Za stambeno zbrinjavanje boračke populacije 2.400.000 KM

20.06.2011 12:57
 

Vlada Tuzlanskog kantona  je donijela Program korištenja sredstava za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju korisnika prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite Tuzlanskog kantona u 2011. godini.

Od ukupno planiranih 2.400.000 KM, po 800.000 KM koristit će se za odobravanje kredita porodicama šehida/poginulih boraca,ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, a u slučaju da sredstva ne budu raspoređena u okviru jedne kategorije, preusmjerit će se na preostale dvije kategorije. Uslovi, način i kriteriji za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava braniteljima i članovima njihovih porodica definisani su posebnim propisom Vlade Tuzlanskog kantona.

Utvrđen Nacrt Zakona o cestovnom prijevozu na području TK

Zbog uočenih nedostataka u trenutnom Zakonu, kao i donesenih izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine kojim je predviđeno da će skupštine kantona svojim propisom urediti uvjete, način i specifičnosti obavljanja prijevoza putnika ili tereta ili putnika i tereta na svom teritoriju, kao i taksi prijevoz na području kantona Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona.

Također, u primjeni Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja prijevoza lica i stvari na području Tuzlanskog kantona uočeni su i određeni praktični nedostaci u primjeni ovih propisa koje je trebalo na drugačiji način urediti. Pri izradi Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona, vodilo se računa da se ranije doneseni propisi usklade sa noveliranim Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom saobraćaju pri čemu je veći dio ranije donesenih Pravilnika ugrađen u odredbe predloženog zakona. Nacrt Zakona dalje će se uputiti Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Vlada nezadovoljna stanjem u socijalnim centrima

Vlada je usvojila Informaciju o stanju u javnim ustanovama centri za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera. Kako se navodi u informaciji, sagledavajući ukupno stanje u centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona, može se zaključiti da se nedovoljno radi na prevenciji nastanka stanja socijalnih potreba lica i porodica, a dodatne teškoće preventivnom radu predstavlja nedostatak vozila za obilazak i opservaciju porodica na terenu.

Pored dopunskih izdvajanja iz budžeta općina za jednokratne pomoći najugroženijim građanima, primjetne su i dodatne beneficije kroz komunalne usluge, kao što je to slučaj u općini Tuzla. Prostorni kapaciteti su veoma skromni, slabo uređeni, većinom nepristupačni za korisnike prava i usluga socijalne zaštite, a posebno osoba sa onesposobljenjem. Stručni rad profesionalaca iz ovih ustanova zahtjeva individualne razgovore, tretmane sa korisnicima, savjetodavni rad a to podrazumijeva zasebne prostorne kapacitete kao preduslov kvaliteta usluge. Kadrovska struktura je ispod svih standarda i normativa prema zvaničnom broju stanovnika, što se negativno odražava na prevenciju nastanka stanja socijalnih potreba lica i porodica i dovodi do porasta nasilja u porodici, delinkvencije mladih, bolesti ovisnosti, alkoholizma, razvoda brakova i slično, a time doprinosi velikim društvenim i materijalnim štetama zajednice u cjelini. Procjena broja stanovnika je daleko veća iznad zvanične statistike, a to znači da su i potrebe za stručnim kadrom izraženije. Preventivni rad se ogleda i kroz osnivanje savjetovališta za mlade brak i porodicu.

Trenutno ni jedan centar nema organizovano savjetovalište što je, također uzrokovano nedostajućim prostornim, kadrovskim i tehničkim kapacitetima. Ovakvo stanje dodatno opravdava razlog za osnivanje Zavoda za socijalnu zaštitu Tuzlanskog kantona čime bi se omogućilo jedinstveno i ujednačeno pristupanje finansiranju djelatnosti, poboljšanju kadrovske strukture i kvaliteta usluga socijalnog rada i socijalne zaštite za lica i porodice u stanju socijalne potrebe.

Obzirom na teško stanje u ovoj oblasti, kako se navodi u Informaciji, potrebno je između ostalog tražiti od općinskih vijeća – osnivača centara za socijalni rad urgentno rješavanje adekvatnih prostornih kapaciteta uređenih za poboljšanje kvaliteta usluga i ostvarivanja prava nemoćnih i lica sa onesposobljenjem kao primarnih korisnika. Također, potrebno je obavezati osnivače da se postepeno, a najduže u naredne tri godine izvrši kadrovska popunjenost socijalnim radnicima prema standardima i normativima u ovoj oblasti, i drugim profesijama za stručni timski rad, te izjednačiti način finansiranja zaposlenih u ovim ustanovama sa zaposlenicima u općinskim službama. Neophodno je podržati osnivanje i rad savjetovališta za mlade, brak i porodice u sklopu centara za socijalni rad kao primarni vid prevencije stanja socijalnih potreba lica i porodica, te raditi na razvoju saradnje, partnerskih odnosa i koordinacije rada sa nevladinim organizacijama na nivou lokalne zajednice, a u cilju prevencije stanja socijalnih potreba lica i porodica, razvoja vaninstitucionalnih oblika socijalne zaštite i unapređenja kvaliteta usluga socijalnog rada i socijalne zaštite.

Za uplatu doprinosa bivšim uposlenicima fabrike obuće ˝Aida˝ 731.457,08 KM

Na osnovu Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobrenju sredstava za uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u cilju povezivanja staža osiguranja nezaposlenim osobama koje su stekle uslove za penzionisanje. Odlukom je odobreno 731.457,08 KM privrednom društvu Fabrika obuće ˝Aida˝ d.d. Tuzla za uplatu doprinosa za PIO bivšim uposlenicima navedenog preduzeća, koji se vode na evidenciji Službe za zapošljavanje TK Tuzla kao nezaposlene osobe.

Za finansiranje rada čuvarske službe za 2011.godinu 2.150.000 KM

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava JP „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za finansiranje rada čuvarske službe za 2011. godinu. Ovom odlukom odobrena su sredstva u iznosu od 2.150.000 KM.

Sredstva potrebna za realizaciju Odluke izdvojit će se iz dijela namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma, a odluke će se realizovati putem Kantonalne uprave za šumarstvo koja će na osnovu dostavljenih tromjesečnih specifikacija troškova čuvarske službe donositi odluke o upotrebi sredstava.

Za ulaganje u oblast vodoprivrede 1.141.192,65 KM

Vlada je dala saglasnost na odluke o odobravanju sredstava potrebnih za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2011. godini, u ukupnom iznosu od 1.141.192,65 KM.

Između ostalog, 496.968,85 KM odobreno je za II fazu sanacije brane jezera Modrac, a 101.700 KM za Geodetsko-hidrografsko snimanje dna i priobalja akumulacije Modrac. Za rekonstrukciju dijela kanalizacionog kolektora u naselju Sjever I u cilju priključenja na novi kolektor u općini Živinice odobreno je 89.273,94 KM a za učešće u finansiranju troškova rada postrojenja za tretman otpadnih voda u Srebreniku za 2011.godinu odobreno je 75.000 KM.

Utvrđeni kriteriji za korištenje sredstava za subvencioniranje privrednih društava iz drvoprerađivačke industrije

Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava za subvencioniranje privrednih društava iz drvoprerađivačke industrije. Sredstva iz ove Odluke dodijelit će se privrednim društvima iz oblasti drvoprerađivačke industrije, sa ciljem pomoći u postizanju ekonomske samoodrživosti, podsticanju novih investicija i razvoja, izvozu finalnih proizvoda od drveta, povećanju ukupnog prihoda i podsticanju domaće proizvodnje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će na osnovu utvrđenih kriterija raspisati Javni poziv za dodjelu sredstava za regresiranje – subvencioniranje kamate privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrije i imenovati stručnu komisiju koja će izvršiti vrednovanje dostavljenih zahtjeva u skladu sa utvrđenim kriterijima. Jedan od članova stručne komisije bit će predstavnik Privredne komore Tuzlanskog kantona, navodi se u Odluci.

Data saglasnost na Memorandum o razumijevanju između TK i UNDP-a

Vlada Tuzlanskog kantona d je razmatrala i dala saglasnost na Memorandum o razumijevanju između Tuzlanskog kantona i i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP). Svrha memoranduma je da odredi okvir i olakša saradnju u oblastima od zajedničkog interesa.

Kako se navodi u Memorandumu saradnja će uključivati stvaranje uslova za implementaciju računarskog programa, Informacionog sistema za upravljanje energijom (EMIS), potpunu saradnju strana sa onima koji pružaju tehničku pomoć za uspostavu EMIS-a, kontinuirano prikupljanje i ažuriranje podataka vezanih za potrošnju energije i vode u odabranim zgradama, razvoj efektivnih sistema za prikupljanje podataka o potrošnji energenata, pristup procesu planiranja održive energije sa više nivoa, integrišući odgovornu lokalnu vlast radi poboljšanja lokalnog pružanja usluga, s fokusom na jačanje kapaciteta relevantnih organa vlasti, zajednica i organizacija građanskog društva za organizaciju i vršenje savremenog participatornog određivanja prioriteta i procesa planiranja, mrežnu efektivnost, prikupljanje sredstava i provođenje prioritetnih aktivnosti po pitanju životne sredine i energetske efikasnosti.

Predložena saradnja prema Memorandumu predviđena je do kraja 2011. godine, s mogućnošću produženja sporazuma za dodatni period od jedne godine. Aneksom Memoranduma su također precizirane i odgovornosti obje strane potpisnice.

O rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave TK u 2010.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2010. godini. Evidentno je da je u cijelosti posmatrano stanje upravnog rješavanja u kantonalnim organima uprave zadovoljavajuće, što se može zaključiti iz dostavljanih izvještaja za ranije periode, te je sa poboljšanom kvalifikacionom strukturom, postignuta i efikasnost u radu u pogledu rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku.

Kontinuirano se dorađuju ili donose pravilnici o unutrašnjoj organizaciji poslova kantonalnih organa državne uprave, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim propisima, pri čemu je izraženo nastojanje da se postigne optimalno, racionalno i efikasno izvršavanje poslova iz nadležnosti tih organa.

Odgovarajuća struktura službenika sa posebnom stručnom spremom svakako su jedan od bitnih preduslova za što brže, jednostanje i efikasnije rješavanje upravnih predmeta, navodi se u Informaciji. S ciljem daljeg napretka u svim ministarstvima kvalifikacionu strukturu treba unaprijediti kako bi rješavanje upravnih stvari u upravnom postupku vršili isključivo diplomirani pravnici, kako je to Zakonom i Uredbom propisano, a da u pripremi za rješavanje upravnih stvari neophodnih od strane drugih struktura zaposlenih učestvuju zaposleni sa visokom stručnom spremom, stoji u informaciji.

Podržana inicijativa za izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima FBIH

Vlada je podržala inicijative Ministarstva obnove, razvoja i povratka za izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima Federacije BiH, te donošenje Odluke od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o određivanju i drugih djelatnosti kojezbog svoje specifišnosti ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema.

Obrtnička komora Tuzlanskog kantona Tuzla obratila se Ministarstvu za obnovu, razvoj i povratak sa zahtjevom za podršku za izuzimanje iz fiskalizacije određenih kategorija obrtnika, iz razloga što navedene grupe obrtnika nisu obveznici bilo kojeg poreza koji bi trebao pratiti fiskalnom kasom, odnosno ukoliko nisu u sistemu PDV-a njihova obaveza je samo obračun i plaćanje poreza na dohodak, a koji nije direktno vezan za fisklaizaciju. Obzirom da se obrtnici koji spadaju u navedene kategorije već nalaze u teškom finansijskom položaju Ministarstvo je procijenilo da bi njihovim neizuzimanjem iz fiskalizacije došlo do zatvaranja velikog broja obrta, a samim tim i do povećanja broja nezaposlenih.

Javna licitacija za devet vozila kantonalnih organa

Vlada Tiuzlanskog kantona je donijela Odluku o utvrđivanju procijenjene početne vrijednisti službenih vozila, prihvatila tekst javne licitacije o prodaji službenih motornih vozila, te imenovala komisiju za provedbu ovih aktivnosti. Predmet licitacije bit će devet motornih vozila, a pravo kupovine imat će sva pravna i fizička lica. Vizila koja će biti predmet licitacije su jedan VW Golf 4, četiri vozila marke Škoda felicija, dva vozila marke VW Golf 3, jedno vozilo marke VW Golf 2 i jedno vozilo marke Volvo V-70.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.