Sistemski rješavati problem u Fabrici obuće ˝Aida˝

06.04.2011 14:06
 

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Zaključak kojim je osim konstatacije teškog i složenog stanja u Fabrici obuće „Aida” i obavezivanja na aktivno učešće u pogledu rješavanja problematike u ovoj fabrici, u pogledu rada menadžmenta i zahtjeva Sindikata, zadužila resorno ministarstvo da prati rad Ekspertnog tima i da Elaborat o stanju u Fabrici blagovremeno uputi Vladi.

U Zaključku je konstatovano da je do sada iz Budzeta TK za 2011. godinu izdvojeno 700.000,00 KM, čime će biti rješeno pitanje penzionisanja 61. uposlenika, te da je realiziran zahtjev Sindikata za zdravstveno osiguranje i riješeno pitanje zdravstvene zaštite zaposlenika D.D. „Aida” i članova njihovih porodica do kraja 2011. godine. Zaključkom je, također, predviđeno da predmet daljih aktivnosti Vlade TK i resornog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva biti nastavak materijalnog zbrinjavanja i pomoć za samoodrživost društva.

Usvojen izvještaj o radu Ministarstva zdravstva TK za 2010.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva zdravstva TK. U toku 2010. godine, kontinuirano je praćeno stanje u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja i poduzimane su mjere potrebne za normalno funkcioniranje sistema.

U 2010.godini nastavljene su aktivnosti na realizaciji Projekta HSEP koji je namijenjen razvoju porodične medicine u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. Projekat jača primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno uvodi porodičnu medicinu u sve ambulante u FBiH, a jedan od glavnih ciljeva Projekta je modernizacija, povećanje dostupnosti, sveobuhvatnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga stanovništvu na nivou lokalne zajednice, navodi se u Izvještaju.

Redovno su provođene aktivnosti za adekvatno osiguranje lijekova, i kontinuiteta u snabdijevanju stanovništva lijekovima sa esencijalne liste. Zbog nemogućnosti provođenja postupka javne nabavke lijekova, u 2010. godini Ministarstvo i Zavod zdravstvenog osiguranja TK su u cilju kontinuiranog i efikasnog snabdijavanja stanovništva Tuzlanskog kantona lijekovima sa Liste esencijalnih lijekova, ispitali tržište lijekova u Bosni i Hercegovini te Vladi Tuzlanskog kantona dostavili odluku, u kojoj je utvrđen nominalni iznos cijene svakog lijeka i visina učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u cijeni lijeka, koji će se plaćati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Donesena Odluka ostvarila je pozitivan finansijski efekat Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u finansiranju lijekova sa Liste esencijalnih lijekova Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo zdravstva je i u 2010.godini pripremalo Plan specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika i saradnika za Tuzlanski kanton. U okviru SITAP projekta koji se vodi u saradnji sa Svjetskom bankom, u 2010.godini, su nastavljene aktivnosti vezane za poboljšanje kvaliteta i akreditovanje zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona. Prema ocjeni Evropske komisije koja je radila izvještaj o ocjeni Projekta Tuzlanski kanton je ocijenjen kao najuspješniji u Federaciji.

Preko kantonalnog koordinatora iz Ministarstva zdravstva TK, u saradnji sa edukatorima-stomatolozima iz domova zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona, a uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta TK, uspješno je realizirana edukacija učenika prvih i drugih razreda osnovnih škola na Tuzlanskom kantonu u školskoj 2010-11. godini. Na području Tuzlanskog kantona edukacijom je obuhvaćeno 85 osnovnih škola, kojom prilikom je educirano 4783 učenika.

Prihvaćena informacija u vezi sa lijekovima za koje je utvrđena cijena odlukom o utvrđivanju cijena lijekova sa liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju u vezi sa lijekovima za koje je utvrđena cijena Odlukom o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i donijela Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da izvrši ponovnu provjeru i analizu dokumentacije koja je dostavljena u toku postupka utvrđivanja cijena lijekova.

Ukoliko se u postupku analize utvrdi da lijekovi, koji su na dan donošenja Odluke imali potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, a postupak prve registracije nije bio okončan ili zahtjev za obnovu dozvole za stavljanje lijeka u promet nije podnesen u roku i na način predviđen Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona će pripremiti i dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kojom bi se takvi lijekovi brisali sa tabelarnog pregleda.

Kako ne bi došlo do zabune Ministarstvo zdravstva TK je već ranije pismeno obavijestilo sve ovlaštene doktore za propisivanje lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, da se određeni lijekovi Liste lijekova ne mogu propisivati na recept jer ne posjeduju dozvole za promet. Isti akt proslijeđen je i ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.

Usvojen izvještaj o radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 2010.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 2010. godini. Cilj informacije je da se sagleda rad i način djelovanja organa upravljanja u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, te da se predlože mjere unapređenja u radu školskih odbora 88 osnovnih i 33 srednje škole na području Tuzlanskog kantona.

Tokom 2010. godine kontinuirano su vođene aktivnosti vezano za imenovanje školskih odbora osnovnih i srednjih škola, jer su 2006. odnosno 2007. godine imenovani školski odbori na period od četiri godine kojima su istekli mandati. Na osnovu izvještaja škola o radu školskih odbora u osnovnim i srednjim školama može se zaključiti da je prosječno godišnje održavano po 9. Sjednica.

Može se konstatovati da su školski odbori u saradnji sa menadžmentom škola, u izvještajnom periodu, radili u kontinuitetu. Školski odbori su često, na svojim sjednicama, odlučivali u drugostepenom postupku, po žalbama učesnika na kunkursu za prijem u radni odnos, te po žalbama zaposlenika na odluke direktora škole i po prigovorima učenika odnosno njihovih roditelja. U cilju postizanja što uspješnijeg i efikasnijeg rada školskih odbora osnovnih i srednjih škola u narednom periodu potrebno je kontinuirano pratiti rad školskih odbora provođenjem stručnog nadzora nad radom škola i pružati im stručnu pomoć za uspješno rješavanje problema sa kojima se susreću u radu, u skladu sa potrebama vršiti stalnu kadrovsku obnovu školskih odbora, jer često iz različitih razloga članovi školskih odbora podnose ostavke na rad u školskim odborima.

Također, potrebno je afirmisati rad školskih odbora na praćenju stručnog usavršavanja, napredovanja i ocjenjivanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika, kao i kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora škola, a školski odbori moraju biti nosioci procesa demokratizacije škola i njene otvorenosti prema lokalnoj zajednici, navodi se u Izvještaju.

Usvojen Izvještaj o edukaciji u saobraćaju u toku 2010.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o edukaciji u saobraćaju u toku 2010. godine. Odsijek za saobraćajnu edukaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK je u toku 2010.godine organizovao niz planiranih aktivnosti u oblasti edukacije u saobraćaju: praćenje osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila, organizovanje polaganja ispita iz poznavanja propisa o osnovama bezbjednosti saobraćaja, upravljanja motornim vozilom, edukacija instruktora vožnje, licenciranih predavača i ispitivača, poboljšanju uslova za provođenje ispita, edukaciji djece osnovnih škola o ponašanju u saobraćaju i druge aktivnosti vezane za proces educiranja u saobraćaju.

U izvještajnom periodu na 8 ispitnih mjesta (Banovići, Gračanica, Gradačac, Lukavac, Živinice, Srebrenik, Kladanj i Tuzla) je organizovano polaganje ispita za sticanje vozačke dozvole. Na ispit iz poznavanja propisa pristupilo je 6870 kandidata od čega je 4545 kandidata položilo ispit. Ovdje je bitno napomenuti da ukupan broj izlazaka na ispit ne predstavlja broj kandidata već broj pokušaja polaganja, obzirom da jedan dio kandidata izlazi više puta na polaganje. Prosječna prolaznost na ispitu iz poznavanja propisa u izvještajnom periodu je iznosila 66% navodi se u Izvještaju. U istom periodu na navedenim ispitnim mjestima ispitu iz upravljanja motornim vozilom pristupilo je 8135 kandidata od čega je 5240 kandidata položilo a 2895 kandidata nije položilo ispit, odnosno prosječna prolaznost na ispitu iz upravljanja motornim vozilom u izvještajnom periodu je iznosila 64%. Sedamnaest kandidata steklo je licence predavača teorijske nastave, ispitivača iz teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom, a osamnaest kandidata je steklo dozvolu vozač-instruktor.

Donesena Odluka o raspodjeli prihoda prikupljenih od naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu i prihoda prikupljenih od izdanih svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspodjeli prihoda prikupljenih od naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu i prihoda prikupljenih od izdanih svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja.

Programom mjera zdravstvene zaštite životinja određuju se mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih bolesti kod životinja na području Tuzlanskog kantona i način finansiranja. Imajući u vidu da su 50% sredstava prihoda Kantona prikupljeni od naknada za veterinarsko zdravstveni pregled i kontrolu namijenjeni za mjere zdravstvene zaštite životinja na području kantona kao i to da Ministarstvo donosi Program mjera zdravstvene zaštite životinja, planira sredstva za realizaciju i prati realizaciju istog, bilo je neophodno navedena sredstva usmjeriti i iskoristiti za realizaciju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja.

Također, sredstva prikupljena u skladu sa Pravilnikom o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja su namijenjeni za provođenje mjera zdravstvene zaštite životinja na području kantona, te će se ista iskoristiti za realizaciju Programa mjera zdrvastvene zaštite životinja na području Kantona.

Usvojen strateški plan ureda za internu reviziju Vlade TK i godišnji plan za 2011.

Vlada je usvojila  Strateški plan Ureda za interu reviziju kojim su utvrđeni glavni pravci djelovanja Ureda u periodu 2011 – 2013. godine. Misija Ureda definirana ovim planom jeste osigurati Vladi TK i svim budžetskim korisnicima blagovremene, potpune i pouzdane poslovne informacije u svrhu adekvatnog finansijskog upravljanja i kontrole potrebne za blagovremeno donošenje operativnih i upravljačkih odluka.

Tokom trogodišnjeg perioda 2011. – 2013. Ured za internu reviziju svoje aktivnosti će usmjeriti na Jačanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona, osiguranje efikasne kontinuirane funkcije interne revizije kod svih budžetskih korisnika, usklađivanje svoje metodologije rada sa metodologijom rada koju propiše Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija FBiH, Međunarodnim standardima interne revizije IIA i najboljom praksom Europske Unije, jačanje saradnje s međunarodnim institucijama i stručnjacima iz oblasti, osiguranje kontinuiranog stručnog usavršavanja internih revizora, te aktivno učestvovanje u radu Instituta internih revizora BiH pri Global IIA.
Godišnjim planom za 2011. Godinu, utvrđeni su glavni pravci djelovanja, tako da Ured za internu reviziju svojim aktivnostima između ostalog očekuje efekte u poboljšanju cjelokupnog finansijskog upravljanja i kontrole, smanjenju vjerovatnoće nastanka rizika i smanjenju mogućnosti značajnijeg uticaja rizika na ostvarivanje usvojenih ciljeva, jačanju sistema internih kontrola kod budžetskih korisnika, te osiguranju kontinuiranog stručnog usavršavanja internih revizora.

Način i metodologija rada internog nadzora je novost u našoj zemlji. Kako bi se ostvarili vizija, misija i ciljevi definisani Strateškim planom, potrebno je uložiti mnogo truda i znanja, a kvalitet obavljenih poslova i preporuka bit će dovoljan dokaz opravdanosti primjene novih znanja, navodi se u planovima.

Usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2010.

Vlada je usvojila Izještaj o radu kantonalne uprave civilne zaštite za 2010. i Program rada za 2011. godinu. Sagledavajući rad Uprave u toku 2010. godine, pored redovnih poslova koji su najdirektnije vezani za zaštitu i spašavanja, neke aktivnosti zaslužuju da budu posebno istaknute.

U 2010. godini, na području TK, izvršena je evakuacija 228 porodica iz stambenih objekata, koji nisu bili bezbjedni za stanovanje, kao posljedica djelovanja poplava i klizišta. Radi se o 951 licu i to u općinama Banovići (24), Čelić (189), Doboj Istok (11), Gračanica (31), Gradačac (284), Kalesija (16), Kladanj (70), Lukavac (74), Sapna (7), Srebrenik (130) i Tuzla (115).  Evakuisana lica su, privremeno bila zbrinuta u SKC”Mejdan” u Tuzli, naselju Mihatovići, te kod rodbine i prijatelja. Zaključno sa 31.12.2010. godine, na području Kantona, bilo je evakuirano 14 porodica (44 osobe), koje su privremeno zbrinute u naselju Mihatovići, općina Tuzla, i kod rodbine i prijatelja. Najveći broj registrovanih požara bili su požari manjeg intenziteta i ugašeni su, bez većih problema, isti dan kada su se i desili.

Nije registrovan niti jedan požar velikih razmjera. Najčešći uzrok većine požara, bio je ljudski faktor. Prema podacima JP “Šume TK” D.D. Kladanj, štete od šumskih požara, u 2010. godini, u Šumskim gazdinstvima kojima upravlja ovo preduzeće iznose ukupno 5.068,59 KM, a niti u jednoj općini nije urađen i donešen Općinski plan zaštite od požara koji je usaglašen sa novim Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu u Federaciji BiH navodi se u Izvještaju.

Između ostalog Kantonalna uprava civilne zaštite je, kao i ranije, imala jednu od vodećih uloga u svim akcijama koje su vođene na nivou kantona, a odnosile su se na segment zaštite i spasavanja od neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS), na području Tuzlanskog kantona. Kada su u pitanju klizišta u 2010. godini aktivirano je ukupno 1.537 klizišta od čega 1.472 nova i 65 starih klizišta i 140 odrona zemljišta. Kao posljedica klizanja terena 3 osobe su smrtno stradale.

U izvještajnom periodu značajno je poboljšana efikasnost rada svih struktura civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona, a u cilju daljnjeg poboljšanja rada struktura civilne zaštite i drugih subjekata zaštite i spašavanja u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, potrebno je između ostalog ubrzati aktivnosti na implementaciji preostalih odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju na području Tuzlanskog kantona, dovršiti aktivnosti na usvajanju i pristupiti implementaciji Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u Tuzlanskom kantonu, te u skladu sa usvojenim Programom uraditi i donijeti Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, na području Tuzlanskog kantona.

Također potrebno je nastaviti aktivnosti i traženje novih mogućnosti i izvora sredstava za ubrzavanje poslova deminiranja Tuzlanskog kantona, te voditi stalne aktivnosti na još aktivnijem uključivanju, pored organiziranih struktura civilne zaštite, općinskih službi za upravu, kantonalnih ministarstava, drugih kantonalnih organa uprave, javnih službi i preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih subjekata čija je djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje, kako bi se ostvarila koncepcija Zakona o zaštiti i spašavanju o jedinstvenom i sveobuhvatnom pristupu poslovima zaštite i spašavanja.

Usvojen Program rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2011.

Vlada je usvojila i Program rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2011. godinu. Aktivnosti Uprave u 2011. godini podijeljenje su na organizacione, te planske, normativne i operativne poslove. Kada su u pitanju organizacioni poslovi u narednom periodu između ostalog potrebno je preduzeti aktivnosti da nadležne općinske službe i inspekcijski organi onemoguće izgradnju građevinskih i infrastrukturnih objekata u vodoplavnim područjima kao i na područjima koja su u zoni klizišta, te da se onemogući izgradnja stambenih objekata bez odgovarajuće dokumentacije za građenje.

Također, kontinuirano će se pratiti stanje zaštite od prirodnih i drugih nesreća i pripremljenost struktura civilne zaštite i drugih subjekata čija je osnovna djelatnost zaštita i spašavanje, radi preduzimanja preventivnih i operativnih mjera u odbrani od prirodnih i drugih nesreća i sanacije posljedica od istih. U tom smislu bit će pokrenuta inicijativa za održavanje odgovarajuće stručne rasprave na temu prirodnih i drugih nesreća i mjera koje je potrebno preduzeti za vrijeme istih, kao i preventivnih mjera za njihovo sprečavanje.

Kada su u pitanju planski, normativni i operativni poslovi Uraditi Operativne planove utroška budžedskih srestava KUCZ za svaka 3 mjeseca, u toku 2011. godine, kao i Izvještaje o utrošku budžetskih sredstava KUCZ. Također potrebno je izraditi godišnji Plan utroška uplaćenih sredstava od posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, te provesti proceduru osnivanja službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite opće i specijalizirane namjene, u općinama koje to nisu učinile, kao i na kantonalnom nivou, te u pravnim subjektima koji su od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje, stoji u planu rada Kantonalne uprave civilne zaštite.

Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje troškova prijevoza za učenike osnovnih škola

Vlada Tuzlanskog kantona je dala suglasnost na Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period april-jun 2010/11 i septembar-decembar školske 2011/12. godine. Ovom Odlukom odobreno je sufinansiranje troškova javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona u iznosu od 90% mjesečne karte u javnom linijskom prijevozu i 90% iznosa utvrđenim pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u javnom vanlinijskom prijevozu za učenike koji putuju do najbliže škole 4 km i više, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima, te učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, a pohađaju osnovnu školu, kao najbližu, na području drugog kantona.

Usvojen Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći TK. Kako stoji u Izvještaju od početka 2010. godine izvršene su neophodne pripreme za početak rada Zavoda sa strankama, tako da Zavod počevši od 25.01.2010. godine vrši prijem stranaka i zahtjeva za ostvarivanje prava na pravnu pomoć od strane Zavoda.

U toku 2010. godine primljene su ukupno 1282 stranke. O svim pismenim zahtjevima za pružanje pravne pomoći je veoma brzo proveden upravni postupak i riješeno o zahtjevu za pružanje pravne pomoći, zavisno od toga koliko su podnosioci zahtjeva podnosili uredne zahtjeve i dokumentaciju uz zahtjeve, kojom dokazuju osnovanost zahtjeva. Ukupan broj predmeta u upravnom postupku po zahtjevu građana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, te u krivičnom, parničnom, prekršajnom i izvršnom postupku u 2010. godini iznosi 332, od čega je 140 predmeta u upravnom postupku. Od ukupnog broja upravnih predmeta u 8 predmeta je, u skladu sa Zakonom, uskraćeno dalje pružanje pravne pomoći.

Također, kako se navodi u Izvještaju u toku protekle godine prisutna su bila brojna negodovanja i nezadovoljstvo stranaka, koje imaju u vlasništvu ili posjedu nekretnine, zbog čega, iako ispunjavaju druge, zakonom propisane kriterije za ostvarivanje prava na pravnu pomoć od strane Zavoda, ne mogu ostvariti pravo na pravnu pomoć od strane Zavoda. Naime, odredbama Zakona o pružanju pravne pomoći utvrđeno je da pravo na pravnu pomoć može ostvariti građanin bez imovine tj. građanin koji nema imovinu koja može biti predmet izvršenja shodno odredbama Zakona o izvršnom postupku.

Prihvaćen plan rada i finansijski plan Direkcije cesta Tuzla za 2011.

Vlada je usvojila Plan rada i finansijski plan Direkcije cesta Tuzla za 2011. godinu. Rad Direkcije cesta u 2011. godini fokusirat će se na obavezno redovno održavanje puteva i održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu, na završetak već započetih investicionih poslova iz 2010. godine, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih putnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije za one putne pravce i objekte na putevima čija će izgradnja i rekonstrukcija uslijediti u ovoj i narednoj godini, uspostavljanje katastra putne mreže za regionalne i lokalne puteve od regionalnog značaja.

U okviru svoje nadležnosti Direkcija cesta Tuzla će pokrenuti proceduru za izmjenu kategorija pojedinih cesta na prostoru TK-a. Razlog navedenom je što ista nije rađena duži niz godina a postoje lokalne zajednice koje nisu u mogućnosti obezbjediti neophodna sredstva za kvalitetnu rekonstrukciju, sanaciju i održavanje gradskih cesta jer su iste po svojim karakteristikama odavno već prerasle u kategoriju regionalnih cesta, a pod stalnim su udarom prirodnih nepogoda kao što je tonjenje, čime je bezbjednost korisnika odnosno učesnika u saobraćaju na vrlo niskom nivou. Visina planiranih prihoda i primitaka za 2011. godinu procijenjena je na osnovu kretanja ovih prihoda u 2010. godini, te na osnovu Smjernica i ciljeva fiskalne politike za 2011. godinu koje je donijela Vlada TK i iznosi 18.684.425,16,KM.

U cilju poštivanja odredbi Zakona o cestama FBIH , te transparentnijeg postupka planiranja Planom je predloženo da pokrene inicijativu za izradu prijedloga Strategije razvoja i održavanja javnih cesta TK, a na osnovu čega bi se donio Srednjoročni program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta. Također, u koordinaciji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove u narednom period potrebno je uspostaviti sistem kontrole tereta na regionalnoj putnoj mreži TK kao mjeru zaštite javnih cesta.

(TIP/press Vlada TK)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.