Utvrđen Nacrt Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju

08.06.2011 14:28
 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona. Ovim zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti srednjeg općeg obrazovanja, srednjeg stručnog obrazovanja, obuke i odgoja u srednjoj školi, osnivanje, organizacija i finansiranje rada srednje škole, prava i obaveze roditelja, autonomija srednje škole, uloga i obaveze srednje škole, organizovanje i izvođenje obrazovno-odgojnog rada i druga pitanja u vezi sa obavljanjem djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja.

Obaveze, koje je preuzela Bosna i Hercegovina nakon prijema u Vijeće Evrope i stvaranje preduvjeta za prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju, postavljaju reformu obrazovnog sistema kao visoko prioritetno pitanje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom utvrđuje se organizacija srednjeg stručnog obrazovanja i obuke i stvaraju zakonski uvjeti da se na nivou Kantona, reforma srednjeg stručnog obrazovanja i obuke provede na istim principima i jedinstvenim standardima koje postavljaju Okvirni zakoni usvojeni na nivou Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu principe i obavezu usklađivanja kantonalnog zakona sa okvirnim zakonima, zatim novine predviđene zakonom, usklađivanje Zakona o srednjem obrazovanju sa Zakonom o radu, ukazivalo je na potrebu donošenja novog zakona o srednjem odgoju i obrazovanju i stavljanje van snage postojećeg zakona.

Usklađivanje Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju sa naprijed navedenim propisima odnosi se posebno na: implementaciju dokumenata (konvencija i sporazuma) o pravima djeteta, omogućavanje jednakog pristupa srednjem obrazovanju svoj djeci, obrazovanje djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, uvažavanje potreba tržišta rada u postupku provođenja upisne politike,- obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina, horizontalna i vertikalna prohodnost učenika (prelazak iz jednog obrazovnog programa u drugi), primjena zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa i dr. Nakon utvrđivanja Nacrt Zakona o srednjem obrazovanju je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Utvrđen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Vlada je prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakonas o osnovnom odgoju i obrazovanju TK. Razlog donošenja Zakona je usklađivanje odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju sa koncepcijom rada i Nastavnim programom osnovnih devetogodišnjih škola, usklađivanje sa Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu, te potreba popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona.

Kako je između ostalog definirano Nacrtom, procjenu sposobnosti djece pri upisu u redovnu osnovnu školu obavljat će komisija sastavljena od pedagoga-psihologa, nastavnika škole i ljekara specijaliste-pedijatra. Također, izbor najpovoljnijeg ponuđača za objavu konkursa/oglasa za prijem zaposlenika provest će Ministarstvo po posebnom ovlaštenju Vlade Kantona putem zajedničke javne nabavke za sve osnovne škole koje imaju status javne ustanove, istovremeno sa objavom u dnevnom listu osnovna škola koja ima status javne ustanove dužna je dostaviti tekst konkursa/oglasa Ministarstvu radi objave na web stranici Ministarstva. Nakon što je prihvaćen od strane Vlade TK, Nacrt će biti upućen u javnu raspravu.

O kriterijima i postupku odobravanja finansijskih sredstava za liječenje branilaca i članova njihovih porodica

S ciljem proširenja liste oboljenja Vlada Tuzlanskog je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima i postupku odobravanja finansijskih sredstava za liječenje branilaca i članova njihovih porodica. Obzirom da su odredbama do sada važeće Uredbe kriterijima i postupkom odobravanja finansijskih sredstava za liječenje branilaca i članova njihovih porodica precizirana oboljenja za koja se mogu izdvajati finansijska sredstva, donošenjem Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i i drugim materijalnim pravima službenika i namještanika, u organima uprave, bilo je neophodno proširiti listu oboljenja.

Stambeno zbrinjavanje korisnika prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite

Vlada je donijela Program korištenja bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju korisnika prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite Tuzlanskog kantona u 2011. godini. Sredstva su planirana u iznosu od 4.100.000,00 KM, u ovisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona, a iskoristit će se kao jednokratna bespovratna novčana sredstava prema Uredbi o utvrđivanju osnova, mjerila, kriterija i postupka za odobravanje sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Na osnovu broja korisnika po općinama Tuzlanskog kantona, koji je umanjen za broj stambeno riješenih rasporedit će se 3.626.750,00 KM, a 473.250,00 KM raspoređuje se općini Tuzla na tri kategorije kao dodatak nerealiziranim sredstvima općine Tuzla po Programu iz 2010. godine.

Utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice

Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice. Ovom uredbom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona, te postupak raspodjele i način korištenja sredstava.

Aktivnosti na donošenju ove uredbe, započete su dostavljanjem primjedbi na ranije postojeći tekst Uredbe, od općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu i kantonalnih boračkih saveza, a sa ciljem da se problemi evidentirani od prvostepenih i drugostepene komisije, koji su nastajali u provođenju iste eliminiraju ili svedu na najmanju moguću mjeru. Od 13 općinskih službi boračko invalidske zaštite, na području kantona, primjedbe i sugestije dostavile su općinske službe iz Živinica, Tuzle, Gradačca, Srebrenika i Doboj Istoka. Takođe, od 12 kantonalnih boračkih saveza i udruženja, primjedbe i sugestije dostavilo je šest udruženja. Ponuđe primjedbe i sugestije prihvaćene su u dijelu koje nisu u suprotnosti sa odredbama zakonskih propisa.

Podršku povratku prognanih lica

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za podršku povratku prognanih lica. Ovim izmjenama između ostalog sanacija putnih komunikacija zamjenjena je obnovom i izgradnjom infrastrukturnih objekata.

Također, sredstva će se dodjeljivati općinama u zonama povratka na osnovu zahtjeva i prijedloga sačinjenog od strane općine, kao pomoć za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el. mreža, i dr.), u svrhu stvaranja uslova za povratak, obezbjeđenje uslova za održiv povratak i poboljšanje kvaliteta življenja, pod uslovima da je tražena pomoć namijenjena rješavanju problema i zadovoljavanju potreba povratničke populacije, da je obezbjeđen projekat i druga investiciono-tehnička dokumentacija (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola i sl.), da je potvrđen značaj projekta za lokalnu zajednicu od strane općine, te da rok za realizaciju projekta nije duži od 2 (dvije) godine. Odlukom su također definirani i kriteriji za dodjelu sredstava i bodovanje zahtjeva.

O stanju u oblasti povratka raseljenih lica i izbjeglica na području TKi RS-a za 2010.

Vlada je usvojila Informaciju o stanju u oblasti povratka raseljenih lica i izbjeglica na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske za 2010. godinu. U 2010. godini planirano je da se na područje Tuzlanskog kantona vrati 685 lica, od čega je ostvareno 297 osoba ili 34 posto.

Na ovakav rezultat značajno su uticali materijalni uslovi u kojima se odvijao proces povratka, odnosno teška ekonomska situacija povratnika. Najveći broj povratnika zabilježen je na području općine Lukavac, 130, dok se na područja općina Živinice i Doboj Istok nije vratila ni jedna izbjegla osoba. Kada je u pitanju povratak na područje Republike Srpske u 2010. godini planirano je da se na područje ovog entiteta vrati 955 lica.

Od planiranih povrataka u 2010. godini na području opština Republike Srpske, vratilo se 570 lica ili 66 posto u odnosu na plan. Najviše povratnika zabilježeno je u općini Modriča, 110, dok se niti jedan povratnik nije vratio na područje općine Ugljevik. Analizirajući podatke o broju povratnika dobivenih od nadležnih općinskih službi da se zaključiti da je starosna struktura povratničke populacije značajno proporcijonalno izražena na štetu mlađe generacije što je uzrokovano neadekvatnim obrazovanjem i nezaposlenošću, navodi se u Informaciji. Kada je u pitanju održiv povratak za 2010. godinu Budžetom TK-a planirana i utrošena su sredstva u iznosu od 500.000 KM.

U skladu sa Planom rada i Planom budžeta za 2010. godinu, Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak TK-a je na osnovu Javnog oglasa za dodjelu donacija u na ime održivog povratka u iznosu od 5.000 KM po jednoj projektnoj ideji. Ukupno je zaključeno 100 ugovora, i to, 46 za povratnike na području Tuzlanskog kantona i 54 za povratnike na područje republike Srpske. Odlukom Ministarstva Općini Srebrenica kao nosiocu aktivnosti projekta realizacije održivog povratka u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja odobrena su sredstva u iznosu od 167.000 KM.

Na ime pokretanja projekta „Razvoj kooperantske mreže i pokretanja organizovane proizvodnje kornišona u povratničkim sredinama” 20.000 KM dodjeljeno je Zemljoradničkoj zadruzi „Tarevci” općina Modriča. Također, na ime saniranja materijalnih šteta nastalih na poljoprivrednim dobrima usljed elementarnih nepogoda u povratničkoj MZ-i Janja, općina Bijeljina, dodjeljena su sredstva u iznosu od 15.000 KM.

Prema Zaključcima Informacija realizaciju povratka raseljenih lica u predratna prebivališta kao i zbrinjavanje raseljenih osoba na području Tuzlanskog kantona, u ovom periodu, pratili su mnogi problemi kao što su disproporcija između razine stvarnih ulaganja i stvarnih potreba koja je izazvala nedostatak materijalnih sredstava naročito pri realizaciji projekata obnove i sanacije stambenog fonda i infrastrukture, nedostatak finansijskih sredstava korisnika pomoći u građevinskom materijalu za ugradnju dobivenog materijala, te nedovoljna pomoć na ime održivog povratka onim koji su se već vratili u predratno prebivalište.

O zbrinjavanju raseljenih lica, povratnika i izbjeglica na području TK za 2010.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o zbrinjavanju raseljenih lica, povratnika i izbjeglica na području Tuzlanskog kantona (smještaj, stanje u naseljima izgrađenim ili adaptiranim za potrebe raseljenih lica i povratnika, zdravstvena i socijalna zaštita) za 2010. godinu. Na kraju 2009. godine na području TK-a bilo je 16.220 raseljenih lica, a prema podacima od 31.decembra.2010. godine na području TK-a prisutno je 15.203 raseljenih lica što odražava tendenciju smanjenja boja raseljenih lica za 1.017 osoba. U odnosu na 2009. godinu također je evidentno smanjenje broja raseljenih lica u kolektivnim smještajima na području TK-a za 327 prognanika.

U kolektivnim smještajima na TK, analizirajući starosnu strukturu, se nalazi 23,5 posto djece do 14 godina te 9,8 posto lica starijih od 60 godina. Što se tiče spolne strukture oko 55,8 posto su žene. Najveći broj je smješten u kućama holandske vlade i to 1.582. Nesporna je činjenica da je došlo do smanjenja broja raseljenih lica koja privremeno borave na području Tuzlanskog kantona, što je rezultat aktivnosti domaćih institucija na realizaciji projekata podrške povratku sa područja TK u općine Republike Srpske, posebno u općine Srednjeg Podrinja, navodi se u Informaciji.

Prema Odluci Vlade TK, za utrošak električne energije u kolektivnim smještajima koji imaju priznat status izbjegličkih naselja u 2010. godini planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 KM. Od čega je utrošeno 240.833,46 KM. Od ovog iznosa subvencionirani su troškovi električne energije za izbjeglička naselja u iznosu od 127.945,45 KM, a za kuće Holandske vlade 112.888,01 KM.

Za socijalu i zdravstvenu zaštitu raseljenih lica na području TK utrošeno je 210.270,41 KM, dok je za dženaze i sahrane raseljenih lica na području TK utrošeno 24.014,94 KM. Problemi vezani za provođenje planiranih aktivnosti su se uglavnom ogledali u nemogućnosti stalnog i kontinuiranog rada na terenu sa raseljenim licima. Stanje u kolektivnim smještajima se iz godine u godinu znatno poboljšalo, ali treba još mnogo više angažiranosti na rješavanju ove problematike.

Također, potrebno je raditi na što skorijem zatvaranju kolektivnih centara i stvaranju pretpostavke povratka i održivog povratka kao jedinog ispravnog načina pomoći raseljenim osobama. U cilju planiranja ovih aktivnosti potrebno je prikupiti podatke o stanju u mjestima mogućeg povratka, broju raseljenih lica kojima je započeta obnova kuća, broju raseljenih lica kojima je neophodna skrb i njega i sl. Neophodno je također u suradnji sa resornim Ministarstvom na Federalnom nivou raditi na iznalaženju sredstava i partnera za što efikasnije rješavanje problema, navodi se u Informaciji.

Za ˝Bosnia valves˝ d.o.o. 42.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava u iznosu od 42.000,00 KM privrednom društvu „Bosnia valves” d.o.o. Tuzla kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, a na ime izrade fisibiliti studije sa projektnim zadatkom „Nova livnica čelika” po programu za restrukturiranje. Ova Odluka donesena je i obzirom na opredjeljenje Vlad Tuzlanskog kantona da se trajno riješi problem „Livnice čelika” uz zadržavanje proizvodnog programa, upošljavanje svih postojećih, kao i novih radnika uz izmještanje iz grada.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.