Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta TK za prvih šest mjeseci 2011.

15.09.2011 14:17
 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 1. januar-30.juni 2011. godine. Ukupni prihodi i primici u pomenutom period ostvareni su u iznosu od 142.289.536,97 KM, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 142.989.805,21 KM.

Prema navedenom ostvaren je višak rashoda nad prihodima u iznosu od 700.268,24 KM. Putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u prvih 6 mjeseci tekuće godine naplaćeno je 167.194.584,79 KM javnih prihoda što je za 3,62 % više nego u istom periodu 2010. godine. Analizirajući ostvarene javne prihode u prvoj polovini 2011. godine koji pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona evidentno je da na ukupnom nivou imaju blagu tendenciju rasta za 3,83%, u odnosu na isti period 2010. godine. Porez na promet indirektnih i drugih zaostalih poreza na promet proizvoda i usluga ostvaren je u ukupnom iznosu od 102.316.566,16 KM što je za 5,73% više u odnosu na isti period prethodne godine, a porez na dobit ostvaren je u ukupnom iznosu od 8.918.090,19 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 21.42%. Druga najznačajnija grupa prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona, pored poreza predstavljaju neporeski prihodi, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 15.668.681,93 KM ili za 10,97% manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Analizirajući izvršenje rashoda i izdataka na nivou ukupnog u odnosu na odobreni operativni plan evidentno je ukupno ostvarenje u procentu od 92,72%. Ovakav nivo ostvarenja pokazuje da su izvršeni rashodi na ukupnom nivou pratili ograničeni operativni budžet za prvu polovinu godine, a što je samim time bilo usklađeno sa ostvarenim prihodima i primicima budžeta. Iz prikazanog izvršenja budžeta se vidi da su uštede budžeta za prvu polovinu godine vršene u dijelu tekućih i kapitalnih transfera, kao i nabavke stalnih sredstava, dok su budžetski korisnici angažovali neutrošena vlastita sredstva iz ranijeg perioda, kako bi amortizovali nedostajuća sredstva u budžetu za svoje finansiranje. Izvještaj će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

O utrošku tekuće rezerve budžeta TK za prvih šest mjeseci 2011.

Vlada je prihvatila Izvještaj o utrošku tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.01. – 30.06.2011. godine. U prvih šest mjeseci tekuće godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 138.171,40 KM, što u procentima iznosi 16,26% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po odlukama iznosi 90.171,40 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 10,61%.

Inače, Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve donosi Vlada Kantona u skladu sa kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve utvrđenih Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona, na prijedlog resornog ministarstva i uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija u pogledu raspoloživih sredstava tekuće rezerve. Izvještaj će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Uvećanje koeficijenata za obračun plaća u osnovnim školama u TK rezultiralo većim utroškom sredstava u iznosu 3.319.717 KM

Vlada je usvojila Izvještaj o obavljenom nadzoru izdatih rješenja o promjeni koeficijenata za obračun plaća u svim osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u Izvještaju uvećanje koeficijenta rezultiralo je većim utroškom sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu oko 3.319.717 KM.

Pregledom i analizom dokumentacije dostavljene na uvid Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta uočilo je da zaposlenici koji su završili I ciklus visokog obrazovanja u trogodišnjem trajanju, ističu da su završili dodiplomski studij za sticanje visoke stručne spreme na studijskom odsjeku Razredna nastava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u trajanju od tri godine, čime su stekli stručni naziv «Profesor razredne nastave» te tražili uvrštavanje u III platni razred, obračun plaće po koeficientu 2,32 i isplatu razlike plaće obračunate po većem koeficientu od dana završetka studija pa do donošenja presude. Uočeno ukazuje da sistem internih kontrola u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, osnovnim školama i Ministarstvu finansija nije adekvatno uspostavljen i ne funkcioniše na propisani način, što za posljedicu ima naprijed navedene nedostatke, propuste i nepravilnosti. Rješenja sa povećanim koeficijentima na predočeni način primjenjuju se od 2007. godine do danas, a prve aktivnosti u smislu kontrole i nadzora započete 28.09.2010. godine. S ciljem saniranja stanja neophodno je odmah pokrenuti aktivnosti, uključiti sve relevantne pojedince, organe i institucije s ciljem iznalaženja rješenja.

Skladno prijedlogu mjera za prevazilaženje nastalog stanja Vlada Tuzlanskgo kantona je donijela niz zaključaka. Ministarstvo finansija je zaduženo da obustavi transakcije plaća po osnovu svih spornih rješenja, a počev od 01.09.2011. godine, a direktori škola treba da ponište Rješenja o utvrđivanju kojeficijenta za obračun plaća. Univerzitet u Tuzli u budućnosti treba da licima koja završe I ciklus visokog obrazovanja izdaju diplome u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i dodatak diplomi (saplement). Osnovne škole treba da usklade Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji. Osim pomenutog potrebno je uspostaviti adekvatan sistem internih kontrola u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta po principu resorne nadležnosti za osnovne škole i Ministrstvu finansija -Službi centralizovanog obračuna plaća, te upriličiti zajednički sastanak predstavnika Kantonalnog pravobranilaštva, Ureda za internu reviziju Tuzla, Ministartva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo finansija, Ureda za zakonodavstvo i Stručne službe Vlade u cilju razmatranja navedenog problema i iznalaženja adekvatnih rješenja. Također, Vlada Kantona je zadužila Ministarstvo obrazovanja da u saradnji sa Uredom za zakonodavstvo utvrdi prijedlog Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlanskog kantona u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje kojeficijenata za obračun plaća i koji bi bio ponuđen sindikatu. Također, Ministarstvo treba da utvrdi Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti osnovnog obrazovanja.

Za pomoć vjerskim zajednicama 80.000 KM

Vlada je donijela Program raspodjele sredstava za pomoć vjerskim zajednicama za 2011. godinu. Ukupno Programom predviđena sredstva za ove namjene iznose 80.000 KM. Za Islamsku zajednicu – Muftijstvo Tuzlansko planirano je 52.000,00 KM, za Katoličku crkvu – Franjevački samostan ”Sv. Petra i Pavla” Tuzla 8.320,00 KM, za Katoličku crkvu – Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Breške 11.413,60 KM, dok je za Pravoslavnu crkvu – Crkvena opština Tuzla planirano 8.266,40 KM.

Sredstava sa escrow računa ubuduće plasirati putem Razvojne banke FBiH

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o prihvatanje teksta ugovora o komisionu i o namjenskom depozitu kod Razvojne Banke Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva, ostvarena prodajom preduzeća iz nadležnosti Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, do sada su usmjeravana na escrow (privremeni, akreditivni) račun kod NLB Tuzlanske banke, beskamatno, a banka je iz tih sredstava odobravala kredite privrednim društvima i samostalnim privrednicima sa područja kantona.

Obzirom da izmjenama Zakona o privatizaciji Razvojna banka Federacije postaje jedina banka – depozitar escrow računa Vlada je u prihvatila tekst ugovora koji će u ime Vlade Tuzlanskog kantona sa Razvojnom bankom FBiH potpisati ministar finansija Mlađan Lazić. Odlukama je također definisano da Ministarstvo finansija kada se steknu uslovi, u ime Vlade Kantona kao deponenta, pismeno otkaže ugovor o oročenju kod NLB Tuzlanske banke sredstava sa escrow podračuna Jedinstvenog računa Trezora kantona, te da Ministarstvo u ime Vlade Kantona, zaključi aneks Ugovora između Vlade Kantona i NLB Tuzlanske banke, kojim će se definisati samo one odredbe ugovora koje se odnose na obavezu banke da redovno uplaćuje dospjele iznose glavnice kredita u skladu sa dinamikom otplate plasiranih sredstava.

Prihvaćen tekst aneksa kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja

Vlada je donijela oduke o prihvatanju teksta aneksa kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Tekstovi prijedloga aneksa su identični ranije potpisanim aneksima s tim da je određeno da će se primjenjivati od 01.09.2011. godine do 31.12.2011. godine, čime bi bila obuhvaćena kompletna budžetska 2011. godina u kontinuitetu. Potpisnici aneksa su dostavili pismeno Izjašnjenje da su saglasni sa predloženim tekstom te su ispunjeni uslovi za usvajanje predloženih tekstova i potpisivanje Aneksa.

Javnim preduzećima za projekte iz oblasti zaštite okolice 155.479 KM

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava javnim preduzećima koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice. Ukupno planirana sredstva za ove namjene iznose 155.479 KM.

Na pomenuti Javni poziv dostavljeno je 14 prijava ali je utvrđeno da 8 prijava nema potpunu dokumentaciju a jedna prijava nije imala pravo učešća te iste nisu uzete u razmatranje. Za projekat SCADA – Nadogradnja uštede električne energije za upravljanje vodovodnim sistemom Javnom komunalnom preduzeću Čisto d.o.o. Doboj Istok dodijeljeno je 23.359 KM. Javnom preduzeću Septembar d.d. Srebrenik za projekat termičke izolacije upravne zgrade dodjeljeno je 25.920 KM, a za Proširenje područja organizovanog skupljanja otpada JP Komunalno d.o.o. Banovići odobrene su 33.864 KM. Za nabavku specijalnog vozila za prikupljanje otpada radi proširenja organiziranog prikupljanja otpada sa šireg područja općine Gradačac JKP Komunalac d.d. Gradačac je odobreno 38.000 KM, a za JKP Komunalno d.d. Živinice za realizaciju projekta selekcije otpada na području općine Živinice odobreno je 34.336 KM.

Prihvaćena fisibiliti studija „Livnica čelika” kao osnov za implementaciju projekta Nova Livnica Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim se prihvata Fisibiliti studija „Livnice čelika” Tuzla, koja će biti osnov za implementaciju projekta Nova Livnica Tuzla. Kako je već poznato „Livnica čelika” d.o.o. Tuzla već duži niz godina se suočava sa ozbiljnim problemima poslovanja, blokade računa, neblagovremeno izmirivanje obaveza, gubljenje strateških kupaca i mogući stečaj.

Posebno zabrinjavajuće je drastično smanjenje obima proizvodnje i ukupnog prihoda, uz zadržavanje nivoa troškova, što rezultira značajnim gubicima u poslovanju. Rezultati poslovanja, finansijska situacija, gubljenje kupaca, starost opreme i druge negativne tendencije, ukazuju na alarmantnost situacije i potrebu preduzimanja hitnih mjera.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona donijelo je odluke o odobravanju 70.000 KM „Livnici čelika” d.o.o Tuzla za potrebe izrade fisibiliti studija. Naime, u cilju rješavanja problema poslovanja, uključujući i problem sadašnje lokacije „Livnice čelika” Tuzla, Turboinštitut Ljubljana je dostavio pismo namjere kojim se izražava želja za zajedničko ulaganje u izgradnju nove, savremene i ekološki prihvatljive „Livnice čelika” na novoj lokacdiji koju treba da obezbijedi Vlada Tuzlanskog kantona. Zajednički je ocjenjeno da je prije ulaska u konkretne razgovore, potrebno uraditi fisibiliti studije pod nazivima „Projekat nove Livnice” i „Pozicija postojeće Livnice sa aspekta mogućeg zajedničkog ulaganja”.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.