Za stipendije studentima i učenicima iz boračke kategorije 1.200.000 KM

10.06.2010 13:57
 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Program korištenja sredstava za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica u 2010. godini. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je ukupno 1.200.000 KM. Za stipendije dodijeljene po konkursu 2009/2010. godina bit će izdvojeno 740.000,00 KM, dok će 460.000  KM biti isplaćeno za stipendije po konkursu za školsku 2010/2011. godinu.

U okviru svake boračke kategorije sredstva će se vršiti na način da 60 posto planiranih sredstava bude dodijeljeno studentima, a 40 posto planiranih sredstava učenicima. Ukoliko sredstva za stipendiranje ne budu u cijelosti raspoređena prema navedenom omjeru, vršit će se preraspodjela studentima odnosno učenicima u okviru iste kategorije. Visina stipendija za studijsku/ školsku 2010/2011. godinu iznose 120 KM za studente i 70 KM za učenike srednjih škola. Isplata stipendija će se vršiti u devet jednakih mjesečnih rata, a na osnovu zaključenih ugovora.

Na fakultete i Akademiju Univerziteta u Tuzli upisat će se 3.605 studenata

Data je saglasnost na Odluku o broju studenata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli , te utvrđivanju visine participacije i školarine u troškovima studija u akademskoj 2010/2011. godini. Ovom Odlukom precizirano je da će Univerzitet u Tuzli na fakultete/Akademiju u akademskoj 2010/2011. godini u I godinu prvog ciklusa studija prvi puta upisati 2.885 redovnih i 380 vanrednih studenata. Od ukupno 2.130 redovnih studenata 1.325 studenata finansirat će se iz Budžeta TK, dok će se 805 studenata sami finansirati.

Na Odjeljenje u Travniku Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2010/2011 godini u I godinu prvog ciklusa upisat će se ukupno 340 studenata od čega će se 220 studenata finansirati iz Budžeta Srednje-Bosanskog kantona, dok će se 120 studenata će se sami finansirati.

Kada je u pitanju participacija studenata, redovni studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK, plaćaju participaciju u troškovima studija u iznosu od 100 KM po semestru. Redovni studenti koji se sami finansiraju u 2010/2011. godini plaćat će školarinu u iznosima kako slijedi: 900 KM po semestru na Medicinskom i Farmaceutskom fakultetu i Akademiji dramskih umjetnosti, 750 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Mašinskom, Tehnološkom, i prirodno-matematičkom fakultetu, te Fakultetu Elektrotehnike i 600 KM po semestru na Ekonomskom, Filozofskom, Pravnom i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport.

Vanredni studenti koji prvi puta upisuju studijsku godinu plaćaju školarinu u iznosu od 900 KM po semestru na Medicinskom fakultetu (Visoka zdravstvena škola) i 750 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Visoka poslovna škola) i Pravnom fakultetu.

Usvojena informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2009. godini

Usvojena je Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2009.godini. Kako stoji u Informaciji trgovina je jedna od najznačajnijih privrednih grana kako u Federaciji BiH tako i na području našeg kantona. Po učešću u Bruto društvenom proizvodu (GDP) i zaposlenosti stanovništva na drugom je mjestu odmah iza prerađivačke industrije. Obzirom na dobru razvijenost u odnosu na druge privredne grane u informaiji se sugeriše da dalje djelovanje treba usmjeriti u pravcu njenog uređenja.

Analizom iskazanih podataka zaključak je da broj subjekata registriranih za obavljanje trgovačake djelatnosti raste bez obzira na globalnu krizu u privredi. Broj registriranih preduzeća u oblasti trgovine u odnosu na 2008.g. veći je za 101 tj. za 2,22 posto. U trgovačkoj djelatnosti je zaposleno 13.900 lica što je 16,97 posto od ukupnog broja zaposlenih u Kantonu, pri čemu je zabilježen porast od 0,44 posto u odnosu na 2008. godinu. Prosječna neto plaća ostvarena u ovoj oblasti iznosi 497,83 KM i nalazi se među najnižim plaćama Kantona iako je za dva posto veća od prosječne plaće u trgovini u 2008.godini.

Distributivna trgovina bilježi pad prometa u odnosu na 2008.godinu u iznosu od 392.400.000 tj. 21 posto. Do najvećeg pada prometa došlo je u trgovini „luksuznom robom”, trgovini motornim vozilima i automobilima 43,6 posto, namještajem 34,60 posto i bjelom tehnikom 26,52 posto dok promet u trgovinama namirnica široke potrošnje bilježi blagi porast, kao i u trgovini građevinskog materijala. Na osnovu analize maloprodajnih cijena za proizvode koji su u nadležnosti kantona utvrđeno je da su maloprodajne cijene u 2009. godini za sve proizvode smanjene u odnosu na prosječne maloprodajne cijene u 2008. godini.

Ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona tokom 2009.godine iznosi 754.990.000 KM što je u odnosu na 2008. godinu manje za 20,8 posto, dok je uvoz opao za 27,6 posto. Po količini izvezene robe Tuzlanski kanton je na drugom mjestu u Federaciji poslije Zeničko Dobojskog kantona sa učešćem od 22,49 posto od ukupnog izvoza Federacije BiH. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 69,13 posto i za razliku od izvoza u 2008. godinu veća je za 6 posto. Pozitivan spoljno trgovinski bilans Tuzlanski kanton je ostvario sa Srbijom, Slovenijom, Austrijom i Holandijom.

Utvrđen nacrt zakona o osnivanju ju zaštićeni pejzaž „Konjuh”

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt zakona o osnivanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh”. Djelatnost ove ustanove je upravljanje zaštićenim pejzažom „Konjuh” u skladu sa Zakonom o proglašenju dijela područja planine „Konjuh” zaštićenim pejzažom, Prostornim planom podučja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjih”, Planom upravljanja i drugim propisima. Također, djelatnost ove Javna ustanove je i zaštita, održavanje i promocija Zaštićenog pejzaža „Konjuh” u cilju zaštite i očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih, kulturno-historijskih dobara, te nadzor nad provođenjem uslova i mjera zaštite na području Zaštićenog pejzaža, eliminisanje i sprečavanje korištenja zemljišta i aktivnosti koje nisu u skladu sa ciljevima upravljanja i omogućavanja rekreacije i turizma koje odgovara kategoriji područja.

Organ upravljanja u Javnoj ustanovi je Upravni odbor od 5 članova, a organ kontrole poslovanja Nadzorni odbor. Ove odbore imenuje i razrješava Vlada Tuzlanskog kantona. Predsjednik Upravnog odbora i direktor Javne ustanove ne mogu biti iz iste općine. Sredstva za osnivanje i rad Javne ustanove u 2010. godini planirana su Budžetom kantona u okviru namjenskih sredstava za zaštitu okolice u iznosu od 100.000 KM.

Usvojen Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2009. godinu

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2009. godinu i Finansijski izvještaj ove Komisije. U toku prošle godine Komisija je u saradnji sa resornim ministarstvima radila na dodjeli koncesija za: eksploataciju mineralne sirovine kvarcnog pijeska u općini Lukavac, korištenje tehnološke vode iz vlastitog bunara u općini Tuzla PPM Prerada i promet mlijeka Tuzla, eksploataciju vode za potrebe tehnološkog procesa u općini Gračanica, toplifikaciju Srebrenika i Gračanice, izgradnju sportskih terena u Srebreniku, snabdijevanje industrijskom vodom termoelektrane i rudnika Ugljevik i proizvodnju električne energije u minihidroelektrani Sniježnica u općini Teočak i za eksploataciju CO2 u općini Gračanica.

Osim toga Komisija je pratila i izvršenje Dokumenta o politici dodjele koncesija kako bi svi predmeti koncesije i lokaliteti bili sadržani u ovom Dokumentu te da bi svi korisnici predmeta koncesije imali zaključene ugovore o koncesiji. Prema Izvještaju Komisije u Tuzlanskom kantonu je u 2009. godini bilo zaključeno 25 ugovora, a predmet koncesija u većini slučajeva je eksploatacija mineralnih sirovina (kamena).

Ukupno zaduženje u 2009. godini, računajući i preneseni dug iz 2008. godine po osnovu koncesija bio je 8.517.956,31 KM. U prošloj godini naplaćeno je 2.178.414,93 KM. Od preostalog duga pred nadležnim sudom utužen je dug u iznosu od 2.537.374,51 KM, koji se odnosi na četiri koncesionara: Rudnike „Kreka” Tuzla, Rudnik „Vijenac” Lukavac, Tuzla-kvarc i Tuzla-puteve. Navedena četiri koncesionara ukupno duguju 5.459.675,29 KM, a ako se tome doda i dug Rdnika Đurđevik od 668.300,13 KM, dug navedenih pet koncesionara od 6.127.975,42 KM čini i većinu ukupnog duga koji iznosi 6.339.541,38 KM.

Kamenolom „Kotornica” Živinice u 2008. godini i 2009. godini nije obavljao koncesionu djelatnost ali nije izmirio dug iz ranijih perioda. Svoje obaveze u potpunosti su izmirili koncesionari: RMU Banovići, Terme Gračanica, Pivara Tuzla, Spreča Tuzla, Komunalac Kladanj, Vodovod i kanalizacija Srebrenik, Komunalac Gradačac, Vodovod i kanalizacija Kalesija i Vodovod Gračanica. U izvještaju je ukazano na potrebu izmjena i dopuna Zakona o koncesijama kako bi se propisala odgovarajuća sankcija za pravna i fizička lica koja obavljaju koncesionu djelatnost bez zaključenog ugovora o koncesiji.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je tri odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama osnovnim školama „Stupari” Kladanj, „Tinja” Srebrenik i Druga osnovna škola Srebrenik. Riječ je o donacijama općina Kladanj i Srebrenik planiranim za sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža u navedenim osnovnim školama.

Data je saglasnost Ministarstvu finansija na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period april-juni 2010. godine. Ukupan obim izmjena je 20.200 KM i urađene su na pozicijama Spoljne otplate, Skupština Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na Odluku o izmjeni Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2010/2011. godinu. Ovom Odlukom povećan je broj učenika predviđen Planom upisa u Srednjoj medicinskoj školi Tuzla.

Vlada TK je dala i saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike u rudarstva o dodjeli 15.000 KM privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj” doo Kladanj, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, a za izmirenje obaveza u pripremi privatizacije kao i materijalno zbrinjavanje radnika.

Data je i saglasnost na Odluke Kantonalne uprave civilne zaštite o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći općinama za saniranje šteta nastalih klizanjem i slijeganjem zemljišta. Ovim odlukama Općini Srebrenik je dodijeljeno 15.000 KM.

Saglasnost je data i na Zaključak Kantonalne uprave civilne zaštite kojim se od Vlade Federacije BiH i Federalnog štaba civilne zaštite traži da, u skladu sa Odlukom o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća, Općini Srebrenik dodijelu jednokratnu pomoć u iznosu od 20.000 KM.

Usvojen je Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca ove godine. U navedenom periodu donesene su tri odluke kojima je iz Tekuće rezerve ukupno odobreno 50.000 KM, a realizovano je 39.624,40 KM.

Vlada TK dala je saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za pokretanje postupka popune upražnjenih radnih mjesta četiri državna službenika, tri namještenika i jedno mjesto pomoćnog radnika u ovom Ministarstvu. Cilj je smanjiti izdatke po osnovu ugovora o djelu i pripadajućih doprinosa, s obzirom na to da su do sada poslove članova ispitne komisije za polaganje vozačkih ispita i sekretara ispitnih mjesta obavljale osobe koje nisu uposlenici Ministarstva. Sredstva za ove namjene su obezbijeđena iz vlastitih prihoda Ministarstva.

Saglasnost je data i Općinskom sudu u Gradačcu za prijem jednog državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u zemljišnoknjižnom uredu te Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je razmatrala i donijela odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Službe za zapošljavanje, direktora JU Međunarodna galerija portreta, članova Upravnog odbora JZU Klinički centar Tuzla, te člana upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.