoj mjeri uslovljen Budžetom Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Vlada je zadužila ministarstva da eventualne prijedloge, sugestije, primjedbe i dopune Vladi dostave u roku od 30 dana.

Stvaranje ambijenta i uspostave okvira za funkcionisanje realne ekonomije prioritet u radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Nacrt Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2013. godinu prihvatila je kantonalna Vlada. Tokom 2013. godine prioritet u radu svih Inspektorata u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove bit će vršenje kontinuiranog nadzora nad sprovođenjem zakona iz svih upravnih oblasti iz nadležnosti Uprave, te stvaranje ambijenta i uspostave okvira za funkcionisanje realne ekonomije. Kao poseban prioritet u 2013.godini u radu inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a, a zbog sve većih poremećaja na tržištu Federacije BiH, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, vršit će se redovno uzorkovanje svih prehrambenih artikala i proizvoda animalnog porijekla kao i uzorkovanje radnih površina i uzimanje briseva zaposlenih u objektima u kojima se vrši masovno konzumiranje ugostiteljskih i drugih usluga, s ciljem zaštite potrošača.

U cilju stvaranja povoljnog ambijenta za legalan rad subjekata nadzora iz realne ekonomije, inspektori će u svim situacijama za koje zakonodavac nije predvidio druge mjere, djelovati edukativno, preventivno i korektivno, s ciljem pomaganja subjektima nadzora u njihovom radu i njihovog uvođenja u legalne tokove rada, te povećanja razine finansijske i svake druge discipline istih, dok će se prema onim subjektima nadzora na koje gore navedene mjere nisu proizvele pozitivne efekte i koji narušavaju poslovni ambijent i ometaju normalne tokove privređivanja, kao i prema višestrukim povratnicima u prekršaju, preduzimati najstrože upravne, prekršajne i druge mjere, a sve s ciljem sankcionisanja i stvaranja osjećaja neisplativosti poslovanja u zoni sive ekonomije.

Prihvaćene smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2013-2015. godine

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2013-2015. godine također su prihvaćene od strane Vlade TK. Utvrđivanje smjernica ima za cilj projekciju prihoda i gornju granicu rashoda za pripremu budžeta za naredni trogodišnji period, a pri izradi su korištene srednjoročne projekcije, te godišnje procjene prihoda i rashoda. Ovaj dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između Vlade Tuzlanskog kantona, općina i izvanbudžetskih fondova, na pripremi za izradu budžeta za 2013. godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranja rashoda koji pokriva sve nivoe vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući Budžet kantona, općina i izvanbudžetskih fondova. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2013-2015. godina u skladu su sa Zakonom o budžetima u FBiH i predstavljaju osnovu za izradu Budžeta Tuzlanskog kantona.

Dokumentacionu osnovu za izradu Smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2013.-2015. godina predstavljaju Makroekonomski pokazatelji za period 2010.-2015. godina koje je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine i revidirane projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza kantona i općina kantona za 2012. godinu, kao projekcije istih za period 2013.-2015. godina. Cilj dokumenta je da predloži smjernice ekonomske i fiskalne politike, te definiše okvir prihoda i gornju granicu rashoda za period 2013.-2015. godina.

Zaštita akumulacije Modrac strateški cilj za dalji razvoj TK

Kantonalna Vlada prihvatila je i Informaciju o projektu „Izgradnja sistema za odvodnju i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u naseljima na obali akumulacije Modrac” i tekst Predugovora o finansiranju koji će se zaključiti između Vlade TK, Evropske banke za obnovu i razvoj i JP „Spreča” d.d. Tuzla. Naime, početkom godine Vlada Tuzlanskog kantona je pokrenula niz aktivnosti u cilju zaštite Akumulacije Modrac, najvećeg i najznačajnijeg višenamjenskog vodnog resursa za Kanton i Federaciju Bosne i Hercegovine, kao strateškom cilju za dalji razvoj Kantona. Vlada Kantona je u julu ove godine odobrila apliciranje kod WBIF fonda (Western Balkan Investment Framework), u okviru sektora Okoliš, podsektor Voda i sanitacija, za grant sredstva za projekat „Optimizacija sistema odvodnje i tretmana u slivu Akumulacije Modrac”, kojem je Projekat “Izgradnja sistema za odvodnju i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u naseljima na obali akumulacije Modrac” sastavni dio. Radi se o projektu ukupne vrijednosti 9.000.000 eura od čega su 4.000.000 eura grant sredstva za sufinansiranje i tehničku pomoć, a 5.000.000 eura su kreditna sredstva.

Izrada Studije prvi je korak u realizaciji projekta i planirani početak njene izrade je mart 2013. godine. Radovi na izgradnji sistema za odvodnju i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u naseljima na obali akumulacije Modrac, bi se po kreditnom aranžmanu mogli početi sa realizacijom u proljeće 2014. godine. Za realizaciju ovakvog kompleksnog projekta u narednih 30 dana će biti formiran međuresorni tim koji će, pored predstavnika Ureda Premijera Kantona, Ministarstva poljoprivede, vodoprivrede i šumarstva TK, Ministarstva finansija TK i JP „Spreča”, činiti i predstavnik Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK. Kako bi se krenulo u realizaciju navedenih aktivnosti, Vlada Kantona je odobrila potpisivanje “Predugovora o finansiranju Projekta” sa EBRD i JP „Spreča”.

Putem Garantnog fonda NERDA dodijeljeni krediti u iznosu od 1.955.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i Informaciju o odabranim korisnicima kredita iz Garantnog fonda NERDA, sa pregledom održanih i novokreiranih radnih mjesta. Ukupan iznos dodijeljenih kredita iznosi od 1.955.000 KM. Kamatna stopa za ova kreditna sredstva subvencionirana je, sa postojećih 6,99 posto, na 4 posto zahvaljujući sredstvima u vrijednosti od 150.000 KM koje je Vlada TK izdvojila za ovu namjenu. Nakon evaluiranja pristiglih aplikacija, Garantni odbor Fonda je odobrio 23 zahtjeva ukupne vrijednosti 1.955.000 KM. Ukupna vrijednost investicija koje će biti podržane ovim kreditima, računajući i vlastita sredstva aplikanata, je 4.640 KM. Odobrena preduzeća trenutno zapošljavaju 498 radnika, a u periodu nakon realizacije kredita predviđeno je kreiranje još najmanje 87 radnih mjesta. Također, Vlada je donijela i Odluku i subvencionisanju redovne kamate pojedinim korisnicima.

Suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području TK

Važno je kazati da je usvojena i Informacija o sprovedenim aktivnostima iz Operativnog plana mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Na osnovu podataka iz Informacije može se zaključiti da realizacija Zaključka Vlade TK o obavezi provedbe Operativnog plana mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona nije implementirana u potrebnom nivou, te je stoga Vlada Tuzlanskog kantona donijela Zaključke kojim je Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja TK zaduženo da nastavi realizaciju aktivnosti iz Operativnog plana mjera za suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, koordinira istim i podnese informaciju Vladi TK sredinom 2013. godine.

Svi nosioci aktivnosti na ovim poslovima i zadacima dužni su iste rješavati u skladu sa Operativnim planom mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Od općina se traži da u blizini najfrekventnijih autobuskih stajališta urade po jedno taksi mjesto na kojem bi taksisti samo stajali da prime i ispuste putnike, ali bez zadržavanja i parkiranja, ako to prostorne mogućnosti i regulacioni planovi općina dozvoljavaju, odnosno ako to omogućava Zakon o osnovama bezbijednosti saobraćaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova TK je zaduženo da nastavi sa intenzivnom realizacijom „Operativnog plana aktivnosti službenika policije na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona” koji je donijela Uprava policije MUP-a TK, te da težište aktivnosti Operativnog plana bude na kontroli rada bez odobrenja tzv. „Rad na crno” i to ravnomjerno i kontinuirano po svim općinama TK.

Također MUP TK je zadužen da intenzivnije nastavi aktivnosti na zabrani korištenja autobuskih stajališta od strane taksi prijevoznika i sankcionisanju onih koji ne poštuju propise u tom smislu. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno inspektori cestovnog saobraćaja, će u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i preuzetim obavezama iz Operativnog plana mjera pojačati svoje aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prijevoza, povećaju broj kontrola i izrečenih novčanih kazni prekršiocima putem prekršajnih naloga, te da težište inspekcijskog nadzora kod subjekata nadzora, budu povratnici u prekršaju radi što većeg broja isključenja nelegalnih taksi prevoznika iz prometa i privremenog oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj.

Za podršku medijima 100.000 KM

Kantonalna Vlada prihvatila je i Program raspodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice Mediji za 2012. godinu. Vlada Kantona za podršku medijima iz Budžeta za 2012. godinu izdvojila je sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 KM. Donoseći kriterije, Vlada je ocijenila da postoji prostor za podršku medijima i njihovom nastojanju za objektivnijem i redovnijem informisanju javnosti TK o afirmaciji poduzetništva, obrtništva, unapređenju poljoprivrede, turizma, racionalnom korištenju energije, zaštite vodotoka i akumulacije Modrac, razvoju obrazovanja, zaštiti i unapređenju kulture, ljudskog zdravlja i civilnog društva. Imajući u vidu težak materijalni položaj svih medija javnog informisanja, očekuje se da će ova podrška bar u izvjesnoj mjeri osigurati ostvarivanje ovog cilja. Od ukupnog iznosa 60.000 KM je raspoređivano za medije u privatnom sektoru, 25.000 KM za medije u javnom sektoru i 15.000 KM za neprofitne organizacije koje obavljaju i poslove javnog informisanja.

Za kapitalne projekte škola u TK 18.000 maraka

Za kapitalne izdatke budžetskih korisnika kantonalna Vlada odobrila je 12.000 KM JU OŠ „Gračanica” Živinice za rekonstrukciju mokrog čvora u školi. JU OŠ „Šerići” Živinice je odobreno 19.000 KM na ime rekonstrukcije centralnog grijanja u centralnoj školi, a za iste namjene u područnoj školi Dolić JU OŠ „Klokotnica” Doboj Istok je odobreno 3.500 KM. Na ime rekonstrukcije centralnog grijanja i dimnjaka u centralnoj školi JU OŠ „Treštenica” Banovići je odobreno 31.000 KM. JU OŠ „Sapna” Sapna je, na ime rekonstrukcije krova u područnoj školi Goduš, odobreno 10.000 KM. Za rekonstrukciju stolarije u školama JU MSŠ Gradačac je odobreno 10.000 KM, a JU OŠ „Gornja Tuzla” Tuzla 14.500 KM. JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Gradačac 18.000 KM je odobreno na ime izdavanja projektne dokumentacije za odobrenje građenja PŠ Vučkovci.

Za nauku 104.978,70 KM

Data je i saglasnost na Program raspodjele sredstava za „Nauku” za 2012. godinu. Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje potreba u oblasti nauke za 2012. godinu, Programom je za sufinansiranje izrade i odbrane magistarskih radova i doktorskih disertacija, organizovanje naučnih skupova, izradu naučno – istraživačkih projekata i prezentaciju naučnih i stručnih radova studenata raspodijeljeno ukupno 104.978,70K. Za sufinansiranje izrade i odbrane doktorske disertacije dodijeljeno je ukupno 31.500 KM, za sufinansiranje izrade i odbrane magistarskih radova 15.746,49 KM, za sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata 52.488,71 KM, za sufinansiranje organizovanja naučnih skupova 4.199,00 KM, a 900 KM dodijeljeno je za sufinansiranje prezentacije naučnih i stručnih radova studenata.

Sjetva strnih žita povećana u odnosu na prošlu godinu

Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2012. godini za područje Tuzlanskog kantona isto je prihvaćen. Prema podacima nadležnih općinskih organa Kantona planirana sjetva obavljena je na 7.155 ha ili 98,49 posto planiranih površina. Najveće površine zasijane su pšenicom 3.538 ha, odnosno 49,45 posto od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.429 ha, odnosno 100,56 posto od planiranih površina. Od industrijskog bilja od planirana 5 ha zasijana su 2,5 ha što je 50 posto u odnosu na plan. Povrtnim biljem je zasijano 543 ha, a što je 97,93 posto planiranog. Od planiranih 1.709 ha, krmnim biljem je zasijano 1.642,50 ha odnosno 96,11 posto. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama je različit i kreće se od 69,31 posto na području općine Tuzla do 121,92 posto na području općine Živinice.

Analizirajući uporedne podatke u 2012. godini je došlo do smanjenja sjetvenih površina u općini Banovići. U općinama Doboj Istok i Gračanica sjetvene površine su na nivou prošle godine dok su u svim ostalim općinama sjetvene površine nešto povećane. Značajno je istaći da i pored opšte ekonomske krize i visokih cijena repromaterijala sjetva strnih žita je nešto povećana u odnosu na prošlu godinu čemu je doprinjelo davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini poljoprivrednim proizvođačima i realizacija Projekta sufinansiranja sjetve pšenice koji je finansrala Federalna dirakcija robnih rezervi.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.